oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 10 of 32 matches for " akcijsko planiranje "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /32
Display every page Item
Obvladovanje mesta: formalni in neformalni vzvodi (re)urbanizacije
Kaliopa Dimitrovska Andrews
Urbani Izziv , 1998,
Abstract: V prispevku so na kratko prikazane zna ilnosti sedanjih sistemov prostorskega planiranja v Evropi in Sloveniji ter teko e spremembe povezane z novimi pristopi v urbanisti nem planiranju s poudarki na specifi nih vidikih, kot so: potreba po novi urbanisti ni oblikovalski strategiji in neformalni planski dokumentacijski podpori, planski doprinos in akcijsko planiranje. Predstavljeni so trije primeri oblikovalske prakse: implementacija statutarnega plana (pobuda Highbury, Birmingham), dogovorjena urbana oblika (Broadgate Centre, London) in nadzor razvoja (prenova Roga v Ljubljani). Posebna pozornost je dana sodelovanju javnosti pri oblikovalskih vpra anjih
Spatial planning - what for? : Prostorsko planiranje – emu?
Marjan Ravbar
Geodetski Vestnik , 2007,
Abstract: The number of debates about the modernization of spatial planning in Slovenia has only recently risen. Some new planning views on the politics of spatial development in theory as well as in practice arepresented in this article. Spatial planning has over the past decades modified some of its most relevant areas. With this, the instruments, directives and different steps focused more on the three most important areas : the handling of the growth of the urban system net and determining the settlement structures, the planning of proper usage of the surface with environmentally builtin components of lasting development and the planning of transport and economic infrastructure. With the growing europeization and internationalization, spatial planning underwent some changes right at the core at the beginning of the 21st century. There is a growingurge of equalizing spatial planning on the European level and forming a more active model on the implementation level. Project orientation, new cooperational and moderational models, which are trying to realize all the goals and transfer them into the real world are put right in the centre. With the help of new instruments it is possible to realize all the abstract-based goals, which are written in the researchdocuments and strategies, which more precisely
Pokrajina projektov – spremembe v okviru planerske prakse na Nizozemskem
Arnold Reijndorp
Urbani Izziv , 1997,
Abstract: Na Nizozemskem so pred kratkim predstavili karto 2650 urbanisti nih na rtov, ki bodo uresni eni pred letom 2005 ali kmalu za tem. V prispevku je poudarek na spremembah okvira dejavnosti urbanizma, ki so razvidne iz Nove karte, oziroma na pojasnilu o spremenjenih zahtevah, s katerimi se na rtovalci sre ujejo v poklicu in pri izobra evanju planerjev.
Ranljivost okolja in vpra anje prostorske informacijske enote, kot ga je nakazal projekt ONIX-GPOV
Ale? Mlakar,Janez Maru?i?
Urbani Izziv , 2000,
Abstract: Predstavljen je problem dolo anja prostorske enote, ki naj bi bila nosilec okoljevarstveno pomembnih opredelitev o ranljivosti okolja ob posegih vanj. Ta problem se je pokazal kot eden klju nih za izvajanje okoljevarstvenih presoj v prostorskih planih. Slovenska okoljevarstvena zakonodaja je namre vpeljala ekosistemske enote kot nosilke vednosti o prostorskih kakovostih. Pokazana sta pomembnost oblikovanja prostorske enote na osnovi informacije o razvojnem posegu in ne na osnovi ekosistemskih ali podobnih kompleksnih prostorskih/krajinskih enot, in vezanje vrednostnih podatkov, kakr en je tudi podatek o ranljivosti prostora, na tip zapisa, ki ga ozna ujemo kot zvezno polje . Tako podatkovna osnova kot posebna programska podpora, pripravljena v ta namen, sta izhajali iz tega temeljnega spoznanja.
Produkti geoinformacijske podpore planiranju in urejanju prostora v okviru projekta ONIX
Franc J. Zakraj?ek
Urbani Izziv , 2000,
Abstract: Prispevek na kratko opisuje tiri produkte podprojekta Geoinformacijska podpora planiranju in urejanju prostora na ravni lokalne skupnosti v okviru projekta ONIX. Produkti so rezultat celovitega pristopa k razvoju informacijske podpore, ki ga karakterizira enovita obravnava prostorskih aktov od prostorskega plana, izvedbenih aktov do postopkov lokacije, multidisciplinarni pristop in objektno usmerjeni informacijski pristop.
