oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 1 of 1 matches for " interaktivno komuniciranje "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /1
Display every page Item
Participativna prenova mesta
Drago Kos
Urbani Izziv , 2005,
Abstract: Besedilo sestavljata dva dela. V prvem so predstavljene teoretske zasnove prenavljanja mest. Na osnovi literature je mogo e sklepati, da je klju na te ava prenovitvenih projektov predvsem legitimno usklajevanje raznovrstnih interesov sodelujo ih posameznikov in institucij. S predstavitvijo in analizo dogajanja na urbanisti ni delavnici, ki je bila organizirana v okviru raziskovalne naloge Prenova stanovanjskih sosesk v Ljubljani, je ta teza v drugem delu besedila izkustveno potrjena. Izkazalo se je, da so neposredno vpleteni stanovalci pripravljeni aktivno sodelovati v prenovitvenih postopkih, vendar pa proces ne ste e, ker nimamo razvitih ustreznih institucionalnih okvirov. Na koncu je predstavljenih nekaj konkretnih predlogov, kako prese i zastoj pri prenavljanju mest, posebno ve jih, po drugi svetovni vojni zgrajenih stanovanjskih sosesk.
Page 1 /1
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.