oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 6 of 6 matches for " Terlecki "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /6
Display every page Item
Wp yw pozaw trobowej cholestazy na metabolizm w glowodanów, aktywno enzymów lizosomalnych oraz antyoksydacyjny uk ad ochronny w troby w ó taczce mechanicznej u szczurów
Danuta Kwiatkowska,Janusz Dawiskiba,Wanda Tyran,Grzegorz Terlecki
Polish Gastroenterology , 2004,
Abstract: Wprowadzenie: W w trobie zachodzi wiele przemian zwi zanych z metabolizmem cukrów, t uszczów i bia ek, jak równie synteza ró nych zwi zków w a ciwych tylko dla w troby. Wiadomo, e ró ne stany patologiczne prowadz do upo ledzenia funkcji tego organu. Cel pracy: Przeprowadzone badania mia y na celu okre lenie wp ywu ó taczki mechanicznej na metabolizm w glowodanów w w trobie oraz stopnia zaburzeń antyoksydacyjnych uk adu ochronnego hepatocytów. Materia i metody: Badania przeprowadzono na zwierz cym modelu do wiadczalnym (szczury rasy Buffalo). Wszystkie procedury przeprowadzano w znieczuleniu eterowym. ó taczk wywo ywano przez podwi zanie i przeci cie przewodu ó ciowego jak opisano poprzednio (1). Aktywno ci enzymów mierzono w supernatantach otrzymanych po odwirowaniu homogenatów w troby. Wyniki: Zaobserwowano zwi kszon aktywno enzymów glikolitycznych (fosfofruktokinazy, aldolazy i kinazy pirogronianowej) oraz wzrost st enia mleczanu co mo e wiadczy o wzmo onej glikolizie anaerobowej. Stwierdzono równie podwy szenie aktywno ci dehydogenazy glukozo-6-fosforanowej, enzymu cyklu pentozowego oraz nieznaczne obni enie aktywno ci fruktozo-1,6-bisfosfatazy – kluczowego enzymu glukoneogenezy w w trobie zwierz t z ó taczk w porównaniu z grup kontroln . W przebiegu ó taczki zarówno jedno-, jak i dwutygodniowej wykazano znaczny wzrost aktywno ci enzymu lizosomalnego beta-glukuronidazy oraz spadek aktywno ci katalazy. Wzrost aktywno ci dysmutazy ponadtlenkowej i reduktazy glutationowej zaobserwowano tylko w pierwszym tygodniu pozaw trobowej cholestazy. Wnioski: Na podstawie otrzymanych wyników oraz doniesień innych autorów mo na przypuszcza , e zmiany w przemianach w glowodanów mog prowadzi do obni onej syntezy ATP, co wraz z os abion ochron antyoksydacyjn mo e by powodem zarówno zmian morfologicznych, jak i funkcjonalnych jakie obserwuje si w przebiegu pozaw trobowej cholestazy.
Profilaktyka i leczenie ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ci y
Jan Jakub K?sik,Tomasz Zubilewicz,Piotr Terlecki,Andrzej Paluszkiewicz
Przegl?d Menopauzalny , 2010,
Abstract: Pregnancy is connected with a higher risk of venous thromboembolism (VTE). The pulmonary embolism (PE)as the most dangerous complication of vein thrombosis (DVT) is the leading cause of maternal death duringpregnancy. The development of ultrasonography in diagnosis of vascular disease significantly increased the diagnosisof vein thrombosis also in pregnancy. The aim of this study was to discuss the rules of VTE diagnostics,in particular ultrasonography and to present the recommendations for prevention and treatment of venousthromboembolism in pregnancy.
99mTc-Cisteina-Glucosamina (99mTc-CG) en la evaluación de pacientes con tumores malignos. Correlación histopatológica.
Noguera, EC.,Palazzo, E.,Borello, A.,Terlecki, A.
