All Title Author
Keywords Abstract


20 TEMMUZ 1974 KIBRIS BARI HAREK TI’ NIN KANADA BASININDAK (The Globe&Mail) YANSIMALARI / THE REFLECTIONS OF 20TH JULY 1974 CYPRUS PEACE OPERATION ON CANADA PRESS (The Globe&Mail)

Keywords: Cyprus , Strategical , The Globe and Mail

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

K br s, Kuzeydo u Akdeniz’de jeostratejik ve jeopolitik a dan son derece nemli bir co rafya, tarih boyunca da bir ok egemenli in at t bir ada olmu tur. Türkiye’nin ada ile ilgisi, 1571 tarihinde fiili olarak Osmanl Devleti’nin eline ge mesi ile ba lam t r. Geride b rak lan süre , alkant l bir süre tir. Türkiye a s ndan K br s adas , stratejik nemini bugün de artan bir bi imde korumaktad r.Türkiye, 1960 tarihli Yunanistan, ngiltere, Ba ms z K br s Cumhuriyeti ve Türkiye aras nda imzalanan “Garanti Antla mas ” uyar nca 20 Temmuz 1974 tarihinde adaya askeri müdahalede bulunmak zorunda kald .Bu al mada, 20 Temmuz 1974 gününün ve izleyen günlerin d bas nda, Kanada’n n 164 y ll k ge mi i olan “The Globe and Mail” gazetesindeki yans malar ve yorumlar ele al nd . S zü edilen yaz larda, Türk Silahl Kuvvetleri’nin ger ekle tirdi i harekata ili kin olumsuz teknik bir ele tirinin getirilmemi olmas dikkat ekicidir.The Globe and Mail gazetesine yans yan haber ve yorumlardan yap lacak en nemli karsama ise, Türkiye’nin i galci oldu u ve adada soyk r m yapt vurgusudur.AbsractThe Cyprus island which is extremely important jeostrategically and jeopolitically has been an area where sovereignties have collided throughout the history. The interest of Turkey with the island has begun accompanied by the Otoman Empire conquest the island in 1571. The period which left behind is an agitating period. The Cyprus has been protecting its strategical importance for Turkey today, as well.Turkey, based on the Agreement which was signed in1960 among Greece, England and Turkey had to interfere to the island on 20th July, 1974. In this study, the reflections and comments of that interference day and the following days on foreign press, on the Canada newspaper named “The Globe and Mail”that has 164 years of past were taken in hand. In mentioned writings, it should be noted that there is no any technical criticism related to the military operation which was realized by the Turkish Military Powers.The most important inference which will be obtained from the reflected news and comments on The Globe and Mail newspaper is the emphasis of Turkey is an occupier and performed genocide in the island.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal