All Title Author
Keywords Abstract


O INVESTI IE PENTRU VIITOR: MASTERUL DE ECONOMIE SOCIAL

Keywords: masterat , specialist n economie social

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Masteratul de Economie Social are un caracter puternic aplicativ i inter-disci plinar, adresandu-se absolven ilor de nv mant superior preocupa i de o specializare nou n Romania – Economia Social – care deschide posi-bi lit i de a ajuta factorii decizionali n elaborarea unor politici ocupa io nale, luand n calcul grupurile cu risc crescut de excluziune de pe pia a mun cii. Obiectivul programului de master este de a forma speciali ti califica i n procesele de inovare i de crearea de noi locuri de munc , n special pentru persoanele marginalizate economic i social, respectiv de a ncuraja ini ia-tivele absolven ilor privind apari ia de noi forme de ntreprinderi de eco-nomie social ca solu ii de integrare pe pia a muncii a persoanelor vul nera-bile. Masteratul de Economie Social este o garan ie pentru procesul de for-mare a unei noi specializ ri-specialist n economia social - n condi ii de pro fesionalism, de respectare a criteriilor de calitate i performan euro-pean . Ma terialul de fa reflect experien a de masterand n cadrul acestui pro gram.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal