oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 10 of 255 matches for " Antoinette Gmeiner "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /255
Display every page Item
Person- centred communication Theory and Practice 1998
Antoinette Gmeiner
Health SA Gesondheid , 1998, DOI: 10.4102/hsag.v3i1.343
Abstract: Person- centred communication offers helping professionals an understanding of the theory, practice, and value base that underline a person- centred approach in helping people. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.
Editorial Comments
Antoinette Gmeiner
Health SA Gesondheid , 2001, DOI: 10.4102/hsag.v6i3.69
Abstract: The world is still devastated by the horror terrorist attack on the United States of America and the loss of lives of thousands of people, as well as the loss of the 266 people aboard the four planes that crashed into the World Trade Centre, the Pentagon and near Pittsburgh. Opsomming Die wêreld is nog in skok oor die geweldadige terroriste aanval en die verlies van duisende lewens, insluitend die verlies van die 266 mense aanboord die vier vliegtuie wat in Amerika neergestort het. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.
Learning Human Skills An Experiental and Feflective Guide for Nurses - Third Edition 1995
Antoinette Gmeiner
Health SA Gesondheid , 1997, DOI: 10.4102/hsag.v2i3.338
Abstract: Learning Human Skills is widely regarded as one of the key text for teaching and learning effective interpersonal, councelling and group skills at both student and practitioner level. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.
Riglyne vir ‘n omvattende verrykingsprogram vir die bevordering van die geestesgesondheid
Antoinette Gmeiner,Marie Poggenpoel
Health SA Gesondheid , 1997, DOI: 10.4102/hsag.v2i2.325
Abstract: In Suid-Afrika, met die snelle veranderinge in die politiek, ekonomie, lewenstyl en tegnologiese vooruitgang, gepaard met die geweld tans in die land, is die lewenskwaliteit van mense so bemvloed dat produktiwiteit en gedrag benadeel is. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.
Policemen's perception of their experience working in a high-risk area
Leigh Robinson,Antoinette Gmeiner
Health SA Gesondheid , 1998, DOI: 10.4102/hsag.v3i3.358
Abstract: In this article the results of research, undertaken to explore and describe how single male policemen belonging to one of three identified units experience working in a specific high-risk metropolitan area in Gauteng, are discussed. Opsomming In hierdie artikel word die resultate bespreek om die ervaring van alleenlopende manlike polisiebeamptes, wat aan een van die drie ge'identifiseerde eenhede van 'n spesifieke hoe-risiko metropolitaanse area in Gauteng behoort, te verken en te beskryf. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.
The facilitation of a team-building process: Implications for mental health
Antoinette Gmeiner,Sandra van Wyk
Health SA Gesondheid , 2001, DOI: 10.4102/hsag.v6i3.70
Abstract: The goal of this article was to explore and describe team members’ experience of obstacles in their functioning as an effective team and their views of elements contributing to an effective and productive team. Opsomming Die doel van hierdie artikel was om spanlede se ervaring van struikelblokke in effektiewe spanfunksionering te verken en te beskryf, asook om hul menings ten opsigte van elemente wat kan bydra tot ‘n effektiewe en produktiewe span in te win. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.
The experience of biological fathers of their partners’ termination of pregnancy
Marie Myburgh,Antoinette Gmeiner,Sandra van Wyk
Health SA Gesondheid , 2001, DOI: 10.4102/hsag.v6i1.56
Abstract: The purpose of this article was to explore and describe how single adult biological fathers experience the termination of pregnancy their partners had. Opsomming Die doel van die artikel was om eerstens ondersoek in te stel en te beskryf hoe enkellopende, volwasse biologiese vaders die be indiging van hul maats se swangerskap beleef. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.
Support for adult biological fathers during termination of their partners’ pregnancies
Marie Myburgh,Antoinette Gmeiner,Sandra van Wyk
Health SA Gesondheid , 2001, DOI: 10.4102/hsag.v6i1.57
Abstract: Nobody denies the fact that termination of pregnancy has an effect on women, but very few people realise that termination of pregnancy also has a major impact on men. Opsomming Niemand ontken dat die be indiging van swangerskap ‘n uitwerking op die vrou het nie, maar baie min mense besef dat die be indiging van swangerskap ook ‘n beduidende invloed op mans het. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.
Professional nurses' experience of violence when nursing mentally ill people in general hospital settings: A phenomenological study
Thandisizwe Redford Mavundia,Marie Poggenpoel,Antoinette Gmeiner
Health SA Gesondheid , 1998, DOI: 10.4102/hsag.v4i3.365
Abstract: Due to a lack of the knowledge and skills required for nursing mentally ill people, professional nurses in general hospital settings tend to not apply appropriate techniques when dealing with mentally ill people. Opsomming Weens die gebrek aan kennis en vaardighede benodig vir die verpleging van geestesversteurde persone, hanteer professionele verpleegkundiges in algemene hospitale geestesversteurde persone sonder bogenoemde kennis en vaardighede. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.
The family’s experience of having a mentally ill family member
Margaret Ngqoboka,Antoinette Gmeiner,Marie Poggenpoel
Health SA Gesondheid , 1998, DOI: 10.4102/hsag.v4i3.366
Abstract: The purpose of this study was firstly to explore and describe the experience of families with a mentally ill family member and secondly to describe guidelines (based on the results obtained) for the advanced psychiatric nurse practitioner to assist families in mobilising their resources to facilitate the promotion, maintenance and restoration of their mental health as an integral part of health. Opsomming Die doel van hierdie studie was eerstens om die belewenis van gesinne wat 'n geestesongestelde gesinslid het, te verken en beskryfen in die tweede piek om riglyne te beskryfvir die gevorderde psigiatriese verpleegpraktisyn om hierdie gesinne the help in die mobilise ring van hulpbronne om hul geestes gesondheid as integrate deel van gesondheid te bevorder, te handhaaf en te herstel. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.
Page 1 /255
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.