oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 178 )

2018 ( 274 )

2017 ( 292 )

2016 ( 458 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 223821 matches for " Cecylia R. ?ukaszuk "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /223821
Display every page Item
Analiza wyst powania patogenów grzybiczych w pracowniach rehabilitacyjnych w Bia ymstoku i Krakowie
El?bieta Krajewska-Ku?ak,Agnieszka Gniadek,Cecylia R. ?ukaszuk,Anna B. Macura
Medical Mycology , 2009,
Abstract: Wprowadzenie: Patogeny grzybicze stanowi bardzo wa ny element sk adowy tzw. aerozolu biologicznego. Ich ród em mo e by personel, pacjent, powietrze, sprz t szpitalny, urz dzenia wodno-kanalizacyjne i filtracyjne szpitala. Cel pracy: Ocena cz sto ci wyst powania patogenów grzybiczych w pracowniach rehabilitacyjnych w Bia ymstoku i Krakowie oraz wykazanie ewentualnych zale no ci mi dzy lokalizacj pracowni, liczb kolonii grzybów a temperatur i wilgotno ci w nich panuj c . Materia i metody: Badania przeprowadzono w wybranych pracowniach rehabilitacyjnych Bia egostoku i Krakowa. Materia do badań stanowi o powietrze pobierane: przy wej ciach do budynku, korytarzu oraz w wybranych pomieszczeniach, a tak e próbki pobierane ze cian, materacy, awek, wanien, cian basenu. Do monitorowania zanieczyszczenia powietrza grzybami u yto aparatu SAS SUPER 100, a pomiaru wilgotno ci i temperatury termohigrometru PWT-401 firmy Elmetron. Biologiczne monitorowanie ska enia powierzchni prowadzono za pomoc aplikatora Count-Tact. Klasyfikacji wyizolowanych grzybów dokonywano zgodnie z obowi zuj cymi procedurami. Wyniki: Najwi ksz liczb grzybów izolowano z próbek powietrza pobranych z sali kinezyterapii (Bia ystok - 36 CFU/l, Kraków - 21 CFU/l) oraz z korytarza II (Bia ystok -34 CFU/l, Kraków - 20 CFU/l). Najwy sza temperatura w Bia ymstoku panowa a na korytarzu przed wej ciem do budynku (23,5°C), w Krakowie - w gabineciefizykoterapii (26,4°C). Najwy sz wilgotno wzgl dn stwierdzono w Bia ymstoku (31,6%) na korytarzu II, a w Krakowie na korytarzu II (41,4%). Z badanych powierzchni cian, w obu miastach, najwi ksz liczb kolonii grzybów izolowano w brudowniku (Bia ystok-14 CFU/l, Kraków -11 CFU/l). Z próbek pobranego powietrza w Bia ymstoku najcz ciej izolowano grzyby z gatunku Candidaalbicans, a w Krakowie z rodzaju Chrysosporium. Ze cian w Bia ymstoku w wi kszo ci izolowano grzyby z gatunku Candida albicans, a w Krakowie z rodzaju Penicillium. Wnioski: G ównym patogenem izolowanym z próbek pobranego powietrza w Bia ymstoku by grzyb z gatunku Candida albicans, a w Krakowie z rodzaju Chrysosporium. Wykazano istotne zale no ci mi dzy rednimi warto ciami CFU/l w zale no ci od miejsca poboru próbek powietrza. Temperatura i wilgotno panuj ce w badanych pomieszczeniach wiadcz o korzystnych warunkach do rozwoju grzybów.
