All Title Author
Keywords Abstract


Deyimlerin retiminde Aktif renmenin Etkisi

Keywords: Aktif renme , deyim , deyim retimi , Kelo lan masal

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Bu ara t rman n amac , “Aktif renme”nin ilk retim 8. s n f rencilerinin deyimleri renme becerisi üzerindeki etkisini belirlemektir. Ara t rma, 2012-2013 güz d neminde Afyonkarahisar’ n be farkl ilk retim okulunda 8. s n fta renim g ren toplam yirmi renciyle ger ekle tirilmi tir. Veriler, bu rencilere, yirmi deyim i eren gülmeceli bir Kelo lan masal , masalda ge en ve a klanmas istenen deyimlerle haz rlanm bir al ma ka d ve a k u lu sorudan olu an bir anket formu da t larak toplanm t r.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal