oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2017 ( 1 )

2016 ( 3 )

2015 ( 34 )

2014 ( 84 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 1093 matches for " HL Beyer "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /1093
Display every page Item
Kontekstuele bepalers by die beplanning van skoolwoordeboeke
HL Beyer
Lexikos , 2010,
Abstract: Die doel van hierdie artikel is om tot die metaleksikografiese gesprek oor skoolwoordeboeke as 'n tipe pedagogiese woordeboek by te dra. Die fokus is op kontekstuele bepalers wat by die beplanning van skoolwoordeboeke verreken behoort te word: Binne die konteks van 'n veeltalige Namibi word enkele onderwyskundige sisteme verken wat 'n impak op die ontwerp van gedrukte skoolwoordeboeke vir die sekondêre skoolfase kan hê, naamlik skoolkurrikula, die nasionale taalbeleid vir skole en die beleid van leerdergerigte onderwys. Hierdie artikel voer ook aan dat die voor die hand liggende teikengebruiker van 'n skoolwoordeboek, naamlik die leerder, nie die enigste teikengebruiker is nie: Die onderwyser word as medeteikengebruiker gestel wanneer dit by die gebruik van woordeboeke in die onderrigleersituasie kom. Verskillende tipes gevalle van woordeboekgebruik in die mikrokonteks van die onderrigleersituasie word onderskei, naamlik woordeboekonderrig, woordeboekge ntegreerde taalonderrig en woordeboekgeondersteunde taalonderrig. Hierdie tipes gebruik behoort komponente van 'n woordeboekpedagogie te wees, wat uiteindelik behoort te lei tot outonome woordeboekgebruik en die gepaardgaande vestiging van 'n individuele woordeboekkultuur by die leerder. Die leksikograaf moet al hierdie aspekte inreken wanneer 'n skoolwoordeboek beplan word ten einde die nodige leksikografiese vernuwing in te voer. Enkele voorstelle vir sodanige vernuwings en vir verdere navorsing word ten slotte aangebied. Sleutelwoorde: Gebruikersgerigte Leksikografie, Konteks, Leerder, Leerdergerigte Onderwys, Leerwoordeboek, Leksikograaf, Metaleksikografie, Naslaanwoordeboek, Onderwyser, Pedagogiese Woordeboek, Sisteem, Skoolwoordeboek, Taalbeleid, Teikengebruiker, Woordeboekgebruik, Woordeboekge ntegreerde Taalonderrig, Woordeboekondersteunde Taalonderrig, Woordeboekonderrig, Woordeboekpedagogie
Voorbeelde en ooradressering in tweetalige woordeboeke*
HL Beyer
Lexikos , 2011,
Abstract: Adresseringsekwivalensie geld in 'n woordeboekartikel wanneer al die vertaalekwivalente in die vertaalekwivalentparadigma neerslag vind in die doeltaalvoorbeelde in die koteksafdeling en elke doeltaalvoorbeeld 'n vertaalekwivalent bevat wat in die vertaalekwivalentparadigma voorkom. Die versteuring van hierdie ekwivalensie vind plaas deur prosedures van onderadressering (wanneer nie al die vertaalekwivalente in die vertaalekwivalentparadigma in doeltaalvoorbeelde in die koteksafdeling neerslag vind nie) en ooradressering (wanneer doeltaalvoorbeelde vertaalekwivalente bevat wat nie in die vertaalekwivalentparadigma voorkom nie). In 'n polifunksionele tweetalige woordeboek verteenwoordig adresseringsekwivalensie die ideale adresseringstruktuur tussen vertaalekwivalentparadigma en koteksafdeling. In Afrikaanse tweetalige woordeboeke is adresseringsekwivalensie egter skaars, maar dit blyk in tweetalige woordeboeke van ander tale ook die geval te wees. Hoewel gevalle van onderadressesing relatief maklik geneutraliseer kan word, bevind 'n dieper ondersoek na gevalle van ooradressering dat die meeste doeltaalvoorbeelde wat simptomaties van ooradressering blyk te wees, wel tot kommunikatiewe ekwivalensie bydra ten spyte van 'n o nskynlik gebrekkige adresseringstruktuur. Dít is omdat hierdie doeltaalvoorbeelde nie as ware voorbeelde (wat die optrede van vertaalekwivalente illustreer) funksioneer nie, maar in der waarheid optree as kotekstuele spesifiseerders wat 'n funksionele prosedure van kontekstuele vertaalekwivalentuitsluiting verteenwoordig, waardeur die teikengebruiker gewys word op die nié-bruikbaarheid van die aangebode vertaalekwivalente in die vertaalekwivalentparadigma in bepaalde kontekste. Hierdie bevinding noop 'n herwaardering van adresseringstrukture in die algemeen en die beginsel van adresseringsekwivalensie in die besonder.
Namibian University Entrants' Concepts of 'a Dictionary'
HL Beyer, AK Faul
Lexikos , 2010,
Abstract: This article reports on a survey conducted in 2009 among students registering for their first year of study at the University of Namibia. The aim of the study was to determine these school leavers' concepts of 'a dictionary' and to what extent they perceive dictionaries to be of potential help in satisfying needs for specific types of linguistic information. Furthermore, the survey attempted to determine if the variables of frequency of dictionary use, exposure to dictionary pedagogy at school and dictionary ownership had any influence on respondents' concepts of 'a dictionary'. In comparison to the literature and other similar studies, this study takes a new approach by measuring respondents' concepts of dictionaries against a pre-constructed dictionary profile based on validated assumptions while focusing on the pre-consultation situation instead of on a reflection on past dictionary consultation procedures. The findings indicate that Namibian school-leavers do not grasp the complete information potential of monolingual dictionaries. Also, although school syllabuses of language subjects require dictionary skills to be taught, about a third of the respondents were not exposed to dictionary pedagogy at school, while those respondents who were exposed to some form of dictionary pedagogy do not demonstrate a substantially different concept of dictionaries from those who did not undergo dictionary training. This result questions the quality of dictionary pedagogy where it does take place. The effects of frequency of dictionary use and dictionary ownership on respondents' concepts of dictionaries also seem to have been minimal.
n Voorlopige model vir die sistematiese beskrywing van gebruikersvriendelikheid in woordeboeke
H Beyer
Lexikos , 2006,
Abstract: Die gebruikersperspektief staan tans sentraal in die leksikografiese gesprek. Dit spruit uit die beginsel dat enige woordeboek in die eerste plek vir gebruik deur 'n bepaalde teikengebruikersgroep bedoel moet wees, en as sodanig moet die woordeboek op daardie gebrui-kersgroep afgestem wees — dit moet gebruikersvriendelik wees. In hierdie artikel word van die standpunt uitgegaan dat die gebruik van 'n woordeboek as 'n kommunikatiewe handeling begryp moet word, wat die geleentheid bied om insigte uit die kommunikasiewetenskap in die metalek-sikografie te benut. Na aanleiding van die algemene kommunikasiemodel vir interpersoonlike kommunikasie wat in die literatuur oor kommunikasiewetenskap voorkom, word 'n leksikogra-fiese kommunikasiemodel voorgestel. Uit hierdie model kan minstens elf leksikografiese para-meters afgelei word aan die hand waarvan gebruikersvriendelikheid in woordeboeke sistematies beskryf kan word. Die struktuur wat hierdie parameters aan 'n gesprek oor gebruikersvriendelik-heid in woordeboeke kan gee, bemiddel die formulering van die ware doel van 'n gebruikers-vriendelike woordeboek. Sleutelwoorde: gebruik, gebruiker, gebruikersperspektief, gebruikersver-wysingsraamwerk, gebruikersvriendelikheid, kanaal, kommunikasiemodel, konteks, leksikograaf, leksikografiese kommunikasiemodel, medium, meta-teks, stylgids, terugvoer, werklike doel, woordeboek, woordeboekplan
Nuwe dinge in Nuwe woorde* — 'n oorsig oor buitemikrostrukturele leksikografiese vernuwings
H Beyer
Lexikos , 2000,
Abstract: New Things in New Words* — an overview of nonmicrostructural lexicographic innovations. This review article focuses on the nonmicrostructural lexicographic innovations which are apparent in the dictionary under discussion. The emerging notion of user-friendliness in modern lexicographic practice does in no way imply that lexicographic innovations should be limited to the microstructure of dictionaries. Innovative approaches to the presentation of information in the user's guide (where a user's guide exists in a dictionary!) and other elements of the front and back matter in dictionaries play as an important role in making a dictionary more user-friendly as do innovations in the microstructure. New Words/Nuwe woorde, as the newest contribution to the collection of Afrikaans translation dictionaries, exhibits some remarkable nonmicrostructural lexicographic innovations. These innovations are highlighted, evaluated and criticised in this article. Hierdie resensieartikel fokus op die niemikrostrukturele leksikografiese vernuwings wat in die woordeboek onder bespreking voorkom. Die toenemende bewustheid van gebruikersvriendelikheid in die hedendaagse leksikografiese praktyk beteken nié dat leksikografiese vernuwings tot die mikrostruktuur van woordeboeke beperk moet word nie. Vernuwende benaderings tot inligtingsaanbod in die gebruikerstoeligting (as daar een in die woordeboek is!) en ander elemente in die voor- en agterwerk van woordeboeke speel 'n ewe belangrike rol in die gebruikersvriendelik maak van woordeboeke as vernuwings op mikrostrukturele vlak. New Words/Nuwe woorde, as die nuutste toevoeging tot die versameling Afrikaanse vertalende woordeboeke, vertoon 'n aantal besondere buite-mikrostrukturele leksikografiese vernuwings. Hierdie vernuwings word in hierdie artikel uitgelig en ge valueer.
'n Teoretiese basis vir kontekstualisering in tweetalige woordeboeke
H Beyer
Lexikos , 2009,
Abstract: Die hoofdoel van 'n tweetalige woordeboek kan beskou word as die kommu-nikatiewe bemagtiging van die woordeboekgebruiker deur die voorsiening van semanties-prag-matiese vertaalekwivalente ter wille van kommunikatiewe ekwivalensie. Wanneer 'n vertaalekwi-valentparadigma aangebied word, moet die woordeboekgebruiker deur funksionele ekwivalent-diskriminerende inskrywings gehelp word om die kommunikatief gepaste vertaalekwivalent te selekteer vir die doel van teksresepsie, teksproduksie of vertaling binne die tersaaklike diskoers-situasie, d.w.s. die data-aanbod in die woordeboek behoort die gebruiker in die toepassing van ekwivalentdiskriminasie te ondersteun. In hierdie artikel word 'n teoretiese fundering van sodani-ge aanbod voorgestel, wat gebaseer word op die relevante literatuur en woordeboekdata. Die potensiaal van 'n kommunikatiewe benadering tot 'n gebruikersgerigte metaleksikografie word in die proses verken. Daar word vasgestel dat ekwivalentdiskriminerende inskrywings in 'n algemene tweetalige woordeboek binne die paradigma van konteks, soos leksikografies toegepas, aangebied word, en bepaalde klasse kontekstualiserende inskrywings word ge dentifiseer. Die verspreiding-struktuur van dié inskrywingstipes kom ook kortliks aan bod. 'n Kommunikatiewe benadering benadruk dat die kommunikatiewe sukses van 'n woordeboek deur 'n goed beplande woordeboek-spesifieke leksikografiese proses én woordeboekgebruik deur bevoegde teikengebruikers mede-bepaal word. Sleutelwoorde: betekenisverklaring, buiteteks, dekodering, diskrimina-tor, ekwivalentdiskriminasie, ekwivalentdiskriminerende inskrywing, enkodering, gebruikersgerigte metaleksikografie, ingevoegde teks, kollo-kasie, kommunikatiewe benadering, kommunikatiewe ekwivalensie, kon-teks, konteksleiding, kontekstualiserende inskrywings, kontekstualise-ring, koteks, leksikografie, leksikografiese data, leksikografiese etiket, leksikografiese glos, semanties-pragmatiese ekwivalensie, tweetalige woordeboek, verspreidingstruktuur, vry konstruksie
Standaardwoordeboek en kern-woordeboek: 'n Vergelykende evaluering
H Beyer
Lexikos , 2005,
Abstract: Hierdie artikel probeer om 'n evaluering te gee van die vierde uitgawe van die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal wat in 2000 verskyn het, in vergelyking met Kernwoordeboek, waarvan die eerste uitgawe in 2000 gepubliseer is. Die ooreenkomste en verskille tussen die eksponente van hierdie twee woordeboektipes in die Afrikaanse leksikografie word uitgelig deur te fokus op die voorwerk, die makrostruktuur, die toegangstruktuur en aspekte van die mikrostruktuur in die sentrale teks. Gebruikersvriendelikheid en die leksikograaf se plig om verantwoording aan die gebruiker te doen, geld as belangrike kriteria. Die konsep kernwoordeskat vir leksikografiese doeleindes word ondersoek en metodes om die kernwoordeskat as makro-struktuur van 'n kernwoordeboek te bepaal, word krities beskou. Ander Afrikaanse woordeboeke word vergelykend betrek ten einde bepaalde aspekte van heersende leksikografiese praktyk uit te wys. Sleutelwoorde: eksterne toegangstruktuur, frekwensie, gebruikers-vriendelik, interne toegangstruktuur, kernwoordeboek, kernwoordeskat, leksikale item, leksikograaf, leksikografie, leksikon, lemma, lemmateken, lemmatisering, makrostruktuur, metateks, mikrostruktuur, nesting, nisting, seleksie, sentrale teks, standaardtaal, standaardwoordeboek, sublemmatisering, teksverdigting, tipologie, toegangstruktuur, toelig-ting, verantwoording, voorwerk, woordeskat
Die Bibliothek Hartmann Schedels: Sammelleidenschaft und Statusbewusstsein im sp tmittelalterlichen Nürnberg
Hartmut Beyer
Perspektive Bibliothek , 2012, DOI: 10.11588/pb.2012.2.9461
Abstract: Der Aufsatz untersucht die von dem Nürnberger Arzt und Humanisten Hartmann Schedel zusammengebrachte Bibliothek in Hinblick auf ihre Gr e, Zusammensetzung, Aufstellung und Buchgestaltung und geht der Frage nach, welche Werte und Zielsetzungen für diese gr te humanistischen Privatbibliothek n rdlich der Alpen ma geblich waren. Dabei wird auch Schedels literarisches Opus, das ebenfalls den Charakter von Sammlungen hat, herangezogen. Trotz eines namhaften Bestandes an medizinischer Literatur ist die Schedelsche Bibliothek nur unzureichend als Gelehrtenbibliothek charakterisiert. Sie diente zun chst der Befriedigung der notorischen Sammelleidenschaft ihres Besitzers, die Schedel selbst in humorvoller Weise vor sich hertrug, und die sich besonders auf neuere lateinische Literatur aus Italien sowie italienische und deutsche Geschichtsdenkm ler richtete. Darüber hinaus l sst sich zeigen, dass Hartmann Schedel seine Bibliothek als ein Statussymbol der Familie Schedel konzipiert hat, das die drei Kriterien für die Zugeh rigkeit zur Nürnberger Ehrbarkeit reflektiert, n mlich akademische Bildung, Verwandtschaft mit Patrizierfamilien und materiellen Wohlstand. Der Aufsatz setzt sich am Schluss kritisch mit der Auffassung auseinander, die überlieferte Sachordnung der Schedelschen Kataloge sei der bewusste Neuentwurf einer humanistischen Wissenschaftssystematik.
Uso de la ceniza volante de lignitos (c.v.l.) como materia secundaria. Un resumen considerando especialmente la situación en la República Democrática Alemana (RDA)
Beyer, Lothar
Materiales de Construccion , 1989,
Abstract: Not available. La presente publicación es un resumen sobre los trabajos ejecutados para el aprovechamiento de las cenizas volantes de lignito (c.v.l.) en la República Democrática Alemana. Se consideran especialmente los resultados encontrados en patentes de invención y se involucran algunas veces trabajos de otros países con fines de comparación. Los aspectos claves cubren las investigaciones aplicativas para el uso de c.v.l. en la construcción civil, protección del ambiente y transformaciones químicas para obtener productos útiles. Se presentan conclusiones sobre perspectivas y se refleja el importante papel de los análisis físico-químicos para superar el empirismo en relación con el uso de c.v.l. [de] Nutzung von Braunkohlenfilterasche (BFA) ais Sekund rrohstoff eine übersicht unter besonderer Berücksichtigung der Situation in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Die vorliegende Ver ffentlichung ist eine Zusammenfassung der in der Deutschen Demokratischen Republik durchgeführten Arbeiten zur Anwendung der Braunkohlenfilterasche (BFA). Besonders werden die in Patenten beschriebenen Ergebnisse berücksichtigt, und zum Vergleich werden einige Arbeiten aus anderen L ndern einbezogen. Die Hauptaspekte beziehen sich auf angewandte Forschungsarbeiten zur Nutzung der BFA im Bauwesen, zum Umweltschutz und zur chemischen Umwandlung für die Herstellung nützlicher Stoffe. Es werden perspektivische Schluβfolgerungen gezogen, und es wird die bedeutende Rolle der physikalisch-chemischen Analytik zur überwindung einer gewissen Empirie im Zusammenhang mit der Nutzung der BFA herausgestellt.
Zeiss screen-type visual balance tester
Beyer Ernst
Indian Journal of Ophthalmology , 1963,
Abstract:
Page 1 /1093
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.