oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2015 ( 12 )

2014 ( 7 )

2013 ( 7 )

2012 ( 17 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 125 matches for " Wiktor Bednarz "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /125
Display every page Item
Kliniczne aspekty nowotworów komórek wysepek trzustki
Wiktor Bednarz
Polish Gastroenterology , 1998,
Abstract: W pracy przedstawiono hormonalnie czynne i nieczynne wyspiaki trzustki, ich objawy kliniczne, metody diagnostyczne, ró nicowanie i leczenie.
Zaburzenia ploidii DNA w procesie karcinogenezy w jelicie grubym - ich znaczenie oraz mo liwo ci praktycznego wykorzystania
Robert Olewiński,Wiktor Bednarz
Polish Gastroenterology , 2005,
Abstract: Rak gruczo owy jelita grubego stanowi jeden z g ównych problemów wspó czesnej onkologii. Poprawa wyników leczenia tego nowotworu zale na b dzie od dok adnego poznania molekularnych mechanizmów karcinogenezy w jelicie grubym oraz umiej tno ci wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Jedna z hipotez wyja niaj cych powstanie gruczolakoraka jelita grubego zwi zana jest z zaburzeniami ca kowitej ilo ci DNA j drowego, a wi c zaburzeniami ploidii DNA. W pracy przedstawiono molekularne pod o e karcinogenezy w jelicie grubym oraz, w oparciu o dost pne pozycje pi miennictwa, przedstawiono wspó czesn wiedz na temat miejsca, jakie zajmuj w tym procesie zaburzenia ploidii DNA j drowego w komórkach nab onka gruczo owego jelita grubego. Autorzy zwrócili szczególn uwag na praktyczne mo liwo ci wykorzystania okre lenia ploidii DNA w okre leniu rokowania oraz planowaniu leczenia gruczolakoraka jelita grubego. Przedstawiono tak e mo liwo ci zastosowania badania ploidii DNA w ustalaniu wskazań do leczenia operacyjnego wrzodziej cego zapalenia jelita grubego.
Problemy zwi zane ze zbiornikiem jelitowym u pacjentów z wrzodziej cym zapaleniem jelita grubego po proktokolektomii odtwórczej
Dorota Pawe?ka,Wiktor Bednarz,Zbigniew Krawczyk
Polish Gastroenterology , 2009,
Abstract: Proktokolektomia odtwórcza zapewnia radykalne wyleczenie wrzodziej cego zapalenia jelita grubego. Jednak u wielu pacjentów pojawia si szereg problemów zwi zanych z nowo wytworzonym zbiornikiem jelitowym. S to: zapalenie zbiornika jelitowego, zapalenie mankietowe pozostawionej b ony luzowej odbytnicy, zespó nadwra liwego zbiornika, choroba Le niowskiego-Crohna w zbiorniku, dysplazja i rak w zbiorniku. Jest to nowa grupa schorzeń o nie do końca poznanej etiologii, które mog w znacz cy sposób pogarsza jako ycia pacjentów. Wymagaj one specjalistycznego leczenia, niejednokrotnie w warunkach szpitalnych, a przede wszystkim wnikliwej diagnostyki w celu ró nicowania poszczególnych jednostek chorobowych. Mimo zbli onych objawów, ich sposób leczenia ró ni si zasadniczo. Wobec coraz wi kszej liczby doniesień o przypadkach nowotworzenia w zbiorniku lub w zespoleniu zbiornikowo-odbytowym, lekarzy obowi zuje wykluczenie procesu rozrostowego
Starzenie si i jego wp yw na przebieg leczenia operacyjnego chorób przewodu pokarmowego
Artur Trzaskoma,Mateusz G?ód,Wiktor Bednarz
Polish Gastroenterology , 2009,
Abstract: Starzenie si jest naturalnym procesem w yciu cz owieka. Pacjenci w podesz ym wieku s poddawani milionom zabiegów chirurgicznych ka de-go roku. Obecnie oko o 15% zachodniej" populacji ma ponad 65 lat. Wed ug GUS w 2010 roku b dzie to 17%. Starzenie jest naturalnym procesem zmniejszaj cym ogóln zdrowotno . Wraz z wiekiem ro nie liczba schorzeń dodatkowych. W artykule zaprezentowano odr bno ci w fizjologii i chorobowo ci dotycz ce pacjentów w wieku podesz ym.