Na rtovanje infrastrukturnih vodov z dolo anjem njihovih za okolje sprejemljivih koridorjev
Alenka Cof,Ivan Maru?i?,Kre?imir Baki?,Franc Jakl
Urbani Izziv , 2005,
Abstract: lanek obravnava mo nosti za vodenje daljnovoda Globoko–italijanska meja skozi prostor. Predstavljena sta dva postopka ume anja nadzemnih vodov v prostor, pri katerih so upo tevana okoljska in prostorska merila: slovenski in italijanski. Slovenski postopek sestavljajo analize privla nosti in ranljivosti. S prvimi vklju ujemo v obravnavo tiste ekonomske in funkcionalne dejavnike, ki vplivajo na privla nost prostora za nadzemne vode. Na ta na in je mogo e presojati, kako ekonomsko in funkcionalno ustrezno so postavljene alternativne trase novona rtovanega 400-kilovoltnega daljnovoda Slovenija–Italija od RTP Okroglo do treh mo nih sti nih to k na slovensko-italijanski meji Srednjega, Golega Brda in Vrtojbe. Prav tako so bili v skladu z zahtevami zakona o urejanju prostora pripravljeni modeli ranljivosti, s katerimi se v prostoru simulirajo mo ni negativni vplivi daljnovoda na okolje, ter analiza ustreznosti, ki pomeni uskladitev razvojnih in varovalnih zahtev. Rezultat analiz je koridor, v katerem je mo no voditi traso brez ve jih konfliktov. Italijani so svoj postopek razvili za iskanje ustreznega koridorja na svoji strani od dr avne meje do RTP Videm (Udine). Ta postopek je bil uporabljen tudi na slovenski strani. Uporabili so tri skupine dejavnikov: dejavnike privla nosti, izlo ilne dejavnike in dejavnike ve jega odpora. Veliko bolj poenostavljen postopek omogo a primerjavo, ker so v njem uporabljeni enaki ali vsaj podobni prostorski podatki. V sklepih je podan tudi kratek komentar h konceptu koridorja kot planerskega orodja.
Pomen notranje integracije javnega potni kega prometa za izbolj anje njegove ponudbe
Alja? Plevnik,Marjan Lep
Urbani Izziv , 2004,
Abstract: Prispevek podaja del ugotovitev raziskave Razvojne mo nosti javnega potni kega prometa in poselitve v Republiki Sloveniji, ki je eden prvih poskusov celovite obravnave javnega potni kega prometa v dr avi. Opredeljena je integracija javnega potni kega prometa in njenega pomena za razvoj sistema. Med iroko paleto mo nih oblik integracij smo se omejili na notranjo integracijo sistema, ki je klju nega pomena za izpolnitev njegovega potenciala v ir em prometnem sistemu. Notranja integracija s svojimi tremi oblikami (fizi no, tarifno in logi no) prispeva k dvigu privla nosti in uporabnosti javnega potni kega prometa.
Donava kot dejavnik prostorske integracije Srbije in Evrope
Velimir ?e?erov
Urbani Izziv , 2004,
Abstract: V Evropi je Donava danes prvorazredno naravno in integracijsko merilo. Zaradi tega je predmet posebne skrbi in tema tevilnih na rtov, tudij ter analiz. Prek nje Srbija vidi svojo prilo nost za vklju evanje v sodobne evropske tokove. Prvi korak je ezmejno sodelovanje s sosednjimi regijami podonavskih dr av. Integralno planiranje in skupne aktivnosti ter razvoj in za ita Podonavja so osnova tega sodelovanja, ki bi moralo s asoma prerasti v transregionalno in transdr avno sodelovanje ter pripeljati do integralnih planov prostorskega razvoja vsega toka. Glede na dejstvo, da precej nji del Donave te e skozi Srbijo (588 km), je povsem logi no njeno popolno vklju evanje v vse razvojne procese, ki vodijo k napredku vsega dr avnega prostora ob uporabi evropskih izku enj ter lastne pozitivne prakse.
Predlog zasnove kolesarskega omre ja v mestu Velenje
Katarina Ostruh
Urbani Izziv , 2006,
Abstract: Prispevek opisuje izdelavo zasnove kolesarskega omre ja v mestu Velenje. Namen je bil izdelati predlog varnega; sklenjenega in u inkovitega omre ja z dobro dostopnostjo do vseh dejavnosti. Omogo ilo naj bi vsakodnevno kolesarjenje; prevoz na delo; v olo; na obmo ja rekreacije. Analiza zdaj njih povezav je pokazala tevilne pomanjkljivosti. Omre je je nesklenjeno in zato nevarno ter omogo a slabo dostopnost do dejavnosti. Ob rezultatih analize in ob upo tevanju izbranih kazalcev smo podali predlog dopolnitev.
ISKUSTVA UKLJU IVANJA KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI U OBRAZOVANJE SOCIJALNIH RADNIKA U SRBIJI
Miroslav Brki?,Aleksandar Jugovi?
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2009,
Abstract: Iskustva uklju ivanje korisnika u obrazovanje socijalnih radnika u Srbiji vrlo su skromna. Tome je zna ajno doprinio medicinski model socijalnog rada koji je dominirao u obrazovnom procesu. Postepeno, s nadila enjem ovog modela sazrijeva svijest o nu nosti uklju ivanja korisnika i njihovih njegovatelja kao partnera u obrazovanje socijalnih radnika. Skromna iskustva svjedo e o vi estrukoj koristi ovakvog pristupa. Po etni su koraci koji se odnose na reformu nastavnih planova i programa te cjelokupnog sustava socijalne za tite u injeni. Ipak, oni su nedovoljni i neophodno ih je dalje razvijati u smislu razvoja organiziranog i strukturiranog pristupa, koji e osigurati osnovne uvjete, oblike i na ine uklju ivanja korisnika i njihovih njegovatelja u obrazovni proces.
Page 1 /32
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.