Ocena aktywno ci przeciwgrzybiczej nowo zsyntetyzowanych zwi zków - benzimidazoli
Cecylia R. ?ukaszuk,El?bieta Krajewska-Ku?ak,Andrzej Niewiadomy,Joanna Stachowicz
Medical Mycology , 2009,
Abstract: Cel pracy: Ocena invitro aktywno ci przeciwgrzybiczej nowo zsyntetyzowanych zwi zków -benzimidazoli wobec grzybów Candidaalbicans oraz non-Candidaalbicans. Materia i metody: Badaniem obj to 38 szczepów grzybów Candida albicans i 18 non-Candida albicans. Nowe zwi zki chemiczne - benzimidazole - u ywane do badań in vitro, uzyskano drog syntezy. Badanie na czysto chemiczn przeprowadzono metod chromatografii (HPLC). Syntez zwi zków chemicznych wykonano w Katedrze Chemii Uniwersytetu Rolniczego w Lublinie. Wyniki: ?rednia warto MIC dla pochodnych benzimidazoli wobec Candida albicans wynosi a 138,39±37,5 mg/l (65,6-200 mg/l), za dla non-Candida albicans -134,12±-33,25 mg/l (50-200 mg/l). Wnioski: Wydaje si , e nowo zsyntetyzowane zwi zki - pochodne benzimidazoli wykazuj aktywno przeciwgrzybicz wobec grzybów Candida albicans i non-Candidaalbicans.
Wst pne porównanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza grzybami z wykorzystaniem aparatu SAS SUPER 100 i MAS 100. Doniesienie wst pne
El?bieta Krajewska-Ku?ak,Agnieszka Gniadek,Cecylia R. ?ukaszuk,Anna B. Macura
Medical Mycology , 2009,
Abstract: Wprowadzenie: Monitorowanie czysto ci mikrobiologicznej rodowiska w pomieszczeniach, zw aszcza placówek ochrony zdrowia, jest szczególnie wa ne. W zwi zku z powy szym celowe jest prowadzenie badań ulepszaj cych i modyfikuj cych metody oceny powietrza. Cel pracy: Celem pracy by o wst pne porównanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza grzybami z wykorzystaniem aparatów SAS SUPER 100 i MAS 100. Materia i metody: Materia do badań mikologicznych stanowi o powietrze pobierane z pomieszczeń rehabilitacyjnych, korytarzy oraz przed wej ciem do budynku szpitala. Do monitorowania zanieczyszczenia powietrza grzybami u yto aparatów: SAS SUPER 100 (pbi-international) oraz MAS 100 (Merck). Wyniki: W przypadku aparatu MAS 100 warto ci CFU/l waha y si od 1340 do 50 i wynosi y rednio dla wszystkich pomiarów 302,5±56,6. W przypadku aparatu SAS SUPER 100 warto ci CFU/l waha y si od 200 do 0 i wynosi y rednio dla wszystkich pomiarów 104,8±84,9. W próbkach powietrza pobranych aparatem MAS 100 izolowano 11 rodzajów/gatunków grzybów, a aparatem SAS Super 100 - 7 rodzajów/gatunków. Te same rodzaje grzybów izolowano jedynie w przypadku próbek powietrza z pracowni fizykoterapii oraz pracowni kinezyterapii I, korytarza przy pracowni kinezyterapii. Aparatem MAS 100 izolowano 4 rodzaje/gatunki grzybów, których nie uzyskano w hodowli z adnej próbki pobranej aparatem SAS SUPER 100 Wnioski: W wi kszo ci badanych pomieszczeń wykazano istotne statystycznie ró nice w warto ciach CFU/l w zale no ci od rodzaju u ytego aparatu. Analiza mikologiczna hodowli grzybów uzyskanych z pobranych próbek powietrza pozwoli a na stwierdzenie, i nie zawsze z materia u pobranego u ytymi aparatami izolowano te same rodzaje/gatunki grzybów. Celowe jest prowadzenie dalszych poszerzonych badań oceny zanieczyszczenia powietrza grzybami z u yciem ró nych przyrz dów pomiarowych.
Biotypy szczepów Candida albicans wyizolowanych z górnych dróg oddechowych osób zamieszkuj cych trzy regiony geograficzne Polski
Beata Brajer,Halina Batura-Gabryel,Cecyliaukaszuk,Magdalena Mnichowska
Medical Mycology , 2005,
Abstract: Wprowadzenie: Jedn z cech wirulencji grzybów gatunku Candida albicans, najcz ciej izolowanego z materia ów klinicznych, jest zdolno do wydzielania hydrolaz. Enzymy te maj wp ywa na przebieg zaka enia grzybami. Okre lenie enzymogramów i biotypów Candida albicans izolowanych od osób zdrowych z ró nych regionów geograficznych prawdopodobnie pozwoli oby na okre lenie cech enzymatycznych potencjalnie wiru-lentnych szczepów w danym rejonie. Cel pracy: Okre lenie, czy istniej ró nice geograficzne w wyst powaniu biotypów Candida albicans izolowanych od populacji osób zdrowych. Materia i metody: Badano 100 szczepów Candida albicans wyizolowanych z górnych dróg oddechowych osób zdrowych z Podlasia, Zachodniopomorskiego i Wielkopolski. Aktywno hydrolityczn okre lano u ywaj c testu APIZYM (bioMérieux). Biotypowanie przeprowadzono na podstawie klasyfikacji Williamsona, Kurnatowskiej i Kurnatowskiego, Krajewskiej-Ku ak i wsp. oraz Batury-Gabryel i wsp. Wyniki: 1. W ród 100 szczepów Candida albicans 71% biotypów nale a o do klasyfikacji Williamsona (Zachodniopomorskie - 91,30%, Wielkopolska - 76,92%, Podlasie - 58,82%), 10% - do klasyfikacji Kurnatowskiej i Kurnatowskiego (Podlasie - 15,69%, Zachodniopomorskie - 8,70%, aden ze szczepów wyizolowanych w Wielkopolsce), 13% szczepów - do klasyfikacji Krajewskiej-Ku ak i wsp. (wyizolowane tylko na Podlasiu - 25,49%), a 1% - do biotypu opisanego przez Batur -Gabryel i wsp. (3,85% szczepów z Wielkopolski). Okre lono 3 dodatkowe biotypy dla szczepów z Wielkopolski (5% wszystkich szczepów). 2. Na Podlasiu najwi kszy odsetek stanowi y biotypy: E (45,10%) i O (21,57%). WZachodniopomorskiem dominowa y biotypy C (65,21%) i E (21,74%), w Wielkopolsce za biotyp F (46,15%). 3. Stwierdzono statystycznie znamienne cz stsze wyst powanie biotypu CwZachodniopomorskiem w porównaniu z Podlasiem (p=0,01) oraz biotypu E istotnie cz stsze na Podlasiu w porównaniu zZachodniopomor-skiem (p=0,04). Wykazano istotnie statystycznie cz stsze wyst powanie biotypu E w Wielkopolsce w porównaniu z Podlasiem (p=0,03). Nie uzyskano istotnej statystycznie ró nicy mi dzy wyst powaniem tego biotypu w Wielkopolsce w porównaniu z Zachodniopomorskiem. Wnioski: 1. Szczepy Candida albicans wyizolowane w ró nych regionach geograficznych ró ni y si pod wzgl dem biotypu enzymatycznego. 2. W ka dym analizowanym regionie geograficznym dominowa jeden biotyp Candida albicans, specyficzny dla danego terenu. Mo e to wiadczy o zdolno ci przystosowawczej gatunku Candida albicans do danego rodowiska. 3. Wydaje si , e dalsze prowadzenie badań nad biotypami e
Wp yw zmian tr dzikowych na wybrane parametry jako ci ycia
Hanna Rolka,Jolanta Lewko,Maria Kuprianowicz,Cecyliaukaszuk
Clinical Dermatology , 2008,
