全部 标题 作者
关键词 摘要


Om helseskader og avhengighet ved tobakksbruk. Med kommentarer til Robert Lund-saken

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Tobakksepidemien har v rt kalt den st rste epidemien i v r tid. Den deler praktisk talt befolkningen i to med hensyn til forebyggende s vel som behandlende helsearbeid. Tobakk, s rlig aktiv r yking, representerer en formidabel risiko kning for en rekke sykdommer, b de alene og sammen med andre risikofaktorer eller sykdomsdisposisjoner. Det begynner etter hvert g opp for dem som driver tobakksforebyggende arbeid, og for befolkningen ellers, at tobakk ikke bare inneholder helseskadelige stoffer, men ogs er sterkt avhengighetsskapende. Disse to effektene er knyttet til forskjellige stoffer i tobakken, og de opptrer med stor avstand i tid. Som pedagogisk virkemiddel gj r kunnskapen om nikotinets raskt inntredende avhengighetsskapende effekt kanskje st rre inntrykk enn de helseskadelige effektene som inntrer flere ti r senere. kt kunnskap om nikotinets avhengighetsskapende effekt kan bli den viktigste motivasjonsfaktor for forhindre at ungdom begynner med tobakk og kan f foreldregenerasjonen til ta st rre ansvar for den sosiale arv den bringer videre. Som et forel pig siste kapittel i r ykeepidemiens historie, har vi n ogs f tt erstatningssaker mot tobakksindustrien hit til landet. Disse sakene vil kunne ha en bevisstgj rende effekt gjennom media, men det fordrer ryddige problemstillinger og konsistent begrepsbruk. Den statistiske og biologiske sammenheng mellom eksponering for et kreftfremkallende stoff og tumortype er grunnleggende i kreftepidemiologien. I motsetning til rulletobakk, er ferdigsigaretter underlagt begrensninger i tj re- og nikotininnhold og har i hemmelighet v rt manipulert kjemisk for ke den avhengighetsskapende effekten av nikotin. Robert Lund hadde r kt rulletobakk siden tjue rs alder. I f lge det som ble fremf rt i retten, hadde han en tumortype (adenokarsinom) som er lite karakteristisk for eksponering for "ren" tobakk (tj re). Det forel heller ingen yrkeseksponering for andre stoffer. Saks kte, Tiedemanns Tobakksfabrik, aksepterte likevel rsakssammenheng mellom Lunds r ykekarriere og hans helseskade. Saks kte fikk dermed en pr vesak mot seg som var uegnet til belyse industriens hemmelighold av potensielt kreftfremkallende tilsetningsstoffer og kunne spille saken over til bli et sp rsm l om moral hos v re myndigheter og hos brukeren selv. Dommen ga industrien medhold. Saken er anket, og flere saker er p trappene til tross for at Tiedemanns Tobakksfabrik krevde millionbel p fra boet etter Lund til dekning av sine saksomkostninger.

Full-Text

comments powered by Disqus