oalib

OALib Journal期刊

ISSN: 2333-9721

费用:99美元

投稿

匹配条件: “Filipiak” ,找到相关结果约89条。
列表显示的所有文章,均可免费获取
第1页/共89条
每页显示
A Multiagent Simulation for Traffic Flow Management with Evolutionary Optimization
Patryk Filipiak
Physics , 2011,
Abstract: A traffic flow is one of the main transportation issues in nowadays industrialized agglomerations. Configuration of traffic lights is among the key aspects in traffic flow management. This paper proposes an evolutionary optimization tool that utilizes multiagent simulator in order to obtain accurate model. Even though more detailed studies are still necessary, a preliminary research gives an expectation for promising results.
Self-Organizing Mixture Networks for Representation of Grayscale Digital Images
Patryk Filipiak
Computer Science , 2011,
Abstract: Self-Organizing Maps are commonly used for unsupervised learning purposes. This paper is dedicated to the certain modification of SOM called SOMN (Self-Organizing Mixture Networks) used as a mechanism for representing grayscale digital images. Any grayscale digital image regarded as a distribution function can be approximated by the corresponding Gaussian mixture. In this paper, the use of SOMN is proposed in order to obtain such approximations for input grayscale images in unsupervised manner.
Utilización del azul tripán para diferenciar ovocitos bovinos vivos y muertos en fertilización in vitro
Filipiak,Y.; Larocca,C.;
Archivos de Zootecnia , 2012, DOI: 10.4321/S0004-05922012000200017
Abstract: the supravital stain with tripan blue (at) was used for differentiating live bovine immature oocytes from dead ones. it is important to know the viability of the oocytes, in order to discard the dead ones before the in vitro fertilization (fiv). smaller than 6 mm follicles were punctured, from ovaries obtained from an abattoir. the cumulus oocyte complexes (coc) were classified as a, b or c. only those of quality a or b were taken into account. two categories were formed (autumnwinter and spring-summer) and 4 groups within each category were considered: a control group (cg), which was not stained with at and three groups: g1, g2 and g3 stained with at for 2, 5 and 10 minutes, respectively. blue stained coc (dead) were discarded, live coc were cultured for 22 h in a maturation culture and were stained again, maintaining the same exposure times. insemination was then performed and compact morules counted, in order to evaluate the efect of at and season. in conclusion, at stain can be used up to 10 minutes to differentiate live and dead oocytes, without any deleterious effect on the gametes.
Sprawozdanie z XVIII Mi dzynarodowego Kongresu Zaburzeń Krzepni cia. Ljubljana, 20-24.06.2004
Krzysztof J. Filipiak
Polish Journal of Cardiology , 2004,
