All Title Author
Keywords Abstract


Trudno ci diagnostyczne i terapeutyczne u dziewczynki choruj cej na wrzodziej ce zapalenie jelit

Keywords: wrzodziej ce zapalenie jelita grubego , tioguanina , leukopenia , dzieci

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Celem pracy jest przedstawienie trudno ci diagnostycznych i przede wszystkim terapeutycznych, które obserwowali my u dziewczynki choruj cej na wrzodziej ce zapalenie jelita grubego. W pierwszym roku choroby u pacjentki dwukrotnie wyst pi ostry incydent kamicy uk adu moczowego wymagaj cy interwencji chirurgicznej, jatrogenna depresja szpiku spowodowana podawaniem tioguaniny oraz nasilone objawy cushingoidalne z masywnymi rozst pami i bliznami na skórze pleców i brzucha.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal