oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2020 ( 200 )

2019 ( 1107 )

2018 ( 1381 )

2017 ( 1410 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 799985 matches for " J.C.M.D. du Plessis "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /799985
Display every page Item
Historical dictionaries and historical dictionary research
J.C.M.D. du Plessis
Lexikos , 2006,
Abstract: Julie Coleman and Anne McDermott (Editors). Historical Dictionaries and Historical Dictionary Research: Papers from the International Conference on Historical Lexicography and Lexicology at the University of Leicester, 2002. 2004, vii + 224 pp. Lexicographica. Series Maior 123. ISBN 3-484-39123-5 (Pb.). Tübingen: Max Niemeyer. Price: €68.
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D. Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/15-0-31
Abstract: Vanjaar is dit tien jaar sedert AFRILEX tot stand gekom en Lexikos die ampte-like mondstuk van AFRILEX geword het. In hierdie nommer verskyn 'n kort oorsig deur dr. Mari tta Alberts, die huidige President van AFRILEX, oor die aanloop tot die totstandkoming, en die samestelling en aktiwiteite van AFRI-LEX. Ook word die beleidsrede van prof. R.R.K. Hartmann ingesluit soos van-jaar gedurende Julie gelewer tydens die Tiende Internasionale Konferensie van AFRILEX in Bloemfontein. Dit is 'n gepaste insluiting aangesien prof. Hart-mann as voorsitter en fasiliteerder opgetree het by die totstandkoming van AFRILEX tydens die Agste Internasionale Konferensie van ALASA gedurende Julie 1995 op Stellenbosch.
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/12--756
Abstract: Lexikos is deur die Buro van die WAT beplan as 'n internasionale leksikografiese tydskrif met sy hoofdoel die bevordering van die praktiese leksikografie van die tale wat in Afrika gebruik word. Dit wou egter ook internasionale rigtings in die metaleksikografie aantoon.
Julie Coleman and Anne McDermott (Editors). Historical Dictionaries and Historical Dictionary Research: Papers from the International Conference on Historical Lexicography and Lexicology at the University of Leicester, 2002.
J.C.M.D Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/16--666
Abstract: The papers collected in this volume were originally presented at an International Conference on Historical Lexicography and Lexicology organized by Julie Coleman, and meant to fill the gap created by the two International Round Table Conferences in Florence and Leyden in 1971 and 1977 respectively. The purpose of the conference was to bring together scholars and academics working in the field of historical lexicography, whether researching the history of historical dictionaries or whether compiling dictionaries with a historical point of departure. Accordingly the collection, competently edited and introduced by Julie Coleman and Anne McDermott, is arranged in two sections, reflecting the distinction between those researchers tracing the historical development of dictionaries and those practitioners faced with the problems and challenges of the compilation of historical dictionaries. The first part dealing with the history of dictionaries consists of twelve papers (two-thirds of the book), while the second part dealing with the practice of historical dictionaries consists of six papers (one-third of the book).
Jan Posthumus. Woordenboeken en hun lotgevallen en Lexicografie in Nederland.
J.C.M.D. du Plessis
Lexikos , 2012, DOI: 10.5788/21-1-54
Abstract: Resensie van Woordenboeken en hun lotgevallen: Studies over lexicogra-fische praktijk (ca. 1850 tot heden). en van Lexicografie in Nederland: Peilingen in de negentiende en twin-tigste eeuw.
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D. Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/17--506
Abstract: Met die dood vanjaar van prof. Ladislav Zgusta het Lexikos een van sy mees vooraanstaande Adviesraadslede verloor. Sy Manual of Lexicography wat in 1971 verskyn het, was moontlik en is steeds een van die mees aangehaalde en ver-melde publikasies in leksikografiese besprekings. Vir hom was woorde en woordeboeke belangrik, maar selfs belangriker was die mense agter die woor-de en woordeboeke. Hy het 'n besondere belangstelling in die Suid-Afrikaanse leksikografie gehad. Gedurende April 1989 het hy die Universiteit van Stellen-bosch besoek waar hy lesings gegee en ook aan 'n leksikografiese werksessie deelgeneem het. Daarna was daar voortdurende kontak omdat hy ingelig wou bly oor leksikografiese ontwikkelinge in Suid-Afrika. Die verlies van sy kun-digheid sal 'n groot leemte laat.
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D. Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/18--471
Abstract: >Die eerste uitgawe van Lexikos is aan mnr. D.C. Hauptfleisch by sy aftrede as hoofredakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) aangebied. Aangesien dit bedoel was as 'n eenmalige huldigingsbundel, het dit derhalwe geen uitgawenommer nie. Dit is eers daarna dat besluit is om daarmee voort te gaan as 'n jaarlikse tydskrif. Nou, 18 jaar later, word hierdie nommer van Lexikos aan die gedagtenis van mnr. Hauptfleisch opgedra wat op 14 Junie vanjaar oorlede is. 'n Huldeblyk aan hom verskyn op bladsye 417-419.
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/16--643
Abstract: Vroer vanjaar het een van die bekendste en gereeldste medewerkers van Lexikos, prof. H.E. Wiegand, 'n eredoktorsgraad van die Universiteit van Stel-lenbosch ontvang. Namens al die lesers van Lexikos, wil die redakteur hom gelukwens met hierdie erkenning van sy bydrae op die gebied van die meta-leksikografie.
K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg and T.H. Schoonheim (Editors). Dictionaries of Medieval Germanic Languages
J.C.M.D. du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/11--858
Abstract: From 4 to 7 July 1994 the University of Leeds hosted the first International Medieval Congress. Three sessions were dedicated to "Dictionaries of Medieval Languages". They dealt with the following themes: "Projects", in which several dictionary projects were presented, "Historical Background", which focuses on the importance of extensive knowledge of the historical background when working on a dictionary of a medieval language, and "Scribes and Scholars", elaborating on the philological problems a lexicographer encounters when working with old handwritten source material and its editions.
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/11--835
Abstract: Lexikos het altyd 'n tweeledige redaksionele beleid gehad: om artikels te publiseer nie net oor teoretiese kwessies nie, maar ook oor praktiese aspekte van die leksikografie. Dit is belangrik vir die teoretiserende metaleksikograaf om deeglik bewus te wees van die probleme wat die praktiserende leksikograaf te?kom, en dit is ewe belangrik vir die praktiserende leksikograaf om kennis te neem van die insigte wat die teoretiserende metaleksikograaf bied. Hierdie twee, die teoretiserende metaleksikograaf en die praktiserende leksikograaf, kan maklik van mekaar vervreem raak. Dit is daarom belangrik dat hierdie twee voortdurend bewus is van en voeling hou met mekaar om teorie en praktyk te versoen, en andersom. Die bedoeling met die artikels wat Lexikos in elke uitgawe insluit, is om hierdie versoening te bewerkstellig..
Page 1 /799985
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.