Abstract: W dniach 20-24 czerwca 2004 roku odby si kolejny – organizowany w cyklu dwuletnim – XVIII Mi dzynarodowego Kongres Zaburzeń Krzepni cia (International Congress on Thrombosis). Przedstawiane na nim by y zagadnienia zwi zane z badaniami uk adu krzepni cia, zaburzeniami hemostazy, badaniami czynno ci p ytek, fibrynogenu, procesów fibrynolizy oraz terapii przeciwkrzepliwej w wielu dziedzinach medycyny. Dla kardiologów szczególnie interesuj ce w tki obrad i prezentowanych prac dotyczy y przede wszystkim: zale no ci pomi dzy zjawiskami krzepni cia a uogólnionym procesem zapalnym (thrombosis and inflammation), kontrowersji zwi zanych z optymalnym algorytmem diagnostycznym rozpoznawania ylnej zakrzepicy g bokiej, oporno ci na kwas acetylosalicylowy (ASA) i inne leki przeciwp ytkowe, nowych leków o dzia aniu przeciwzakrzepowym. Na kongresie zaprezentowano kilka interesuj cych doniesień naukowych. Badacze programu klinicznego VITRO (VItamins and ThROmbosis study) zaprzeczyli tezie, aby przewlek e, 2,5-letnie podawanie kwasu foliowego, witaminy B6 i B12 – zarówno w grupie z normohomocysteinemi , jak i w grupie z podwy szonym st eniem osoczowej homocysteiny, wi za o si z jakimkolwiek dodatkowym zyskiem, gdy leczenie takie stosowane jest jako dodatek do standardowej terapii prewencji wtórnej u osób po przebytej zatorowo ci p ucnej lub zakrzepicy y g bokich (Willems H. i wsp.). Z kolei w populacyjnym badaniu w oskim InCHIANTI obejmuj cym cznie 460 osób, potwierdzono odwrotn korelacj pomi dzy osoczowym st eniem homocysteiny a st eniami badanych w programie VITRO witamin. Okaza o si równie , e w populacji w oskiej, szczególne znaczenia dla podwy szonych st eń homocysteiny ma polimorfizm genetyczny dotycz cy szlaku enzymatycznego powstawania tego zwi zku. St enie bia ka CRP korelowa o w badanej populacji pozytywnie jedynie z wiekiem badanych, a negatywnie z osoczowym st eniem witaminy B6, nie mia o natomiast zwi zku ze st eniem homocysteiny. Sera-Majem L. w przesiewowym badaniu 1600 osób z basenu Morza ?ródziemnego udowodni , e osoby spo ywaj ce najwi cej oliwy z oliwek, s jednocze nie osobami z wi kszym spo yciem ryb, jajek, warzyw i innych nienasyconych t uszczów, st d ich ogólne spo ycie t uszczów jest bardzo du e. Mo na dlatego sugerowa , e spo ywanie oliwy z oliwek nie jest jedynym dobroczynnym elementem diety ródziemnomorskiej. Badanie Trichopoulou wskazywa y z kolei, e podstawowym dobroczynnym elementem” tej diety ma by oliwa z oliwek, pokarmy ro linne i umiarkowane, regularne spo ywanie wina. W niezwykle interesuj cej, chocia ma o lic
Sprawozdanie z 16 Europejskiego Kongresu Nadci nieniowego. Madryt, 12-15.06.2006 r.
Krzysztof J.Filipiak
Polish Journal of Cardiology , 2006,
Abstract: W dniach 12-15 czerwca 2006 r. odby si kolejny 16 Europejski Kongres Nadci nienia T tniczego (European Meeting on Hypertension). Kongres ten, odbywaj cy si co dwa lata w Mediolanie, na przemian z innym miastem europejskim (w tym roku - Madryt), jest tradycyjnie najwa niejszym wydarzeniem naukowym dla wszystkich osób zajmuj cych si zagadnieniem nadci nienia t tniczego na naszym kontynencie.
Sprawozdanie z 4. Mi dzynarodowego Spotkania Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Tel Awiw, 28-29.09.2005 r.
Krzysztof J. Filipiak
Polish Journal of Cardiology , 2005,
Abstract: W dniach 28-29 wrze nia 2005 r. odby o si kolejne 4. Mi dzynarodowe Spotkanie Intensywnej Opieki Kardiologicznej (International Meeting - Intensive Cardiac Care). Kongres ten, przeprowadzony pod auspicjami m.in. Grupy Roboczej Intensywnej Opieki Kardiologicznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jest tradycyjnie jednym z najwa niejszych wydarzeń naukowych dla wszystkich osób pracuj cych na oddzia ach intensywnej opieki kardiologicznej w Europie. W pierwszym dniu spotkania niezwykle interesuj ce by y sesje prowadzone w konwencji prokontra, odnosz ce si do dwóch zagadnień: 1) wszyscy chorzy z ostrymi zespo ami wieńcowymi powinni by d ugotrwale leczeni klopidogrelem; 2) enoksaparyna jest heparyn drobnocz steczkow (LMWH) z wyboru w ostrych zespo ach wieńcowych bez przetrwa ego uniesienia ST. Do du o miejsca po wi cono nowym badaniom z LMWH, ich ograniczeniom i wnioskom praktycznym, p yn cym z nowych zaleceń, dotycz cych post powania w ostrych zespo ach wieńcowych. Prof. Peter Clemmensen przybli y uczestnikom spotkania duńskie badanie DANAMI, próbuj c na wietli jego implikacje dla standardów post powania. Specjaln sesj po wi cono te post pom w dziedzinie resuscytacji kr eniowo-oddechowej. Obrady zdominowa y zagadnienia zwi zane z ostr niewydolno ci serca oraz z zaostrzeniem przewlek ej niewydolno ci - ze stanami wymagaj cymi leczenia w warunkach intensywnej opieki kardiologicznej, a tak e temat pierwotnej angioplastyki wieńcowej w wie ym zawale serca z uniesieniem ST i problem ustalenia optymalnych zasad konstruowania i prowadzenia rejestrów klinicznych. W drugim dniu spotkania obok zagadnień stratyfikacji ryzyka w wie ym zawale serca i optymalnych metod reperfuzji du o miejsca po wi cono nowym markerom biochemicznym, ich warto ci prognostycznej i w a ciwej kompilacji markerów oznaczanych podczas przyj cia chorego na oddzia . Sesje popo udniowe po wi cone by y zaburzeniom rytmu serca w warunkach oddzia u intensywnej opieki kardiologicznej i wybranym problemom prewencji wtórnej. Spo ród licznych oryginalnych doniesień naukowych prezentowanych w sesjach posterowych, najwi ksza liczba doniesień z Polski pochodzi a z I Katedry i Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego. Dr Marcin Grabowski, dr Grzegorz Karpiński oraz ni ej podpisany zaprezentowali cykl prac po wi conych stratyfikacji ryzyka w ostrych zespo ach wieńcowych i roli oznaczania czynnika natriuretycznego typu B (BNP) w stratyfikacji ryzyka oraz w asn skal ryzyka w ostrych zespo ach wieńcowych - skal Banacha. Kilka intere
Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Udarowego. Bolonia, 25-28.05.2005 r.
Krzysztof J. Filipiak
Polish Journal of Cardiology , 2005,
Abstract: W dniach 25-28 maja 2005 r. odby si kolejny, XIV Europejski Kongres Udarowy (European Stroke Conference). Na kongresie tym nie zabrak o doniesień interesuj cych tak e kardiologów. Choroby naczyniowe mózgu maj podobne, b d to same czynniki ryzyka z chorob niedokrwienn serca, chocia dotycz z regu y osób w bardziej zaawansowanym wieku. St d te , problematyka nowoczesnych badań udarowych - zarówno eksperymentalnych, jak i klinicznych - bliska jest badaniom przeprowadzanym przez kardiologów. Na konferencji przedstawiono wiele nowych, wa nych spostrze eń i obserwacji. Sebastianem i wsp. zaprezentowali najwi ksz z dotychczas znanych meta-analiz rando-mizowanych, kontrolowanych badań klinicznych dotycz c prewencji powik ań zatorowo-zakrzepowych po udarze niedokrwiennym mózgu. Meta-analiza ta obj a cznie ponad 13 000 pacjentów. Porównuj c stosowanie heparyny niefrakcjonowanej z heparyn drobnocz steczkow (LMWH), wykazano, e najkorzystniej dzia aj protoko y prewencyjne oparte na tej ostatniej. Intensywna terapia LMWH zmniejsza a ryzyko zatorowo ci p ucnej i ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej odpowiednio o 93% i 66% w porównaniu z placebo, zwi kszaj c jednak istotnie, ponad dwukrotnie, ryzyko krwawień wewn trzczaszkowych. Terapia LMWH z zastosowaniem mniejszych dawek leku, nadal zmniejsza a badane