oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2017 ( 1 )

2016 ( 1 )

2015 ( 6 )

2014 ( 34 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 470 matches for " Inga Adamska "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /470
Display every page Item
Alergia pokarmowa u dzieci - trudno ci diagnostyczne
Inga Adamska
Pediatria Wspó?czesna , 2011,
Abstract: Diagnostyka alergii pokarmowej jest procesem trudnym i wieloetapowym. Niew a ciwa diagnoza mo e narazi pacjenta na niepotrzebne leczenie, m.in. diet eliminacyjn . Podstaw rozpoznania alergii pokarmowej jest szczegó owo przeprowadzone badanie lekarskie oraz próby eliminacji i prowokacji. Podejrzenie alergii IgE-zale nej u cz ci pacjentów mo na potwierdzi testami skórnymi i oznaczeniem swoistych antygenowo przeciwcia klasy IgE. Ze wzgl du na ryzyko wyst pienia powik ań podczas prób prowokacyjnych i niedoborów ywieniowych w czasie stosowania diet eliminacyjnych, opieka lekarska nad dzie mi z alergi pokarmow wymaga znacznej wiedzy i do wiadczenia.
Rola alergii pokarmowej w atopowym zapaleniu skóry: metody leczenia dietetycznego i farmakologicznego
Mieczys?awa Czerwionka-Szaflarska,Inga Adamska,Kinga ?wi?tek
Pediatria Wspó?czesna , 2008,
Abstract: Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest cz st manifestacj kliniczn alergii pokarmowej u niemowl t i dzieci. G ównym alergenem, który wywo uje zmiany skórne, zarówno u dzieci karmionych naturalnie, jak i sztucznie, s bia ka mleka krowiego. Z otym standardem, s u- cym do wykrycia zwi zku przyczynowo-skutkowego pomi dzy spo ywanym pokarmem a objawami klinicznym, jest próba prowo-kacji metod podwójnie lepej próby kontrolowanej placebo (double-blindplacebo-controlled food challenge — DBPCFC). Post powa-nie terapeutyczne ma na celu wyciszenie reakcji alergicznej i wytworzenie tolerancji pokarmowej. Wybór leczenia zale y od ci ko ci i postaci AZS i polega przede wszystkim na czasowym lub sta ym zastosowaniu diety eliminacyjnej, w a ciwej piel gnacji skóry oraz miejscowym lub uogólnionym leczeniu farmakologicznym.
Profilaktyka alergii pokarmowej - hydrolizaty, probiotyki i prebiotyki
Inga Adamska,Kinga Kupczyk,Mieczys?awa Czerwionka-Szaflarska
Pediatria Wspó?czesna , 2009,
Abstract: G ównym celem profilaktyki alergii s dzia ania zapobiegaj ce jej rozwojowi w ród dzieci o zwi kszonym ryzyku zachorowania. Pierwotne dzia ania profilaktyczne obejmuj dzieci obci one atopi , tak e w okresie ycia wewn trzmacicznego, u których nie dosz o jeszcze do kontaktu z alergenem. Profilaktyka wtórna ma na celu zapobieganie klinicznej manifestacji alergii u ju uczulonego dziecka. Wczesne post powanie prewencyjne stosowane u noworodków i niemowl t zapobiega wyst powaniu zaostrzeń choroby, rozwojowi polialergii pokarmowej oraz manifestacji wielonarz dowej. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP) oraz ekspertów Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) stosowanie diety eliminacyjnej w czasie ci y lub laktacji jest nieuzasadnione, gdy nie wp ywa na zmniejszenie cz sto ci czy ci ko ci chorób alergicznych u dziecka. Najlepszym sposobem zapobiegania alergii jest wy czne lub pe ne karmienie piersi przez pierwsze 4-6 miesi cy ycia dziecka. Je eli niemowl z obci eniem rodzinnym alergi musi by dokarmiane lub niemo liwe jest karmienie naturalne wed ug zaleceń EAACI i AAP nale y przez pierwsze 4-6 miesi cy stosowa preparaty o udokumentowanej badaniami klinicznymi zmniejszonej alergenowo ci. Wed ug zaleceń EAACI nale y unika podawania pokarmów uzupe niaj cych w pierwszych 4 miesi cach ycia. Nie istniej przekonywuj ce dowody naukowe, które stwierdzaj , i opó nione wprowadzanie pokarmów potencjalnie alergizuj cych zapobiega wyst pieniu alergii pokarmowej. Prebiotyki i probiotyki mog odgrywa wa n rol w profilaktyce alergii przez wzmocnienie bariery luzówkowej jelita dla alergenów dostaj cych si do przewodu pokarmowego oraz przez stymulacj limfocytów regulatorowych reakcji zapalnej.