Wspó czesne pogl dy na etiopatogenez i leczenie wrzodziej cego zapalenia jelita grubego
Dorota Pawe?ka,Wiktor Bednarz,Zbigniew Krawczyk
Polish Gastroenterology , 2009,
Abstract: Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego (ulcerative colitis ? UC) jest chorob o nie do końca poznanej, wieloczynnikowej etiologii. Przypuszcza si , e schorzenie jest spowodowane wieloma ró nymi czynnikami genetycznymi, które mog ujawni si pod wp ywem rodowiska. Wykryto szereg genów, które prawdopodobnie bior udzia w patofizjologii tego schorzenia, jednak dok adny mechanizm molekularny nie zosta jeszcze poznany. Stwierdzenie silnej aktywacji kaskady zapalenia ze znacznym wzrostem st enia czynnika martwicy guza ? (tumor necrosis factor ? TNF-?) w zmienionej tkance, wi e si z poszukiwaniem celowanej terapii biologicznej skierowanej przeciw TNF-?. Przypuszczalna rola bakterii w etologii UC skutkuje poszukiwaniem form leczenia modyfikuj cego flor jelitow . Jednak ci gle aktualne pozostaj tradycyjne schematy terapii opartej na kortykosteroidach i aminosalicylanach, a w razie ich nieskuteczno ci ? alternatyw jest leczeniu chirurgiczne.
Badania antropometryczne u chorych leczonych chirurgicznie z powodu wrzodziej cego zapalenia jelita grubego
Krzysztof Su?kowski,Wiktor Bednarz,Robert Olewiński,Dorota Mrozowska
Polish Gastroenterology , 2005,
Abstract: Wprowadzenie: Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego (w.z.j.g.) jest schorzeniem zaliczanym, obok choroby Crohna, do grupy nieswoistych zapalnych chorób jelit. Stan chorego zale y przede wszystkim od zaawansowania zmian zapalnych luzówki jelita grubego. Zaostrzenie objawów ze strony jelita grubego, a przede wszystkim zwi kszona liczba wypró nień, krwawienie z przewodu pokarmowego oraz toksemia s przyczyn utraty masy cia a, a w ci kich przypadkach znacznego wyniszczenia organizmu. Z y stan od ywienia pacjentów z w.z.j .g. jest wynikiem zaburzeń trawienia, wch aniania oraz znacznej utraty czynników od ywczych z powodu masywnych biegunek oraz stanu zapalnego. Wykazano, e ju w momencie rozpoznania zapalnego schorzenia jelita stan od ywienia pacjentów w porównaniu ze zdrowymi jest istotnie gorszy. Mo liwo ci oceny stanu od ywienia jest wiele. Do najprostszych nale y pomiar masy cia a i okre lenie BMI {body mass index). Do tego celu wykorzystywane s równie antropometryczne pomiary obwodów cia a oraz grubo ci fa dów t uszczowych. Najdok adniejszych danych dostarczaj metody okre laj ce tkankowy sk ad cia a. Nale y do nich mi dzy innymi analiza impedancji bioelektrycznej. Standardowym, uznanym na wiecie, sposobem post powania chirurgicznego z pacjentami z w.z.j.g. jest proktokolektomia odtwórcza. Ta metoda leczenia jest dzisiaj szeroko akceptowanym sposobem leczenia chirurgicznego, który znalaz zastosowanie nie tylko u pacjentów operowanych w trybie pilnym z powodu powik ań (ze wskazań yciowych) lecz tak e u chorych poddawanych operacji ze wskazań selektywnych - wybiórczych, jako alternatywa dla dalszego leczenia farmakologicznego. Zalety tej metody polegaj na jej ra-dykalno ci. Zmieniona chorobowo b ona luzowa okr nicy i odbytnicy jest usuwana w ca o ci. Cel pracy: Ocena stanu od ywienia, na podstawie oszacowania sk adu tkankowego cia a pacjentów z w.z.j.g., a tak e zmian mierzonych parametrów w trakcie etapowego leczenia chirurgicznego - proktokolektomii odtwórczej. Materia i metody: Przebadano 15 chorych, 7 kobiet i 8 m czyzn. ?rednia wieku pacjentów, w momencie rozpocz cia badań, wynosi a 27, 5± 7,5 lat. U wszystkich chorych zabieg operacyjny wykonywany by ze wskazań wybiórczych, z powodu braku zadowalaj cych rezultatów leczenia zachowawczego. U pacjentów okre lano sk ad tkankowy cia a po ka dym etapie zabiegu przy u yciu bioelektrycznego analizatora impedancji BIA - 101 S. Okre lano tak e wzrost i mas cia a badanych oraz wska nik BMI. Wyniki: Zarejestrowano istotnie statystyczny wzrost redniej warto ci wszystkich mierzonych parametrów (ma
Torbielakogruczolak luzowy okolicy zaotrzewnowej
Beata Wojtczak,Wiktor Bednarz,Pawe? Domos?awski,Krzysztof Kaliszewski
Polish Gastroenterology , 2005,
Abstract: Przedstawiono rzadki przypadek torbielakogruczolaka luzowatego okolicy zaotrzewnowej u 51-letniej pacjentki operowanej z wst pnym rozpoznaniem torbieli trzustki i kamicy p cherzyka ó ciowego. Torbielakogruczolaki luzowe jako nowotwory agodne pochodzenia nab onkowego najcz ciej zlokalizowane s w wyrostku robaczkowym, jajniku, b d w trzustce. Wyst powanie ich w przestrzeni zaotrzewnowej nale y do rzadko ci. W literaturze angloj zycznej do 2002 r. zosta o opisanych zaledwie 25 podobnych przypadków o tej lokalizacji.
