oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2020 ( 37 )

2019 ( 438 )

2018 ( 503 )

2017 ( 519 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 264106 matches for " Rados aw B k "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /264106
Display every page Item
Simulation Model of the Bus Stop
Rados aw B k
Archives of Transport , 2010, DOI: 10.2478/v10174-010-0001-6
Abstract: On the basis of the research conducted at the bus stops in Krakow and Warsaw, the movement processes, related with functioning of a bus stop have been identified. As a result, the simulation model imitating its functioning has been formulated and verified. The stop has been analyzed as a system, in which the input flow comprises of municipal bus transport, whereas the service time corresponds the dwell time. The formulas for time losses incurred due to queuing to reach the boarding and alighting zones have been derived, constituting a basis for operative capacity estimation of a bus stop and specifying the selection determinants for the number of boarding and alighting zones in regards to traffic intensity as well as boarding and alighting time.
A note on self-adjoint extensions of the Laplacian on weighted graphs
Xueping Huang,Matthias Keller,Jun Masamune,Radosaw K. Wojciechowski
Mathematics , 2012,
Abstract: We study the uniqueness of self-adjoint and Markovian extensions of the Laplacian on weighted graphs. We first show that, for locally finite graphs and a certain family of metrics, completeness of the graph implies uniqueness of these extensions. Moreover, in the case when the graph is not metrically complete and the Cauchy boundary has finite capacity, we characterize the uniqueness of the Markovian extensions.
Cheeger inequalities for unbounded graph Laplacians
Frank Bauer,Matthias Keller,Radosaw K. Wojciechowski
Mathematics , 2012,
Abstract: We use the concept of intrinsic metrics to give a new definition for an isoperimetric constant of a graph. We use this novel isoperimetric constant to prove a Cheeger-type estimate for the bottom of the spectrum which is nontrivial even if the vertex degrees are unbounded.
Volume growth and bounds for the essential spectrum for Dirichlet forms
Sebastian Haeseler,Matthias Keller,Radosaw K. Wojciechowski
Mathematics , 2012, DOI: 10.1112/jlms/jdt029
Abstract: We consider operators arising from regular Dirichlet forms with vanishing killing term. We give bounds for the bottom of the (essential) spectrum in terms of exponential volume growth with respect to an intrinsic metric. As special cases we discuss operators on graphs. When the volume growth is measured in the natural graph distance (which is not an intrinsic metric) we discuss the threshold for positivity of the bottom of the spectrum and finiteness of the bottom of the essential spectrum of the (unbounded) graph Laplacian. This threshold is shown to lie at cubic polynomial growth.
Note on uniformly transient graphs
Matthias Keller,Daniel Lenz,Marcel Schmidt,Radosaw K. Wojciechowski
Mathematics , 2014,
Abstract: We study a special class of graphs with a strong transience feature called uniform transience. We characterize uniform transience via a Feller-type property and via validity of an isoperimetric inequality. We then give a further characterization via equality of the Royden boundary and the harmonic boundary and show that the Dirichlet problem has a unique solution for such graphs. The Markov semigroups and resolvents (with Dirichlet boundary conditions) on these graphs are shown to be ultracontractive. Moreover, if the underlying measure is finite, the semigroups and resolvents are trace class and their generators have $\ell^p$ independent pure point spectra (for $1 \leq p \leq \infty$). Examples of uniformly transient graphs include Cayley graphs of hyperbolic groups as well as trees and Euclidean lattices of dimension at least three. As a surprising consequence, the Royden compactification of such lattices turns out to be the one-point compacitifcation and the Laplacians of such lattices have pure point spectrum if the underlying measure is chosen to be finite.
Ocena stanu od ywienia dzieci z przewlek ymi czynno ciowymi zaparciami stolca
Wrzes?aw Romańczuk,Rados?awa Czosnek,Witold B?a?