Abstract: Wprowadzenie: Skóra cz owieka odgrywa rol bariery ochronnej, ale równie spe nia funkcje: estetyczn , komunikacyjn , seksualn , percepcyjn i ekspresyjn . Te elementy warunkuj to, e pacjenci dermatologiczni w sposób szczególny odbieraj swój wizerunek oraz nisko oceniaj jako w asnego ycia. Przyk adem takiego schorzenia jest tr dzik pospolity. Z tr dzikiem zmaga si oko o 95% ch opców i ponad 80% dziewcz t w okresie dojrzewania. Cel pracy: Ocena jako ci ycia badanych pacjentów ze zmianami tr dzikowymi. Zbadanie poziomu wiedzy respondentów na temat tr dziku oraz ocena wybranych parametrów jako ci ycia badanych pacjentów ze zmianami tr dzikowymi. Materia i metody: Badaniem obj to 150 pacjentów poradni dermatologicznych w Bia ymstoku. Materia badawczy zebrano metod sonda u diagnostycznego za pomoc kwestionariusza sk adaj cego si z 36 pytań oraz przy u yciu Wska nika Wp ywu Dolegliwo ci Skórnych na Jako ycia - Dermatology Life QualityIndex(DLQI). Wyniki: Ponad po owa badanych nie akceptowa a swego wygl du z tr dzikiem, postrzegaj c zmiany jako du y problem. Co drugi ankietowany by zdania, e jego jako ycia jest obni ona z powodu tr dziku. Wykazano istotnie statystycznie ró nice w wi kszo ci odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu DLQI mi dzy ch opcami i dziewcz tami. ?rednia warto ogólnego wska nika DLQI dla ch opców i dziewcz t wynosi a 6,89±1,9, a redni wska nik DLQI dla obojga p ci wyniós 0,69±0,5. Stopień obni enia jako ci ycia pozostawa w zwi zku z p ci . Stwierdzono istotne statystycznie ró nice w warto ci redniego ogólnego wska nika DLQI (p<0,001) oraz redniego wska nika DLQI (p=0,0043) mi dzy ch opcami i dziewcz tami. Wy szy redni wska nik DLQI stwierdzony w grupie dziewcz t mo e wiadczy o wi kszym stopniu upo ledzenia ich jako ci ycia, w porównaniu z ch opcami.
Pi cioletnia obserwacja lekowra liwo ci szzczepów grzybów dro d opodobnych u pacjentów onkologicznych
Cecyliaukaszuk,El?bieta Krajewska-Ku?ak,Wiaczes?aw Niczyporuk,Maryna Krawczuk-Rybak
Medical Mycology , 2000,
Abstract: Wst p: Literatura mikologiczna po wi ca du o miejsca problemowi oporno ci oraz zmniejszonej wra liwo ci grzybów na powszechnie stosowane lekiprzeciwgrzybicze.Cel pracy: Pi cioletnia obserwacja lekowra liwo ci szczepów grzybów dro d opodobnych izolowanych z ontocenozy jamy ustnej pacjentów ze schorzeniemnowotworowym oraz objawami kandydozy.Materia i metody: Badaniem obj to szczepy grzybów dro d opodobnych izolowanych z materia u pobranego z ontocenozy jamy ustnej pacjentówonkologicznych, u których w 1994 r. stwierdzane by y objawy czynnej kandydozy - 326 szczepów, i w 1999 r. - 104 szczepy.Wyniki: W przypadku szczepów Candida albicans wykazano ogó em wzrost oporno ci szczepów Candida albicans na badane leki z 15,1% w 1994 r. do27,7% w 1999 r. i jej spadek dla szczepów Candida species z 26,2% w 1994 do 12,2% w 1999 r. Interesuj ce jest pojawienie si w 1999 r. oporno ciszczepów Candida albicans na 5-fluorocytozyn . Badane szczepy Candida albicans wykazywa y na przestrzeni 5 lat prawie dwukrotny wzrost oporno cina 2 i wi cej badanych antymikotyków, w przeciwieństwie do izolatów Candida species, których oporno na 2 i wi cej leków spad a prawie dwukrotnie.Wnioski: Wykazano narastanie oporno ci szczepów Candida albicans na powszechnie stosowane chemioterapeutyki przeciwgrzybicze, g ównie imidazole.Zaobserwowano pojawienie si oporno ci szczepów Candida albicans na 5-fluorocytozyn . Stwierdzono spadek oporno ci badanych izolatów Candidaspecies na antymikotyki.