Torbiel ledziony
Zbigniew Krawczyk,Wiktor Bednarz,Dariusz Rychlewski,Grzegorz Bielicki
Polish Gastroenterology , 2005,
Abstract: Autorzy prezentuj opis przypadku m odej kobiety przyj tej do I Katedry i Kliniki Chirurgii AM we Wroc awiu z objawami sugeruj cymi obecno torbieli ledziony. Przedoperacyjne rozpoznanie zosta o postawione na podstawie badania USG oraz tomografii komputerowej jamy brzusznej. Wykazano grubo cienn torbiel usytuowan w okolicy ledzionowej. Z powodu obecno ci minimalnej prawid owej tkanki ledziony zdecydowano o wykonaniu ca kowitej splenektomii. Makroskopowe i histopatologiczne badanie potwierdzi o wtórny (pourazowy) charakter zmiany bez obecno ci wewn trznego wy cielenia torbieli o charakterze nab onkowym. Zachodzi przypuszczenie, e rozwój wtórnej torbieli ledziony by spowodowany urazem w okresie oko oporodowym.
Leczenie chirurgiczne nowotworów pod cieliskowych przewodu pokarmowego
Dorota Mrozowska,Wiktor Bednarz,Jan Cader,Leszek Paradowski
Polish Gastroenterology , 2006,
Abstract: Wprowadzenie: Nowotwory pod cieliskowe przewodu pokarmowego (gastrointestinal stromal tumours - GIST) s niedawno wyodr bnion grup nowotworów przewodu pokarmowego i wywodz si z pod cieliska cznotkankowego. Charakterystyczn dla tych guzów zmian molekularn jest obecno zmutowanego genu receptora b onowego c-kit, która wyra a si dodatni reakcj barwn dla antygenu CD117. W wi kszo ci agodne zmiany, najcz ciej zlokalizowane w o dku, mog przebiega bezobjawowo lub dawa symptomy sugeruj ce nowotwór. Cz guzów stro-malnych ma charakterz o liwy. Prost skal pozwalaj c na klasyfikacj GIST jest skala Amin'a, opieraj ca si na ocenie rozmiaru guza i aktywno ci mitotycznej jego komórek. Obok leczenia chirurgicznego, które jest post powaniem z wyboru, znaczenie w terapii z o liwych nowotworów pod cieliskowych ma imatinib - przeciwcia o monoklonalne skierowane przeciw receptorowi o typie kinazy tyrozynowej jakim jest c-kit. Cel pracy: Analiza materia u klinicznego chorych leczonych w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej z powodu nowotworów pod cieliskowych przewodu pokarmowego. Materia i metody: Analiz obj to 7 pacjentów operowanych z powodu GIST w latach 2002-2005. Oceniano objawy choroby, powód kwalifikacji do zabiegu, zakres zabiegu operacyjnego, lokalizacj i rozmiar guza, ocen histopatologiczn i immunocytochemiczn , powik ania po zabiegu, ewentualne dalsze leczenie przeciwnowotworowe. Wyniki i wnioski: Sze ciu pacjentów operowano planowo, jednego w trybie pilnym. Analizowane guzy typu GIST zlokalizowane by y w o dku (4), dwunastnicy (1), zgi ciu dwunastniczo-czczym (1), jelicie czczym (2); (u jednego pacjenta wykryto dwa guzy). G ównymi objawami by y: krwawienie z przewodu pokarmowego i objawy dyspeptyczne. Rozmiar guzów waha si w granicach 15-60 mm, wi kszo z nich wykazywa a dodatni reakcj barwn na antygen CD117 i CD34. Powik ania po zabiegu wyst pi y u 3 chorych. adnego chorego nie zakwalifikowano do leczenia imati-nibem. Analiza rozpoznań histopatologicznych wykaza a niedostateczn ocen stopnia z o liwo ci zmiany, aby mo na by o zastosowa klasyfikacj Amin'a. Wydaje si , e ci lejsza wspó praca klinicysty i patologa pozwoli aby na dok adn klasyfikacj nowotworów pod cieliskowych przewodu pokarmowego. Konieczna jest czujno diagnostyczna, ze wzgl du na mo liwo wyst pienia guzów synchronicznych oraz cz ste wspó wyst po-wanie guzów stromalnych z przewlek ym zapaleniem b ony luzowej o dka.
Wspó czesne sposoby diagnostyki i leczenia kamicy ó ciowej w wietle ich historycznego rozwoju i uzyskiwanych wyników
Janusz Dawiskiba,Piotr Czopnik,Wiktor Bednarz,Dariusz Rychlewski
Polish Gastroenterology , 2002,
Abstract: W pracy przedstawiono przegl d metod diagnostycznych i leczniczych dotycz cych kamicy ó ciowej z uwzgl dnieniem ich historycznego rozwoju i aktualnie przyj tych standardów.
Page 1 /125
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.