oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2014 ( 3 )

2013 ( 6 )

2012 ( 27 )

2011 ( 11 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 120 matches for " Balagué Mola "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /120
Display every page Item
L'ús de la norma de qualitat ISO 9001 a les biblioteques d'institucions d'educació superior
Balagué Mola, Núria
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007,
Abstract: La norma ISO 9001 és un dels instruments de gestió que han estat adoptats per les biblioteques durant els darrers anys. En aquest article es presenten els trets principals de les biblioteques d'institucions d'ensenyament superior que han assolit la certificació dels seus sistemes de gestió de la qualitat amb la norma ISO 9001:2000, els motius que les han dut a certificar-se, i els avantatges i les dificultats que els ha comportat aplicar-la. Finalment, s'ofereix una visió prospectiva sobre el futur de la norma ISO 9001 a les biblioteques universitàries.Las norma ISO 9001 es uno de los instrumentos de gestión que han sido adoptados por las bibliotecas durante los últimos a os. En este artículo se presentan las principales características de las bibliotecas de instituciones de ense anza superior que han obtenido la certificación de su sistema de gestión de la calidad con la norma ISO 9001:2000, los motivos que las han llevado a certificarse, y las ventajas y dificultades que les ha supuesto su aplicación. Finalmente, se ofrece una visión prospectiva sobre el futuro de la norma ISO 9001 en las bibliotecas universitarias.ISO standard 9001 is one of a set of management tools that libraries have adopted in recent years. This article focuses on libraries in higher education institutions that have received ISO certification of their quality management systems (ISO standard 9001:2000). We examine their reasons for seeking certification and the advantages and difficulties they have encountered in applying this ISO standard. Finally, we consider the future prospects of ISO standard 9001 in university libraries.
El uso de la norma de calidad ISO 9001 en las bibliotecas de instituciones de educación superior
Balagué Mola, Núria
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007,
Abstract: La norma ISO 9001 és un dels instruments de gestió que han estat adoptats per les biblioteques durant els darrers anys. En aquest article es presenten els trets principals de les biblioteques d'institucions d'ensenyament superior que han assolit la certificació dels seus sistemes de gestió de la qualitat amb la norma ISO 9001:2000, els motius que les han dut a certificar-se, i els avantatges i les dificultats que els ha comportat aplicar-la. Finalment, s'ofereix una visió prospectiva sobre el futur de la norma ISO 9001 a les biblioteques universitàries.Las norma ISO 9001 es uno de los instrumentos de gestión que han sido adoptados por las bibliotecas durante los últimos a os. En este artículo se presentan las principales características de las bibliotecas de instituciones de ense anza superior que han obtenido la certificación de su sistema de gestión de la calidad con la norma ISO 9001:2000, los motivos que las han llevado a certificarse, y las ventajas y dificultades que les ha supuesto su aplicación. Finalmente, se ofrece una visión prospectiva sobre el futuro de la norma ISO 9001 en las bibliotecas universitarias.ISO standard 9001 is one of a set of management tools that libraries have adopted in recent years. This article focuses on libraries in higher education institutions that have received ISO certification of their quality management systems (ISO standard 9001:2000). We examine their reasons for seeking certification and the advantages and difficulties they have encountered in applying this ISO standard. Finally, we consider the future prospects of ISO standard 9001 in university libraries.
