oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 10 of 43 matches for " Klaudija ?uran "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /43
Display every page Item
Glazba u Ur ulinskoj pu koj i vi oj djevoja koj koli u Vara dinu
Klaudijauran
Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Vara?din , 2008,
Abstract: Godine 1535., u Bresci, u Sjevernoj Ital i, An ela Merici utemeljila je svoj Institut za dobro c ele Crkve. U po etku je njezinim duhovnim k erima bila povjerena zada a katehizac e, a nakon 1612. godine, u Francuskoj su preuzele kolski rad. Ur ulinski je red pre ao c elu Europu pr e negoli je stupio u Vara din, 1703. godine. Odmah po dolasku redovnice su otvorile dva razreda. Godine 1777., carica Mar a Terez a uzdi e pu ku kolu na stupanj vi e djevoja ke, i otada glazba zauzima zna ajno mjesto me u ostalim predmetima. Kasn e je otvoren dje ji vrti , gimnaz a, u iteljska kola. T ekom 242 godine, do nacionalizac e kola od strane komunista, 1945. godine, u osnovnoj koli, a posebno u vi oj djevoja koj, glazba je pratila ivot u enica za vr eme c ele kolske godine. Pjevalo se i sviralo u raznim prigodama, na raznim glazbalima: glasovir, citre, violine, orgulje. Kraljevi: Josip II. te Franjo I. s kraljicom Mar om Lujzom, a kasn e s kraljicom Karolinom Augustom, slu ali su glazbu i prisustvovali priredbama u enica i bili time odu evljeni. Uz veliki broj redovnica i barokni su glazbenici bili nastavnici u ur ulinskim kolama te su skladali svoja djela za potrebe kole i crkve. I danas se izvode neka njihova djela za vr eme “”Vara dinskih baroknih ve eri”. kola je tako er dala i nekoliko poznatih glazbenica.
SOCIJALNA PODR KA DJECE SMJE TENE U DJE JIM DOMOVIMA I UDOMITELJSKIM OBITELJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Klaudija Kregar
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2004,
Abstract: Socijalna podr ka, koju definiramo kao postojanje ili dostupnost osoba na koje se oslanjamo, koje nam daju do znanja da o nama brinu, vole nas i cijene (Sarason i sur., 1993; prema iv i -Be irevi , 1996.), bitan je imbenik djetetove prilagodbe dru tvu. Upravo stoga valja posebnu pa nju posvetiti ja anju socijalne podr ke kod djece izdvojene iz obitelji.U radu su izlo eni podaci prikupljeni u okviru ireg znanstvenoistra iva kog projekta ( Mogu nosti unapre enja skrbi za djecu izdvojenu iz obitelji ) vezani uz socijalnu podr ku djece smje tene u dje jim domovima i udomiteljskim obiteljima u RH. Uzorak ispitanika ini ukupno 575 djece u dobi od 10-16 godina; od toga je 263 djece iz dje jih domova, 112 djece iz udomiteljskih obitelji, te 200 djece iz op e populacije.Rezultati istra ivanja ukazuju na to da djeca smje tena u dje jim domovima percipiraju manje socijalne podr ke u odnosu na djecu smje tenu u udomiteljskim obiteljima, kao i u odnosu na djecu iz op e populacije. Kao specifi ne pru atelje socijalne podr ke djeca smje tena u dje je domove i udomiteljstvo naj e e navode odgajatelje, tj. udomitelje i to gotovo u istom omjeru u kojem djeca iz op e populacije navode roditelje. Rezultati vezani uz kontakte djece izdvojene iz obitelji s lanovima svoje primarne socijalne mre e jasno ukazuju na potrebu bavljenja ovim podru jem uzimaju i u obzir kako djetetove razvojne potrebe, tako i kvalitetu privr enosti lanovima primarne mre e. Tako er se pokazuje da posebnu pa nju treba posvetiti irenju dje jih socijalnih mre a u irem okru enju ( kola, vr njaci izvan dje jeg doma i udomiteljske obitelji, ira lokalna zajednica).
Prikaz knjige- ISSUES IN FOSTER CARE: POLICY, PRACTICE AND RESEARCH Greg Kelly i Robbie Gilligan (ur.)