Wst pna ocena wiedzy piel gniarek na temat zaka eń szpitalnych
Anna Laskowska,El?bieta Krajewska-Ku?ak,Hanna Rolka,Cecyliaukaszuk
Medical Mycology , 2003,
Abstract: Wst p: Pracownicy s u b medycznych, a zw aszcza piel gniarki, s grup zawodow nara on na zagro enia wynikaj ce z wykonywania zawodu. Cel pracy: Wst pna ocena wiedzy piel gniarek na temat zaka eń szpitalnych. Materia i metody: Badaniem obj to 200 piel gniarek zatrudnionych w ró nych placówkach s u by zdrowia. Materia zebrano drog anonimowej ankiety, której kwestionariusz zosta specjalnie skonstruowany na potrzeby prowadzonych badań. Wyniki: W opinii wi kszo ci respondentek (52,5%) problem zaka eń szpitalnych w ich oddzia ach nie istnieje. Wi kszo (80%) badanych uwa a a, e zachodzi zró nicowanie zapadalno ci na zaka enia szpitalne w zale no ci od specyfiki oddzia u. Najcz ciej wymienianymi drogami przenoszenia si drobnoustrojów, odgrywaj cymi istotn rol w rozwoju patogenezy zaka eń szpitalnych, by y drogi: oddechowa (74%), pokarmowa (63%) i zabiegowa (59,5%). Wi kszo (95%) respondentów twierdzi a, e styl ycia pacjenta mo e zwi kszy podatno na zaka enia szpitalne. Wi kszo by a zgodna co do tego, e w asna flora bakteryjna chorego mo e stanowi przyczyn zaka enia (86,5%). Ca kowite wyeliminowanie powstawania zaka eń szpitalnych jest niemo liwe wed ug 80,5% ankietowanych. Uwa ano tak e, e najcz stsze, niepo dane nast pstwa zaka eń szpitalnych to wyd u enie czasu hospitalizacji (94,5%) i wzrost kosztów leczenia. W samoocenie badane piel gniarki i po o ne ocenia y w najwi kszym odsetku (67,5%) swoj wiedz na temat zaka eń szpitalnych i ich nast pstw jako dobr i czerpa y j g ównie ze szkoleń wewn trzzak adowych (87%). Respondentki dopatrywa y si trudno ci w zapobieganiu zaka eniom szpitalnym przede wszystkim w braku dostatecznej liczby personelu (58,5%). Wnioski: 1. Wiedza piel gniarek na temat zaka eń szpitalnych jest zró nicowana. 2. Celowe wydaje si prowadzenie dalszych, rozszerzonych badań oceniaj cych poziom wiedzy piel gniarek na temat zaka eń szpitalnych. 3. W opinii wi kszo ci respondentek w prewencj zaka eń szpitalnych powinni si w czy wszyscy pracownicy s u by zdrowia i powinna ona dotyczy ka dego, bez wyj tku, oddzia u szpitalnego.