zdarzenia końcowe (odpowiednio o 64% i 66%), a nie wi za a si z istotnym wzrostem krwawień wewn trzczaszkowych (Sebastianem M. i wsp.: Cardiovasc. Dis., 2005, 19, supl. 2, 17). Leczenie ostrej fazy udarów niedokrwiennych mózgu wkracza co raz odwa niej w er fibrynolizy. St d te wiele z doniesień prezentowanych w Bolonii przypomina te, które ekscytowa y kardiologów 20 lat temu, gdy standardem terapii stawa a si fibrynoliza. Era fibrynolizy w neurologii trafia jednak na okres, w którym mamy mo liwo ci jednoczesnego stosowania wielu nieznanych wtedy leków. W niezwykle interesuj cej pracy autorów hiszpańskich donoszono, e do ylne zastosowanie tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA) u osób ze wie ym udarem mózgu, jest bezpieczne u pacjentów, którzy otrzymywali wcze niej przewlekle klopidogrel. Co wi cej, wtej podgrupie chorych, dochodzi o szybciej do rekanalizacji naczynia odpowiedzialnego za udar (Ribo M. i wsp.: 75). Autorzy niemieccy prezentowali z kolei dane dotycz ce 7 chorych z ostrym zamkni ciem t tnicy podstawnej mózgu, u których szybk rekanalizacj naczynia uzyskano do ylnym wlewem tPA i abciximabu (Disque C. i wsp.: 79). W zakresie czynników niekorzystnego rokowania w ostrym udarze, autorzy polscy donosili o szczególnym, niezale nym znaczeniu
Sprawozdanie z 75 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Mia d ycowego. Praga, 23-26.04.2005 r.
Krzysztof J. Filipiak
Polish Journal of Cardiology , 2005,
Abstract: W dniach 23-26 kwietnia 2005 roku odby si kolejny 75 Kongres Europejskiego Towarzystwa Mia d ycowego (European Atherosclerosis Society). Dominowa y na nim tematy zwi zane z patofizjologi i genetyk mia d ycy, farmakoterapi hipolipemizuj c i implementacj do praktyki klinicznej wyników najnowszych badań wieloo rodkowych. Wiele z zaprezentowanych doniesień oryginalnych dotyczy o pog biaj cej si wiedzy na temat patofizjologii zaburzeń lipidowych. Coraz wi ksz wag przywi zuje si do czynno ciowej, a nie wy cznie jako ciowej, oceny poszczególnych frakcji lipidowych. W grupie 126 pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym wykazano na przyk ad, e cz steczki cholesterolu HDL nie zapobiegaj oksydacji LDL-cholesterolu w porównaniu z grup kontroln bez bezdechu. Nawet du e st enia HDL-cholestero-lu nie wykazuj zatem dzia ania ochronnego w tej grupie pacjentów (Tan K.C.B. i wsp., Atherosclerosis, 2005, 6, W10-P-030). Zainteresowaniem cieszy y si prace oceniaj ce efekt powszechnie stosowanych leków kardiologicznych na poszczególne frakcje cholesterolu. W grupie pacjentów z cukrzyc wykazano, e inhibitor konwertazy angiotensy-ny (ramipril) jest tak samo skuteczny, jak antagonista receptorów angiotensynowych (telmisartan) w zmniejszaniu st enia oksydowanej frakcji LDL-cholesterolu (ox-LDL) oraz parametrów zapalnych - osoczowego st enia bia ka C-reaktywnego (hsCRP). Oba leki stosowane cznie powodowa y jednak jeszcze wi ksz redukcj ox-LDL i hsCRP (Symeonides P. i wsp., W12-P-073). W innej pracy wykazywano korzystniejszy wp yw nowszych statyn i nowszych sartanów ni preparatów starszych. W próbie klinicznej, porównuj cej terapi 20 mg olmesartanu i 10 mg rosuwastatyny dziennie z terapi 50 mg losartanu i 10 mg atorwastatyny dziennie, wykazywano zdecydowan przewag pierwszej kombinacji, zarówno pod wzgl dem wp ywu na lipidy, jak i na ci nienie t tnicze krwi (Cicero A.F.G. i wsp., W16-LMP-004). W zakresie terapii statynowej szeroko komentowano doniesienia o zastosowaniu statyn w rodzinnej hipercho-lesterolemii u dzieci. Pierwsze randomizowane podwójnie lepe, kontrolowane placebo badania z zastosowaniem prawastatyny 20-40 mg/24 h u osób z tym schorzeniem w wieku 8-18 lat wykaza y korzystny wp yw na progresj mia d ycy ocenianej na podstawie ultrasonograficznych pomiarów b ony wewn trznej t tnicy szyjnej, spadek st enia LDL-cholesterolu przy braku wp ywu na wzrost dzieci, czynno mi ni, w troby, st enia poszczególnych hormonów oraz dojrzewanie p ciowe (Wiegman A. i wsp., W16-O-005). Autorzy hiszpańscyz kolei zajmowali si zagadnieniem wci zbyt rz
Sprawozdanie z 12 ódzkiej Konferencji Kardiologicznej. ód , 25.03.2006 r.
