oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 10 of 194 matches for " Francka ?umer "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /194
Display every page Item
Employment, training and career of school librarians
Franckaumer
Knji?nica : Revija za Podro?je Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti , 1998,
Abstract: The article describes the legal basis for the employment, professional training and promotion of librarians working in school libraries. The author calls attention to the deficiencies of legislation and to the need for cooperative efforts of the representatives of the Faculty of Arts, Department of Librarianship, Association of Library Societies, Advisory Committee on School Libraries and other organizations in the planning of training and career development of school librarians.The existing legislation should be complemented, an analysis of the necessary professional training for elementary and high school librarians carried out, and their training in librarianship, information sciences, pedagogy, didactics, and cognitive psychology should be planned in harmonization.
Expanding public health professionals’ roles in promoting and supporting breastfeeding as optimal infant feeding: A pilot study with online tutorial implications  [PDF]
Amna Umer, Roger A. Edwards
Open Journal of Preventive Medicine (OJPM) , 2013, DOI: 10.4236/ojpm.2013.32025
Abstract:

Background: Their knowledge of preventive health, coupled with their dynamic roles in the community, puts public health professionals in a key position to expand their roles in the health promotion and support of breastfeeding as optimal infant feeding. This online tutorial was created to increase public health professionals’ knowledge about breastfeeding and to assess their attitudes in supporting healthy behaviors related to infant feeding as a health promotion strategy. Method: The study utilized an online breastfeeding tutorial based on the US Breast-feeding Committee recommendations for minimum breastfeeding knowledge for health professionals. Pre- and post-tutorial questionnaires assessed breastfeeding knowledge, and an attitudinal survey evaluated attitudes of public health professionals after the tutorial. Exposing public health students to this information can facilitate the early shaping of their attitudes and understanding about the importance of breastfeeding. Results: Fifty-two Northeastern University MPH students and alumni (62% response rate) completed the study. There was an overall gain in participants’ fundamental knowledge regarding breastfeeding as assessed by pre- (77%) to post-tutorial (97%) correct responses (p = 0.00001). The post-tutorial attitudinal survey showed that 92% of participants were comfortable in answering questions about breastfeeding as part of their professional responsibilities. Conclusion: This pilot study highlights the important role that a short online tutorial can play in expanding public health professionals’ knowledge about breastfeeding. Greater use of online methods can enhance awareness of critical health behaviors, such as breastfeeding, that have not received adequate attention in public health curricula. This pilot study provides the foundation for a larger study. Integration of breastfeeding into public health professionals’ core training could support broader social change.

Amazon : competència o complement dels OPAC
umer, Maja
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007,
Abstract: Els estudis (com ara, Borgman, 1996; Bates, 2003; etc.) confirmen repetidament que els usuaris finals troben els OPAC complicats d'utilitzar. Recentment, sorgeix sovint una observació interessant quan es discuteix sobre aquest assumpte: alguns usuaris utilitzen Amazon com a interfície dels OPAC. Hi busquen el llibre que volen demanar prestat i després utilitzen l'ISBN per trobar la signatura en el catàleg de la biblioteca (vegeu https://intranet.lib.byu.edu/wwg/?p=13). Aquesta potser no és la pràctica més freqüent, però assenyala certament un problema: sembla que l'ús de les interfícies estàndard dels OPAC no és tan fàcil com Amazon, almenys per a alguns usuaris. Amazon no substituirà les biblioteques, però els bibliotecaris han de tenir un interès constant en aquest assumpte i entendre què és el que els usuaris necessiten i què volen, com també com busquen la