oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2020 ( 2 )

2019 ( 208 )

2018 ( 364 )

2017 ( 379 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 208611 matches for " L Viljoen "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /208611
Display every page Item
Resensie: "Die eerste siklus."
L Viljoen
Tydskrif vir letterkunde , 2013,
Abstract: Die eerste siklus. Etienne Leroux. Kaapstad: Human & Rousseau, 2012. 432 pp. ISBN: 978-0-7981-5627-1.
Die leser in Breyten Breytenbach se tronkpo sie
L Viljoen
Tydskrif vir letterkunde , 2009,
Abstract: Breyten Breytenbach is the most important prison writer in the Afrikaans literary tradition. This article briefly places his prison writing against the background of national and international prison writing before going on to investigate the way in which the reader is represented in his Afrikaans prison poetry. Research about prison writing points out the importance of communication with the outside world for the prisoner. To the prisoner who is also a creative writer, writing is one of the most important means of establishing contact with the outside world. Amongst the large number of poems in Breytenbach’s body of prison poetry which depict an attempt to communicate with the outside world, there are several in which the addressee is explicitly referred to as the reader. The focus of this investigation thus falls on that which reception aesthetics refer to as a”text-internal reader” or “explicit reader”, directly or indirectly addressed in the text. The investigation shows that the poet-narrator in Breytenbach’s prison poems is very conscious of the reader’s role in the concretization of the poem. Several poems from Breytenbach’s body of prison poetry, collected in the anthology Die ongedanste dans (“The undanced dance”, 2005), are analysed to show different facets of the poetnarrator’s relationship with the reader. Some of these analyses describe the poet-narrator’s circumspect approach to the reader and the explanations and instructions given to the reader. Other analyses focus on the poet-narrator’s attempts to manipulate references to time in order to create the illusion of simultaneity with the reader. Further analyses show that the prison writer’s emphasis on the anonymity and absence of the reader can be related to philosophical representations of signification while at the same time being grounded in the material circumstances of Breytenbach’s imprisonment. It is also shown that some of the poems depict the reader as being complicit in creating the circumstances in which the prison poet finds himself.
Antjie Krog en haar literêre moeders:die werking van 'n vroulike tradisie in die Afrikaanse po sie
L Viljoen
Tydskrif vir letterkunde , 2007,
Abstract: This article looks at the way in which the Afrikaans poet Antjie Krog positions herself with regard to her female precursors or literary mothers in Afrikaans literature. A short survey is done of the different descriptions of the way in which literary tradition functions: the male-centred descriptions of T. S. Eliot and Harold Bloom are mentioned as well as descriptions of the way in which a female literary tradition functions in the work of Virginia Woolf, Elaine Showalter, Sandra Gilbert and Susan Gubar, Margaret Homans, Diane Sadoff and Naomi Hirsch. This is followed by an investigation into Antjie Krog's relationship with the work of her biological mother Dot Serfontein who is also a writer, into the way in which she signals a break with the male literary tradition in Afrikaans, into her relationship with other female poets like Elisabeth Eybers and Ingrid Jonker in Afrikaans as well as with historical figures who also wrote texts (even though these texts were diaries, journals and letters rather than literary texts). The conclusion is that the existing descriptions are not able to encompass Krog's complex relationship with her literary mothers: in her case the relationship with the female literary tradition includes connection as well as conflict and rejection.
Factors that influence household and individual clothing expenditure: A review of research and related literature
L Viljoen
Journal of Family Ecology and Consumer Sciences /Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe , 1998,
Abstract: Die doel van die literatuurstudie was eerstens om vas te stel watter faktore huishoudelike en individuele kledinguitgawes be nvloed. Om die teorie en begrip in hierdie verband uit te bou, is daar tweedens vasgestel hoe dié faktore huishoudelike en individuele kledinguitgawes be nvloed soos blyk uit beskikbare buitelandse navorsingsartikels. Derdens is die buitelandse navorsingsbevindings met dié van die mees onlangse opname oor huishoudelike uitgawes aan klerasie en skoeisel in Suid-Afrika vergelyk ten einde die toepaslikheid van die betrokke studie te verbreed. Die vernaamste perspektiewe met betrekking tot die keuse van onafhanklike veranderlikes word gestel en die onafhanklike veranderlikes word sinvol gegroepeer in 'n verwysingsraamwerk van faktore wat aandag verdien wanneer kledinguitgawes bestudeer word. Die faktore sluit die volgende in: inkomste, gesinsamestelling, -grootte en -lewensiklus, sosiale klas, bevolkingsgroep en woonplek. Die vernaamste perspektiewe oor spesifikasies met betrekking tot die onafhanklike veranderlikes word ook bespreek. Wat die oorsese navorsing betref, is daar spesifieke patrone of neigings te bespeur in die wyse waarop al die faktore, behalwe bevolkingsgroep, kledinguitgawes be nvloed. Uit die Suid-Afrikaanse opname van huishoudelike uitgawes aan klerasie en skoeisel blyk dit dat soortgelyke patrone te bespeur is, met dié uitsondering dat wat bevolkingsgroep betref, daar ook 'n spesifieke patroon na vore kom. Dié navorsing kan van waarde wees vir v e r b r u i k e r s t u d i e - e n g e s i n s h u l p b r o n b e s t u u r s p e s i a l i s t e , klerevervaardigers en -kleinhandelaars asook vir beleidmakers wat by die vasstelling van geskikte bedrae vir die onderhoud van kinders betrokke is.
