oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 6 )

2018 ( 25 )

2017 ( 41 )

2016 ( 64 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 13719 matches for " Anna Adamska "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /13719
Display every page Item
M. Rem, De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340). Naar een lokaliseringsprocedure voor het veertiende-eeuws Middelnederlands
Anna Adamska
BMGN : Low Countries Historical Review , 2004,
Abstract:
J.F. Benders, Bestuursstructuur en schriftcultuur. Een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het eind van de 15de eeuw
Anna Adamska
BMGN : Low Countries Historical Review , 2003,
Abstract:
Rola probiotyków w chorobach alergicznych
Patrycja Szachta,Anna Adamska,Miros?awa Ga??cka,Wojciech Cichy
Pediatria Wspó?czesna , 2011,
Abstract: Celem pracy by a ocena skuteczno ci probiotykoterapii w zapobieganiu, leczeniu oraz agodzeniu objawów chorób alergicznych. Cz sto ich wyst powania we wspó czesnym wiecie wzrasta, a wp yw na to ma w g ówniej mierze higienizacja ycia oraz zanieczyszczenie rodowiska. Podstaw alergii stanowi zak ócony mechanizm immunologiczny, prowadz cy do zaburzenia równowagi stosunku limfocytów Th1/Th2. Wp yw bakterii jelitowych na kszta towanie odpowiedzi immunologicznej sta si podstaw licznych badań nad probiotykami i ich korzystnym wp ywem na uk ad odporno ciowy organizmu. Probiotyki stanowi skuteczn opcj terapeutyczn i profilaktyczn u pacjentów alergicznych. Jednak ich skuteczno w prewencji choroby jest wy sza ani eli w agodzeniu ju istniej cych objawów.
Kompleksy trombina-antytrombina III (TAT) jako markery generacji trombiny u dzieci z przewlek ym wirusowym zapaleniem w troby typu B lub C
Inga Adamska,Anna Szaflarska-Szczepanik,Andrzej Chrobot,Arleta Kulwas
Pediatria Wspó?czesna , 2002,
Abstract: Wprowadzenie: W troba pe ni zasadnicz rol w procesach krzepni cia, a ostre i przewlek e schorzenia w troby objawiaj si przede wszystkim zaburzeniami hemostazy. Celem pracy by a ocena stopnia zaburzeń w uk adzie hemostazy u dzieci z przewlek ym wirusowym zapaleniem w troby (p.w.z.w.) typu B lub C w oparciu o pomiar poziomu kompleksów TAT, D-dimerów, wspó czynnika INR i d ugo ci czasu kaolinowo-kefalinowego. Badaniem obj to 100 dzieci z rozpoznanym p.w.z.w. typu B lub typu C w wieku od 3 do 17 lat. Ocen histopatologiczn bioptatów w troby przedstawiono wed ug zmodyfikowanej klasyfikacji Scheuera. U ka dego pacjenta oznaczono poziom we krwi kompleksów TAT, D-dimerów oraz wspó czynnik INR i d ugo czasu kaolinowo-kefalinowego. Wyniki: W grupie dzieci chorych stwierdzono znacznie wy sze poziomy kompleksów TAT, D-dimerów oraz krótsz d ugo czasu APTT w stosunku do dzieci grupy porównawczej. Nie stwierdzono ró nic istotnych statystycznie w zakresie badanych parametrów krzepni cia krwi u dzieci z p.w.z.w. B i p.w.z.w. C w zale no ci od stopnia aktywno ci zapalnej i stopnia w óknienia w troby. Wniosek: U dzieci z przewlek ym wirusowym zapaleniem w troby obserwuje si zwi kszon krzepliwo krwi z cechami podprogowego zespo u wewn trznaczyniowego wykrzepiania, która w pocz tkowych okresach zaawansowania klinicznego choroby nie wykazuje zwi zku ze stopniem aktywno ci zapalnej i stopniem w óknienia w troby.
Wp yw eliminacyjnej diety bezmlecznej na stan od ywienia dzieci do ukończenia drugiego roku ycia
Inga Adamska,Kinga ?wi?tek,Mieczys?awa Czerwionka-Szaflarska,Anna Zawadzka-Gralec
Pediatria Wspó?czesna , 2007,
Abstract: Wprowadzenie: Nadwra liwo pokarmowa jest jedn z najcz stszych chorób wywo uj cych niedo ywienie u dzieci. Cel pracy: Ocena wp ywu diety eliminacyjnej na stan od ywienia i rozwój somatyczny dzieci Materia i metodyka: Badanie obj o grup 60 dzieci w wieku od 4 do 24 miesi cy ycia. W celu dokonania oceny stanu od ywienia przeprowadzono badania antropometryczne: pomiar wzrostu, wagi, obwodów (g owy, klatki piersiowej, ramienia) oraz fa dów skórno-t uszczowych. Wyniki badań porównano z biologicznymi uk adami odniesienia. Wyniki: Przeprowadzona analiza wykaza a, e ok. 1/4 badanych dzieci by a wg wska nika Cole'a niedo ywionych, cz ciej dzieci w wieku niemowl cym. Analizowane parametry antropometryczne dzieci na diecie bezmlecznej ulega y poprawie po 5 miesi cach stosowania diety, a nast pnie ponownemu pogorszeniu u dzieci stosuj cych diet ponad 16 miesi cy. Dzieci w wieku poniemowl cym mia y natomiast lepszy stan od ywienia bia kowego, który mo e wynika z fizjologicznej przebudowy sk adu cia a, z tendencj do zwi kszenia udzia u masy mi niowej. Na podstawie badań wykazano, i rednia zawarto tkanki t uszczowej u badanych dzieci wynosi a ok. 24%, stwierdzono równie niedostatetyczny wzrost (d ugo cia a <10centyla) u 18,3% dzieci, a w ród 13,3% dzieci na diecie eliminacyjnej wyst pi y nieprawid owo ci w obwodzie g owy w stosunku do wieku. Natomiast dysproporcje obwodu g owy w stosunku do obwodu klatki piersiowej, powy ej 2 pasm centylowych, wyst pi y u 2 badanych, natomiast u 18,4% dzieci dysproporcje obejmowa y 2 pasma centylowe. Stan niedo ywienia wykazano równie u 44% badanych niemowl t karmionych piersi przez matki stosuj ce diet eliminacyjn . Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań mo na stwierdzi , e istnieje zagro enie zaburzeń w rozwoju fizycznym oraz sk adzie cia a dzieci stosuj cych diet eliminacyjn .
Analiza wybranych parametrów krzepni cia krwi u dzieci i m odzie y chorych na wrzodziej ce zapalenie jelita grubego
Inga Adamska,Gra?yna Mierzwa,Anna Szaflarska-Pop?awska,Arleta Kulwas
Pediatria Wspó?czesna , 2004,
Abstract: Wprowadzenie: W patogenezie wrzodziej cego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) coraz cz ciej zwraca si uwag na zaburzenia w uk adzie hemostazy, a powik ania zakrzepowo-zatorowe dotycz ok. 6% doros ych cierpi cych na to schorzenie. Cel pracy: Ocena stopnia zaburzeń w uk adzie hemostazy u dzieci i m odzie y w przebiegu w.z.j.g. Materia i metodyka: U 20 dzieci i m odzie y z w.z.j.g. oraz u 50 dzieci i m odzie y grupy porównawczej oznaczono aktywno antytrombiny III (AT III), poziomy kompleksów trombina–antytrombina III (TAT), fibrynogenu, liczb p ytek krwi, czas krzepni cia APTT (activated partial thromboplastin time) oraz wska nik INR. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono w grupie dzieci i m odzie y chorych na w.z.j.g. istotnie statystycznie d u szy redni czas krzepni cia kaolinowo-kefalinowy, wy sz warto INR, wy sz liczb p ytek krwi, wy szy poziom kompleksów TAT, ni sz aktywno AT III w stosunku do grupy porównawczej. Nie stwierdzono ró nicy istotnej statystycznie pomi dzy st eniem fibrynogenu w obu analizowanych grupach. Wnioski: U dzieci i m odzie y chorych na w.z.j.g. stwierdzono wyd u enie czasu krzepni cia zarówno torem zewn trzpochodnym, jak i wewn trzpochodnym, a tak e cechy wzmo onej generacji trombiny ze zu yciem w tym procesie antytrombiny III.
Próba analizy obrazu klinicznego zaka enia TTV u niemowl t i ma ych dzieci
Ewa ?o?-Rycharska,Gra?yna Swincow,Anna Szaflarska-Pop?awska,Inga Adamska
Pediatria Wspó?czesna , 2008,
Abstract: Wprowadzenie: Cz sto zaka enia wirusem TT (Torque teno virus - TTV) jest znaczna, dlatego prowadzone s badania nad jego pato-genno ci . Analizowana jest rola zaka enia w chorobach w troby, ale tak e w chorobach przewodu pokarmowego, uk adu oddechowego, krwiotwórczego czy moczowego. Cel pracy: Ocena obrazu klinicznego zaka enia TTV u niemowl t i ma ych dzieci. Materia i metodyka: Do badania w czono 55 pacjentów, w wieku od 1 do 36 miesi cy. Dzieci by y hospitalizowane z ró nych przyczyn. W trakcie hospitalizacji u 27 dzieci (49%) stwierdzono zaka enie TTV metod PCR z u yciem dwóch zestawów primerów. Porównywano wyniki badania klinicznego i badań dodatkowych pomi dzy dzie mi zaka onymi i niezaka onymi TTV. Wyniki: Nie stwierdzono zale no ci cz sto ci zaka eń od aktualnego rozpoznania. Porównywalne w obu grupach by y wyniki morfologii krwi, z wyj tkiem monocytozy, która cz ciej wyst powa a u dzieci niezaka onych TTV. rednia warto aminotransferazy alaninowej (alanin aminotranspherase - AIAT) i aminotransferazy asparaginianowej (asparaginian aminotranspherase - AspAT) dzieci niezaka onych by a wi ksza, dla AspAT ró nica by a statystycznie istotna (p=0,04). Wnioski: Nie stwierdzono zwi zku zaka enia TTV z ostrymi schorzeniami uk adu oddechowego oraz przewodu pokarmowego u niemowl t i ma ych dzieci. Nie wykazano tak e negatywnego wp ywu zaka enia TTV na wyniki podstawowych badań laboratoryjnych w tej grupie pacjentów.
Alergia pokarmowa u dzieci - trudno ci diagnostyczne
Inga Adamska
Pediatria Wspó?czesna , 2011,
Abstract: Diagnostyka alergii pokarmowej jest procesem trudnym i wieloetapowym. Niew a ciwa diagnoza mo e narazi pacjenta na niepotrzebne leczenie, m.in. diet eliminacyjn . Podstaw rozpoznania alergii pokarmowej jest szczegó owo przeprowadzone badanie lekarskie oraz próby eliminacji i prowokacji. Podejrzenie alergii IgE-zale nej u cz ci pacjentów mo na potwierdzi testami skórnymi i oznaczeniem swoistych antygenowo przeciwcia klasy IgE. Ze wzgl du na ryzyko wyst pienia powik ań podczas prób prowokacyjnych i niedoborów ywieniowych w czasie stosowania diet eliminacyjnych, opieka lekarska nad dzie mi z alergi pokarmow wymaga znacznej wiedzy i do wiadczenia.
Schizothyrioma ptarmicae (Helotiales, Ascomycota), a rare European fungus newly found in Poland
Iwona Adamska
Acta Societatis Botanicorum Poloniae , 2004, DOI: 10.5586/asbp.2004.009
Abstract: The morphological properties of Schizothyrioma ptarmicae (Helotiales, Ascomycota), a fungus known from a single locality in Poland and infrequently reported from Europe, are described and illustrated. Schizothyrioma ptarmicae is a parasite of leaves of Achillea ptarmica. It has been found in the Myrico-Saliceto auritae and Cirsio-Polygonetum plant associations of the S owiński National Park. Additionally, the properties of the specimens of S. ptarmicae collected were compared with those of S. aterridium, the only other member of the genus Schyzothyrioma.
Standard and quality of life of rural areas population in the view of new paradigm of development
Adamska Hanna
Journal of Agribusiness and Rural Development , 2012,
Abstract: One of the main tasks of modern civilization is development according to a New Paradigm, so-called sustainable development.It involves economic and social de-velopment with respect to the state of environment. Demands of sustainable development involve the notion of intergenerational justice, which provides the possibilities of meeting the requirements of humanity in the future. A man constitutes the centre of interest and is the main subject of sustainable development. Its superior aim is to fulfill the needs and aspirations of people, especially the improvement of their standard and quality of life. The work presents analysis of theoretical and empirical issues connected with the development, as well as the standard and quality of life of rural areas population in the region of Lower Silesia, taking into account its functional regions. The analysis made use of sustainable development indexes, basing on normalization method. The mentioned indexes involved housing conditions, as well as expenses connected with housing, health, culture and sport. Areas situated in the surrounding of larger urban agglomerations with higher potential of development, proved to acquire higher standards and quality of life. From the regional point of view the lowest values featured region I of rural character. Research results clearly defined the standard and quality of life of rural areas population in Lower Silesian voivodeship, as well as the changes in these two examined parameters, which confirmed the results of the research conducted in the territory of the whole country.
Page 1 /13719
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.