Zaka enia grzybami dro d opodobnymi wyst puj ce na Oddziale Urologicznym Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Bia ymstoku
Jolanta Lewko,Hanna Rolka,El?bieta Krajewska-Ku?ak,Cecyliaukaszuk
Medical Mycology , 2001,
Abstract: Cel pracy: Prezentacja patogenów najcz ciej wywo uj cych grzybicze zaka enia dróg moczowych u pacjentów poddawanych zabiegom endourologicz-nym i przewlek emu cewnikowaniu oraz ocena ich lekowra liwo ci. Materia i metody: Badaniem obj to 1682 pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Urologii Samodzielnego Publicznego ZOZ-u Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Bia ymstoku w roku 1999, b d cych po zabiegu endourologicznym, u których istnia a konieczno za o enia na sta e cewnika do p cherza moczowego. Badaniu mikologicznemu poddano materia pobrany z rany pooperacyjnej, ropy, moczu oraz wymazy z pochwy. Uzyskane hodowle grzybów identyfikowano wed ug standardowych procedur mikologicznych. Do oceny lekowra liwo ci grzybów u yto testu ATB FUNGUS. Wyniki: Ogó em wyizolowano 276 szczepów grzybów dro d opodobnych, co stanowi o 16,4% wszystkich szczepów hodowanych w tym okresie na Oddziale Urologicznym. Z materia u pobranego od chorych izolowano w 82,6% szczepy Candida albicans w 12,3% Candida tropicalis, w 1,81% Can-dida krusei, w 1,45% Candida glabrata i Candida famata oraz w 0,36% Candida species. Grzyby dro d opodobne wyhodowano w 44,2% z moczu, w 28,9% z ran pooperacyjnych oraz w 22% z pochwy. Wszystkie badane szczepy by y wra liwe na nystatyn , mikonazol, ekonazol i ketokonazol oraz oporne na 5-fluorocytozyn . Jedynie 2 izolaty Candida tropicalis wykazywa y oporno na azolowe chemioterapeutyki przeciwgrzybicze. Wnioski: 1. Grzybicze zaka enia uk adu moczowego stanowi do wysoki odsetek zaka eń na Oddziale Urologicznym. 2. Dominuj cym czynnikiem etiologicznym by Candida albicans i Candida tropicalis. 3. Grzyby dro d opodobne izolowano g ównie z moczu pacjentów. 4. Stwierdzono wysok wra liwo badanych szczepów na chemioterapeutyki przeciwgrzybicze.
Prospektywna analiza skuteczno ci Lamisilu w terapii grzybic skóry i paznokci
El?bieta Krajewska-Ku?ak,Wiaczes?aw Niczyporuk,Cecyliaukaszuk
Medical Mycology , 1999,
Abstract: Wst p: Grzybice skóry stanowi ci gle znaczn cz schorzeń dermatologicznych. W literaturze odsetek zaka eń grzybiczych okre la si na 10-40% populacji wiata. Cel pracy: Prospektywna analiza skuteczno ci doustnej terapii terbinafin grzybic pierwotnie opornych na inne metody leczenia. Materia i metody: Badaniem obj to 34 chorych w wieku 31-67 lat. Przed pi cioma laty u tych pacjentów rozpoznano grzybic skóry g adkiej (15 osób), grzybic paznokci stóp (13 osób) i grzybic paznokci r k (6 osób). Po pi ciu latach od zakończenia w a ciwego leczenia analizowano obecno , nasilenie lub brak objawów klinicznych grzybicy oraz wynik badania mikologicznego bezpo redniego i hodowlanego materia u pobranego z miejsc uprzednio zmienionych procesem chorobowym. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych oraz mikologicznych bezpo rednich i hodowlanych u 15 chorych z grzybic skóry g adkiej oraz sze ciu z grzybic paznokci r k nie obserwowano nawrotu grzybicy. U jednego pacjenta spo ród 13 osób z grzybic paznokci stóp stwierdzono zmiany zabarwienia p ytek paznokciowych paluchów obu stóp, obecno umiarkowanie nasilonej hiperkeratozy podpaznokciowej i miernie nasilonej onycholizy oraz dodatni wynik badania bezpo redniego. W hodowli uzyskano wzrost Trichophyton rubrum (tego samego czynnika etiologicznego co poprzednio). Po 5 latach obserwacji stwierdzili my skuteczno doustnego leczenia Lamisilem przy grzybicy paznokci stóp w 92,3%, w grzybicy paznokci r k w 100% i w grzybicy skóry g adkiej w 100%. Wnioski: Lamisil wydaje si skutecznym lekiem w zwalczaniu grzybicy skóry i paznokci.