informació. Necessitem, per tant, analitzar altres serveis que ho facin millor i intentar dur a terme els canvis més apropiats en els nostres serveis. Alguns sistemes bibliotecaris han fet ja els primers passos en aquesta direcció.Los estudios (como por ejemplo, Borgman, 1996; Bates, 2003; etc.) confirman repetidamente que los usuarios finales consideran que los OPAC son complicados de utilizar. Recientemente y con cierta frecuencia, ha surgido una observación interesante cuando se discute sobre este asunto: algunos usuarios utilizan Amazon como interfaz de los OPAC. Buscan el libro que quieren pedir prestado y después utilizan el ISBN para encontrar la signatura en el catálogo de la biblioteca (veáse https://intranet.lib.byu.edu/wwg/?p=13). ésta tal vez no sea la práctica más frecuente, pero indica ciertamente la existencia de un problema: parece que el uso de las interfaces estándar de los OPAC no es tan fácil como Amazon, al menos para algunos usuarios. Amazon no sustituirá las bibliotecas, pero los bibliotecarios tienen que tener un interés constante en este asunto y en entender qué es lo que los usuarios necesitan y qué quieren, como también de que modo buscan la información. Necesitamos, por lo tanto, analizar otros servicios que lo hagan mejor e intentar llevar a cabo los cambios más apropiados en nuestros servicios. Algunos sistemas bibliotecarios han hecho ya los primeros pasos en esta dirección.Research (e.g. Borgman 1996, Bates 2003 etc.) repeatedly confirms that end-users find OPACs difficult to use. And recently an interesting observation was often mentioned when discussing OPACs: some users use Amazon as front-end to OPACs. They find a book they want to borrow in Amazon and then use
National bibliographies – their history
Maja ?umer
Knji?nica : Revija za Podro?je Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti , 2000,
Abstract: The role and purpose of national bibliographies in the modem sense and their history are described. Particular emphasis is given to types of materials, specific problems of electronic publications, and selection criteria in general. Complete translations of guidelines of International congress on national bibliographies in Paris (1977) and International conference on national bibliographic services in Copenhagen (1998) are included.
Zlata Dimec (1955 - 2002)
Maja ?umer
Knji?nica : Revija za Podro?je Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti , 2002,
Abstract:
The influence of the latest information and communication technology on the libraries in the primary schools
Franceska ?umer
Knji?nica : Revija za Podro?je Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti , 2000,
Abstract: The article presents the information and communication equipment in primary school libraries and the end usage of the above mentioned technology. A detailed research, including 109 primary schools throughout Slovenia, was performed. The research showed that the schools do not have the basic information technology needed to perform the latest and up-to-date services. Not a single library, included in the research, has a completely automated library collection. But the percentage of libraries, which do not perform automated lending and do not use the various offered possibilites of the already existing technology, automated collections and on-line library, is significantly lower. A systematic solution of the present situation is needed. Only in this way will school libraries be successfully included in the educational system of schools and will be able to perform the library inter-subject information knowledge and information literacy programs in the new nine-year primary school.
Libraries and licensing
Maja ?umer
Knji?nica : Revija za Podro?je Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti , 2001,
Abstract: In the mid 90s, the abundance of various electronic publications exposed libraries to the problems of licensing electronic content. Various licensing principles have been prepared recently to help libraries in the process; it can be said that in general, the knowledge of licensing issues has improved in libraries of all types. Libraries form consortia in order to gain stronger negotiating positions and obtain better conditions.In the article, new licensing principles are presented in more detail, as well as some domestic and foreign experiences with consortia forming.
Amazon : competition or complement to OPACs
umer, Maja
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007,
Abstract: Els estudis (com ara, Borgman, 1996; Bates, 2003; etc.) confirmen repetidament que els usuaris finals troben els OPAC complicats d'utilitzar. Recentment, sorgeix sovint una observació interessant quan es discuteix sobre aquest assumpte: alguns usuaris utilitzen Amazon com a interfície dels OPAC. Hi busquen el llibre que volen demanar prestat i després utilitzen l'ISBN per trobar la signatura en el catàleg de la biblioteca (vegeu https://intranet.lib.byu.edu/wwg/?p=13). Aquesta potser no és la pràctica més freqüent, però assenyala certament un problema: sembla que l'ús de les interfícies estàndard dels OPAC no és tan fàcil com Amazon, almenys per a alguns usuaris. Amazon no substituirà les biblioteques, però els bibliotecaris han de tenir un interès constant en aquest assumpte i entendre què és el que els usuaris necessiten i què volen, com també com busquen la informació. Necessitem, per tant, analitzar altres serveis que ho facin millor i intentar dur a terme els canvis més apropiats en els nostres serveis. Alguns sistemes bibliotecaris han fet ja els primers passos en aquesta direcció.Los estudios (como por ejemplo, Borgman, 1996; Bates, 2003; etc.) confirman repetidamente que los usuarios finales consideran que los OPAC son complicados de utilizar. Recientemente y con cierta frecuencia, ha surgido una observación interesante cuando se discute sobre este asunto: algunos usuarios utilizan Amazon como interfaz de los OPAC. Buscan el libro que quieren pedir prestado y después utilizan el ISBN para encontrar la signatura en el catálogo de la biblioteca (veáse https://intranet.lib.byu.edu/wwg/?p=13). ésta tal vez no sea la práctica más frecuente, pero indica ciertamente la existencia de un problema: parece que el uso de las interfaces estándar de los OPAC no es tan fácil como Amazon, al menos para algunos usuarios. Amazon no sustituirá las bibliotecas, pero los bibliotecarios tienen que tener un interés constante en este asunto y en entender qué es lo que los usuarios necesitan y qué quieren, como también de que modo buscan la información. Necesitamos, por lo tanto, analizar otros servicios que lo hagan mejor e intentar llevar a cabo los cambios más apropiados en nuestros servicios. Algunos sistemas bibliotecarios han hecho ya los primeros pasos en esta dirección.Research (e.g. Borgman 1996, Bates 2003 etc.) repeatedly confirms that end-users find OPACs difficult to use. And recently an interesting observation was often mentioned when discussing OPACs: some users use Amazon as front-end to OPACs. They find a book they want to borrow in Amazon and then use
Single Stage Oncologic Resection and Reconstruction: A Step toward Development of Sarcoma Service in Resource Constrained Country  [PDF]
Haroon ur Rashid, Kashif Abbas, Masood Umer
Modern Plastic Surgery (MPS) , 2013, DOI: 10.4236/mps.2013.34028
Abstract:

Tumor free-margin surgical resection remains the single most important treatment in the curative therapy of musculoskeletal tumor of limbs. Refinements in surgical techniques have led to increased function preservation and limb salvage. Patients and Methods: The records of patients (n = 24) who underwent microsurgical soft tissue reconstruction subsequent to resection of limb tumour during the period 2006 to 2011 were reviewed. Primary outcome i.e. uptake of the flap was evaluated. Perioperative morbidities were also noted including donor as well as recipient site complications. Assessment of Functional outcome (Musculoskeletal Tumor Society score, MSTS) local recurrence, free survival, and disease-specific survival was also made. Results: Twenty four patients (age range: 7 - 72 years) who have undergone tumor resection followed by flap coverage were identified. Lower limb reconstruction outnumbered upper limb by 6:1. Complications included, one complete failure of free vascularized iliac crest flap done for reconstruction of a

Merging past and future: transferring old catalogue records into automated systems (Slovenian example)
Zlata Dimec,Maja ?umer
Knji?nica : Revija za Podro?je Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti , 2002,
Abstract: Retrospective conversion as a conversion of data from an old to a newer format is usually realized as a transfer of card catalogue into a computer form in a fast and simple way. The National and University Library in Ljubljana, Slovenia, started its first retroconversion project in 1997 with the oldest, partly handwritten catalogue, covering the period 1774-1947. The description of the catalogue is given, taking into account both cards’characteristics (size, handwritten/penwritten, scripts used etc.) and different cataloguing rules applied at that period (Austrian Library Instruction, Prussian Instruction etc.).The whole process was divided into separate phases according to technologies and human resources available, and specific procedures were designed (transcription, manual and automatic structuring, control etc.). The results are ca. 70,000 records in MARC format, which were included into existing library catalogue. Records for items published until 1830 were contributed to Consortium of European Research Libraries (CERL) Hand Press Books database hosted by Research Libraries Group (RLG). NUL is currently working on retroconversion of remaining catalogues (ca. 300,000 records) where different procedures have to be designed due to different characteristics. The experience gained during these projects may be found useful by other libraries that are either starting or considering retrospective conversion.
Page 1 /194
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.