Klaudija Kregar
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2004,
Abstract:
Prikaz asopisa- JOURNAL OF COMMUNITY PRACTICE
Klaudija Kregar
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2000,
Abstract:
Prikaz asopisa- JOURNAL OF COMMUNITY PRACTICE
Klaudija Kregar
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2001,
Abstract:
ZDRAVI GRADOVI: PRIMJER LOKALNOG RAZVOJA I ORGANIZIRANJA ZAJEDNICE
Klaudija Kregar
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2001,
Abstract: Zdravi grad je dugoro ni, me unarodni, razvojni projekt WHO iji je cilj komponentu zdravlja uvrstiti u svaku politi ku odluku donesenu prije svega na lokalnoj razini. Projekt zahva a zdravlje kao sveukupnost fizi kog, psihi kog, socijalnog i duhovnog, a ne samo kao odsustvo bolesti i iznemoglosti. Intersektorska ili interresorna, interprofesionalna suradnja polazne su to ke projekta koji je prepoznao zdravlje kao pitanje itavog niza razli itih stru njaka, a ne samo kao pitanje zdravstva i zdravstvenih djelatnika.U na im se krajevima projekt provodi od njegovog osnutka na europskoj razini, dakle ve etrnaest godina, a u nacionalnu mre u zdravih gradova uklju eno je dvadeset i pet gradova.Najistaknutiji lan Hrvatske mre e je Grad Rijeka koja je u osiguravanju zdravlja (socijalne, zdravstvene i ine sigurnosti) svojim gra anima zaista pru io mnogo. No, neovisno o izvanrednim rezultatima rije kog projekta, o kojima svjedo e i dokumenti me unarodne zajednice i evaluacija Hrvatske mre e zdravih gradova, zamjerke se mogu prona i kako u modelu organizacije projekta, zanemarivanju osnovnog na ela projekta, tj. iroke gra anske participacije, tako i u nedovoljnoj prepoznatljivosti projekta iroj javnosti.Navedene slabije to ke projekta mogu e je osna iti kori tenjem prakti nih i teorijskih spoznaja vezanih uz organiziranje zajednice koje se odnose na poznavanje teorije i prakse akcijskih istra ivanja, poznavanje osnovnih modela i koncepata rada u zajednici, rada s javno u, odnosno tipove i tehnike istog i tome sl.
The Organisational Gap Model for Hotel Management
Maja Uran
Managing Global Transitions , 2010,
Abstract: This paper describes the development of the organisational gap model for hotel management. It descries a management measurement instrument that helps to assess the 3 organizational service gaps that are preconditions for delivering service quality (the positioning gap, specification gap and evaluation gap). The described theoretical model was constructed based upon the four organisational gaps of the Parasuraman et al. service quality model, then redefined and reassessed. Data were gathered on the sample of 500 questionnaires from the Slovenian hotel industry and analysed with exploratory factor analysis and structural equation modelling. The results can be useful guidelines for hotel management on how to improve the service delivery process.
Tuberculosis-Associated Immune Reconstruction Inflammatory Syndrome (TB-IRIS) in HIV-Infected Patients: Report of Two Cases and the Literature Overview
Klaudija Viskovic,Josip Begovac
Case Reports in Infectious Diseases , 2013, DOI: 10.1155/2013/323208
Abstract: We describe two HIV-infected patients with tuberculosis-associated immune reconstruction inflammatory syndrome (TB-IRIS): one with “paradoxical” IRIS and the other with “unmasking” IRIS. TB-IRIS in HIV-infected subjects is an exacerbation of the symptoms, signs, or radiological manifestations of a pathogenic antigen, related to recovery of the immune system after immunosuppression. We focused on the radiological characteristics of TB-IRIS and the briefly literature review on this syndrome. 1. Introduction Tuberculosis- (TB-) associated immune reconstruction inflammatory syndrome (TB-IRIS) is emerging as an important early complication of combination antiretroviral therapy (CART) in patients with HIV infection all over the world. In Europe, and United States studies the reported incidence of TB-IRIS was from 11% to 45% [1–4]. The frequency of TB-IRIS among Croatian patients in the study of Puljiz and colleagues in 2006 was 40.7% [5]. IRIS is a condition that results from rapid restoration of pathogen-specific immune responses to opportunistic infections, causing either the deterioration of a treated infection or the new presentation of a previously subclinical infection [6, 7]. There is no diagnostic test for IRIS, and a confirmation of the disease relies heavily upon case definitions incorporating clinical and laboratory data [7]. Case definitions for IRIS were published by French and collaborators in 2004 and by Shelburne and colleagues in 2006 [8, 9]. A case definition specific for TB-IRIS was also suggested by Colebunders et al. in 2006 [10]. However, clinical management and research on IRIS were