oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 8 )

2018 ( 44 )

2017 ( 42 )

2016 ( 48 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 14968 matches for " Christian Dalsgaard "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /14968
Display every page Item
Internettet som personaliseret og socialt medie
Christian Dalsgaard
L?ring og Medier , 2010,
Abstract: De nye netbaserede digitale medier, der ofte g r under betegnelsen social software eller Web 2.0, har ndret anvendelsen af internettet, og p f r er anvendelsen af disse medier blevet meget udbredt. F rst og fremmest er e-mail og World Wide Web1 blevet taget bredt i brug og har dermed suppleret den traditionelle "push"-formidling med en "pull"-dimension, der muligg r, at interesserede kan ops ge informationerne, n r og hvor de sker det. Derudover er der de sidste par r fremkommet en r kke netbasrede teknologier, som muligg r social interaktion, aktiv deltagelse og egenproduktion. De mest udbredte teknologier er weblogs, wikier, sociale f lesskaber og sites til deling af digitale materialer (Freedman 2006; O'Reilly 2005; Dalsgaard 2006; Dalsgaard 2007). Disse teknologier har medf rt, at mediernes rolle har ndret sig. Sp rgsm let, som artiklen vil stille er, hvordan internettet kan fungere som vidensmedie. Hvad er potentialerne i internettet til at formidle og konstruere viden, og hvilke karakteristiske egenskaber har internettet som vidensmedie? Artiklen argumenterer for, at nye former for vidensdeling og vidensformidling kan opst gennem personaliserede og sociale medier. M let at identificere en r kke centrale egenskaber ved internettet i egenskab af personaliseret og socialt vidensmedie. Samtidig vil artiklen diskutere, hvordan internettet som vidensmedie muligg r, at uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner kan udvide deres virke ud over deres fysiske rammer og deres hjemmesider. Artiklen afsluttes med en diskussion, der har til hensigt at pege i retning af, hvordan institutioner kan anvende digitale vidensmedier.
From transmission to dialogue:Personalised and social knowledge media From transmission to dialogue: Personalised and social knowledge media
Christian Dalsgaard
MedieKultur : Journal of Media and Communication Research , 2009,
Abstract: The purpose of the article is to develop an approach to the use of digital media to support learning. Based on socio-cultural theory, the article develops the concept of knowledge media and argues that personalised and social media can support new ways of learning with media. Personalised and social knowledge media take the individual as the starting point and support the activities of individuals rather than transmitting or broadcasting content. The concept of knowledge media is intended to describe individuals' use of media for learning in both formal and informal situations inside and outside of institutions. How can cultural and educational institutions learn from informal learning situations, how can they utilise digital media to move beyond their physical boundaries and websites, and how can they move from transmission and broadcasting to a dialogical approach? Form let med artiklen er at udvikle en tilgang til anvendelse af digitale medier til st tte af l ring. P baggrund af en sociokulturel teori udvikler artiklen et begreb om vidensmedier. Artiklen argumenterer for, at personaliserede og sociale medier kan underst tte nye former for l ring ved hj lp af digitale medier. Personaliserede og sociale vidensmedier er medier, der underst tter individets aktiviteter, og som ikke sigter mod transmission eller broadcasting af indhold. Hensigten med begrebet om vidensmedier er at beskrive individets anvendelse af medier i l ringsaktiviteter i b de formelle og uformelle situationer inden for og uden for institutioner. Gennem en r kke eksempler diskuterer artiklen, hvordan kulturelle institutioner og uddannelsesinstitutioner kan blive inspireret af l ring i uformelle sammenh nge, hvordan institutioner kan udnytte digitale medier til at bev ge sig ud over egne gr nser, og hvordan institutioner kan bev ge sig fra transmission og broadcasting til en dialogisk tilgang.
Mellem det personlige og det faglige - om forskerblogs [Between personal and professional - on research blogs] Mellem det personlige og det faglige - om forskerblogs
Christian Dalsgaard
MedieKultur : Journal of Media and Communication Research , 2011,
Abstract: P baggrund af en empirisk unders gelse af 31 danske forskerblogs foretager artiklen en analyse af personlig publicering p nettet. I artiklen forst s bloggen som en medieform, der er karakteriseret ved personlig publicering gennem daterede indl g, l bende opdatering, omvendt kronologisk r kkef lge og mulighed for at abonnere. Unders gelsen viser, at de danske forskerblogs er karakteriseret ved en seri s, faglig og personlig publiceringsform. Is r indl g, der kombinerer det personlige og det faglige, er karakteristiske for forskerbloggen og skiller den ud fra andre publicerings- og formidlingsformer. Samtidig viser analysen, at forskerne blogger p forskellige m der; fra korte, link-baserede indl g over n rmest journalistiske indl g til l ngere, faglige fremstillinger. De analyserede forskerblogs har en form, der kan supplere den allerede eksisterende kommunikation og udveksling mellem forskere. Based on an empirical study of 31 Danish research blogs, the article provides an analysis of personal publication on the Web. The blog is conceptualised as a media form characterised by personal publication through dated entries, continuous updates, reverse chronological order and the possibility of subscription. The study shows that Danish research blogs are characterised by serious, professional and personal publications. In particular, entries combining personal and professional content characterise the research blog and set it apart from other forms of publication. Further, the study shows that the researchers blog in different ways ranging from short, link-based entries to journalistic entries and to long, academic presentations. The article concludes that communication in research blogs can supplement traditional forms of communication and exchange between researchers.
Pedagogical quality in e-learning - Designing e-learning from a learning theoretical approach
Christian Dalsgaard
E-learning and Education , 2005,