Spo ycie wapnia u dzieci z nadwra liwo ci na bia ka mleka krowiego leczonych diet eliminacyjn
Inga Adamska,Kinga ?wi?tek,Mieczys?awa Czerwionka-Szaflarska
Pediatria Wspó?czesna , 2006,
Abstract: Wprowadzenie: Wyeliminowanie mleka i jego przetworów z diety dziecka wymaga starannego dobrania takich produktów spo ywczych, które zapewni odpowiedni poda wszystkich sk adników od ywczych, w szczególno ci wapnia. Cel pracy: Ocena spo ycia wapnia u dzieci z nadwra liwo ci na bia ka mleka krowiego leczonych diet eliminacyjn . Materia i metodyka: Badaniami obj to 40 dzieci z nadwra liwo ci pokarmow na bia ka mleka krowiego w wieku od 1 do 24 miesi ca ycia, leczonych diet eliminacyjn . Wielko dziennego spo ycia wapnia okre lono na podstawie ankiety dotycz cej cz sto ci i ilo ci spo ywanych produktów ywno ciowych w ci gu dnia. Dla ka dego dziecka obliczono ilo spo ywanego wapnia na dzień i porównano z norm zapotrzebowania na ten pierwiastek dla wieku, a tak e ze spo yciem wapnia w grupie porównawczej. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Wykazano ró nic w spo yciu wapnia w grupie dzieci na diecie eliminacyjnej a zalecanymi normami spo ycia wapnia. W grupie badanej a 72,5% dzieci nie mia o zapewnionej odpowiedniej ilo ci wapnia w diecie. Stwierdzono istotn statystycznie ró nic mi dzy redni warto ci spo ycia wapnia w grupie dzieci na diecie bezmlecznej a redni warto ci w grupie dzieci na diecie zwyk ej w wieku poniemowl cym od 13 do 24 miesi ca ycia. Jest to zwi zane ze zmniejszeniem w diecie udzia u preparatów mlekozast pczych na rzecz diety mi sno-zbo owo-jarzynowej, która charakteryzuje si ma zawarto ci wapnia z jednoczesn du ilo ci fosforanów. Wnioski: Eliminacyjna dieta bezmleczna nie zapewnia odpowiedniej ilo ci wapnia, szczególnie u dzieci w wieku poniemowl cym, dlatego nale y u tych dzieci zastosowa suplementacj preparatami wapniowymi.
Kompleksy trombina-antytrombina III (TAT) jako markery generacji trombiny u dzieci z przewlek ym wirusowym zapaleniem w troby typu B lub C
Inga Adamska,Anna Szaflarska-Szczepanik,Andrzej Chrobot,Arleta Kulwas
Pediatria Wspó?czesna , 2002,
Abstract: Wprowadzenie: W troba pe ni zasadnicz rol w procesach krzepni cia, a ostre i przewlek e schorzenia w troby objawiaj si przede wszystkim zaburzeniami hemostazy. Celem pracy by a ocena stopnia zaburzeń w uk adzie hemostazy u dzieci z przewlek ym wirusowym zapaleniem w troby (p.w.z.w.) typu B lub C w oparciu o pomiar poziomu kompleksów TAT, D-dimerów, wspó czynnika INR i d ugo ci czasu kaolinowo-kefalinowego. Badaniem obj to 100 dzieci z rozpoznanym p.w.z.w. typu B lub typu C w wieku od 3 do 17 lat. Ocen histopatologiczn bioptatów w troby przedstawiono wed ug zmodyfikowanej klasyfikacji Scheuera. U ka dego pacjenta oznaczono poziom we krwi kompleksów TAT, D-dimerów oraz wspó czynnik INR i d ugo czasu kaolinowo-kefalinowego. Wyniki: W grupie dzieci chorych stwierdzono znacznie wy sze poziomy kompleksów TAT, D-dimerów oraz krótsz d ugo czasu APTT w stosunku do dzieci grupy porównawczej. Nie stwierdzono ró nic istotnych statystycznie w zakresie badanych parametrów krzepni cia krwi u dzieci z p.w.z.w. B i p.w.z.w. C w zale no ci od stopnia aktywno ci zapalnej i stopnia w óknienia w troby. Wniosek: U dzieci z przewlek ym wirusowym zapaleniem w troby obserwuje si zwi kszon krzepliwo krwi z cechami podprogowego zespo u wewn trznaczyniowego wykrzepiania, która w pocz tkowych okresach zaawansowania klinicznego choroby nie wykazuje zwi zku ze stopniem aktywno ci zapalnej i stopniem w óknienia w troby.
