oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 6 )

2018 ( 15 )

2017 ( 3 )

2016 ( 8 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 4798 matches for " Renata Pasowska "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /4798
Display every page Item
Próba oceny wp ywu diety eliminacyjnej na st enie aminokwasów w osoczu u niemowl t z alergi pokarmow
Barbara Kamer,Renata Pasowska,Stefania Gra?ek,Jolanta Raczyńska
Pediatria Wspó?czesna , 2003,
Abstract: W pracy przedstawiono st enia aminokwasów w osoczu krwi u niemowl t z IgE zale n alergi na bia ka mleka krowiego przed i po leczeniu diet eliminacyjn . Zaobserwowano wzrost st enia tyrozyny i izoleu-cyny u 19,2%, a obni enie glutaminy, histydyny i alaniny u oko o 25% oraz glicyny i tyrozyny u oko o 1/5 badanych dzieci. Wydaje si , e stwierdzane ró nice mog bya zwi zane z ró nym sk adem aminokwasowym stosowanych mieszanek.
Ocena ywienia niemowl t i ma ych dzieci z alergi pokarmow
Stella Buczek,Barbara Karnet,Renata Pasowska,Edward Jab?oński
Pediatria Wspó?czesna , 2006,
Abstract: Wprowadzienie: Dieta eliminacyjna wykluczaj ca z ywienia dziecka uczulaj cy sk adnik pokarmowy mo e prowadzi do niedoborów sk adników od ywczych. Mo e to spowodowa zmiany stanu od ywienia m odego organizmu np. awitaminoz lub niedobór masy cia a. W ywieniu w miejsce produktu zawieraj cego alergen powinien zosta wprowadzony produkt zast pczy o równowa nych warto ciach od ywczych. Cel pracy: Ocena sposobu ywienia dzieci z rozpoznan alergi pokarmow leczonych diet eliminacyjn przez co najmniej 3 miesi ce. Materia i metodyka: Badaniami obj to 72 dzieci w pierwszych trzech latach ycia z alergi pokarmow potwierdzon podwy szonymi st eniami alergenowo swoistych przeciwcia przeciwko bia kom mleka krowiego. U wszystkich badanych okre lono sposób post powania ywieniowego w tym: rodzaj posi ków, cz sto spo ycia, przestrzeganie diety eliminacyjnej. W ród nich u 62 dzieci dokonano oceny ilo ciowej ywienia. Dane o spo yciu uzyskano z przeprowadzonych badań ankietowych sk adaj cych si m.in. z wywiadu ywieniowego w ci gu ostatnich 24 godzin. Spo ycie energii i sk adników od ywczych wyliczono z zastosowaniem programu komputerowego FOOD 3.1. Otrzymane wyniki porównano z zaleceniami racjonalnego ywienia niemowl t i ma ych dzieci oraz normami ywienia. Wyniki: Analiza wyników wykaza a nieprawid owo ci w ywieniu u ponad po owy wszystkich badanych dzieci (najwi cej u dzieci w 3 roku ycia). Nieprzestrzeganie diety bezmlecznej stwierdzono u 1/3 badanych. Sporadycznie stwierdzano diet niedoborow (3%). Natomiast cz sto podawano dzieciom bardzo silne uczulaj ce st one wywary mi sne (35%). W ocenie ilo ciowej stwierdzono niedoborow poda elaza, cynku, wapnia, oraz t uszczu. Poda pozosta ych ocenianych sk adników przekracza a 100% warto ci zalecanych. Wnioski: Wysoki odsetek (57%) dzieci wykazuj cych nieprawid owo ci w ywieniu wskazuje na potrzeb sta ego monitorowania przestrzegania zaleceń dietetycznych u dzieci z alergi pokarmow . Przeprowadzone badania wskazuj równie na potrzeb okresowej suplementacji niektórych sk adników od ywczych u dzieci z alergi pokarmow leczonych diet eliminacyjn .
Intestinal colic in infants in the first three months of life – based on own observations
Barbara Kamer,El?bieta Dó?ka,Renata Pasowska,Agnieszka Blomberg
Polish Gastroenterology , 2010,