Pediatria Wspó?czesna , 2004,
Abstract: Wprowadzenie: Zaburzenia stanu od ywienia oraz przewlek e czynno ciowe zaparcia stolca (z.s.) u dzieci s powszechnie spotykane w praktyce pediatrycznej. Ze wzgl du na znaczne rozpowszechnienie obu tych problemów, wydawa by si mog o, e u wielu pacjentów z d ugo trwaj cymi i(lub) nawracaj cymi z.s. mo e dochodzi do zaburzeń od ywienia. W praktyce jednak brakuje wiarygodnych informacji dotycz cych wp ywu z.s. na stan od ywienia (s.o.) pacjentów. Cel pracy: Analiza s.o. dzieci i m odzie y z ró nymi postaciami przewlek ych z.s. Materia i metodyka: Badaniem obj to 266 pacjentów w wieku 1,11-18,09 lat z z.s., którzy spe niali kryteria diagnostyczne zaburzeń defekacji II Klasyfikacji Rzymskiej z 1999 r. Dodatkowym kryterium w czenia do obserwacji by y miarodajne wyniki badań dodatkowych, tj. pomiarów ca kowitego i odcinkowego czasu pasa u jelitowego (c.t.t. – colonic transit time) wg metody Hintona oraz badania manometrycznego okolicy anorectum (m.a-r.). Na podstawie wyników tych badań wszystkich chorych podzielono na 4 grupy: grupa A – pacjenci z z.s. spowodowanymi os abion ruchomo ci ca ego jelita grubego (colonic inertia), grupa B – z z.s. wynikaj cymi z zaburzeń ewakuacji stolca z odbytnicy (outlet obstruction), grupa C – przypadki mieszane” (jednoczesne wyst powanie colonic inertia i outlet obstruction) oraz grupa D – pacjenci, u których nie ujawniono adnych nieprawid owo ci w c.t.t. i m.a-r. Analizowano zachowanie si parametrów oceniaj cych s.o. – wzgl dny wska nik od ywienia (BMI – body mass index) i ca kowit liczb limfocytów we krwi oraz st enia hemoglobiny, bia ka, albumin i elaza w surowicy krwi. Wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Niezale nie od postaci z.s. i p ci pacjentów, rednie warto ci analizowanych parametrów mie ci y si w zakresie norm wiekowych. Jednak dzieci z grupy D (z.s. z prawid owym c.t.t. i prawid ow czynno ci anorectum) w porównaniu do dzieci z grupy C (jednocze nie colonic inertia i outlet obstruction) charakteryzowa wy szy BMI (17,73±2,7 kg/m2 vs. 16,68±2,89 kg/m2; p=0,03) i wy sze st enie elaza w surowicy krwi (105,18±27,48 μg/dL vs. 81,77±31,62 μg/dL; p=0,02). Dodatkowo obserwowano tendencj do wy szego st enia hemoglobiny (p=0,07) i bia ka we krwi (p=0,09). Przeci tna warto BMI (16,5±2,56 kg/m2) by a najni sza w grupie ch opców z jednoczesnym colonic inertia i outlet obstruction. Niezale nie od p ci i postaci patofizjologicznej z.s. tylko wyj tkowo obserwowano przypadki powa nych zaburzeń s.o. pod postaci niedo ywienia lub nadwagi i oty o ci. Wnioski: Przewlek e czynno ciowe zaparcia stolca
Znaczenie kliniczne uchy ków górnego odcinka przewodu pokarmowego
Katarzyna B?achut,El?bieta Poniewierka,Radosaw Kempiński
Polish Gastroenterology , 2004,
Abstract: Uchy ki s nabytymi lub wrodzonymi uwypukleniami ciany narz dów rurowych. Mog by utworzone przez wszystkie warstwy ciany narz du (uchy ki prawdziwe) lub tylko b on luzow i pod luzow (uchy ki rzekome). Uchy ki przewodu pokarmowego s najcz ciej nabytymi uchy kami. W ród uchy ków górnego odcinka przewodu pokarmowego (g.o.p.p.) najszerzej znany jest uchy ek Zenkera. Autorzy artyku u, poza uchy kiem Zenkera, zwracaj uwag na inne mo liwe umiejscowienia, opisuj c najcz stsze uchy ki g.o.p.p., czyli uchy ki dwunastnicy (wyst puj ce u oko o 6-27% doros ych), a tak e uchy ki prze yku i o dka. Przedstawione zostaj równie rzadkie jednostki chorobowe: uchy kowato ródprze ykowa i uchy ki w wietle dwunastnicy. Uchy ki g.o.p.p. s w wi kszo ci przypadków bezobjawowe i wykrywane przypadkowo. Nie do końca s wyja nione przyczyny ich powstawania. Z ich obecno ci wi e si ryzyko wyst pienia powa nych powik ań (m.in. krwawienia, perforacji, niedro no ci). Wyst puj one z trudn do oceny cz sto ci , ale wymagaj uwzgl dnienia w diagnostyce ró nicowej. Bada si zwi zek mi dzy uchy kami dwunastnicy a chorobami dróg ó ciowych i trzustki. Stwierdzono cz stsze wspó istnienie u pacjentów z uchy kami przybrodawkowymi kamicy przewodowej.
