oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 33 )

2018 ( 189 )

2017 ( 166 )

2016 ( 240 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 13114 matches for " El?bieta Suchoń "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /13114
Display every page Item
Ocena jako ci ycia doros ych chorych po operacji zamkni cia ubytku w przegrodzie mi dzyprzedsionkowej
Piotr Podolec,Elbieta Suchoń,Agnieszka Polak,Pawe? Rubi?
Polish Journal of Cardiology , 2003,
Abstract: Cel pracy: Ocena jako ci ycia doros ych chorych po operacji zamkni cia ubytku w przegrodzie mi dzyprzedsionkowej (ASD). Materia i metodyka: Badanie przeprowadzono w oparciu o ankiet , któr rozes ano do 324 chorych z ASD operowanych w latach 1990-1999. Pytania zawarte w ankiecie dotyczy y: wyst powania objawów klinicznych przed i po operacji, aktualnego samopoczucia, subiektywnej oceny wydolno ci fizycznej, aktywno ci pozazawodowej i stanu zatrudnienia chorych. Pytano równie o wyst powanie i przyczyny l ków w przebiegu przed i pooperacyjnym oraz o wyst powanie wad serca u potomstwa. Ocen dolegliwo ci oraz wydolno ci przed i po operacji przeprowadzono dla ca ej grupy chorych, a nast pnie porównano z uwzgl dnieniem p ci, wieku (gr. I <40 r. ., gr. II >40 r. .) oraz wielko ci ubytku (pomiar ródoperacyjny). Wyniki: Prawid owo wype nion ankiet odes a o 241 (74,4%) chorych: 180 (75%) kobiet, 61 (25%) m czyzn, w wieku 18-68 lat, rednio 34,5±;12,7 roku. Po operacji chorzy znamiennie rzadziej zg aszali wyst powanie duszno ci, omdleń/zas abni (p<0,0001) oraz ko atań serca (p<0,05). Nie stwierdzono istotnych ró nic w wyst powaniu objawów klinicznych przed i po operacji ze wzgl du na wielko ubytku. Cz sto zg aszania duszno ci i ko atań serca przed operacj by a wi ksza w grupie chorych powy ej 40 r. . (p<0,05), natomiast po zabiegu nie stwierdzono istotnych ró nic. Popraw tolerancji wysi ku po operacji zadeklarowa o 66% chorych, 24% stwierdzi o brak zmian, a 10% oceni o swoj wydolno jako gorsz . Po zabiegu stwierdzono istotn popraw (p<0,05) w pokonywaniu pi ter w obu grupach wiekowych. Nie stwierdzono istotnych ró nic w tolerancji wysi ku ze wzgl du na wielko ubytku. Mimo istotnego zmniejszenia ilo ci objawów i poprawy wydolno ci fizycznej liczba chorych pobieraj cych rent inwalidzk zwi kszy a si z 7 do 40% (p<0,0001). Zabieg operacyjny pozwoli na ca kowity lub cz ciowy powrót do aktywno ci pozazawodowej u 72% chorych, brak zmian poda o 20%, a pogorszenie 8% chorych. Przed operacj chorzy najcz ciej obawiali si utraty ycia (49%), wyst pienia powik ań oko ooperacyjnych (47%) i pogarszania si wydolno ci fizycznej (44%). Po zabiegu najcz ciej wymieniano l k przed wyst pieniem powik ań wady. Obawy zwi zane z mo liwo ci dziedziczenia wady serca przez dzieci poda o 26% kobiet. Na podstawie przeprowadzonej ankiety cz sto dziedziczenia wrodzonej wady serca przez dzieci matek z ASD oszacowano na 7%. Wnioski: Nie stwierdzono istotnych ró nic w cz sto ci wyst powania objawów klinicznych oraz w wydolno ci fizycznej ze wzgl du na wielko ASD
Study of Remediation of Soil Contamined with Heavy Metals by Coal Fly Ash  [PDF]
Elbieta Sitarz-Palczak, Jan Kalembkiewicz
Journal of Environmental Protection (JEP) , 2012, DOI: 10.4236/jep.2012.310156
Abstract: The labile fraction of heavy metals in soils is the most important for toxicity for plants. Thus it is crucial to reduce this fraction in contamined soils to decrease the negative effect of heavy metals. In an experiment, the effects of two additives on the labile fractions of Cu, Mn and Zn were investigated in a soil contamined during long-term application. The additive used was the coal fly ash. The treated soil was further enriched with heavy metals and allowed to age at room temperature for 30 days. After this period, they were extracted plant-available (EDTA; HNO3; CH3COOH) metal species. The addition of fly ash strongly reduced the plant-available of Mn for plants but to a lesser extent this applies to the plant-available of Cu and Zn for plants. By addition of 1% of fly ash as well as 2% of fly ash, the labile fraction of Cu, Mn and Zn were lowered by 6.3, 145.0 and 29.7 mg?kg-1, respectively. Moreover essential correlation between total Cu and Zn contents was stated in the soil with plant-available content of metals, with reference to both metals. Value of coefficients of correlation is attesting to it between the total and plant-available Cu and Zn contents which are respectively equal: R(Cu) = 0.845, R(Mn) = 0.864 and R(Zn) = 0.872 for p = 99.5%. The results suggested that leading into the soil of the additional amount of fly ash can be an effective way of chemical remediation with reference to soils contaminated by Cu or Mn or Zn. Because he causes immobilization of examined heavy metals in the soil and in the process in the arrangement a—soil is limiting the availability of these metals plant and more distant bonds of the food chain.
