All Title Author
Keywords Abstract


Trudno ci diagnostyczne w rozpoznaniu pó no ujawnionej celiakii u doros ych

Keywords: celiakia , rozpoznanie u doros ych

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Cel pracy: Celem pracy by o wykazanie trudno ci diagnostycznych w rozpoznawaniu celiakii u ludzi doros ych. Materia i metody: Przedmiotem retrospektywnej analizy by o 6 kobiet w wieku od 30 do 50 lat, u których w latach 1990-2001 w Klinice Pediatrii ambulatoryjnie rozpoznano celiaki . Pacjentki te przed rozpoznaniem by y wielokrotnie hospitalizowane i diagnozowane bez efektu w o rodkach internistycznych, ginekologicznych i psychiatrycznych. W wywiadzie pacjentki zg asza y objawy depresji, spadku masy cia a, przewlek e biegunki, poronienia, bóle kostno-mi niowe. Rozpoznanie celiakii oparto na stwierdzeniu obecno ci przeciwcia IgAEmA w klasie IgA i IgG oraz zaniku kosmków b ony luzowej jelita w pobranych endoskopowo bioptatach jelita. Wyniki: Zastosowana dieta przynios a szybkie ust pienie objawów chorobowych. Wnioski: Celiakia u doros ych mo e przebiega nietypowo pod mask wielu chorób.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal