oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 10 of 43 matches for " spo ycie wapnia "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /43
Display every page Item
Spo ycie wapnia u dzieci z nadwra liwo ci na bia ka mleka krowiego leczonych diet eliminacyjn
Inga Adamska,Kinga ?wi?tek,Mieczys?awa Czerwionka-Szaflarska
Pediatria Wspó?czesna , 2006,
Abstract: Wprowadzenie: Wyeliminowanie mleka i jego przetworów z diety dziecka wymaga starannego dobrania takich produktów spo ywczych, które zapewni odpowiedni poda wszystkich sk adników od ywczych, w szczególno ci wapnia. Cel pracy: Ocena spo ycia wapnia u dzieci z nadwra liwo ci na bia ka mleka krowiego leczonych diet eliminacyjn . Materia i metodyka: Badaniami obj to 40 dzieci z nadwra liwo ci pokarmow na bia ka mleka krowiego w wieku od 1 do 24 miesi ca ycia, leczonych diet eliminacyjn . Wielko dziennego spo ycia wapnia okre lono na podstawie ankiety dotycz cej cz sto ci i ilo ci spo ywanych produktów ywno ciowych w ci gu dnia. Dla ka dego dziecka obliczono ilo spo ywanego wapnia na dzień i porównano z norm zapotrzebowania na ten pierwiastek dla wieku, a tak e ze spo yciem wapnia w grupie porównawczej. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Wykazano ró nic w spo yciu wapnia w grupie dzieci na diecie eliminacyjnej a zalecanymi normami spo ycia wapnia. W grupie badanej a 72,5% dzieci nie mia o zapewnionej odpowiedniej ilo ci wapnia w diecie. Stwierdzono istotn statystycznie ró nic mi dzy redni warto ci spo ycia wapnia w grupie dzieci na diecie bezmlecznej a redni warto ci w grupie dzieci na diecie zwyk ej w wieku poniemowl cym od 13 do 24 miesi ca ycia. Jest to zwi zane ze zmniejszeniem w diecie udzia u preparatów mlekozast pczych na rzecz diety mi sno-zbo owo-jarzynowej, która charakteryzuje si ma zawarto ci wapnia z jednoczesn du ilo ci fosforanów. Wnioski: Eliminacyjna dieta bezmleczna nie zapewnia odpowiedniej ilo ci wapnia, szczególnie u dzieci w wieku poniemowl cym, dlatego nale y u tych dzieci zastosowa suplementacj preparatami wapniowymi.
Cia a obce w przewodzie pokarmowym u dzieci - dane z 13 o rodków z okresu 2007-2009
Marek Woynarowski,Jakub Kmiotek,Anna Szaflarska-Pop?awska,El?bieta Jarocka-Cyrta
Pediatria Wspó?czesna , 2011,
Abstract: Wprowadzenie: Obecno cia a obcego w przewodzie pokarmowym ma ego dziecka jest najcz ciej wynikiem przypadkowego po kni cia. W wi kszo ci przypadków cia o obce swobodnie przechodzi przez przewód pokarmowy, jednak u cz ci dzieci mog wyst pi gro ne powik ania, takie jak niedro no przewodu pokarmowego, wytworzenie owrzodzenia lub perforacja przewodu pokarmowego. Po kni cie cia a obcego mo e by równie przyczyn zgonu. Cel pracy: Opis objawów klinicznych oraz post powania diagnostyczno-terapeutycznego u dzieci z obecno ci cia a obcego w przewodzie pokarmowym. Materia i metodyka: Do 20 o rodków endoskopii dzieci cej rozes ano ankiet obejmuj c informacje o pacjentach hospitalizowanych z powodu po kni cia cia a obcego, w okresie 2007-2009. Zbierano dane dotycz ce wieku i p ci pacjentów, rodzaju po kni tego cia a obcego, okoliczno ci po kni cia, objawów klinicznych oraz sposobu post powania. Wype nione ankiety uzyskano z 13 o rodków. Wyniki: W analizowanym okresie zarejestrowano 645 dzieci (ch opcy 376, dziewczynki 269), w wieku od 3 miesi ca do 17 lat (mediana 3 lata), które po kn y cia o obce. Najcz ciej po ykanymi cia ami obcymi by y monety 36% (233) i baterie 24,5% (158). 11% (70) dzieci po kn o cia a obce o ostrych kraw dziach, 4% (26) po kn o kawa ki szk a, a u 3% (19) cia em obcym by zbyt du y k s pokarmowy. U 21,5% (139) badanych stwierdzano po kni cie innego cia a obcego, ni wymienione powy ej. Objawy kliniczne wyst pi y u 25% badanych. Najcz ciej obserwowano wymioty, ból i krztuszenie si . U 24% dzieci z obecno ci cia a obcego w prze yku przebieg kliniczny by bezobjawowy. Badanie radiologiczne wykonano u 91% dzieci. U ponad po owy dzieci (54%) wykazywa o ono obecno cia a obcego w o dku, u 17% badanych cia o obce zlokalizowane by o w prze yku, u 2% - w dwunastnicy, a u 21% - w jelitach. Badanie endoskopowe wykonano u 52% dzieci; w okresie od 1 godziny do 26 dni po po kni ciu cia a obcego ( rednio po 53 godzinach, mediana 12); 95% badań zakończy o si usuni ciem cia a obcego. Samoistne wydalenie zaobserwowano u 41% dzieci. 3 pacjentów wymaga o zabiegu operacyjnego. U 4 dzieci (1 po po kni ciu monety i 3 po po kni ciu baterii) wyst pi y ci kie powik ania: zw enia prze yku (3) i wytworzenie przetoki aortalno-prze ykowej (1) - pacjent zmar z powodu masywnego krwotoku. Wnioski: Przypadkowe spo ycie cia a obcego dotyczy g ównie ma ych dzieci. Najcz ciej po ykane s monety i baterie do zegarków. Wi kszo cia obcych opuszcza przewód pokarmowy drog naturaln w ci gu 7 dni od po kni cia. Ze wzgl du na ryzyko odleg ych powik ań zwi
Ocena spo ycia wybranych witamin i sk adników mineralnych w grupie dzieci ódzkich w wieku T0-T3 lat
Agnieszka B?aszczyk,Danuta Chlebna-Sokó?,Jolanta Frasunkiewicz
Pediatria Wspó?czesna , 2005,
Abstract: Wprowadzenie: Prawid owe nawyki ywieniowe powinny by wprowadzone ju w okresie dzieciństwa w celu kszta towania odpowiedniego sposobu ywienia w wieku doros ym. Zarówno niedobory, jak i nadmiary pokarmowe prowadz do okre lonych stanów chorobowych, które upo ledzaj stan zdrowia populacji. Cel pracy: Analiza pokrycia zapotrzebowania na wybrane witaminy i sk adniki mineralne w grupie dzieci w okresie rozpoczynaj cego si lub trwaj cego ju intensywnego wzrastania i dojrzewania p ciowego. Materia i metodyka: Badania przeprowadzono u 245 dzieci, uznanych za zdrowe, w wieku 10-13 lat; 110 ch opców i 135 dziewczynek ucz szczaj cych do szkó podstawowych w odzi. Przeprowadzono trzydniowe zapisy ca odziennych diet w celu oszacowania redniego dziennego spo ycia wybranych witamin i sk adników mineralnych. Za prawid owe uznawano spo ycie sk adników pokarmowych na poziomie 90-110% zalecanych norm ywieniowych. Wyniki: Ocena spo ycia witamin wykaza a m.in. znaczne niedobory witaminy D u wszystkich badanych. ywienie pokrywa o jedynie 21,1 % zapotrzebowania u dziewczynek i 24,2% u ch opców. Stwierdzono nadmierne spo ycie witamin: A, C i B12. rednie pokrycie zapotrzebowania na pozosta e analizowane witaminy by o zbli one do zalecanego. Wykazano znaczne nadmiary pokarmowe dotycz ce spo ycia sodu u wszystkich badanych - u uczennic by o ono przekroczone prawie 6-krotnie, natomiast w ród uczniów ponad 7-krotnie. Niedobory pokarmowe dotyczy y wapnia - dziewczynki spo ywa y 57,9% dziennego zapotrzebowania, za ch opcy 66,1 %. Pokrycie dziennego zapotrzebowania na elazo równie by o niskie - odpowiednio 71,3% i 88,5%. Niedobory magnezu wyst powa y u po owy badanych. Nadmiary pokarmowe dotyczy y fosforu i potasu. Wnioski 1.W badanej grupie uczniów w wieku 10-13 lat stwierdzono liczne nieprawid owo ci dotycz ce spo ycia wybranych witamin i sk adników mineralnych, w tym znaczne niedobory witaminy D, wapnia i elaza oraz nadmiary sodu i fosforu w diecie. 2.Wykazane nieprawid owo ci mog w przysz o ci doprowadzi do zaburzeń w stanie zdrowia, w tym do wyst pienia osteoporozy, niedokrwisto ci z niedoboru elaza oraz nadci nienia t tniczego. 3.Wyniki badań wskazuj na konieczno wprowadzenia ju w szko ach szerokiej profilaktyki zdrowotnej maj cej na celu zmian zachowań ywieniowych uczniów.
Warto od ywcza i sposób ywienia niemowl t w 6 i 12 miesi cu ycia w Polsce
Anna Stolarczyk,Ewa Zagórecka
Pediatria Wspó?czesna , 2006,
Abstract: Wprowadzenie: W a ciwe ywienie w okresie niemowl cym jest istotne dla prawid owego wzrostu, optymalnego rozwoju umys owego i dobrego zdrowia w okresie wczesnego dzieciństwa i w wieku doros ym. Cel pracy: Ocena sposobu ywienia i spo ycia sk adników od ywczych w diecie niemowl t w wieku 6 i 12 miesi cy w odniesieniu do polskich zaleceń. Materia i metodyka: Ocen spo ycia i sposób ywienia przeprowadzono dwukrotnie u tych samych niemowl t: w 6 miesi cu ycia (134 niemowl ta) i w 12 miesi cu ycia (97 niemowl t). Dane by y zbierane w oparciu o ankiet wywiadu 24-godzinnego. Ocen warto ci od ywczej diety przeprowadzono tylko u niemowl t ca kowicie karmionych sztucznie. Wyniki: W 6 miesi cu ycia 68% niemowl t by o karmione piersi , a w 12 miesi cu - 42% niemowl t. rednia liczba posi ków na dzień wynosi a 9,7±3,1 i 8,5±2,8 odpowiednio w 6 i 12 miesi cu ycia, ale ich rozpi to waha a si od 5 do 21 na dob . rednie spo ycie energii by o zbli one do zalecanej normy. Spo ycie bia ka znacznie przekracza o zalecane warto ci, natomiast spo ycie t uszczu by o poni ej zalecanego w obu grupach wiekowych. Zawarto elaza w diecie obni y a si z 97% zalecanego spo ycia w 6 miesi cu, do 52% normy dla niemowl t w 12 miesi cu ycia. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazuj , e dieta niemowl t nie jest prawid owo zbilansowana. Wielu rodziców nie stosuje w praktyce zaleceń schematu ywienia.
Kalcynoza dystroficzna skóry
Wojciech Baran,Jacek Szepietowski,Dorota Swiebocka
Clinical Dermatology , 2002,
Abstract: Kalcynoza dystroficzna skóry jest rzadkim schorzeniem. Przedstawiono przypadek 61-letniej kobiety, u której przy prawid owym poziomie w surowicy wapnia, fosforu i parathormonu, w badaniu histopatologicznym stwierdzono w tkance podskórnej obecno z ogów wapnia. Z ogi te zlokalizowane by y w miejscach wcze niej poddawanych dzia aniu ró nych mechanicznych czynników traumatyzuj cych: na przedramieniu, w obr bie skóry piersi oraz na po ladkach. Badanie RTG równie potwierdzi o rozpoznanie. W leczeniu chorej zastosowano do ylne wlewy EDTA (wersenian dwusodowy).
Umys w yciu. Streszczenie Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind”
Evan Thompson
Avant : Journal of Philosophical-Interdisciplinary Vanguard , 2011,
Abstract: [Précis of Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind] The theme of this book is the deep continuity of life and mind. Where there is life there is mind, and mind in its most articulated forms belongs to life. Life and mind share a core set of formal or organizational properties, and the formal or organizational properties distinctive of mind are an enriched version of those fundamental to life.
Badania powietrza domów pomocy spo ecznej w Bia ymstoku i okolicy pod wzgl dem wyst powania grzybów w okresie lata i jesieni
El?bieta Krajewska-Ku?ak,Cecylia ?ukaszuk,El?bieta Oksiejczuk,Agnieszka Gniadek
Medical Mycology , 2002,
Abstract: Wst p: W okresie ostatnich lat liczba zaka eń grzybiczych u pacjentów hospitalizowanych uleg a podwojeniu. Cel badania: Ocena wyst powania grzybów dro d opodobnych i ple ni w powietrzu w domu pomocy spo ecznej w Bia ymstoku i okolicy. Materia i metody: Zanieczyszczenie powietrza (przed budynkiem, w korytarzach, salach chorych, pokojach socjalnych, kuchniach, azienkach, toaletach) oceniano przy u yciu urz dzenia SAS SUPER 100 (Pbi International). SAS stosowany by przez NASA oraz na pok adzie amerykańsko-rosyjskiej stacji orbitalnej MIR. Posiada on mi dzynarodowy, ustalony standard pobierania próbek powietrza. Flor grzybicz ze cian, pod óg, ó ek, r k personelu i ubrań uzyskiwano przy u yciu aplikatora Count-Tact applicator i p ytki Count-Tact (BioMerieux). Wymazy pobierano ze skóry i przestrzeni mi dzypalcowych r k i stóp, paznokci i jamy ustnej. Grzyby hodowano na pod o u Sabourauda, a ich identyfikacj przeprowadzano przy u yciu standardowych procedur. Wyniki: Badania mikrobiologiczne powietrza oraz cian wykaza y istotne ró nice w wyst powaniu flory grzybiczej w zale no ci od miejsca izolacji (korytarze, sale chorych, pokoje socjalne, kuchnie, azienki, toalety itd.) i pory roku (lato, jesień). Znamienny wzrost izolacji grzybów z powietrza i cian w domach pomocy spo ecznej stwierdzono jesieni . Podobny wzrost izolacji grzybów wykazano u mieszkańców jesieni . Grzyby dro d opodobne izolowane od mieszkańców domów pomocy spo ecznej by y wra liwe na leki przeciwgrzybicze oraz wykazywa y ma aktywno enzymatyczn . Wnioski: Stwierdzano istotny wzrost izolacji grzybów z powietrza jesieni w domach pomocy spo ecznej. Konieczne s dalsze badania powietrza w celu oceny ich wyst powania w innych porach roku (wiosna, zima).
Wnosz c element spo eczny do fizyki mózgu. Recenzja ksi ki
Adam Tuszyński
Avant : Journal of Philosophical-Interdisciplinary Vanguard , 2011,
Abstract:
Wsparcie spo eczne a ogólny stan zdrowia psychicznego chorych na uszczyc
Izabela Haduch,Tomasz Hawro,Joanna Miniszewska,Jan Chodkiewicz
Clinical Dermatology , 2008,
Abstract: Wprowadzenie: Wsparcie spo eczne nale y do najlepiej zbadanych zasobów odporno ci na stres. Jego pozytywny wp yw obserwowany jest równie w przebiegu chorób somatycznych, np. uszczycy. Cel pracy: Celem pracy by o zbadanie zale no ci mi dzy wsparciem spo ecznym i ogólnym stanem zdrowia u pacjentów z uszczyc zwyczajn . Materia i metody: Badania przeprowadzono w grupie 32 pacjentów Kliniki Dermatologii i Wenerologii UM w odzi. Zastosowano Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia - GHQ-28 (Goldberg), Kwestionariusz Wsparcia Spo ecznego (Fydrich; polska adaptacja Juczyński), a do oceny ci ko ci procesu chorobowego w uszczycy - wska nik PASI. Wyniki: Badania wykaza y wyst powanie istotnej korelacji mi dzy wsparciem spo ecznym a ogólnym stanem zdrowia pacjentów z uszczyc zwyczajn . Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań mo na wnioskowa , i tworzenie grup wsparcia spo ecznego ma istotny wp yw na przebieg i ci ko procesu chorobowego oraz funkcjonowanie pacjentów.
Cytokiny a czynno uk adu oddechowego i nietolerancja wysi ku w niewydolno ci serca
Ewa Straburzyńska-Migaj,Romuald Ochotny,Anna Straburzyńska-Lupa,Kinga Le?niewska
Polish Journal of Cardiology , 2005,
Abstract: Wprowadzenie: Uwa a si , e cytokiny odgrywaj istotn rol w patogenezie niewydolno ci serca (NS). Niewiele wiadomo o ewentualnym wp ywie cytokin na czynno uk adu oddechowego w NS. Cel pracy: Ocena hipotezy zak adaj cej, e aktywacja procesu zapalnego mo e wp ywa na zaburzenia czynno ci p uc i nietolerancj wysi ku u chorych z NS. Materia i metodyka: Maksymalny test wysi kowy na bie ni ruchomej z ocen gazów oddechowych oraz spiro-metri wykonano u 88 chorych z wyrównan NS i u 18 osób zdrowych grupy kontrolnej. Pomiar osoczo-wego poziomu rozpuszczalnych receptorów TNF-a: sTNF-RI i sTNF-RII oraz IL-6 wykonano u ywaj c zestawów ELISA (Ouantikine, R and D Systems). Wyniki: U chorych z NS w porównaniu z grup kontroln stwierdzono obni ony peak VO2 (16,3±4,7 ml/kg/min vs 32,6±5,7 ml/kg/min; p<1O6), nieprawid ow czynno p uc w spoczynku i nadmiern wentylacj podczas wysi ku (VE/VCO2 slope 34,0±6,7 vs 26,3±3,2; p<1O6) oraz zwi kszon aktywacj cytokin. U chorych z zaawansowan NS i peakVO2<14 ml/kg/min istotnie gorsze by y wska niki czynno ci p uc i VE/VCO2 slope oraz wy sze st enia cytokin ni u chorych z agodn i umiarkowan NS i peak VO2>14 ml/kg/min. Stwierdzono istotne ujemne korelacje pomi dzy cytokinami a parametrami spirometrycznymi (m.in.: IL-6 a FVC%, FB/^/o i FEF25_75%; odpowiednio: r=-0,30; r=-0,32; r=-0,30), peak VO2 (m.in.: sTNF-RI; r=-0,42) oraz VE/VCO2 slope (IL-6; r=0,29). Istotne by y korelacje peak VO2 z parametrami spirometrycznymi i VE/VCO2 slope. W analizie wieloczynnikowej regresji liniowej czynnikami niezale nie zwi zanymi z peak VO2 by y VE/VCO2 slope, FEF25.75% normy i sTNF-RI. Wnioski: Chorzy z NS maj istotnie obni on tolerancj wysi ku. Nieprawid owa czynno p uc w spoczynku i nadmierna wentylacja podczas wysi ku oraz zwi kszona aktywacja cytokin s istotnie bardziej nasilone u chorych z zaawansowan NS. W wietle stwierdzonych powi zań pomi dzy wska nikami wentylacji spoczynkowej i wysi kowej z cytokinami prawdopodobny wydaje si udzia cytokin w patogenezie dysfunkcji uk adu oddechowego. W badanej grupie czynnikami niezale nie zwi zanymi z peak VO2 by y VE/VCO2 slope, FEF25_75% normy i sTNF-RI.
Page 1 /43
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.