oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 75 )

2018 ( 469 )

2017 ( 477 )

2016 ( 720 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 437622 matches for " J.P. Oberholzer "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /437622
Display every page Item
Hoofstuk 2 - Die Klein Begin 1916 1933
J.P. Oberholzer
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2010, DOI: 10.4102/hts.v66i3.922
Abstract: Die opleiding neem ‘n aanvang met een kerklike dosent, J.H.J.A. Greyventein, en ‘n aantal universiteitsdosente. Die studentetal groei stadig. Die vertrek van professor Paterson en die koms van S.P. Engelbrecht in 1921 bring ‘n belangrike wending. Wanneer B. Gemser in 1926 toetree, is daar drie dosente wat tegelyk ampsdraers van die Nederduitsch Hervormde Kerk is. Gemser is dosent in Teologie sowel as in Lettere en Wysbegeerte waar hy begin met die vestiging van ‘n sterk departement Semitiese Tale. Engelbrecht se kundigheid omvat Kerkgeskiedenis sowel as ‘n unieke kennis van die Voortrekker- en ou Tansvaalse geskiedenis en dit kom die Departement Geskiedenis ten goede. Die akademiese gehalte van die opleiding neem toe, en so ook die studentetal. ‘n Bedreiging vir die voortbestaan van die Fakulteit teologie is afgeweer deur die tydige optrede van S.P. Engelbrecht en die tussenkoms van die Eerste Minister. Die selfstandigwording van die Universiteit van Pretoria en die Afrikaanswording van die Universiteit bring ‘n veranderde konteks. Sitasie: Oberholzer, J.P., 2010, ‘Die Klein Begin 1916 1933’, in ‘Honderd Jaar Kerk en Teologiese Opleiding: ‘n Kroniek van die Hervormde Kerk’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, suppl. 9, 66(3), Art. #922, 22 pages. DOI: 10.4102/hts.v66i3. 922
Hoofstuk 7 - Evaluering en selfinterptetasie 1971 1980
J.P. Oberholzer
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2010, DOI: 10.4102/hts.v66i3.921
Abstract: Personeelwisseling bring nuwe rolspelers. Terugskouing lei na evaluering van teologiese rigting. Politieke hoogspanning gaan nie by kerk en fakulteit verby nie. Die ontstaan van die Kerklike Instituut vir Toerusting van Ampsdraers en Lidmate bring ‘n waardevolle toevoeging. Sitasie: Oberholzer, J.P., 2010, ‘Evaluering en selfinterptetasie 1971 1980’, in ‘Honderd Jaar Kerk en Teologiese Opleiding: ‘n Kroniek van die Hervormde Kerk’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, suppl. 9, 66(3), Art. #921, 20 pages. DOI: 104102/hts.v66i3.921
Hoofstuk 9 - Rasionalisasie en Optimalisering 1988–1997
J.P. Oberholzer
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2010, DOI: 10.4102/hts.v66i3.934
Abstract: Ontwikkelings op onderwysgebied en finansi le druk bring streng eise en lei tot ‘n intensiewe herstruktureing oor die hele spektrum. Personeelvermindering, hervorming van onderrigmetodes en die eis van uitnemendheid intensifiseer die akademiese bedryf. Sitasie: Oberholzer, J.P., 2010, ‘Rasionalisasie en Optimalisering 1988–1997’, in ‘Honderd Jaar Kerk en Teologiese Opleiding: ‘n Kroniek van die Hervormde Kerk’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, suppl. 9, 66(3), Art. #934, 35 pages. DOI: 104102/hts.v66i3.934
Hoofstuk 8 - Groei, vooruitskouing, terugskouing 1981–1987
J.P. Oberholzer
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2010, DOI: 10.4102/hts.v66i3.935
Abstract: Uitbreiding van die personeel deur die toevoeging van mede-professore, vestiging van die Departement Bybelkunde, verskyning van die Nuwe Bybelvertaling waarin die Fakulteit ‘n belangrike bydrae gemaak het, Kerk en Wêreld 2000. Die Witfontein fees. Sitasie: Oberholzer, J.P., 2010, ‘Groei, vooruitskouing, terugskouing 1981–1987’, in ‘Honderd Jaar Kerk en Teologiese Opleiding: ‘n Kroniek van die Hervormde Kerk’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, suppl. 9, 66(3), Art. #935, 15 pages. DOI: 104102/hts.v66i3.935
Hoofstuk 1 - Die aanloop 1909 1916
J.P. Oberholzer
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2010, DOI: 10.4102/hts.v66i3.916
Abstract: Na sporadiese bespreking en gedagtevorming oor die jare 1884 1908, begin die moontlikheid van ‘n eie opleiding van predikante vir die Nederduitsch Hervormde Kerk vorm kry. Gebrekkige onderwysfasiliteite in die Zuid-Afrikaansche Republiek, die Engelse Oorlog en die armoede van lidmate van die Kerk ná die oorlog strem die proses. Danksy veral die figure A.D.W. Wolmarans, Jac van Belkun en H.C.M. Fourie kom daar uiteindelik koers. Sitasie: Oberholzer, J.P., 2010, ‘Die aanloop 1909–1916’, in ‘Honderd Jaar Kerk en Teologiese Opleiding: ‘n Kroniek van die Hervormde Kerk’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, suppl. 9, 66(3), Art. #916, 12 pages. DOI: 10.4102/hts.v66i3.916
Hoofstuk 10 - Terug by een ekumeniese fakulteit 1998–2009
J.P. Oberholzer
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2010, DOI: 10.4102/hts.v66i3.110
Abstract: Na versigtige onderhandeling en migrasie word die twee fakulteits afdelings opgehef en beweeg dit na ‘n veelkerklike struktuur. Sitasie: Oberholzer, J.P., 2010, ‘Terug by een ekumeniese fakulteit 1998–2009’, in ‘Honderd Jaar Kerk en Teologiese Opleiding: ‘n Kroniek van die Hervormde Kerk’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, suppl. 9, 66(3), Art. #110, 31 pages. DOI: 104102/hts.v66i3.110
Hoofstuk 5 - Politieke spanning en ekumeniese druk 1954–1960
J.P. Oberholzer
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2010, DOI: 10.4102/hts.v66i3.920
Abstract: Die vak Bybelkunde maak sy verskyning. Die emeritaat van Gemser, S.P. Engelbrecht en H.P. Wolmarans en die toetrede van E.S. Mulder, A.D. Pont en F.J. van Zyl tot Afdeling A bring ‘n radikale verandering. Ekumeniese druk begin oplaai rondom die landspolitiek. Die Cottesloe-konferensie bring beroering. Die houding van A.S. Geyser en A. van Selms wek weerstand. Sitasie: Oberholzer, J.P., 2010, ‘Politieke spanning en ekumeniese druk 1954–1960’, in ‘Honderd Jaar Kerk en Teologiese Opleiding: ‘n Kroniek van die Hervormde Kerk’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, suppl. 9, 66(3), Art. #920, 10 pages. DOI: 104102/hts.v66i3.920
Hoofstuk 6 - Ekumeniese isolasie en interne stryd 1961–1970
J.P. Oberholzer
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2010, DOI: 10.4102/hts.v66i3.936
Abstract: Die stryd om die beperking van lidmaatskap van die Nederduitsch Hervormde Kerk tot blanke persone (Artikel III) lewer die agtergrond van gebeure. Die Geyser-saak en daarna die Pont-saak neem die sentrale plek in. Die sesde leerstoel kry beslag en die toetrede van S.P.J.J. van Rensburg en J.P. Oberholzer tot die Fakulteit lei tot die derde geslag in die Departemente Ou Testamentiese Wetenskap en Nuwe Testamentiese Wetenskap. Sitasie: Oberholzer, J.P., 2010, ‘Ekumeniese isolasie en interne stryd 1961–1970’, in ‘Honderd Jaar Kerk en Teologiese Opleiding: ‘n Kroniek van die Hervormde Kerk’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, suppl. 9, 66(3), Art. #936, 21 pages. DOI: 104102/hts.v66i3.936
Hoofstuk 3 - Twee afdelings van een fakulteit 1934 1940
J.P. Oberholzer
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2010, DOI: 10.4102/hts.v66i3.919
Abstract: Die Universiteit benoem op voordrag van die Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde Kerk vir dominee G.M. Pellisier in die pos Godsdienswetenskap wat deur die bedanking van professor Macmillan vakant gelaat is. Dit word die begin van ‘n ontwikkeling van twee feitlik selfstandige afdelings binne die Fakulteit Teologie. Die toetrede van H.P. Wolmarans as vierde dosent vanwe die Nederduitsch Hervormde Kerk bring nuwe teologiese aksente. Die verhouding tussen die Nederduitsch Hervormde Kerk en die Universiteit kry beslag in ‘n skriftelike kontrak. In 1937 word dit gevolg deur ‘n tweede kontrak waarin die ruimte geskep word vir die bestaan van twee fakulteitsafdelings. Vanaf 1938 funksioneer die twee afdelings naas mekaar met gelykluidende kontrakte. Hierdie kroniek volg dan verder die gang van Afdeling A, die afdeling beman deur ampsdraers van die Nederduitsch Hervormde Kerk. Die benoeming as lektore van A. van Selms in 1938 en C.H. Rautenbach in 1939 verhoog die akademiese kwaliteit van die afdeling verder. Sitasie: Oberholzer, J.P., 2010, ‘Twee afdelings van een fakulteit 1934 1940’, in ‘Honderd Jaar Kerk en Teologiese Opleiding: ‘n Kroniek van die Hervormde Kerk’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, suppl. 9, 66(3), Art. #919, 8 pages. DOI: 10.4102/hts.v66i3.919
Samesteller se voorwoord
J.P. Oberholzer
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2010, DOI: 10.4102/hts.v66i3.942
Abstract:
Page 1 /437622
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.