hindered by the lack of consensus case definitions and definitions that are specific to particular opportunistic infections [7]. To address this issue, in resource-limited settings, an international meeting of researches working in this field was convened in Kampala, Uganda in November 2006, and the international network for the study of HIV-associated IRIS (INSHI) was formed [7]. INSHI published criteria for “paradoxical” TB-IRIS and “unmasking” TB-IRIS diagnosis in 2008 aimed for use in settings in which laboratory infrastructure is often limited [7]. The phenomenon of “paradoxical” reaction during the treatment of TB in which existing disease may worsen or new lesions appear has been recognized for many years, before the association with HIV coinfection [11]. Most reported cases have complicated the treatment of lymph node or cerebral disease, with enlargement of nodes seen in approximately 30% in one large series [12, 13]. In the past few years an
Turkey 's Hasty Constitutional Amendment Devoid of Rational Basis: From a Political Crisis to a Governmental System Change
Dr. Peri - Uran
Journal of Politics and Law , 2010, DOI: 10.5539/jpl.v3n1p2
Abstract: Introduction Governmental systems are one of the significant topics of constitutional law literature and comprehensive studies have been carried out on this issue. The answer to the question whether a parliamentary system, a presidential system or a mixed system is the most suitable system of government can change according to the political preferences of the countries. Since countries search for the best system of government, debate about “governmental system change” keep its actuality. Discussions about governmental system change are also not new in Turkey. Parliamentarism has been one of the defining characteristics of the Turkish constitutional system since 1876 Ottoman Constitution; however, during the application of the Constitution of 1982 first ex-president Turgut zal, then ex-president Süleyman Demirel maintained that the governmental system in Turkey needed to be changed from parliamentary system to semi-presidential or presidential system, because Turkey’s growing and pressing problems require an “effective executive” which would take necessary decisions quickly and apply them effectively and the president in such systems fits this requirement. Governmental system change issue also came into question during the The Justice and Development Party Government’s term of office. Both the prime minister Recep Tayyip Erdo?an himself and the other senior party members occasionally mentioned that semi-presidential system would be the best governmental system for Turkey The crucial constitutional amendment which was accepted through a nationwide referendum on 21 October 2007, overshadowed the discussions about governmental systems in Turkey for awhile. The amendment in question changed the Turkish Governmental System from parliamentary system to parliamentary with “president” system by introducing the principle of “popular election of the president”. Moreover, the new system is being considered as a step to pass through a semi-presidential or a presidential system in Turkey. Some academicians think that the adoption of the principle of popular election of the president was not the consequence of the discussions about a transition from the parliamentary system to a presidential or a semi-presidential system among political and academic circles. In fact, it was a reaction to a political crisis related to the election of the President by Turkish Parliament, therefore it is difficult to accept this amendment as a well designed constitutional engineering scheme and the new governmental
Mobilisierung des Kolons und der Milzflexur bei linksseitigen kolorektalen Eingriffen: Von lateral nach medial, von medial nach lateral oder beides?
Fingerhut A,Uranüs S
Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen , 2009,
Abstract: Sowohl bei linksseitigen Koloneingriffen als auch bei Resektionen des Rektums stellt die Mobilisation der linken Flexur einen wichtigen Schritt dar. Durch diese Ma nahme kann ein besseres radikales Vorgehen bei malignen Prozessen erreicht und eine spannungsfreie Anastomose bei Resektionen des Colon sigmoideum oder des Rektums erm glicht werden. Die Mobilisation von lateral nach medial ist Standard bei offenen Operationen. Bei der laparoskopischen Chirurgie bietet die von medial nach lateral erfolgende Pr paration den Vorteil der frühen Gef ligatur. Durch die erst zum Schluss vorgenommene laterale Dissektion kann die Flexur bis zum Schluss in ihrer physiologischen Lage gehalten werden. Dies kann die Pr paration erleichtern und die Non-touch-Technik f rdern.
Page 1 /43
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.