oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2020 ( 4 )

2019 ( 567 )

2018 ( 705 )

2017 ( 696 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 401387 matches for " Lorentz M. Irgens "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /401387
Display every page Item
Male proportion in offspring of military air pilots in Norway
?got Irgens,Lorentz M. Irgens
Norsk Epidemiologi , 2009,
Abstract: ABSTRACT Rumours of a reduced male proportion in offspring of fathers occupied as military air pilots were confirmed in two American studies in 1961 and 1987, but not in a German study in 1976. Data of the Medical Birth Registry of Norway were used to assess whether offspring of fathers occupied as military air pilots, had a deviant sex-ratio. Method. Results. Conclusion. N ORSK SAMMENDRAG Rykter om redusert andel s nner av fedre ansatt som flyvere i forsvaret, ble st ttet i to amerikansk studier fra 1961 og 1987, men ikke i en tysk studie fra 1976. Data fra Medisinsk f dselsregister ble brukt til unders ke om f dte, etter 16. svangerskapsuke, med fedre som flyvere i forsvaret i Norge, hadde en skjev kj nnsratio.
Challenges to registry-based epidemiology in post-modernistic civilization
Lorentz M. Irgens
Norsk Epidemiologi , 2009,
Abstract: Based on the opening lecture at the 1 st Nordic conference in epidemiology, Bergen, June 2000.
Medisinsk f dselsregister, en hj rnesten i norsk epidemiologi
Lorentz M. Irgens
Norsk Epidemiologi , 2009,
Abstract: SAMMENDRAG Medisinsk f dselsregister (MFR) ble opprettet i 1967 etter thalidomidekatastrofen som f rte til at mer enn 10.000 barn ble f dt med alvorlige reduksjonsdeformiteter. Form let var spesielt oppdage eventuelle nye hyppighets kninger av medf dte misdannelser s snart som mulig, og generelt etablere et grunnlag for epidemiologiske studier av perinatale helseproblemer. Denne todeling i forvaltning og forskning har senere v rt retningsgivende for MFR. Forvaltningen, den epidemiologiske overv king av perinatale helseproblemer, har bidradd til avklare en rekke alarmer i form av hyppighets kninger, og til redusere usikkerhet knyttet til milj problemer og fosterskader. Den st rste utfordringen hittil har v rt overv kingen etter Tsjernobylkatastrofen. Et milj som synes inneb re stadig st rre potensielle trusler, representerer en utfordrende arbeidsoppgave i fremtiden. Den andre viktige forvaltningsoppgaven knytter seg til tilsyn med og kvalitetssikring av helsetjenestene for gravide, f dende og nyf dte. Den epidemiologiske forskningen er rettet mot rsakene til ulike perinatale helseproblemer og mot oppf lgning av ulike tilstander ved f dselen som for eksempel lav Apgar score eller forskjellige medf dte misdannelser. Longitudinelle studier der s skenflokken er analyseenhet i stedet for den enkelte f dsel st r sentralt i forskningen. Slike studier har vist at den tilsynelatende veletablerte risikogruppen h y paritet er d rlig begrunnet b de klinisk og forskningsmessig. Den h ye risikoen observert i tverrsnittstudier skyldes heterogenitet ved at h yparitetsm dre i langt st rre utstrekning har mistet barn i tidligere svangerskap. H yparitetsm dre uten tidligere tap har en meget lav risiko. S skenflokkstudier av krybbed d har avdekket en langt lavere gjentakelsesrisiko enn dem som har v rt rapportert i tidligere studier der s skenflokkdata ikke har v rt tilgjengelige. S skenflokkstudier har ogs bidradd til synliggj re milj ets rolle som rsak til medf dte misdannelser; som ventet er gjentakelsesrisikoen for medf dte misdannelser lavere n r mor har byttet partner, men den er enda mer redusert etter at mor har flyttet til en ny kommune. Datagrunnlaget for forskningen basert p MFR m ofte suppleres med ytterligere data b de med hensyn p eksposisjon og oppf lgning. Dette er bakgrunnen for en landsomfattende kohortstudie der alle gravide i landet i en to rsperiode vil bli anmodet om delta med besvare tre sp rreskjemaer i l pet av graviditeten og avgi to blodpr ver til en biobank. Kvinnene og deres barn vil senere bli fulgt opp
Registerbasert epidemiologisk forskning og forvaltning – et resultat av tilfeldighetenes spill eller en uunng elig historisk utvikling?
Lorentz M. Irgens
Norsk Epidemiologi , 2009,
Abstract: -
Registerbasert epidemiologisk forskning og forvaltning – et resultat av tilfeldighetenes spill eller en uunng elig historisk utvikling?
Lorentz M. Irgens
Norsk Epidemiologi , 2007,
Abstract:
The effects of smoking and hypertensive disorders on fetal growth
Svein Rasmussen, Lorentz M Irgens
BMC Pregnancy and Childbirth , 2006, DOI: 10.1186/1471-2393-6-16
