oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 9 of 9 matches for " felsefe "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /9
Display every page Item
Türk Felsefesinin mkan üzerine
Rahmi Karaku?
International Journal of Human Sciences , 2005,
Abstract: Türkiye’de farkl tarzlarda nitelendirilmekle birlikte bir felsefe etkinli i vard r. Varolan felsefe etkinli i dayand zeminler, ilgilendi i sorunlar, elde etti i birikimler ve y neldi i hedefler bak m ndan yakla k bir as rd r da düzenli olmamakla birlikte k sa aral klarla sorgulanmaktad r.1 Bir felsefe gelene i olu turmak veya mevcut dü ünce gelenekleri ile ba lant l olarak yeniden yap land rma gayretleri ile felsefe etkinli imiz kendini dünya felsefeleri ile mukayese etmeye ve dünya felsefesi i indeki yerini g rmeye de al maktad r.2 Bütün bu al malar n ba lang ta ‘Bizde Felsefe’, veya ‘Türkiye’de Felsefe’ eklinde yap l rken son zamanlarda Türk Felsefesi ba l ile yap lmakta olu u -deyimin muhtevas i in dü ünülenler farkl olmakla birlikte- felsefe etkinli imizin kendine güveninin olu tu u eklinde anla labilir. Bu deyimle kastedilenlerin ortak y nü –her ne kadar baz lar Türk e’yi felsefe i in yeterli g rmese de- Türk e’de yürütülen felsefe etkinli idir. Di er konular s z konusu oldu unda zaman zaman kendini gizleyen yanl bir bak a s ile baz al ma tarz, konu ve türlerini felsefe olarak kabul etmeyen anlay lar oldu u da g rülebilmektedir. Hatta felsefecili i ve felsefe retimini ancak belli türden ki ilerin vermesi gerekti i eklindeki bir yakla mla bir s n f te ekkülü veya uzmanl k taassubu fikrini uyand ran yakla mlar sezilmektedir. Felsefe e itiminin orta ve yüksek okullarda yer almas ndan bu yana süren bir ayr l kla felsefeyi3 slam felsefesi/ slam Dü üncesi ekseninde anlayanlarla Bat Dü üncesi/Ayd nlanma ak m veya Bat Dü üncesi/ Yeni-Pozitivizm/Analitik felsefe eklinde dü ünenlerin bir mücadele i inde olduklar ve hatta Z.Direk’in ifadesi ile ‘kutupla ma’4 i inde olduklar g rülmektedir.5 Felsefe etkinli ini belli bir ak ma, belli bir alana, belli bir medeniyet evresine ve belli bir tarihsel d neme hasretmenin me ruiyetini sorgulamaks z n savunulan bu g rü lerin de erlendirmesi bu yaz n n konusu d ndad r.
Lütfen Felsefe Yap n
Erol Y?lmaz
Türk Kütüphanecili?i , 1998,
Abstract:
Kütüphanecilikte Felsefi Yakla m
?rfan ?ak?n
Türk Kütüphanecili?i , 1982,
Abstract:
The effects of the philosophy history translations on our philosophy view
Ebru Güven
International Journal of Human Sciences , 2007,
Abstract: It is possible to say that there are o lot of factors that affect the movements of philosophy are being happened in a society. One of these factors is The Philosophy History that has formed the progress of phiosophical view from past to now. And so, he books of Philosophy History that have effects on the idea of view in its own period of time. From this point, we think that we may understand how the philosophical idea has formed in our country by the helps of comprehension of these published translation books. We hava especailly tried to research some of the main Philosophy History Books that were published after Republic. We may have misunderstood some of points- of course -and there may be some deficienies in explanation. But, in spite of every lacks, the aim of our study that we have sincerely tried to formed is to help to understand how it seems, our philosophy view.
The problem of the origin of philosophy in the text concerning history of philosophy in Turkish
Tufan ??tok
International Journal of Human Sciences , 2007,
Abstract: Generally, the books concerning history of philosophy accept the proposition “the first principle of all things is water” that Thales said in 6th century BC as the birth of philosophical thought. What are the reasons and grounds of such an acceptance? Is to philosophise based on this acceptance a mental activity that extends from Ancient Greek to our times. Otherwise is there any possibility of philosophising differently in different cultures? All these questions are answered plainly or obscurely in the books concerning history of philosophy in Turkish. Therefore it seems possible to make relation to between our conception of philosophy and solution given for the problem of origin of philosophy by help of these answers.
What is Philosophy? What is Knowledge? Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?