Stabilizability and Motion Tracking Conditions for Mechanical Nonholonomic Control Systems
El bieta Jarz bowska
Mathematical Problems in Engineering , 2007, DOI: 10.1155/2007/31267
Abstract: This paper addresses formulation of stabilizability and motion tracking conditions for mechanical systems from the point of view of constraints put on them. We present a new classification of constraints, which includes nonholonomic constraints that arise in both mechanics and control. Based on our classification we develop kinematic and dynamic control models of systems subjected to these constraints. We demonstrate that a property of being a “hard-to-control” nonholonomic system may not be related to the nature of the constraints. It may result from the formulation of control objectives for a system. We examine two control objectives which are stabilization to the target equilibrium by a continuous static state feedback control and motion tracking. Theory is illustrated with examples of control objective formulations for systems with constraints of various types.
Measurements Parameters Optimisation for X-Ray Diffractometry Measurements of Stress State Around the Rivets
El bieta Gadalińska
Fatigue of Aircraft Structures , 2009, DOI: 10.2478/v10164-010-0006-x
Abstract: X-ray diffractometry is one of the basic methods of stress measurement. This method was used to measure stress distributions around rivets as described further in this paper. There were two types of riveted samples, six types of samples made of rivet wire (after different types of treatment) and a aluminium sheet sample with three measurement areas: plate with both cladding and anodized layer, plate after removing the anodized layer and plate after removing both cladding and anodized layer. Riveted samples were prepared to measure the stress distribution around the rivets and the samples of wire and the plate with three areas were prepared to check the effect of different types of treatment on stress state.
Multidimensional Comparative Analysis of Demographic Growth of Voivodeships in Poland
El bieta Sojka
Bulletin of Geography. Socio-economic Series , 2008, DOI: 10.2478/v10089-008-0001-y
Abstract: The article presents results of a multidimensional comparative analysis of the level of demographic development of voivodeships in Poland in years 1999-2006. Hellwig's synthetic measure of a development pattern was applied and on its basis the classification of voivodeships into homogenous typological groups was carried out with regard to demographic development. The results of the research have pointed to a significant influence of socio-economic factors on the extent of advancement of given voivodeships in reaching a modern type of population reproduction.
Process of Ageing of l skie Voivodship Population Until 2035
El bieta Sojka
Bulletin of Geography. Socio-economic Series , 2012, DOI: 10.2478/v10089-011-0018-5
Abstract: The article presents changes in the structure of population by age in l skie voivodship between 1990 and 2035. The similarity of structures has been studied with the use of taxonomic algorithm and the time distributions of senility and load indices of the population in general while taking sex and place of residence into consideration have been presented. The process of population ageing is more and more intensive. Less and less numerous age groups that reach the productive age and more and more numerous age groups that enter the retirement age show that l skie voivodship, similarly to the whole area of Poland and other European countries, will have to face the problem of population ageing. This challenge is particularly hard to confront because of the low level of professional activity of the people over 50 years of age.