Support for female entrepreneurs in South Africa: Improvement or decline?
RC O’Neill, L Viljoen
Journal of Family Ecology and Consumer Sciences /Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe , 2001,
Abstract: Die Witskrif in 1995 van die Departement van Handel en Nywerheid oor ‘n nasionale strategie vir die ontwikkeling en bevordering van klein ondernemings in Suid-Afrika het spesiale melding gemaak van die bevordering en bemagtiging van vroue in alle bedryfsektore. Klein ondernemings bied aan vroue toegang tot ekonomiese geleenthede by wyse van entrepreneurskap en indiensneming. Die klem op die ontwikkeling van vroulike entrepreneurs was waarskynlik ‘n poging om die wanbalans tussen die geslagte en die besit van besighede reg te stel asook om die probleem van werkloosheid in Suid-Afrika aan te spreek. Die vraag ontstaan of die posisie van vroulike entrepreneurs met betrekking tot finansiering, konsultasie, opleiding en die verskaffing van infrastruktuur enigsins na die verskyning van die Witskrif verander het. ‘n Delphi-ondersoek is onder kenners omtrent die ontwikkeling van vroulike entrepreneurs in Suid-Afrika uitgevoer om hulle siening van steun aan vroue-entrepreneurs vóór en ná 1995 te bepaal. Hoewel daar steeds struikelblokke in die weg van vroue se toetrede tot die besigheidswêreld bestaan, was die meeste respondente in die Delphi-ondersoek van mening dat die posisie van vroue-entrepreneurs verbeter het.
Goeie en slegte engele: ’n perspektief uit die Bybel
F. P. Viljoen,L. Floor
In die Skriflig , 2006, DOI: 10.4102/ids.v40i1.332
Abstract: Good and evil angels: a perspective from the Bible During the second half of the 20th century a new interest in the supernatural arose. This can be seen as a reaction to prevailing rationalism and materialism. Together with this the topic of angels has received fresh attention. Attention is also given to satanism, demon possession and exorcism. This article presents a Biblical perspective on the existence and position of angels, good and evil, as a context for a broader research project on demon possession and exorcism.
Cotton/polyester and cotton/nylon warp knitted terry cloth: Why minority fibre content is important
A Gericke, L Viljoen, R de Bruin
Journal of Family Ecology and Consumer Sciences /Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe , 2007,
Abstract:
Die Christus-himne in Filippense: soteriologies of eties?
L. Floor,F.P. Viljoen
In die Skriflig , 2002, DOI: 10.4102/ids.v36i1.497
Abstract: The Christ hymn in Philippians: Soteriological or ethical? The Christ hymn (Philippians 2:6-11) presents Jesus as the supreme example of humble, self-sacrificing, self-denying, self-giving service. The apostle Paul urges the Philippians to practise such conduct in their relation to one another. Hence, although this hymn is un-questionably an ethical poem, it may also be considered as so-teriological in character. This hymn was composed for christological and soteriological reasons, but Paul’s motive is in the first place not to give an instruction in doctrine, but to reinforce instruction in Christian living. The hymn, therefore, presents Christ as the ultimate model for moral action. Paul uses Christ’s life and death as an example for Christians to follow.
Paulus se gebruik van Psalm 68 in Efesi rs 4
L. Floor,F.P. Viljoen
In die Skriflig , 2003, DOI: 10.4102/ids.v37i2.465
Abstract: Paul’s use of Psalm 68 in Ephesians 4 The use of the Old Testament in the New Testament is one of the key issues in the field of intertextuality. Intertextual studies can be fascinating, but sometimes pose difficulties. Solutions are often less obvious. One difficult crux interpretum is found in Ephesians 4:8. Here the New Testament author makes a significant Christological application of Psalm 68:19. In its own context this Old Testament passage relates to the acceptance of (congratulatory) gifts by a victorious Israelite king. Ephesians 4:8, however, relates this passage to the provision of gifts by the victorious and ascended Christ. A comparison between these two verses immediately reveals certain differences. The question underlying this article therefore is: why does the New Testament citation differ on important issues from Psalms 68:19 in its Old Testament context, and what is the significance of these differences?
Subjective experience of depressed mood among medical students at the University of Pretoria
L van Niekerk, AJ Viljoen, P Rischbieter, L Scribante
South African Journal of Psychiatry , 2008,
Abstract: Introduction. Following the suicide of a 4th-year medical student, questions were raised as to whether medical students are more vulnerable to depression and suicide than their counterparts studying other courses at the University of Pretoria. A literature search revealed that medical students and doctors run a higher risk for suicide than other students and professions. Method. A questionnaire was devised and distributed to medical students and a control group of other students, asking about feelings of despair/hopelessness, suicide ideation and previous attempts, knowledge regarding support structures provided by the university, and willingness to use these structures. Results. Both groups of students responded similarly to all questions. Frequency of diagnosed psychiatric illness, use of medication, and suicidal thoughts and attempts did not differ significantly. Both groups of students were unaware of support services offered by the university, and both were unwilling to utilise such services. The students seemed to have high rates of depression in comparison with prevalence data from other countries. Conclusion. Attempts to improve support for medical students should address students' awareness of available support structures and their willingness to utilise them. South African Journal of Psychiatry Vol. 14 (1) 2008: pp. 27-31
Page 1 /208611
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.