Abstract: Introduction: Intestinal colic occurs in about 10-40% of infants. It is a transient clinical problem and not connected with any somatic pathology. Aim of the study: Evaluation of the frequency, causes and course of intestinal colic. Material and methods: The retrospective analysis comprised 1464 infants in the first 3 months of life treated in the II Department of Pediatrics and Allergology Polish Mother’s Memorial Hospital – Research Institute in the years 2003-2009. In each child the cause and course of colic was analyzed basing on medical records. Results: It was shown that among the examined children in 181 infants (12.4%) infantile colic was diagnosed. It was observed that in 143 of these children symptoms of intestinal colic appeared in the first, in 32 in the second and in 6 in the third month of life. Basing on the history and clinical course among 181 infants with colic in 68.5% cases cow’s milk allergy, in 6.6% lactase deficiency and in 24.9% immaturity of digestive tract was diagnosed. Thirty six children (19.9%) with intestinal colic were born prematurely. The diagnosis of allergy was confirmed by a positive food challenge. On the basis of the presence of elevated levels of allergen-specific IgE antibodies in blood serum (2nd class and over) 67 infants with IgE-dependent and 57 with IgE-independent allergy was separated. Analysis of nutrition showed that 38 infants with food allergy and lactase deficiency were exclusively breast-fed, 59 mother’s milk and formula milk and 39 infants had been fed artificially since birth. Milk-free diet was introduced to all the children and a gradual improvement was obtained. Conclusions: Our study showed that intestinal colic occurs in 12.4% infants in the first 3 months of life. The most common cause of infant’s intestinal colic was cow’s milk allergy. Recession or abatement of symptoms of intestinal colic observed after elimination diet confirmed their casual relationship with cow’s milk allergy. (Gastroenterol. Pol., 2010, Vol. 17, No. 5, p. 351-354)
Coexistence of digestive tract symptoms in children with atopic dermatitis — based on own observations
Barbara Kamer,Renata Pasowska,Helena Rotsztejn,El?bieta Dó?ka
Polish Gastroenterology , 2010,
Abstract: Introduction: Clinical manifestation of atopic dermatitis (AD) is complex and usually involves at least two systems. In infants skin lesions are often accompanied by symptoms of the digestive tract. Aim of the study: Estimate the frequency of coexistence and kind of digestive tract symptoms in children with atopic dermatitis. Material and methods: The retrospective analysis comprised 2256 children aged from 0 to 6 months of life treated in the II Department of Pediatrics and Allergology of Polish Mother's Memorial Hospital Research Institute in the years 2003-2009. Among them, 471 children had various types of skin lesions. Among these children we separated patients with atopic dermatitis who have an allergy as the cause confirmed by a positive food challenge and the results of allergic and immunological studies. Results: Atopic dermatitis was diagnosed in 391 children, which accounted for 17.3% of all the hospitalized patients. In 140 of them, symptoms of the digestive tract were found, including intestinal colic in 49.3%, obstipation in 6.4%, regurgitation and vomiting in 33.6% and chronic diarrhea in 10.7% of the examined children. Conclusions: The conducted examinations showed frequent coexistence of atopic skin lesions and symptoms of the digestive tract (1/3 of the analyzed children). 71.6% children had disseminated skin lesions which indicates the tendency for more frequent dissemination of skin lesions in the smallest children. Improvement after dietary therapy confirmed the cause-effect relationship between food allergy and atopic dermatitis.
An Evaluation of Cotinine as an Index of Exposure to Tabacco Smoke in Children with Recurrent Respiratory Tract Infections Using HPLC Method  [PDF]
Barbara Kamer, Renata Pasowska, Anna Matczak-Rynkowska, Anna Socha-Banasiak, Joanna Ka?u?na-Czaplińska, Wioletta Grys, Jacek Rynkowski
American Journal of Analytical Chemistry (AJAC) , 2013, DOI: 10.4236/ajac.2013.47A008
Abstract:

