All Title Author
Keywords Abstract

Publish in OALib Journal
ISSN: 2333-9721
APC: Only $99

ViewsDownloads

Relative Articles

More...
Caminhando  2011 

A Bíblia e o ensino: por uma educa o integral

Keywords: Educa o crist , ensino , Bíblia , educa o integral , Escola Dominical , Christian education , teaching , Bible , integral education , Sunday School.educación cristiana , ense anza , Biblia , educación integral , Escuela Dominical.

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

A Bíblia e o ensino: por uma educa o integralThe Bible and teaching: towards an holistic educationLa Biblia y la ense anza: la educación integralRESUMOEste artigo discorre sobre o tema a Bíblia e o ensino, tendo como fio condutor da reflex o a educa o integral, assinalada pela tradi o bíblica e expressa na prática educacional que tem como perspectiva a constru o da cidadania e da integralidade que acompanha a vida.ABSTRACTThis article discusses teaching in the Bible, and concentrates on what is termed holisitic education, marked by the biblical tradition and expressed in an educational practice that focusing on promoting citizenship and an integrity of the person based on life experience.RESUMENEste artículo aborda el tema de la Biblia y la ense anza, teniendo como hilo conductor, la reflexión sobre la educación integral, marcada por la tradición bíblica y que se expresa en la práctica educativa que tiene como perspectiva la construcción de la ciudadanía y la integralidad del ser humano que acompa a a la vida.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133

WeChat 1538708413