Krzysztof J.Filipiak
Polish Journal of Cardiology , 2006,
Abstract: W dniu 25 marca 2006 r. odby a si kolejna 12 ódzka Konferencja Kardiologiczna. ódzkie konferencje na trwa e wpisa y si do kalendarza spotkań edukacyjnych polskich kardiologów, staj c si od kilku lat najwi ksz imprez tego typu pod wzgl dem frekwencji (blisko 1OOO uczestników), dystansuj c wiele podobnych sympozjów odbywanych w innych miastach Polski. Tegoroczna konferencja, otwarta przez przewodnicz c Komitetu Naukowego - prof. Mari Krzemińsk -Paku , w I sesji po wi cona by a ostrym zespo om wieńcowym (OZW). W sesji tej, której przewodnictwa wraz z prof. Krzemińsk -Paku podj si prof. Witold Ru y o, wys uchano czterech referatów: Post powanie przedszpitalne w OZW(doc. Janina St pińska, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie), Strategie reperfuzji, aktualne rekomendacje, stratyfikacja ryzyka, indywidualizacja decyzji terapeutycznych (prof. Witold Ru y o, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie), Chory z OZW wysokiego ryzyka -jak zapobiega gro nym powik aniom? (prof. Grzegorz Opolski, AM w Warszawie), Realizacja programu leczenia OZW w województwie ódzkim (prof. Maria Krzemińska-Paku a, UM w odzi). Sesja ta obj a zatem najwa niejsze zagadnienia dotycz ce OZW, a ich przedstawienie przez wybitnych znawców przedmiotu podnios o presti tegorocznej edycji konferencji. Wyk adowcy zwracali szczególn uwag na zmiany w zakresie standardów post powania, które dokona y si w OZW w ostatnim czasie. Podkre lono konieczno bardziej agresywnego leczenia przeciwp ytkowego, stosowania wi kszych ni dotychczas dawek klopidogrelu (600 mgp.o. jako standardowa dawka we wszystkich przypadkach zawa ów serca z uniesieniem ST), wdra ania optymalnych rozwi zań logistycznych w zakresie transportu i kierowania chorych z OZW do do wiadczonych o rodków kardiologicznych. Sesja II ódzkich konferencji od kilku lat ma kszta t sesji typu state-of-the-art, a organizatorzy umiej tnie dobieraj 3-4 tematy wa ne dla lekarzy praktyków, prosz c znanych w Polsce specjalistów o krótkie podsumowanie danego zagadnienia, wskazanie istotnych post pów w wiedzy i praktyce klinicznej, jak i przekazanie istotnych wskazówek terapeutycznych. W tym roku, w sesji pod przewodnictwem konsultantów krajowych w dziedzinie kardiologii i nadci nienia t tniczego - profesorów Grzegorza Opolskiego oraz Krzysztofa Narkiewicza - swoj wiedz z zakresu: opieki nad chorym z zawa em serca, nad pacjentem z nadci nieniem t tniczym, nad chorym z niewydolno ci serca, jak i nad pacjentem z migotaniem przedsionków, podzielili si odpowiednio: prof. Jaros aw D. Kasprzak (UM, ód ), prof. Krzysztof Narkiewicz
Sprawozdanie z 19 Mi dzynarodowego Kongresu Zakrzepowego. TelAviv, 14-18.05.2006 r.
Krzysztof J.Filipiak
Polish Journal of Cardiology , 2006,
Abstract: W dniach 14-18 maja 2006 r. od by si kolejny 19 Mi dzynarodowy Kongres Zakrzepowy (19th International Congress on Thrombosis). Kongres ten, odbywaj cy si co dwa lata, zamiennie z kongresem Krzepni cia i Hemostazy {International Congress on Thrombosis and Haemostatsis), stanowi wa ne miejsce spotkań wielu specjalistów zajmuj cych si problemami krzepni cia: kardiologów, patofizjologów, onkologów, pediatrów, hematologów, endokrynologów, chirurgów. Spo ród licznych doniesień naukowych prezentowanych na tym kongresie, przedstawi kilka, które zwróci y moj szczególn uwag , a które swoj tematyk bliskie by y zagadnieniom interesuj cym kardiologów i internistów. Wiele prac prezentowanych na kongresie, tradycyjnie dotyczy o leczenia przeciwkrzepliwego. Nie s abnie zainteresowanie badaniami nad drobnocz steczkowymi heparynami {Iow molecular weight heparin - LMWH), a zw aszcza ich nowym, opisywanym od kilku lat, potencjalnym dzia aniem przeciwno-wotworowym. Zespó holenderski dokona retrospektywnej analizy kilku badań klinicznych po wi conych ró nym rodzajom nowotworu. Z tej wtórnej analizy wynika, e redni czas prze ycia by d u szy w ród chorych leczonych LMWH ni w przypadku osób nie otrzymuj cych tego leku. W jednym z badań nad zaawansowanym rakiem trzustki, prze ycie osób nie leczonych dodatkowo LMWH wynosi o oko o 4 miesi cy, podczas gdy do czenie nadroparyny(Fraxiparine ) wi za o si z czasem prze ycia oko o 9 miesi cy, przystosowaniu takich samych form pozosta ej terapii. Podobne wnioski wynika y z analizy badań nad przerzutami guzów litych. Do wiadczenia te zainicjowa y trwaj ce w a nie badanie kliniczne INPACT, gdzie nadroparyna b dzie testowana vs placebo w zaawansowanych postaciach raka p uc, trzustki i prostaty, jako leczenie dodatkowe - 2 tygodnie w pe nej dawce terapeutycznej i 4 tygodnie w dawce o po ow mniejszej. 6 cykli 2-tygodniowej intensywnej terapii nadroparyna powtarzanych nast pnie b dzie co 6 tygodni u chorych w czonych do tego badania (Buller H.R., Prins M.H.: Pathophysiol. Haemost. Thromb., 2006, 35, A3). Badania autorów niemieckich wskazuj z kolei, e w a ciwo ci LMWH zmniejszaj ce ryzyko powstawania przerzutów odleg ych ró nych rodzajów nowotworów, s pochodn si y dzia ania poszczególnych LMWH na blokowanie P-selektyny. Co interesuj ce, w a ciwo ci anty-P-selektynowe poszczególnych LMWH zupe nie nie zale od ich w a ciwo ci przeciwzakrzepowych (aktywno ci anty-Xa). Z cytowanych badań wynika, e spo ród czterech ocenianych substancji, tylko nadroparyna oraz klasyczna heparyna niefrakcjonowana wykazywa y w a ciwo ci anty-P-
第1页/共89条
每页显示


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.