Manometria anorektalna w uchy kowato ci jelita grubego
Katarzyna B?achut,Radosaw Kempiński,Leszek Paradowski
Polish Gastroenterology , 2006,
Abstract: Wprowadzenie: Uchy kowato jelita grubego jest chorob cywilizacji zachodniej, której cz sto wyst powania ro nie wraz z wiekiem. Cz pacjentów z uchy kowato ci ma przewlek e objawy ze strony przewodu pokarmowego: bóle brzucha, wzd cia, zaburzenia defekacji - przede wszystkim zaparcie. Pomimo powszechnego wyst powania uchy kowato ci, jej patogeneza i przyczyna objawów pozostaje nieznana. Wiele badań potwierdza znaczenie wysokiego ci nienia wewn trzjelitowego i innych zaburzeń motoryki okr nicy w uchy kowym jelicie grubym. Natomiast badania motoryki anorektalnej nie by y dot d przedmiotem du ego zainteresowania. Cel pracy: Ocena motoryki anorektalnej u pacjentów z objawow lewostronn uchy kowato ci jelita grubego oraz jej porównanie z motoryk anorektalna u pacjentów z pierwotnym zaparciem i grup kontroln . Materia i metody: Pacjenci zostali podzieleni na 4 grupy. Grup 1 (n=12) tworzyli chorzy z lewostronn uchy kowato ci i zaparciem, grup 2 (n=10) pacjenci z uchy kowato ci bez towarzysz cych zaburzeń defekacji, grup 3 (n=18) pacjenci z pierwotnym zaparciem, grup 4 (n=12) pacjenci bezzaburzeń defekacji. Manometria anorektalna by a wykonywana za pomoc perfundowanego wod cewnika z balonem lateksowym. Oceniano warto ci manometryczne i wolumetryczne. Wyniki: W grupie 1 rejestrowano wy sze ci nienie spoczynkowe i ciskania w porównaniu z grup 2,3 i 4 (ci nienie spoczynkowe odpowiednio: 82,3; 61,4; 56,7 i 58,8 mmHg, ci nienie ciskania odpowiednio: 148,3; 110,3; 106,4 i 112,8 mmHg). Nie wykazano statystycznie istotnych ró ni w badaniach wolumetrycznych. Wnioski: Wyniki badań wskazuj , e w objawowej uchy kowato ci jelita grubego, poza dobrze znanymi zaburzeniami motoryki okr nicy, istniej zaburzenia motoryki anorektalnej.
Symmetrical and unsymmetrical α,ω-nucleobase amide-conjugated systems
S?awomir Boncel,Maciej M?czka,Krzysztof K. K. Koziol,Radosaw Motyka
Beilstein Journal of Organic Chemistry , 2010, DOI: 10.3762/bjoc.6.34
Abstract: We present the synthesis and selected physicochemical properties of several novel symmetrical and unsymmetrical α,ω-nucleobase mono- and bis-amide conjugated systems containing aliphatic, aromatic or saccharidic linkages. The final stage of the synthesis involves condensation of a subunit bearing carboxylic group with an amine subunit. 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride (DMT-MM) was found to be a particularly effective condensing agent. The subunits containing carboxylic groups were obtained by acidic hydrolysis of N-1 Michael adducts of uracils or N-9 Michael adducts of 6-chloropurine with methyl acrylate. The amines used were aliphatic/aromatic diamines, adenine, 5-substituted 1-(ω-aminoalkyl)uracils and 5′-amino-2′,5′-dideoxythymidine. The title compounds may find application as antiprotozoal agents. Moreover, preliminary microscopy TEM studies of supramolecular behaviour showed that target molecules with bolaamphiphilic structures were capable of forming highly ordered assemblies, mainly nanofibres.
Description of Pikeperch, Sander Lucioperca (L.), Semen Obtained from Males Held Under Different Rearing Conditions
Beata I. Cejko , Jan Glogowski , , Rados aw K. Kowalski , Dariusz Kucharczyk , Katarzyna Targońska
Archives of Polish Fisheries , 2008, DOI: 10.2478/s10086-008-0008-2
Abstract: The aim of the study was to determine the concentration and motility of sperm and the osmotic pressure and total protein in the seminal plasma of pikeperch, Sander lucioperca (L.). The samples investigated were milt from males held under various rearing conditions (ponds, tanks of a closed recirculating systems, cages). The highest percentage of motile sperm was noted in the semen samples from males held in basins, while the lowest percentage of motile sperm and the highest protein content was confirmed in the samples from spawners held in ponds. Sperm motility and the osmolality of the seminal plasma were low in all the spawner groups; this may indicate contamination with urine. As the content of protein rose in the plasma and the sperm concentration increased, so did their motility.
Page 1 /264106
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.