Ocena aktywno ci enzymów hydrolitycznych szczepów grzybów dro d opodobnych izolowanych z ontocenozy narz dów moczop ciowych
El?bieta Krajewska-Ku?ak,Cecyliaukaszuk,Wiaczes?aw Niczyporuk,Jadwiga Trybu?a
Medical Mycology , 1998,
Abstract: Celem pracy by a ocena (przy u yciu testu API ZYM firmy bioMérieux) aktywno ci wybranych enzymów hydrolitycznych szczepów grzybów dro d opodobnych izolowanych z ontocenozy cewki moczowej i pochwy oraz wykazanie ewentualnych ró nic w aktywno ci enzymatycznej w zale no ci od ontocenozy i gatunku grzyba dro d opodobnego. Ocenie aktywno ci hydrolitycznej poddano ogó em 87 szczepów grzybów dro d opodobnych, w tym 68 izolatów Candida albicans i 19 Candida species (11 - Candida glabrata, 4 - Candida krusei, 2 - Candida tropicalis, 1 - Candida kefyr i 1 - Candida rugosa) izolowanych z ontocenozy cewki moczowej lub pochwy. Ogó em szczepy uzyskiwane z ontocenozy cewki moczowej charakteryzowa y si aktywno ci 13 z 19 badanych hydrolaz, izolaty z ontocenozy pochwy aktywno ci 18 hydrolaz. Izolaty Candida albicans uzyskane z ontocenozy cewki moczowej charakteryzowa a najwi ksza aktywno arylamidazy leucynowej i lipazy esterazowej, najmniejsza trypsyny, a uzyskane z ontocenozy pochwy - najwi ksza aktywno arylamidazy leucynowej i lipazy esterazowej, najmniejsza a -galaktozydazy i b-glukuronidazy. Szczepy Candida species uzyskane z ontocenozy cewki moczowej mia y najwi ksz aktywno esterazy, lipazy i a-chymotrypsyny, najmniejsz arylamidazy cystynowej, a izolaty Candida species z ontocenozy pochwy najwi ksz fosfatazy kwa nej i arylamidazy leucynowej, najmniejsz za a-galaktozydazy i N-acetylo-b--glukozyloamidazy. Szczepy Candida glabrata wyizolowane z ontocenozy cewki moczowej charakteryzowa y si aktywno ci 9 badanych hydrolaz, Candida krusei i tropicalis - 11 enzymów, szczep Candida kefyr - 6 hydrolaz, a izolat Candida rugosa - 7 enzymów. Szczepy Candida glabrata wyizolowane z ontocenozy pochwy charakteryzowa y si aktywno ci 15 badanych hydrolaz, izolaty Candida krusei - 12 enzymów, szczepy Candida tropicalis - 10 hydrolaz, izolaty Candida kefyr - 13 hydrolaz, a szczep Candida rugosa - 4 enzymów. Stwierdzono, e najcz ciej izolowanym z ontocenozy pochwy i cewki moczowej gatunkiem grzybów dro d opodobnych jest Candida albicans i Candida glabrata. Wykazano znamiennie statystycznie wy sz aktywno enzymatyczn szczepów izolowanych z ontocenozy pochwy w porównaniu z izolatami z ontocenozy cewki moczowej. Szczepy Candida albicans w porównaniu z izolatami Candida species mia y aktywno wi kszej liczby hydrolaz. Poszczególne szczepy, bez wzgl du na miejsce izolacji, charakteryzowa a ró na aktywno enzymatyczna.
Page 1 /223821
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.