oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2020 ( 3 )

2019 ( 211 )

2018 ( 276 )

2017 ( 301 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 225275 matches for " Ellen R Copson "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /225275
Display every page Item
Influence of the MDM2 single nucleotide polymorphism SNP309 on tumour development in BRCA1 mutation carriers
Ellen R Copson, Helen E White, Jeremy P Blaydes, David O Robinson, Peter W Johnson, Diana M Eccles
BMC Cancer , 2006, DOI: 10.1186/1471-2407-6-80
Abstract: Genomic DNA was obtained for 102 healthy controls and 116 patients with established pathogenic mutations of BRCA1 and Pyrosequencing technology? was used to determine the genotype at the MDM2 SNP309 locus.The polymorphism was present in 52.9% of the controls (G/T in 37.3% and G/G in 15.6%) and 58.6% of the BRCA1 mutation carriers (47.4% G/T and 11.2% G/G). Incidence of malignancy in female BRCA1 carriers was not significantly higher in SNP309 carriers than in wildtype (T/T) individuals (72.7% vs. 75.6%, p = 1.00). Mean age of diagnosis of first breast cancer was 41.2 years in the SNP309 G/G genotype carriers, 38.6 years in those with the SNP309 G/T genotype and 39.0 years in wildtype subjects (p = 0.80).We found no evidence that the MDM2 SNP309 accelerates tumour development in carriers of known pathogenic germline mutations of BRCA1.Inheritance of a truncating mutation of the breast cancer predisposition gene BRCA1 has been reported to carry a lifetime risk of breast cancer of between 50 and 80%, with age at onset of first malignancy varying from the 2nd to the 8th decade [1,2]. Clinical studies indicate that BRCA1 mutation carriers can benefit significantly from preventative surgery, with prophylactic oophorectomy reducing breast cancer rates by up to 60% and ovarian cancer rates by 95%, and prophylactic double mastectomy reducing the incidence of breast cancer by up to 90% [3,4]. These two interventions are however major surgical procedures with potentially significant psychological and medical sequelae. The ability to predict whether a BRCA1 mutation carrier is likely to develop malignant disease early or late in life would facilitate the clinical management of these patients.No differences in penetrance have yet been documented for different BRCA1 truncating mutations [2]. Inter-individual variation in the speed at which BRCA1 mutation carriers develop cancer is likely to be influenced by environmental factors, but may also be affected by co-inheritance of othe
Electronic publishing and institutional archives : utilising open-source software
R?yneberg, Ellen
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007,
Abstract: A Noruega, l'interès pels dipòsits institucionals i d'accés obert està creixent. El 2005, diverses biblioteques universitàries i de recerca es van trobar per plantejar una suma d'esfor os en l'àmbit dels dipòsits institucionals. De la reunió, en va resultar el projecte Pepia, amb BIBSYS com a empresa associada pel que feia al programari. El grup de treball va decidir d'utilitzar el sistema lliure DSpace com a plataforma informàtica. La instal·lació estàndard del DSpace s'executa en un contenidor Tomcat de miniaplicacions de servidor. Com que BIBSYS no fa servir aquest contenidor, vam haver de configurar el DSpace perquè s'executés correctament en el nostre servidor. A més, vam detectar problemes diversos a l'hora d'integrar l'estructura de desenvolupament del DSpace en el nostre entorn integrat de desenvolupament. D'altra banda, vam haver de crear un procés de muntatge nou que pogués treballar amb més de trenta aplicacions a partir d'un únic codi font. Aquests canvis van representar una inversió de temps suplementària, però eren necessaris a fi de disposar d'un entorn de treball eficient. La versió completa del DSpace té moltes més funcionalitats que les que requereix un dipòsit institucional. Això no obstant, vam haver de modificar algunes d'aquestes funcionalitats, especialment el sistema de gestió d'usuaris. El sistema DSpace és complex, però la comunitat activa que hi ha al darrere ens va prestar l'ajuda que necessitàvem. La versió beta del BIBSYS Brage, que és com s'anomena el resultat del projecte Pepia, es va llan ar el desembre de 2006. Esperem poder-lo continuar desenvolupant i confiem que esdevindrà un gran sistema per al consorci.En Noruega es creciente el interés por los depósitos institucionales y de acceso abierto. El 2005, diversas bibliotecas universitarias y de investigación se reunieron para plantear una suma de esfuerzos en el ámbito de los depósitos institucionales. De la reunión resultó el proyecto Pepia, con BIBSYS como empresa asociada en lo que al software se refiere. El grupo de trabajo decidió utilizar el sistema libre DSpace como plataforma informática. La instalación estándar del DSpace se ejecuta en un contenedor Tomcat, un servidor de miniaplicaciones. Como BIBSYS no usa aquel contenedor, se tuvo que configurar el DSpace para que se ejecutase correctamente en nuestro servidor. Además, se detectaron diversos problemas en el momento de integrar la estructura de desarrollo del DSpace en nuestro entorno integrado de desarrollo. Por otra parte, se tuvo que crear un proceso de montaje nuevo que pudiese trabajar con más de treinta
Microcosm, Macrocosm and the Nuaulu house: Concerning the reductionist fallacy as applied to metaphorical levels
R.F. Ellen
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 1986,
Abstract:
Semantic anarchy and ordered social practice in Nuaulu personal naming
R.F. Ellen
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 1983,
Abstract:
Government Policy and Aggregate Fluctuations Government Policy and Aggregate Fluctuations
Ellen R. McGrattan
Revista de Análisis Económico (RAE) , 1991,
Abstract: Government Policy and Aggregate Fluctuations This paper investigates the effect of including fiscal and monetary variables in a simple real business cycle model. The starting point is the stochastic growth model with fuctuations driven by technological shocks. The growth model is first extended to include government spending and taxes on factors of production. A second extension imposes a cash-in-advance constraint on purchases of consumption goods. For the three models, equilibrium decision functions and predictions for second moments are compared.
Erratum
Ellen R. Cohn
International Journal of Telerehabilitation , 2011, DOI: 10.5195/ijt.2011.6074
Abstract:
Accessible Table of Contents
Ellen R. Cohn
International Journal of Telerehabilitation , 2010, DOI: 10.5195/ijt.2010.6052
Abstract:
Editor's Note: Volume Overview
Ellen R. Cohn
International Journal of Telerehabilitation , 2010, DOI: 10.5195/ijt.2010.6053
Abstract:
Editor's Note: Journal Overview
Ellen R. Cohn
International Journal of Telerehabilitation , 2009, DOI: 10.5195/ijt.2009.699
Abstract:
EDITOR’S NOTE: Volume Overview
Ellen R. Cohn
International Journal of Telerehabilitation , 2010, DOI: 10.5195/ijt.2010.6059
Abstract:
Page 1 /225275
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.