The authors evaluated the frequency of exposure to tobacco smoke among children suffering from respiratory tract infections. The investigations comprised 141 children aged from 2 months to 6 years that were treated in the 2nd Department of Pediatric and Allergology of Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute in ?ód? (Poland). 69 of them were exposed to tobacco smoke in their home environment. The remaining 72 children came from non-smoking families. 26 (37.7%) individuals among the passive smokers and 15 (20.83%) among the children from non-smoking families suffered from recurrent respiratory tract infections. Cotinine concentrations were evaluated in the group of 69 children using the HPLC-UV method. The determined average cotinine/creatinine index expressed as median was higher in passive smokers with recurrent respiratory infections than among passive smokers with non-recurrent respiratory infections. Moreover, it was stated that the exposure to cigarette smoke was more often among children of younger and less well educated parents as well as living in poor housing conditions. These studies clearly indicate that there is a need for extensive education on the harmful effects of passive smoking and the recurrence of infections.

The usefulness of soluble transferrin receptor (sTfR) in differentiating anemia occurring in young children The usefulness of soluble transferrin receptor (sTfR) in differentiating anemia occurring in young children
Barbara Kamer,El?bieta Dó?ka,Renata Pasowska,Ewa ?wi?tkowska
Folia Histochemica et Cytobiologica , 2012, DOI: 10.5603/19760
Abstract: We evaluated the usefulness of soluble transferrin receptor (sTfR) and of the sTfR/log ferritin index (sTfR/logF) in the differentiation of anemia in young children. 96 children, aged 6–36 months, were examined. From these, four groups were distinguished: 1 — (IDA): 33 children with anemia due to iron deficiency; 2 — (IA): 19 children with infectious anemia without iron deficiency; 3 — (IA + ID): 16 children with infectious anemia and iron deficiency; and 4 — a comparator group (CG): 28 healthy children without iron deficiency. The soluble transferrin receptor, hematological indices and iron balance were evaluated and the sTfR/logF was calculated for each examined child. It was proved that the mean values of sTfR and sTfR/logF were substantially higher in children with anemia due to iron deficiency, and in those with infectious anemia and iron deficiency, vs. those with infectious anemia or in healthy children. This suggests that both sTfR and the sTfR/logF are good indicators of iron deficiency and could be useful in the differential diagnostics of anemia, especially in young children. We evaluated the usefulness of soluble transferrin receptor (sTfR) and of the sTfR/log ferritin index (sTfR/logF) in the differentiation of anemia in young children. 96 children, aged 6–36 months, were examined. From these, four groups were distinguished: 1 — (IDA): 33 children with anemia due to iron deficiency; 2 — (IA): 19 children with infectious anemia without iron deficiency; 3 — (IA + ID): 16 children with infectious anemia and iron deficiency; and 4 — a comparator group (CG): 28 healthy children without iron deficiency. The soluble transferrin receptor, hematological indices and iron balance were evaluated and the sTfR/logF was calculated for each examined child. It was proved that the mean values of sTfR and sTfR/logF were substantially higher in children with anemia due to iron deficiency, and in those with infectious anemia and iron deficiency, vs. those with infectious anemia or in healthy children. This suggests that both sTfR and the sTfR/logF are good indicators of iron deficiency and could be useful in the differential diagnostics of anemia, especially in young children.
Trifuntional Oligoetherols and Polyurethane Foams with Carbazole Ring  [PDF]
Renata Lubczak
Open Journal of Organic Polymer Materials (OJOPM) , 2012, DOI: 10.4236/ojopm.2012.21001
Abstract: The method of synthesis of trifuntional oligoetherols with carbazole ring from 9-(2,3-epoxypropyl)carbazole and die- thanolamine and oxiranes like ethylene and propylene oxide was presented. Structure and some physicochemical prope- rties of the products were described. The oligoetherols were demonstrated as good substrates for synthesis of polyure- thane foams of enhanced thermal resistance. It has been found that the obtained foams are rigid at room temperature and their apparent density was 34 kg/m3- 44 kg/m3. The water uptake was low, maximum to 10.5 mass%. Dynamic thermal analysis of this foams showed that 5% mass loss starts at 200?C - 220?C, while temperature of 50% mass loss was 340?C - 370?C. Concomitantly the increase of compression strength was observed.
Lex Arbitri, Lex Curia and Lex Contractus in Brazilian Jurisdiction  [PDF]
Renata Thiebaut
Beijing Law Review (BLR) , 2016, DOI: 10.4236/blr.2016.72014
Abstract: International arbitration arose as a global phenomenon with the growth of transcontinental trade in a progressive smaller world. As its role and importance have become defined, the use of arbitration as an alternative dispute resolution has increased all around the world accordingly. However, even with unified international documents, such as the 1958 New York Convention, 1965 Washington Convention, 1985-2006 United Nations Commission on International Trade Law, or UNICITRAL Model Law, arbitration has been approached differently domestically, thus facing conflicts or controversies. This paper has as main objective to explain the key points concerning arbitration within the Brazilian legal system. The evolution of arbitration will be studied since the Iberian Union in the colonial era in order to bring about the formation of its legal characteristics. Besides, the current Brazilian Arbitration Act, promulgated in 1996, will be analyzed focusing on its provision gaps. The Sulamerica-Enesa arbitral award will be the case study of this paper, which will contribute to a better understanding of the increase in conflicts with the use of this method of dispute resolution. Last, an overview of the Brazilian arbitration legislation as well as its “gaps” will determine that in spite of arbitration being successfully implemented in Brazil, there is still an eminent need to improve legislation, which will be substantial to avoid further conflicts in lex arbitri, lex curia and lex contractus within arbitration itself.
Evaluation of phosphorus and nitrogen balances as an indicator for the impact of agriculture on environment: A comparison of a case study from Poland and Mississippi US  [PDF]
Renata Gaj, Nacer Bellaloui
Agricultural Sciences (AS) , 2012, DOI: 10.4236/as.2012.32036
Abstract: The objective of this research was to quantify the changes of nitrogen (N) and phosphorus (P) balances in Poland and Mississippi (MS), USA. Nutrient balances were calculated as difference between input and output in the agricultural system according to Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) methodology. A positive nutrient balance means that a potential environmental problem may result from that nutrient; a negative nutrient balance means there is a potential yield loss. The N and P soil surface balances for Poland and MS were calculated for the year 1998 through 2008. The results showed that both MS and Poland had positive N and P balances, indicating that there was a surplus of N and P. The average balance for N was 48 kg·ha-1 in Poland and 102 kg·ha-1 in MS. For P, it was 3 kg·ha-1 in Poland and 19 kg P kg·ha-1 in MS per cultivated area. This research demonstrated that the nutrient balance of N or P depended on the efficient use of each nutrient and type and source of fertilizer used. This research is significant for N and P fertilizer management and their impact on agriculture production and environment health.
Escherichia coli in seafood: A brief overview  [PDF]
Renata Albuquerque Costa
Advances in Bioscience and Biotechnology (ABB) , 2013, DOI: 10.4236/abb.2013.43A060
Abstract:

Considering the importance of researching the bacteriological quality of seafood, the following study aimed to make a brief overview on the occurrence of Escherichia coli in marine fish and shellfish, and to discuss the sanitary importance that the isolation of this enterobacteria represents to public health.

Page 1 /4798
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.