Perceived social support and life-satisfaction
El bieta Kasprzak
Polish Psychological Bulletin , 2010, DOI: 10.2478/v10059-010-0019-x
Abstract: The article concerns the relationship between life-satisfaction and the features of interpersonal relationships and social support. The research presented in this paper concerned the satisfaction with the relationships with family members, friends, colleagues and acquaintances, the extent of the relationships among these groups, and the perceived social support. The aim of the presented research is to assess the impact of these characteristics on life-satisfaction. In addition, the changes that occurred after the social skills training in the level of life-satisfaction and its determinants were examined. The study group consisted of 60 participants. The results show that the strongest determinants of life-satisfaction are practical support and the satisfaction with the relationships with friends. After the social training the structure of the determinants changed. The factors which were relevant before the training appear to be insignificant now; however, the emotional support, satisfaction with family relationships and the number of friends gain in importance. The social skills training was also effective and increased the level of life-satisfaction.
Qualitative and quantitative changes of diatoms with relation to physiochemical water parameters in the littoral zone of the urban Lake Jeziorak Ma y
El bieta Z bek
Oceanological and Hydrobiological Studies , 2007, DOI: 10.2478/v10009-007-0027-0
Abstract: Phytoplankton in the littoral zone of the urban Lake Jeziorak Ma y (Mazurian Lakeland) were studied between April and October of 2002 and 2003. Five diatom species (Fragilaria delicatissima, Aulacoseira granulata, Fragilaria capucina, Diatoma vulgaris, Fragilaria crotonensis) and one genus (Rhizosolenia sp.), comprising the major proportion of total abundance and biomass of diatoms, were chosen for the study. The relationships between the biomass of these diatoms and water temperature, oxygen content, electrolytic conductivity, orthophosphates, silicon and calcium concentrations were analyzed. The biomass of species F. delicatissima, A. granulata and F. capucina tended to be the highest of the six, which were also associated with the widest temperature range, 10.0°C to 18.7°C. These three species exhibited maximum biomass at the highest orthophosphate concentrations. By contrast, F. crotonensis developed in the narrowest water temperature range, 10.0°C to 13.7°C. The maximum biomass of this species was noted at high silicon and calcium concentrations. The diatoms (except F. capucina and Rhizosolenia sp.) contributed to statistically significant observed reductions in nutrient concentrations during their growth. These results indicate that a range of factors is involved in the productivity and limitation of the studied diatoms, with water temperature being of particular importance.
Odporno wierka na hub korzeni
El bieta Chomicz
Forest Research Papers , 2012, DOI: 10.2478/v10111-012-0015-3
Abstract: Heterobasidion spp. are a major pathogen causing root rot in coniferous trees, leading to great economic losses in forest management. Norway spruce (Picea abies) exhibits variable resistance to root rot, but the basis for variation in its resistance is not well understood. Ecological and genetic components were distinguished both to resistance to the initial infection and to its spread. Resistance was assessed using several techniques, including the artificial inoculation of living tree trunks or derived tissue cultures, the inoculation of spruce heartwood in laboratory condition, artificial inoculation of neighbouring stumps in plantation and field resistance trials. The results of previuous experiments were overviewed and discussed.
Tourist Activity of Local Government Employees on the Example of Warsaw Studies
El bieta Biernat
Polish Journal of Sport and Tourism , 2011, DOI: 10.2478/v10197-011-0018-2
Abstract: Introduction. The aim of this study was to determine the form, nature and level of participation of Warsaw local government employees in tourism. Identification of the relevant characteristics of this group can lead to the knowledge of its behaviour, and ultimately to conduct effective health intervention-promotional activities. Material and methods. The questionaire study covered 321 local government employees (121 male, 200 female). The study was conducted using the Statistical Package for the Social Sciences 17 (SPSS). Assessment of the relationship of demographic variables with the type of trip and the level of tourism activity were made using chi-square statistics and adjusted residuals. The level of participation in tourism was determined using principal components analysis. Results. Short-term trips reported 87% of local administration employees, long-term - 77% and international - 26%. Average number of short trips was 7.0±7.2, long - 2.1±1.44 and international - 1.4±0.8. Very low levels of tourism activity characterized 32%, low - 15%, moderate - 21%, high - 17% and very high - 14% of the respondents. Education is the main factor that determines the participation and level of tourism activity of respondents. Conclusions. Often the trips declared are not compatible with the level of tourist activity - analysis based on the number of trips a year (short, long and international). It follows that for half of the respondents participation in tourism is sporadic.
Page 1 /13114
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.