oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 183 )

2018 ( 323 )

2017 ( 299 )

2016 ( 457 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 298258 matches for " J. Winter "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /298258
Display every page Item
Law of Large Numbers for a Class of Superdiffusions
J. Englander,A. Winter
Mathematics , 2005, DOI: 10.1016/j.anihpb.2005.03.004
Abstract: Under spectral conditions, we prove a LLN type result for superdiffusions, where the convergence is meant in probability. The main tool is a space-time H-transformation.
A.-J.A. Bijsterveld, J.A.F.M. van Oudheusden, R. Stein, Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur. Boekproductie. Historiografie
J.M. van Winter
BMGN : Low Countries Historical Review , 2000,
Abstract:
M. Simon Thomas, De leer van het ornament. Versieren volgens voorschrift 1850-1930
J.M. van Winter
BMGN : Low Countries Historical Review , 1999,
Abstract:
M. Groothedde, De Sint-Walburgiskerk in Zutphen. Momenten uit de geschiedenis van een middeleeuwse kerk
J.M. van Winter
BMGN : Low Countries Historical Review , 2000,
Abstract:
B. Kruijsen, Verzamelen van middeleeuwse kunst in Nederland 1830-1903
J.M. van Winter
BMGN : Low Countries Historical Review , 2004,
Abstract:
E.N. Palmboom, Het kapittel van Sint Jan te Utrecht. Een onderzoek naar verwerving, beheer en administratie van het oudste goederenbezit (elfde-veertiende eeuw)
J.M. van Winter
BMGN : Low Countries Historical Review , 1998,
Abstract:
J.M.F. Willemsen, Kinder delijt. Middeleeuws speelgoed in de Nederlanden
J.M. van Winter
BMGN : Low Countries Historical Review , 2000,
Abstract:
K. van Vliet, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227
J.M. van Winter
BMGN : Low Countries Historical Review , 2003,
Abstract:
R.E.V. Stuip, Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees Vellekoop
J.M. van Winter
BMGN : Low Countries Historical Review , 2005,
Abstract:
P. Nissen, V. Hunink, Vita Radbodi. Het leven van Radboud
J.M. van Winter
BMGN : Low Countries Historical Review , 2005,
Abstract:
Page 1 /298258
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.