oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
INTERVIU CU DOAMNA LAILA ONU, DIRECTOR EXECUTIV AL FUNDA IEI PENTRU VOI”  [PDF]
Gheorghe Pascaru
Revista de Economie Sociala , 2012,
Abstract: n cadrul materialului este prezentat activitatea Unit ii protejate Pentru Voi” unde sunt angajate 44 persoane cu dizabilit i intelectuale i sunt expuse problemele de natur social i legislativ care ngreuneaz activitatea unit ii protejate.Doamna Laila Onu enumer , de asemenea, factorii de succes ai unui demers de economie social : adaptarea produselor n func ie de nevoile pie ei, p strarea unei leg turi apropiate cu clien ii i preg tirea continu a angaja ilor.
EFICIENTIZAREA ACTIVIT II ECONOMICE A STRUCTURILOR DE ECONOMIE SOCIAL I ACUMULAREA DE EXPERIEN PRIN EVENIMENTE DEDICATE  [PDF]
Mihaela Steliana Munteanu
Revista de Economie Sociala , 2012,
Abstract: Pentru al treilea an consecutiv Funda ia Al turi de Voi Romaniaorganizeaz Targul Na ional al Unit ilor Protejate, eveniment la care expun structuri de economie social diverse. De la an la an se cerceteaz impactul la un alt tip de public sau punerea n eviden a produsului social prin mijloace diverse. Asociat evenimentului se realizeaz i Conferin a Politici i tendin e n economiasocial ” – pretext de dialog cu speciali tii din domeniu pe teme de interes. Concluziile celor dou evenimente sunt extrem de interesante i pot fi puncte de plecare pentru dezvoltarea, n continuare, a domeniului i eficientizarea activit ii structurilor de economie social .
Kunst en economie  [cached]
B. Kempers
BMGN : Low Countries Historical Review , 1990,
Abstract: W. Brulez, Cultuur en getal. Aspecten van de relatie economie-maatschappij-cultuur in Europa tussen 1400 en 1800
Daniel Barbu, Politica pentru barbari (Politics for Barbarians)  [cached]
Marius Jucan
Journal for the Study of Religions and Ideologies , 2006,
Abstract: Daniel Barbu, Politica pentru barbari (Politics for Barbarians) Nemira, Bucharest 2005, 242 pages
DEMOCRA IA PARTICIPATIV – PRECONDI IE PENTRU ECONOMIA SOCIAL  [PDF]
Dina Loghin
Revista de Economie Sociala , 2012,
Abstract: Economia social func ioneaz pe baza unor principii, procesul democratic de luare a deciziilor fiind unul dintre cele definitorii. ncat se pune problema dac pot fi luate decizii democratice n organiza ii n absen a unei culturi a democra iei la nivel de societate. n acela i timp, solidaritatea i participarea social –condi ii de baz ale promov rii i dezvolt rii economiei sociale – r man o provocare pentru Romania, avand n vedere conota ia lor negativ dat de asocierea cu experien ele din perioada comunismului. Pornind de la esen a i beneficiile democra iei, articolul de fa face o trecere n revist a economiei sociale din perspectiva practicii n promovarea i consolidarea democra iei. Articolul urm re te importan a democra iei participative ca o precondi ie pentru dezvoltarea economiei sociale n Romania.
METODELE GENETICII MOLECULARE CA INSTRUMENTE PENTRU AMELIORAREA OVINELOR
JáVOR A.,HUSZENICZA G.,CZEGLéDI L.,áRNYASI MARIANN
Lucrari Stiintifice : Zootehnie si Biotehnologii , 2007,
Abstract: Autorii au prezentat pe scurt proiectele lor de cercetare din ultimii 10 ani ndomeniul geneticii moleculare la oaie. S-au realizat investiga ii asupra receptoruluide melatonin 1a (Mel1A) ca gen candidat care influen eaz sezonalitateareproduc iei la oaie. Cercet rile s-au efectuat pe trei rase, i anume Awassi,Merinos prolific maghiar i igaie. La aceste rase s-au determinat pozi iilemuta iilor genelor n func ie de secven a d referin a GeneBank nr. U14109. ntotal, la cele trei rase s-au identificat un num r de 16 polimorfisme nucleotidicesingulare (SNP). Exonul II a genei Mel1A este puternic polimorfic. ase din SNPidentifica i produc modific ri ale aminoacizilor din proteina care poate fi cauzamodific rilor func iei i/sau construc iei receptorului de melatonin . Studiul se vacontinua pentru a investiga cele trei rase pentru muta iile func ionale, construireade haplotipuri i asocierile dintre haplotipuri i activitatea ovarian extrasezon. Oalt abordare o reprezint studiul de caz a programului maghiar de ameliorarefolosind berbeci importan i din rasa Booroola. n Europa, Ungaria a fost prima ar care a importat berbeci i oi din rasa Merinos Booroola, pe baza c rora s-a formato nou ras Merinos Prolific Maghiar, recunoscut n 1992. n concluzia studiilor depan acum, rezultatele au ar tat c rata ridicat de ovula ie la cast ras esteprodus de muta ia receptorului genei BMPR-1B. Eficien a programului deameliorare dea cre te frecven a alelei FecB n aceast popula ie de ovine a fost ntarziat de aplicarea anterioar a metodelor improprii de clasificare genotipic .Un proiect mai amplu al echipei de cercet tori este acela de a estima diferen elegenetice dintre variatele tipuri de oi igaie i urcan din Estul, Centrul i SudulEuropei. n prezent, n cadrul institutului se deruleaz urm toarele proiecte decercetare: cartografierea locilor nsu irilor cantitative pentru produc ia de lapte dincromozomul 6 la rasa Awassi; polimorfismul genelor proteinei din lapte la rasa igaie; determinarea genotipurilor Callipyge la popula ia SuffolkMaghiar; ncruci area raselor de ovine de lan pentru a produce ovine pentru p r.
Verde pentru biciclete (Green for Bycicles)  [PDF]
Romina Faur,Emil Cristescu
Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal , 2011,
Abstract: The campaign “Verde pentru biciclete” (Engl. “Green for bicycles”) is the first official initiative from Timi oara that encourages adopting cycling as an ecological and economical alternative to urban transportation; this addresses the citizens of Timi oara and not only, regardless of age. “Verde pentru biciclete” is a pedalling movement supported by the Bega Foundation, in collaboration with the Gratzu Sportive Club, KissFM, Ziua de Vest, Agenda and agenda.ro. The debut of the campaign took place of October 25th 2008, with the first “Verde pentru biciclete” event – “The bicycles Counting”. All the events that followed were held to draw attention on the importance of cycling, together with obtaining of certain facilities, necessary for the cyclists’ safe movement in traffic. Moreover, a number of communication platforms have been created between the fans of cycling; thus, the website www.pedaleaza.ro has been created, through which those interested can inform themselves or communicate on the forum and discussions group verde_pentru_biciclete@yahoogroups.com o through the social network Facebook (facebook.com/ verdepentrubiciclete). This paper presents the activities held within the campaign since its beginning until today, as well as our future plans.
CADRUL INSTITU IONAL CU IMPACT ASUPRA ECONOMIEI SOCIALE
Simona Maria St?nescu
Revista de Economie Sociala , 2013,
Abstract: Articolul trece n revist institu ile interna ionale i na ionale cu impact asupra domeniului economiei sociale. ntrebarea de cercetare care a stat la baza acestui demers tiin ific este: ce institu ii au responsabilit i n activit ile specifice privind nfiin area, func ionazare i, nu n ultimul rand sprijinirea activit ii entit ilor de economie social . Din punct de vedere metodologic, cercetarea se bazeaz pe analiza documentelor sociale publice, metode calitative i cantitative. Principala limitare metodologic a unui astfel de demers este acela c nu surprinde gradul de asumare al responsabilit ilor i eficien a activit ilor desf urate de c tre institu iile identificate. Acest subiect poate reprezenta f r ndoial un subiect de cercetare pentru viitor.
RE ELE DE S N TATE. STRUCTUR I GUVERNARE. IMPLICA II PENTRU ECONOMIA SOCIAL  [PDF]
Doru Botezat
Revista de Economie Sociala , 2013,
Abstract: Acest articol porne te de la o analiz sistematic a literaturii specialitate pe subiectul integr rii serviciilor de s n tate i a re elelor, ncercand s ofere explica ii relevante pentru n elegerea sistemului de organizare a serviciilor n re ea. Pentru nceput, articolul pune n lumin dinamica institu ional i spa ial , care conduce la configura iile de tip re ea. Apoi, sunt analizate procesele i m surile care pot servi ca instrumente de planificare aflate la ndemana politicilor, conturandu‐se catevaprincipii de guvernare a re elelor din domeniul s n t ii. n final, articolul prezint cateva modele de configurare a re elelor de s n tate consemnate de literatura de specialitate i pune n discu ie corela ia dintre evolu ia natural spre aceste noi forme de organizare a gestiunii i noile principii ale economiei sociale ca evolu ie sistemic a organiz rii statului. Metodologic, articolul a rezultat din c utarea,selectarea, evaluarea i rezumarea unor lucr ri axate pe economia sitemelor de s n tate i politici n domeniul s n t ii.
SCURT ISTORIC AL CRIZELOR ECONOMICE MONDIALE DIN SECOLUL XX P Nǎ N PREZENT. INVESTI IILE - SOLU IA ANTICRIZǎ PENTRU ROM NIA
Loredana-Ioana Pribac
Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiinte Economice , 2011,
Abstract: This paper presents a brief history of the global economic crises of the 20th and 21st centuryin the first part, and in the second part, the anti-crisis solutions for Romania in 2010. Asubchapter of the paper analyzes investments as the main solution in order for Romania toget out of the economic crisis. There are presented the anti-crisis solutions offered by theRomanian Government, by setting the tax and budgetary strategy for the 2011-2013 yearsand those offered by the Alliance of the Employers' Unions in Romania. We havecompared the two strategies and we have reached the conclusion that the state and theprivate companies see the way out of the crisis absolutely differently. The RomanianGovernment only brings solutions for short term, and the Alliance of the Employers' Unionbrings practical long-term solutions, in order to revive the Romanian economy. The pieceof the puzzle that is missing is the communication between the two institutions and theattempt to draw up an anti-crisis plan together, for the good of the Romanian economy.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.