Abstract: The article is concerned with design and use of e-learning technology to develop education qualitatively. The purpose is to develop a framework for a pedagogical evaluation of e-learning technology. The approach is that evaluation and design must be grounded in a learning theoretical approach, and it is argued that it is necessary to make a reflection of technology in relation to activities, learning principles, and a learning theory in order to qualitatively develop education. The article presents three frameworks developed on the basis of cognitivism, radical constructivism and activity theory. Finally, on the basis of the frameworks, the article discusses e-learning technology and, more specifically, design of virtual learning environments and learning objects. It is argued that e-learning technology is not pedagogically neutral, and that it is therefore necessary to focus on design of technology that explicitly supports a certain pedagogical approach. Further, it is argued that design should direct its focus away from organisation of content and towards design of activities.
Personlige l ringsmilj er: Universitetsuddannelse p internettet
Christian Dalsgaard
Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift , 2011,
Abstract: P baggrund af en sociokulturel tilgang til begrebet personlige l ringsmilj er s tter artiklen fokus p , hvordan internettet kan underst tte universitetsstuderendes aktiviteter med henblik p at bev ge uddannelse ud p nettet og ud over institutionelle rammer. Samtidig indeholder artiklen en kritik af e-l ringssystemers evner til at udnytte internettets potentialer inden for uddannelse.
Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen
Mikkel Godsk,Christian Dalsgaard
L?ring og Medier , 2009,
Abstract: Om temaet: Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen
Samarbejde - kooperation eller kollaboration?
J?rgen Bang,Christian Dalsgaard
Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse , 2006,
Abstract: F rste gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde p nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518. Med udgangspunkt i en skelnen mellem samarbejde som kooperation og kollaboration diskuteres i artiklen, hvilken form for samarbejde der egner sig bedst til l ring og vidensdeling. Artiklen argumenterer for, at et kooperativt samarbejde indeb rer en kognitivistisk opfattelse af l ring som overf rsel af viden, mens et kollaborativt samarbejde st tter en socialkonstruktivistisk opfattelse af l ring som en f lles konstruktion af viden. Dern st argumenterer artiklen for, at et kollaborativt samarbejde indeb rer et h jere l rings- og bevidsthedsniveau end kooperation. Endelig konkluderer artiklen, at samarbejdssystemer til st tte af kollaboration kr ver et fokusskifte fra lagring og udveksling af dokumenter til st tte af de aktiviteter, hvori deltagerne i f llesskab konstruerer viden.
Tema 2: ELYK-projektet - e-l ring, yderomr der og klyngedannelse
J?rgen Bang,Christian Dalsgaard
L?ring og Medier , 2012,
Abstract: Dette nummer af L ring og Medier indeholder et s rnummer, der pr senterer resultater fra ELYK-projektet - e-l ring, yderomr der og klyngedannelse - der har k rt i perioden 2009 - 2012. Projektet er et samarbejde mellem University College Sj lland, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og University College Syddanmark. ELYK er et forskningsbaseret innovationsprojekt, der har sat fokus p brugerdreven udvikling af nye e-l ringskoncepter - b de til uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
Digital forskningsformidling - kommunikative potentialer ved at anvende Web 2.0 til videnskonst
J?rgen Bang,Christian Dalsgaard
L?ring og Medier , 2008,
Abstract: En kortl gning af dansk forskningsformidling (Burchardt 2007) viser, at traditionelle publikationskanaler som trykte tidsskrifter dominerer forskningsformidlingen, mens digital forskningsformidling endnu ikke er udbredt. Digitale tidsskrifter er ofte online udgaver af trykte tidsskrifter og udkommer som disse ofte i samlede udgaver ("volumes"). Kun enkelte tidsskrifter findes i rene digitale udgaver og endnu f rre benytter sig af l bende udgivelser af enkeltartikler. Det ses tydeligt, at den digitale forskningsformidling prim rt finder sted gennem digitale tidsskrifter, der remedierer (Bolter & Grusin 1999) trykte tidsskrifter. Parallelt med eller i forl ngelse af remedieringen dukker der imidlertid en r kke nye kommunikationsformer op p nettet. Weblogs, wikier, podcats og sociale netv rk giver nye muligheder for forskningsformidling. Artiklen fors ger at skabe et overblik over de nye kommunikations- og formidlingsmuligheder, der eksisterer i nye digitale medier (Finnemann 2005), ofte kaldet Web 2.0. Det centrale sp rgsm l er: Hvordan kan man formidle forskning gennem digitale medier? Artiklen er et indledende studie i et st rre projekt om potentialerne i digital forskningsformidling i relation til tre m lgrupper: andre forskere, virksomheder/organisationer og offentligheden. Fokus for projektet er bev gelsen fra monologiske til dialogiske medier. Kan nye kommunikationsformer i forskningsformidlingen bev ge sig ud over envejs-kommunikation og i stedet fostre dialog - herunder styrke diskussion, udveksling og samarbejde mellem forskere indbyrdes, mellem forskere og projektpartnere og i forhold til den brede offentlighed?
Transparency in Cooperative Online Education
Christian Dalsgaard,Morten Flate Paulsen
International Review of Research in Open and Distance Learning , 2009,
Abstract: The purpose of this article is to discuss the following question: What is the potential of social networking within cooperative online education? Social networking does not necessarily involve communication, dialogue, or collaboration. Instead, the authors argue that transparency is a unique feature of social networking services. Transparency gives students insight into each other’s actions. Cooperative learning seeks to develop virtual learning environments that allow students to have optimal individual freedom within online learning communities. This article demonstrates how cooperative learning can be supported by transparency. To illustrate this with current examples, the article presents NKI Distance Education’s surveys and experiences with cooperative learning. The article discusses by which means social networking and transparency may be utilized within cooperative online education. In conclusion, the article argues that the pedagogical potential of social networking lies within transparency and the ability to create awareness among students.
Page 1 /14968
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.