Hüseyin Gazi Topdemir
Türk Kütüphanecili?i , 2009,
Abstract: The purpose of this essay is to make an explanatory discussion on philosophy and knowledge in historical context. In addition to an elaboration of the question of what philosophy is the problem of knowledge is also considered. Furthermore, the relationship between philosophy and other disciplines, and social and societal functions are discussed. Makalenin amac , felsefe ve bilgi konular üzerinde tarihsel ba lamda a klay c nitelikli bir tart ma yapmakt r. Bu ama la ncelikle felsefe nedir sorusu ele al nm ve daha sonra da bilgi problemi üzerinde durulmu tur. Ayr ca felsefe ile di er disiplinler aras ndaki ili ki ve felsefenin toplumsal ve sosyal i levi de tart lm t r.
The window opening to humanity in Mehmet Izzet's thought: Nationality
Levent Bayraktar
International Journal of Human Sciences , 2007,
Abstract: Mehmet Izzet played a leading part among the prior names in the development of social sciences in Turkey. His major fields of interest were philosophy, history of philosophy, ethics, sociology, social philosophy and methodology of social sciences. His famous book "Theories of Nationality and a National Life" was of a special importance among his studies.In that book, he demonstrated in an idealist manner that the problem of nationality is oriented toward humanity, by differentiating it from a reductionist approach. This effort of Mehmet Izzet can also be interpreted as an effort to surmount "sociologism" by the help of a "philosophical idealism".
Felsefe Grubu retmen Adaylar n n Bilim Felsefesi ünitesine li kin Pedagojik Alan Bilgileri / The Pedagogical Content Knowledge of Prospective Philosophy Group Teachers about Science Philosophy Unit
Baykal B??ER
E?itim Bilimleri Ara?t?rmalar? Dergisi , 2012,
Abstract: Bu ara t rma ile felsefe grubu retmen adaylar n n bilim felsefesi ünitesine ili kin sahip olduklar pedagojik alan bilgilerinin tespit edilmesi ama lanmaktad r. Ara t rma 2009–2010 bahar yar y l nda 12 felsefe grubu retmen aday n n kat l m yla yap lm t r. Ara t rmada veri toplama arac olarak ders planlar , kavram haritalar ve yar yap land r lm g rü me formlar kullan lm t r. al ma kapsam nda, felsefe grubu retmen adaylar n n bilim felsefesi ünitesine ili kin pedagojik alan bilgileri retim program bilgileri, konu alan bilgileri, retim bilgileri ve l me-de erlendirme bilgileri bile enleri do rultusunda zümlenmi tir. Elde edilen bulgulara g re, retmen adaylar n n retim program bilgileri ve konu alan bilgilerinin eksik oldu u, ayr ca retim bilgileri konusunda geleneksel yakla mlar kullanman n yan nda etkili bir retimin ger ekle ebilmesi i in ok e itli y ntem, teknik ve stratejiler nerdikleri tespit edilmi tir.
THE PLOT TECHNIQUE AND THEME OF G LGES ZLER G LGES ZLER’ N KURGU TEKN VE TEMASI
Alaattin KARACA
Turkish Studies , 2011,
Abstract: G lgesizler, which is written by Hasan Ali Topta attracts attention at first glance with its extraordinary plot technique. The novel is double stranded. The events take place in parallel to each other.In the first strand the events takes place in city; in the second one the events take place in a village. These two strand and the places are tied to each other with the people who get lost in village appearing in the city or get lost in the city appearing in the village. The narrator sometimes looks into the city sometimes into the village. The novel is plotted between these two places so the two strands mingle with each other turning into the shape of spiral. In this essay this novel will be analysed in terms of its plot technique. Other element which attracts attention is the theme of the novel. Topta handles people who exist on the one hand and do not exist on the other hand. Existence and nonexistence are the vicious circle of the life. The novel in this essay will also be analysed in terms of this philosophical issue and the theme Hasan Ali Topta ’ n roman G lgesizler, ilk bak ta al lmam kurgu tekni iyle dikkati eker. ift zincirli bir romand r bu. Olaylar, birbirine paralel iki mekanda cereyan eder. Birinci zincirde olaylar n mekan kenttir, ikinci zincirdeyse k y. Bu iki zincir ve iki mekan, kentte kaybolup k yde, k yde kaybolup kentte ortaya kan insanlarla birbirine ba lan r. Dolay s yla kimi kez kente, kimi kez k ye evirir bak lar n anlat c . Bu iki mekana gidi geli lerle rülür roman. B ylece iki zincir i i e ge erek, sarmal bir rgü olu tururlar. Bu makalede, Topta ’ n roman nce bu kurgusal yap s bak m ndan incelenecektir. G lgesizler’de dikkati eken ikinci e, temad r. Topta , roman nda bir yanda var olup, di er yanda yok olan insanlar ele al r. Var olu ve yok olu , hayat n sürekli tekrarlanan d ngüsüdür. Makalede roman ayr ca bu felsef tema ve yan temalar bak m ndan zümlenecektir.
Page 1 /9
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.