Wp yw eliminacyjnej diety bezmlecznej na stan od ywienia dzieci do ukończenia drugiego roku ycia
Inga Adamska,Kinga ?wi?tek,Mieczys?awa Czerwionka-Szaflarska,Anna Zawadzka-Gralec
Pediatria Wspó?czesna , 2007,
Abstract: Wprowadzenie: Nadwra liwo pokarmowa jest jedn z najcz stszych chorób wywo uj cych niedo ywienie u dzieci. Cel pracy: Ocena wp ywu diety eliminacyjnej na stan od ywienia i rozwój somatyczny dzieci Materia i metodyka: Badanie obj o grup 60 dzieci w wieku od 4 do 24 miesi cy ycia. W celu dokonania oceny stanu od ywienia przeprowadzono badania antropometryczne: pomiar wzrostu, wagi, obwodów (g owy, klatki piersiowej, ramienia) oraz fa dów skórno-t uszczowych. Wyniki badań porównano z biologicznymi uk adami odniesienia. Wyniki: Przeprowadzona analiza wykaza a, e ok. 1/4 badanych dzieci by a wg wska nika Cole'a niedo ywionych, cz ciej dzieci w wieku niemowl cym. Analizowane parametry antropometryczne dzieci na diecie bezmlecznej ulega y poprawie po 5 miesi cach stosowania diety, a nast pnie ponownemu pogorszeniu u dzieci stosuj cych diet ponad 16 miesi cy. Dzieci w wieku poniemowl cym mia y natomiast lepszy stan od ywienia bia kowego, który mo e wynika z fizjologicznej przebudowy sk adu cia a, z tendencj do zwi kszenia udzia u masy mi niowej. Na podstawie badań wykazano, i rednia zawarto tkanki t uszczowej u badanych dzieci wynosi a ok. 24%, stwierdzono równie niedostatetyczny wzrost (d ugo cia a <10centyla) u 18,3% dzieci, a w ród 13,3% dzieci na diecie eliminacyjnej wyst pi y nieprawid owo ci w obwodzie g owy w stosunku do wieku. Natomiast dysproporcje obwodu g owy w stosunku do obwodu klatki piersiowej, powy ej 2 pasm centylowych, wyst pi y u 2 badanych, natomiast u 18,4% dzieci dysproporcje obejmowa y 2 pasma centylowe. Stan niedo ywienia wykazano równie u 44% badanych niemowl t karmionych piersi przez matki stosuj ce diet eliminacyjn . Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań mo na stwierdzi , e istnieje zagro enie zaburzeń w rozwoju fizycznym oraz sk adzie cia a dzieci stosuj cych diet eliminacyjn .