Alasbimn Journal , 2006,
Abstract: Las imágenes de PET con 18Fluordeoxyglucosa (18FDG-PET) son utilizadas para estudiar tumores. Debido a su alto costo y baja disponibilidad, el PET es inaccesible para muchos pacientes. Algunas moléculas marcadas con 99mTc utilizadas para imágenes SPECT podrían ser una alternativa al 18FDG-PET. La Glucosamina(G) es un aminoazúcar de 6 carbonos que entra a la célula a través de un sistema transportador de glucosa, se fosforila y forma glucosamina-6-fosfato. Combinando G con cisteína(C) y marcándolas con 99mTc se obtiene un compuesto (99mTc-CG) que puede ser utilizado para demostrar lesiones hipermetabólicas en forma similar al 18FDG-PET.Objetivo: Evaluar la utilidad de las imágenes con 99mTc-CG en la detección de tumores y correlacionarlas con los resultados histopatológicos.Material y Métodos: La marcación de 99mTc-CG fue realizada agregando G, C, N-hydroxisuccinimida, carbodiimida y cloruro estanoso al 99mTc. 35 pacientes (23F, 12M, edad promedio 52 a os, rango 7-79) con diagnóstico histopatológico fueron derivados para centellografía con 99mTc-CG. Los pacientes ayunaron por 12hs, 1-4 hs luego de la inyección EV de 920-1088MBq de 99mTc-CG se adquirierion 1) barrido corporal total y 2) imágenes SPECT(reconstruídas con algoritmo OSEM) en el área de interés de las lesiones. Para eliminar la actividad intravascular e intersticial de las imágenes con 99mTc-CG, se administraron 737MBq de 99mTc-albúmina sérica humana (99mTc-ASH) y se realizó otro SPECT. Se norquirierion 1) barrido corporal total y 2) imágenes SPECT(reconstruídas con algoritmo OSEM) en el área de interés de las lesiones. Para eliminar la actividad intravascular e intersticial de las imágenes con 99mTc-CG, se administraron 737MBq de 99mTc-albúmina sérica humana (99mTc-ASH) y se realizó otro SPECT. Se normalizaron ambos SPECT y posteriormente las imágenes con 99mTc-ASH fueron sustraídas de las de 99mTc-CG. Las imágenes fueron analizadas visualmente.Resultados: 32 lesiones fueron malignas (5 de mama, 8 de colon, 9 de pulmón, 6 linfomas de Hodgkin, una de tiroides, una de vejiga, un melanoma y un ependimoma) y 3 fueron benignas (radionecrosis cerebral, inflamación mamaria y granuloma peritoneal inespecífico). Se observaron captaciones anormales de 99mTc-CG en todas las lesiones malignas (sensibilidad=100%) y en dos lesiones benignas (falsos positivos). La exactitud en pacientes con tumores malignos fue del 94%. Las imágenes SPECT definieron mejor las captaciones tumorales que las imágenes planares. Las imágenes de sustracción realzaron la captación anormal de 99mTc-CG al eliminar la captación no tum
The kinetics of the partial dehydration of gibbsite to activated alumina in a reactor for pneumatic transport
LJILJANA ROZIC,TATJANA NOVAKOVIC,NADEZDA JOVANOVIC,ANA TERLECKI-BARICEVIC
Journal of the Serbian Chemical Society , 2001,
Abstract: The dehidration kinetics of gibbsite to activated alumina was investigated at four different temperatures between 883 K and 943 K in a reactor for pneumatic transport in the dilute two phase flow regime. The first order kinetic behavior of this reactionwith respect to the water content of the solid material was proved and an activation energy of 66.5 kJ/mol was calculated. The effect of residence time on the water content is given and compared with theoretical calculations. The water content and other characteristics of the products depend on two main parameters, one is the short residence time and the other is the temperature of the dehydration of gibbsite. The short residence time of the gibbsite particles in a reactor for pneumatic transport prevents crystallization into new phases, as established from XRD analysis data. Reactive amorphous alumina powder, with a specific surface area of 250 m2/g, suitable as a precursor for catalyst supports is obtained.
Characterization and carbon monoxide oxidation activity of La1-ySryCr1-xRuxO3 perovskites
A. TERLECKI-BARICEVIC,S. PETROVIC,D. JOVANOVIC,LJ. KARANOVIC
Journal of the Serbian Chemical Society , 2000,
Abstract: The oxidation of CO over La1-ySryCr1-xRuxO3 perovskite type oxides with y=0.3 and 0 £ x £ 0.100 have been studied. X-ray fluorescence analysis confirmed that content of elements in the bulk corresponds to the established nominal perovskite stoichiometry, indicating that no significant oxidation of ruthenium into volatile polyvalent oxides with their consequented escape from the sample occurred in air up to the temperature of 1000°C. According to X-ray diffraction analysis, all sampls achieved the perovskite hexagonal with the presence of some SrCrO4. X-ray photoelectron spectroscopy analysis of ruthenium samples shows higher Ru and Sr surface concentraitions than in the bulk. The binding energy for Ru3p is virtually the same in all samples and consistent with that of Ru4+ (463.6-464.3eV). Kinetic studies were performed in a differential recycle reactor with a recycling ratio 80. The results show that substitution of Ru4+ for Cr3+ in La1-ySryCrO3 leads to a significant increase in both the activity and the activation energy. The global CO oxidation rate, referred on the BET surface area, correlates with the surface Ru4+ atomic concentraiton. Hence, the activity reflect the surface enrichment in ruthenium. Moreover, an identical apparent activation energy E = 93 kJ/mol and the same specific rate per ruthenium surface ion were obtained for samples with a Ru content x 3 0.05 suggest that exposed Ru4+ ions mainly participate in the reaction.
Performance of fully instrumented detector planes of the forward calorimeter of a Linear Collider detector
The FCAL Collaboration,H. Abramowicz,A. Abusleme,K. Afanaciev,J. Aguilar,E. Alvarez,D. Avila,Y. Benhammou,L. Bortko,O. Borysov,M. Bergholz,I. Bozovic-Jelisavcic,E. Castro,G. Chelkov,C. Coca,W. Daniluk,L. Dumitru,K. Elsener,V. Fadeyev,M. Firlej,E. Firu,T. Fiutowski,V. Ghenescu,M. Gostkin,H. Henschel,M. Idzik,A. Ishikawa,S. Kananov,S. Kollowa,S. Kotov,J. Kotula,D. Kozhevnikov,V. Kruchonok,B. Krupa,Sz. Kulis,W. Lange,T. Lesiak,A. Levy,I. Levy,W. Lohmann,S. Lukic,C. Milke,J. Moron,A. Moszczynski,A. T. Neagu,O. Novgorodova,K. Oliwa,M. Orlandea,M. Pandurovic,B. Pawlik,T. Preda,D. Przyborowski,O. Rosenblat,A. Sailer,Y. Sato,B. Schumm,S. Schuwalow,I. Smiljanic,P. Smolyanskiy,K. Swientek,E. Teodorescu,P. Terlecki,W. Wierba,T. Wojton,S. Yamaguchi,H. Yamamoto,L. Zawiejski,I. S. Zgura,A. Zhemchugov
Physics , 2014,
Abstract: Detector-plane prototypes of the very forward calorimetry of a future detector at an e+e- collider have been built and their performance was measured in an electron beam. The detector plane comprises silicon or GaAs pad sensors, dedicated front-end and ADC ASICs, and an FPGA for data concentration. Measurements of the signal-to-noise ratio and the response as a function of the position of the sensor are presented. A deconvolution method is successfully applied, and a comparison of the measured shower shape as a function of the absorber depth with a Monte-Carlo simulation is given.
Page 1 /6
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.