Abstract: Population-based study based on record of 215598 singleton pregnancies from the Medical Birth Registry of Norway.In severe preeclampsia, mild preeclampsia, transient hypertension, and normotension in term birth, odds ratios (ORs) of SGA in smokers compared with non-smokers were 1.4 (95% confidence interval 0.9, 2.2), 1.6 (1.3, 1.9), 2.3 (1.8, 3.1), and 2.0 (1.9, 2.1), respectively. For preterm births, corresponding ORs were 1.3 (0.9, 2.0), 1.8 (1.1, 3.0), 4.1 (1.9, 9.0), and 1.7 (1.4, 2.0), respectively. The effect of early onset PIH was stronger than that in term births, while the effect of smoking was equal in preterm and term newborns. Only in non-smokers who delivered at term, the rates of SGA significantly increased with the severity of PIH (ORs = 1.3 (1.1, 1.5), 1.8 (1.7, 2.0), and 2.5 (2.2, 3.0) for transient hypertension, mild-, and severe preeclampsia, respectively). The combined effects of smoking and hypertension were generally not synergistic. The effect of smoking was not stronger in women who had chronic hypertension. Nor were the effects of chronic hypertension stronger in smokers. PIH explained 21.9 and 2.5% of preterm and term cases of SGA, respectively, while smoking explained 12% of SGA cases.The effects of hypertensive disorder and smoking were generally not synergistic, which suggest that they may exert their main actions on separate sites or work through separate mechanisms within or outside the placenta. If smoking were eliminated in pregnant women, the number of SGA cases would be reduced by 12%.The hypothesis that placental dysfunction is involved in the development of pregnancy induced hypertension (PIH) has been supported by numerous studies [1-3]. Thus, clinical studies have suggested that preclampsia, especially early onset, often is preceded by placental dysfunction in terms of fetal growth restriction (FGR) [4]. Shallow invasion by fetal trophoblasts in maternal spiral arteries in early pregnancy, which may cause occlusion of the vesse
Multiple pregnancies among women engaged in agriculture in Norway
Petter Kristensen,Lorentz M. Irgens
Norsk Epidemiologi , 2009,
Abstract: Background. Methods. Results. !30 years, and were more likely to undergo in vitro fertilization (IVF). Combined grain farming and seaso nal late blight warnings did not influence the prevalence of DZ pregnancies. Unexpectedly, the same climate variable, in combination with horticulture, was negatively associated with DZ pregnancies (PR 0.3; 95% confidence interval 0.1–0.7). Conclusion. Active Norwegian farmers seem to have a somewhat higher natural occurrence of DZ pregnancies than mothers in non-farming sectors of the agricultural population. After the late 1970s this situation was reversed, mainly because the latter group consisted of more older first-time mothers, and probably with a higher need of assisted fertility treatment. Interpretations are difficult concerning the inverse relation between DZ pregnancy and climatic conditions in horticulture.We identified 2,131 (11.2 per 1,000) multiple pregnancies, 1,322 (6.9) were classified as DZ. The prevalence of DZ pregnancies was declining until the late 1970s, and increased thereafter. The agricultural population of Norway
Epidemiologisk forskning med utgangspunkt i Medisinsk f dselsregister
Anne Kjersti Daltveit,Lorentz M. Irgens
Norsk Epidemiologi , 2009,
Abstract: -
Svangerskapskomplikasjoner og risikoen for astma blant nordmenn f dt 1967-1993
Per Nafstad,Sven O. Samuelsen,Lorentz M. Irgens,Tor Bjerkedal
Norsk Epidemiologi , 2009,
Abstract: Bakgrunn Metode Resultater Konklusjon Background : Fetal life events may affect the development of the immune and/or respiratory system and increase the risk of asthma and allergic diseases. The objective of this study was to test the hypothesis that pregnancy complications are associated with the risk of developing asthma in the offspring. Methods
Impact of life course determinants on work participation among young Norwegian men
Petter Kristensen,Tor Bjerkedal,Lorentz M. Irgens,Hans Magne Gravseth
Norsk Epidemiologi , 2009,
Abstract: Background Methods: Through linkage between several national registers, containing personal information from birth into adult age, we established a longitudinal, population-based cohort. Study participants were all 158 026 male singletons born in Norway in 1967–1971 as registered by the Medical Birth Registry of Norway who were national residents at age 29. Study outcome was unemployment defined as a lack of personal income among persons who were not under education in the calendar year of their 29th birthday. We computed unemployment risk in separate strata, and adjusted risk ratios and population attributable risks as measures of association and impact, respectively. Results Conclusion Introduksjon
Page 1 /401387
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.