El suport a la recerca de les biblioteques universitàries catalanes : estat actual
Camón Luis, Enric,Rey Martín, Carina,Balagué Mola, Núria
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2012,
Abstract: Objectius: L'objectiu de la investigació és determinar quins són els serveis de suport a la recerca que les biblioteques universitàries ofereixen per al personal docent i investigador. A més, pretén oferir una síntesi de la realitat d'aquests serveis de suport a Catalunya. -- Metodologia: La investigació es va realitzar a partir d'un qüestionari en format web que s'adre ava a la direcció de les biblioteques universitàries. El qüestionari va ser validat per especialistes en metodologia d'aquestes eines d'investigació i per professionals del sector de les biblioteques universitàries. -- Resultats: Els resultats de la investigació són molt representatius ja que dibuixen una radiografia de la totalitat de les biblioteques universitàries catalanes. Es constata que les posicions de les biblioteques de titularitat pública i privada són diferents en un bon nombre dels aspectes analitzats. Altrament, es destaca la necessitat d'incidir de manera decidida en els serveis de suport a la recerca per adaptar-los a les particularitats dels equips d'investigació de cada institució.Objetivos: El objetivo de la investigación es determinar cuáles son los servicios de apoyo a la investigación que las bibliotecas universitarias ofrecen para el personal docente e investigador. Además, pretende ofrecer una síntesis de la realidad de estos servicios de apoyo en Catalu a. -- Metodología: La investigación se realizó a partir de un cuestionario en formato web que se dirigía a la dirección de las bibliotecas universitarias. El cuestionario fue validado por especialistas en metodología de estas herramientas de investigación y por profesionales del sector de las bibliotecas universitarias. -- Resultados: Los resultados de la investigación son muy representativos ya que dibujan una radiografía de la totalidad de las bibliotecas universitarias catalanas. Y se constata que las posiciones de las bibliotecas de titularidad pública y privada son diferentes en un buen número de los aspectos analizados. De otro modo, se destaca la necesidad de incidir de manera decidida en los servicios de apoyo a la investigación para adaptarlos a las particularidades de los equipos de investigación de cada institución.Objectives: the aim of this study was to determine which research support services are offered by university libraries to teaching and research staff. In addition, the goal was to summarize the situation of research support services in Catalonia. -- Method: the research was based on a web questionnaire given to university library directors. The questionnaire was validated by specialists in th
Informe de la 30th ELAG Conference New Tools and new library practices (Bucarest, 26 28 de mar de 2006)
Abadal, Ernest,Anglada i de Ferrer, Lluís M.,Balagué Mola, Núria,Keefer, Alice
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2006,
Abstract:
Towards Cloud Management by Autonomic Manager Collaboration  [PDF]
Omid Mola, Michael A. Bauer
Int'l J. of Communications, Network and System Sciences (IJCNS) , 2011, DOI: 10.4236/ijcns.2011.432097
Abstract: The management of clouds comprised of hundreds of hosts and virtual machines present challenging problems to administrators in ensuring that performance agreements are met and that resources are efficiently utilized. Automated approaches can help in managing such environments. Autonomic managers using policy-based management can provide a useful approach to such automation. We outline how collections of collaborating autonomic managers in cloud can be a step towards better management of clouds. We describe how a hierarchy of policy-based autonomic managers can collaborate using messages. The messages and when to communicate is inferred automatically from the policies given to the managers. We evaluate the approach via a prototype inspired by a cloud virtualized infrastructure and show how collaboration between managers in a hierarchy can improve the response time of a web server and avoid service level agreement violations. Results of three different scenarios shows the importance of collaboration between managers at different authority levels and how this collaboration can help to increase efficiency of current infrastructures.
Seasonal and spatial distribution of Brachionus (Pallas, 1966; Eurotatoria: Monogonanta: Brachionidae), a bioindicator of eutrophication in lake El-Manzalah, Egypt
HRA. Mola
Biology and Medicine , 2011,
Abstract: Rotifers, especially Brachionus sp., are the major component of zooplankton in Egyptian eutrophic lakes. Thesespecies play an important role as bioindicator in these aquatic environments. In present study, twenty-fourzooplankton samples were collected and investigated along six stations of southeastern sector of the lake fromAugust 2009 to May 2010. Brachionus sp. were the most abundant species constituting 74.8 % of the total rotifersand 59.87 % of the total zooplankton. It was represented by 7 species which are; Brachionus angularis, B.budapestinensis, B. calyciflorus, B. caudatus, B. plicatilis, B. urceolaris and B. quadridentatus. The highestabundance of Brachionus sp. was recorded at Ibn Salam Station (4227493 Org./m3) during summer due to the effectof water discharge rich in nutrients through 3 main drains in this area while the lowest abundance was recorded at El-Qaboti Station (333 Org./m3) during winter. Brachionus angularis and B. calyciflorus formed collectively (92.16 % ofthe total Brachionus sp.). The presence of these species of Brachionus in high composition indicates eutrophicationof Lake El-Manzalah.
Fabrication and Microstructure of Layers Containing Intermetallic Phases on Magnesium
R. Mola
Archives of Foundry Engineering , 2013,
Abstract: Al- and Al/Zn-enriched layers containing intermetallic phases were deposited on the Mg substrate by heating the Mg specimens in contactwith the powdered materials in a vacuum furnace. The Al-enriched surface layers were produced using Al powder, whereas the Al/Znenriched layers were obtained from an 80 wt.% Al + 20 wt.% Zn powder mixture. The microstructure and composition of the layers wereanalyzed by optical microscopy, scanning electron microscopy and X-ray diffraction. The results showed that the Al-enriched layercomprised an Mg17Al12 intermetallic phase and a solid solution of Al in Mg. The layer obtained from the Al+Zn powder mixture wascomposed of Mg-Al-Zn intermetalic phases and a solid solution of Al and Zn in Mg. Adding 20% of Zn into the Al powder resulted in theformation of a considerably thicker layer. Moreover, the hardness of the surface layers was much higher than that of the Mg substrate.