Analiza wybranych parametrów krzepni cia krwi u dzieci i m odzie y chorych na wrzodziej ce zapalenie jelita grubego
Inga Adamska,Gra?yna Mierzwa,Anna Szaflarska-Pop?awska,Arleta Kulwas
Pediatria Wspó?czesna , 2004,
Abstract: Wprowadzenie: W patogenezie wrzodziej cego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) coraz cz ciej zwraca si uwag na zaburzenia w uk adzie hemostazy, a powik ania zakrzepowo-zatorowe dotycz ok. 6% doros ych cierpi cych na to schorzenie. Cel pracy: Ocena stopnia zaburzeń w uk adzie hemostazy u dzieci i m odzie y w przebiegu w.z.j.g. Materia i metodyka: U 20 dzieci i m odzie y z w.z.j.g. oraz u 50 dzieci i m odzie y grupy porównawczej oznaczono aktywno antytrombiny III (AT III), poziomy kompleksów trombina–antytrombina III (TAT), fibrynogenu, liczb p ytek krwi, czas krzepni cia APTT (activated partial thromboplastin time) oraz wska nik INR. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono w grupie dzieci i m odzie y chorych na w.z.j.g. istotnie statystycznie d u szy redni czas krzepni cia kaolinowo-kefalinowy, wy sz warto INR, wy sz liczb p ytek krwi, wy szy poziom kompleksów TAT, ni sz aktywno AT III w stosunku do grupy porównawczej. Nie stwierdzono ró nicy istotnej statystycznie pomi dzy st eniem fibrynogenu w obu analizowanych grupach. Wnioski: U dzieci i m odzie y chorych na w.z.j.g. stwierdzono wyd u enie czasu krzepni cia zarówno torem zewn trzpochodnym, jak i wewn trzpochodnym, a tak e cechy wzmo onej generacji trombiny ze zu yciem w tym procesie antytrombiny III.
Próba analizy obrazu klinicznego zaka enia TTV u niemowl t i ma ych dzieci
Ewa ?o?-Rycharska,Gra?yna Swincow,Anna Szaflarska-Pop?awska,Inga Adamska
Pediatria Wspó?czesna , 2008,
Abstract: Wprowadzenie: Cz sto zaka enia wirusem TT (Torque teno virus - TTV) jest znaczna, dlatego prowadzone s badania nad jego pato-genno ci . Analizowana jest rola zaka enia w chorobach w troby, ale tak e w chorobach przewodu pokarmowego, uk adu oddechowego, krwiotwórczego czy moczowego. Cel pracy: Ocena obrazu klinicznego zaka enia TTV u niemowl t i ma ych dzieci. Materia i metodyka: Do badania w czono 55 pacjentów, w wieku od 1 do 36 miesi cy. Dzieci by y hospitalizowane z ró nych przyczyn. W trakcie hospitalizacji u 27 dzieci (49%) stwierdzono zaka enie TTV metod PCR z u yciem dwóch zestawów primerów. Porównywano wyniki badania klinicznego i badań dodatkowych pomi dzy dzie mi zaka onymi i niezaka onymi TTV. Wyniki: Nie stwierdzono zale no ci cz sto ci zaka eń od aktualnego rozpoznania. Porównywalne w obu grupach by y wyniki morfologii krwi, z wyj tkiem monocytozy, która cz ciej wyst powa a u dzieci niezaka onych TTV. rednia warto aminotransferazy alaninowej (alanin aminotranspherase - AIAT) i aminotransferazy asparaginianowej (asparaginian aminotranspherase - AspAT) dzieci niezaka onych by a wi ksza, dla AspAT ró nica by a statystycznie istotna (p=0,04). Wnioski: Nie stwierdzono zwi zku zaka enia TTV z ostrymi schorzeniami uk adu oddechowego oraz przewodu pokarmowego u niemowl t i ma ych dzieci. Nie wykazano tak e negatywnego wp ywu zaka enia TTV na wyniki podstawowych badań laboratoryjnych w tej grupie pacjentów.
Schizothyrioma ptarmicae (Helotiales, Ascomycota), a rare European fungus newly found in Poland
Iwona Adamska
Acta Societatis Botanicorum Poloniae , 2004, DOI: 10.5586/asbp.2004.009
Abstract: The morphological properties of Schizothyrioma ptarmicae (Helotiales, Ascomycota), a fungus known from a single locality in Poland and infrequently reported from Europe, are described and illustrated. Schizothyrioma ptarmicae is a parasite of leaves of Achillea ptarmica. It has been found in the Myrico-Saliceto auritae and Cirsio-Polygonetum plant associations of the S owiński National Park. Additionally, the properties of the specimens of S. ptarmicae collected were compared with those of S. aterridium, the only other member of the genus Schyzothyrioma.
M. Rem, De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340). Naar een lokaliseringsprocedure voor het veertiende-eeuws Middelnederlands
Anna Adamska
BMGN : Low Countries Historical Review , 2004,
Abstract:
Page 1 /470
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.