oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Het Bijbelse Scheppingsverhaal en de Natuurwetenschap III: De Chaos begrensd  [cached]
A. A. Manten
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1959, DOI: 10.4102/koers.v26i11.1708
Abstract: En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en het make scheiding tussen wateren en wateren!” Bij het lezen van dit vers zullen wemoeten bedenken, dat de bijbelschrijverseen geheel andere voorstelling van de wereldruimte hadden dan wij.
Aantekeningen naar aanleiding van L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog  [cached]
H. van Riel
BMGN : Low Countries Historical Review , 1978,
Abstract: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (boek I tot/met VIII)
Het Bijbelse scheppingsverhaal en de natuurwetenschap  [cached]
A. A. Manten
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1958, DOI: 10.4102/koers.v26i9.1673
Abstract: Het is dit jaar precies een eeuw geleden, dat gezamenlijk door Charles Darwin en A. R. Wallace het begrip evolutie vaste voet kreeg in de moderne natuurwetenschappen. Vanaf het eerste ogenblik werd dit begrip zowel enthouiast verdedigd als scherp aangevallen. Binnen de kringen der natuurwetenschap werd de tegenstand echter al snel minder en tegenwoordig wordt daar het feit der evolutie wel algemeen aanvaard. Als er hier nog wat strijd is, dan gaat dat slechts over bepaalde bijzonderheden en zekere voorstellingen en niet meer over het begrip evolutie als zodanig.
Het mythische substraat. Verhaalpatronen in de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw
Goedegebuure, Jaap
Neerlandistiek.nl , 2006,
Abstract: In dit artikel betoogt Jaap Goedegebuure dat in veel hedendaagse literatuur een onderlaag aanwezig is van mythen en bijbelverhalen. Deze teksten vormen het patroon waarop de literatuur telkens weer varieert. Vaak worden de parallellen op het niveau van het verhaal nog wel herkend, maar de diepere betekenis die religieuze analogie n aan sommige moderne romans verlenen, wordt vaak over het hoofd gezien. A fortiori geldt dat de religieuze dimensie in de hedendaagse literatuur voor veel professionele interpreten een blinde vlek is.
Bij het themanummer  [cached]
M.J. van Lieburg
Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek , 1983,
Abstract: Inleiding bij het themanummer 'Medische microscopie in de negentiende eeuw. Introductie en gebruik van de microscoop in geneeskundig onderwijs en onderzoek in Nederland'
Anthropologische beschouwing over het schuldgevoel.*  [cached]
L. van der Horst
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1954, DOI: 10.4102/koers.v21i4.1816
Abstract: De bestudering van het schuldgevoel brengt ons op de moeilijkste velden van de zielkunde. Wordt hiermede bedoeld een inzicht, een intu tief, dan bevinden we ons op het terrein van de existenti le zekerheden met of zonder haar dialectische tegenspraak.
Het bijbelsche scheppingsverhaal en de natuurwetenschap.  [cached]
A. A. Manten
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1960, DOI: 10.4102/koers.v27i9.2075
Abstract: Graag ga ik in enkele punten in op de opmerkingen die door prof. dr. S. du Toit gemaakt zijn naar aanleiding van Het Bijbelse scheppingsverhaal en denatuurwetenschap."
Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk  [cached]
Hans Oostrik
Journal of Social Intervention : Theory and Practice , 2010,
Abstract: The craft of theorizing in social work practices In this article, social work is characterized as a narrative practice. The author highlights the role of theory in this narrative practice. Using a social constructivist approach, the author answers the question of how to proceed from these narrative practices to developing action models, which are a theoretical legitimized framework for social work actions. A number of elements in the theoretical craft of social work are discussed. Firstly, the professional uses skills to conceptualize, such as localizing questions, analyzing, and opening up questions with the help of conceptual schemes. Secondly, conceptual models can be used as instruments to reflect on practice and engage in practice development. Thirdly, social workers need a theoretical attitude or practical wisdom to cope with the complexity of their work. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.
Savanna en de onderzoeksagenda voor het maatschappelijk werk  [cached]
Carol van Nijnatten
Journal of Social Intervention : Theory and Practice , 2008,
Abstract: Lange tijd was het algemeen belang van het maatschappelijk werk onomstreden en zijn professionele status gerespecteerd. Daarin kwam een kentering in de jaren tachtig van de vorige eeuw toen onder leiding van Hans Achterhuis en Jan Blokker de vloer werd aangeveegd met de geitenwollensokkencultuur van de welzijnssector. Burgers en politici verweten het welzijnswerk te weinig op te leveren, te ver van de burgers af te staan en vooral eigen vragen te beantwoorden. Al kwam het maatschappelijk werk er nog genadig af, men heeft zich de kritiek wel aangetrokken.
Het Bijbelse scheppingsverhaal en de natuurwetenschap  [cached]
A. A. Manten
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1959, DOI: 10.4102/koers.v26i10.1686
Abstract: Wij nijn in het vorige arftkle tot de konklusie gekomen, dat en in feith. Wat betreft de bijbelse scheppingsgeschiedenis, geen tegenstelling kan bestaan tussen geloof en natuurwetenschap, omdat de bijbel niet de bedoeling heeft ons natuurwetenschappelijke feiten te leren.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.