Convergence to equilibria for a three-dimensional conserved phase-field system with memory
Gianluca Mola
Electronic Journal of Differential Equations , 2008,
Abstract: We consider a conserved phase-field system with thermal memory on a tridimensional bounded domain. Assuming that the nonlinearity is real analytic, we use a Lojasiewicz-Simon type inequality to study the convergence to steady states of single trajectories. We also give an estimate of the convergence rate.
Technical instructions and feedback reduce the shooting effectualy in no trained young subjects Las instrucciones técnicas y el feedback pueden reducir la efectividad del lanzamiento a canasta en jóvenes no entrenados
C. Claramunt,N. Balagué
Motricidad : European Journal of Human Movement , 2011,
Abstract: This study compares the shooting basketball efficacy from short, middle and long distance of two interventions applied to untrained youth: one without offering any type of information (NI) and another with instructions and knowledge of performance feedback (I+CE). Two groups formed by 20 physical education students (E group) and 17 young basketball players (B group) were analysed. All participants shot 20 times from each distance in both experimental situations. Half of the participants followed the sequence NI – I+CE and the other I+CE – NI. In E group the efficacy in the NI intervention was 40,33% (±13,88%) and in the I+CE intervention 34,42% (±13,97%), being the difference significantly different (t = 2,97; p<0,01). In the B group the efficacy of the NI intervention was 47,4% (±9,05%) and in the I+CE intervention 44,12% (±12,06 %). The analysis by shooting positions show only significant differences (in both groups) in short distances (p<0,05). The NI intervention is more effective, especially in short shooting distances, than the I+CE intervention in young specifically untrained population. Key Words: instructions, feedback, knowledge of performance, basketball shooting, dynamical systems theory. El estudio compara la efectividad del lanzamiento a canasta desde corta, media y larga distancia, respectivamente, de dos intervenciones aplicadas a población joven no entrenada: una sin ofrecer ninguna información (NI) y otra con instrucciones y feedback sobre conocimiento de la ejecución (I+CE). Se analizaron 2 grupos formados por 20 estudiantes de ciencias de la actividad física (grupo E) y 17 ni os practicantes de baloncesto (grupo B). Los integrantes de ambos grupos realizaron 20 lanzamientos desde cada distancia, en cada una de las dos situaciones experimentales. La mitad de los participantes siguió la secuencia de intervención NI – I+CE y el otro I+CE – NI. En el grupo E el total de la efectividad en la intervención NI fue del 40,33% (± 13,88%) y el de la intervención I+CE del 34,42% (± 13,97%), siendo la diferencia estadísticamente significativa (t = 2,97; p<0,01). En el grupo B la efectividad de la intervención NI fue del 47,4% (±9,05%) y de la intervención I+CE del 44,12% (±12,06 %). En el análisis por posiciones, sólo se encuentran diferencias significativas (en los dos grupos) en las distancias más cercanas a la canasta (p<0,05). Existe una mayor efectividad, especialmente en el lanzamiento desde distancias cortas, de la intervención sin ninguna información respecto a la intervención basada en instrucciones y conocimiento de la ejecución, en po
HARNESSING THE INTRINSIC ENVIRONMENT BRAIN - BODY METASTABILITY. TOWARD MULTI - TIME - SCALE LOAD STIMULATOR/SIMULATOR SYSTEMS.
Robert Hristovski,Natàlia Balagué
Research in Physical Education, Sport and Health , 2012, DOI: 18578152
Abstract: In this paper we propose a technical device to implement in eddy current brakes of exercise machine. It is based on the recently found spontaneous behaviour of the human beings environment brain-body system while performing various kinds of goal-directed tasks. We hypothesize that embedding the performers in a multi-time-scale (MTS) fluctuation regime of resistance will provide a high adaptive effects on their bodily functions. First we make a brief review on investigated tasks that revealed such fluctuation temporal performance structure and then we proceed to a more technical description of performance temporal fluctuations and their main properties. In the final part we describe the expected properties and benefits of ergometers and exercise machines implementing such system.
Page 1 /120
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.