All Title Author
Keywords Abstract

化学学报  2015 

可见光促进的氧化还原催化反应在天然产物全合成中的应用

DOI: 10.6023/A14120860, PP. 85-89

Keywords: 可见光,光氧化还原催化,杂环,天然及类天然产物,全合成

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

可见光促进的光氧化还原催化在近年来取得了重要进展,许多可见光光氧化还原的反应被用于复杂分子的构建.本文概述了这一领域的最新成果,重点介绍该策略作为关键步骤在天然产物及类天然产物化合物的全合成中的应用.

References

[1]  Ciamician, G. Science 1912, 36, 385.
[2]  For selected early examples on visible-light photoredox catalysis in organic synthesis, see: (a) Pac, C.; Ihama, M.; Yasuda, M.; Miyauchi, Y.; Sakurai, H. J. Am. Chem. Soc. 1981, 103, 6495;
[3]  (b) Mandler, D.; Willner, I. J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 5352;
[4]  (c) Ishitani, O.; Yanagida, S.; Takamuku, S.; Pac, C. J. Org. Chem. 1987, 52, 2790.
[5]  (a) Zeitler, K. Angew. Chem., Int. Ed. 2009, 48, 9785;
[6]  (b) Yoon, T. P.; Ischay, M. A.; Du, J. Nat. Chem. 2010, 2, 527;
[7]  (c) Teply, F. Collect. Czech. Chem. Commun. 2011, 76, 859;
[8]  (d) Shi, L.; Xia, W.-J. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 7687;
[9]  (c) Xuan, J.; Lu, L.-L.; Chen, J.-R.; Xiao, W.-J. Eur. J. Org. Chem. 2013, 6775;
[10]  (d) Dai, X.-J.; Xu, X.-L.; Li, X.-N. Chin. J. Org. Chem. 2013, 33, 2046. (戴小军, 许孝良, 李小年, 有机化学, 2013, 33, 2046);
[11]  (e) Prier, C. K.; Rankic, D. A.; MacMillan, D. W. C. Chem. Rev. 2013, 113, 5322.
[12]  (a) Lin, S.; Ischay, M. A.; Fry, C. G.; Yoon, T. P. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 19350;
[13]  (b) Lu, Z.; Yoon, T. P. Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 51, 10329;
[14]  (c) Riener, M.; Nicewicz, D. A. Chem. Sci. 2013, 4, 2625;
[15]  (d) Mizoguchi, H.; Oikawa, H.; Oguri, H. Nat. Chem. 2014, 6, 57;
[16]  (e) Xuan, J.; Xia, X.-D.; Zeng, T.-T.; Feng, Z.-J.; Chen, J.-R.; Lu, L.-L.; Xiao, W.-J. Angew. Chem., Int. Ed. 2014, 53, 5653.
[17]  Bach, T.; Hehn, J. P. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 1000.
[18]  (a) Furst, L.; Narayanam, J. M. R.; Stephenson, C. R. J. Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 9655;
[19]  (b) Sun, Y.; Li, R.; Zhang, W.; Li, A. Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 9201.
[20]  Schnermann, M. J.; Overman, L. E. Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 51, 9576.
[21]  Yin, J.; Kong, L.-L.; Wang, C.; Shi, Y.-B.; Cai, S.-J.; Gao, S.-H. Chem. Eur. J. 2013, 19, 13040.
[22]  Douglas, J. J.; Cole, K. P.; Stephenson, C. R. J. J. Org. Chem. 2014, 79, 11631.
[23]  Beatty, J. W.; Stephenson, C. R. J. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 10270.
[24]  Ma, Z.-Q.; Wang, X.-L.; Wang, X.; Rodriguez, R. A.; Moore, C. E.; Gao, S.-H.; Tan, X.-H.; Ma, Y.-Y.; Rheingold, A. L.; Baran, P. S.; Chen, C. Science 2014, 346, 219.
[25]  (e) Xi, Y.-M.; Yi, H.; Lei, A.-W. Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 2387;
[26]  (f) Schultz, D. M.; Yoon, T. P. Science 2014, 343, 985;
[27]  (g) Hopkinson, M. N.; Sahoo, B.; Li, J.-L.; Glorius, F. Chem. Eur. J. 2014, 20, 3874.
[28]  (a) Kalyanasundaram, K. Coord. Chem. Rev. 1982, 46, 159;
[29]  (b) Campagna, S.; Puntoriero, F.; Nastasi, F.; Bergamini, G.; Balzani, V. Top. Curr. Chem. 2007, 280, 117;
[30]  (c) Flamigni, L.; Barbieri, A.; Sabatini, C.; Ventura, B.; Barigelletti, F. Top. Curr. Chem. 2007, 281, 143.
[31]  Ravelli, D.; Fagnoni, M.; Albini, A. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 97.
[32]  Wang, C.; Gao, S.-T.; Zhou, X.; Wu, Q.-H.; Jiao, C.-N.; Wang, Z. Chin. J. Org. Chem. 2014, 34, 2217. (王春, 高书涛, 周欣, 吴秋华, 教彩娜, 王志, 有机化学, 2014, 34, 2217.)
[33]  (a) Narayanam, J. M. R.; Stephenson, C. R. J. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 102;
[34]  (b) Xuan, J.; Xiao, W.-J. Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 51, 6828;

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal