oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

4 ( 1 )

2020 ( 5 )

2019 ( 262 )

2018 ( 331 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 250022 matches for " Ana Novella Cámara "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /250022
Display every page Item
La cultura moral, questió de pràctiques sistematitzades / La culture morale, question des pratiques systématiques La cultura moral, cuestión de prácticas sistematizadas The moral culture, a question of systematic practices
Ana Novella Cámara
Temps d'Educació , 2012,
Abstract: Ressenya del llibre Josep M. Puig Rovira (coord.), Inés Doménech, Mònica Gijón, Xus Martín, Laura Rubio, Jaume Trilla. Cultura moral y educación. Barcelona, Graó, 2012. _______________________________________________________ Critique du livre Josep M. Puig Rovira (coord.), Inés Doménech, Mònica Gijón, Xus Martín, Laura Rubio, Jaume Trilla. Cultura moral y educación. Barcelona, Graó, 2012. Rese a del libro Josep M. Puig Rovira (coord.), Inés Doménech, Mònica Gijón, Xus Martín, Laura Rubio, Jaume Trilla. Cultura moral y educación. Barcelona, Graó, 2012. Review of book Josep M. Puig Rovira (coord.), Inés Doménech, Mònica Gijón, Xus Martín, Laura Rubio, Jaume Trilla. Cultura moral y educación. Barcelona, Graó, 2012.
Ciutat, escola i participació infantil: avaluació i innovacions del projecte ‘La participació dels infants a la ciutat’ City, school and children’s participation: evaluation and innovation resulting from the project ‘Children’s participation in the city’ Ciudad, escuela y participación infantil: evaluación e innovaciones participadas del proyecto ‘La participación de los ni os en la ciudad’
Ana María Novella Cámara
Temps d'Educació , 2010,
Abstract: Actualment, la participació infantil és una responsabilitat compartida per municipi i escola. L’experiència del projecte La participació dels infants a la ciutat, des de 1998, treballa per promoure la participació dels infants a la ciutat. En els resultats del projecte, que s’emmarca en una investigació-acció, destaquen els elements que els infants identifiquen que han après i la seva utilitat, com també els aspectes que consideren que els han agradat més i menys del conjunt del projecte dut a terme a l’aula. La percepció dels infants ajuda a avaluar i identificar innovacions de forma participada. _____________________________________________ Actuellement, la participation infantile est une responsabilité partagée entre la commune et l’école. L’expérience du projet La participation des jeunes enfants à la ville ( La participació dels infants a la ciutat ), qui est développé depuis 1998, vise la promotion de la participation des jeunes enfants à la ville. Les résultats du projet, qui s’inscrit dans une recherche-action, indiquent des éléments que les jeunes enfants identifient comme ayant été appris et leur utilité, de même que les aspects qu’ils considèrent qui leur ont plus ou moins plus dans l’ensemble du projet développé dans la classe. La perception des jeunes enfants nous donne des éléments pour évaluer et identifier les innovations de manière partagée. Children’s social participation is a responsibility that is shared by municipalities and schools today. Since 1998, the project Children’s participation in the city’ ( La participació dels infants a la ciutat ) has worked to promote the involvement of children in the municipality. The results of the project, which incorporated research and action, include the aspects the children considered fhat they had learnt and their usefulness, as well as the elements that they had liked more and those they had liked less in the entire project, which was carried out in the classroom. The children’s perceptions provide us with information with which to jointly assess and identify innovations. Actualmente, la participación infantil es una responsabilidad compartida por municipio y escuela. La experiencia del proyecto La participación de los ni os en la ciudad, desde 1998, trabaja para promover la participación de los ni os en la ciudad. El proceso de desarrollo del proyecto se enmarca en una investigación-acción, que nos permite identificar los elementos que los ni os identifican que han aprendido y su utilidad, así como los aspectos que consideran que les han gustado más y menos del conjunto del proyecto desarro
Practicum en re-construcción. Tejiendo colectivamente un modelo de prácticas desde la innovación
Ana María Novella Cámara
REDU : Revista de Docencia Universitaria , 2011,
Abstract: Los proyectos forman la identidad de las personas, y la personas construyen la identidad de los proyectos. El objetivo de este artículo, es describir la trayectoria del practicum dentro de los estudios de educación social de la Universidad de XX a partir de identificar los elementos que han impulsado su construcción y reconstrucción. La historia de este practicum se caracteriza por las diferentes decisiones que se han tomado, y los permanentes cuestionamientos de éstas, en los casi veinte a os de funcionamiento. Pero, no sólo las decisiones tomadas han supuesto un avance o evolución sino también la forma en que éstas se han tomado. Esta evolución va de la mano de tres planes de estudios que han supuesto la oportunidad de revisar y reflexionar qué era el practicum y qué debería llegar a ser. El presente, pasado y futuro del practicum ha sido un proceso de reconstrucción desde la reflexión y evaluación de los agentes implicados. No ha sido una trayectoria en solitario, sino que ha supuesto un proceso colectivo que ha configurado los diferentes espacios formativos y la función docente de los agentes implicados. El camino que hemos andado, y trazado, nos ha permitido evolucionar en los planteamientos, aprender de la experiencia compartida y construir nuestra identidad. Esta evolución permite configurar las prácticas dentro del Grado de Educación Social a partir del modelo de partenariado de reciprocidad, modelo que se ha de consolidar y sistematizar para seguir innovando colectivamente. ABSTRACT Practicum in reconstruction: Collectively weaving a pattern of practices from innovation The projects form the identity of the people, and the people define the identity of the projects. The aim of this article, is to describe the trajectory of the practicum within the studies of social education of the University of Barcelona from by identifying the elements that have stimulated their construction and reconstruction. The history of this practicum is characterized by the different decisions that have been taken, and the permanent questionings persistent questions that remain, in the nearly twenty years of operation. But, not only have the decisions made assumed an advanced or evolution of the practicum, but also the way in which these decisions have been made. The evolution has been through three currila which gave the opportunity to review and reflect what the practicum was, and what we want the practicum to be. The present, past and future of the practicum has been a process of reconstruction from the reflection and evaluation of the implied agents stakeholders.
Elements del pràcticum que afavoreixen la transferència de competències / éléments de la formation pratique qui favorisent le transfert des compétences Elementos del prácticum que favorecen la transferencia de competencias Practicum’s items that help the transfer of competences
Ana Novella Cámara,Núria Pérez-Escoda,Montserrat Freixa Niella
Temps d'Educació , 2012,
Abstract: El pràcticum és un entorn privilegiat per a la transferència de competències. Des d’aquesta perspectiva, s’ha desenvolupat el projecte Anàlisi i avaluació de la transferibilitat de competències professionals de l’Educació Social en els centres de pràctiques (2008MQD155) a la Universitat de Barcelona durant els cursos 2008-2010. La complexitat de l’objecte d’estudi aconsellava la utilització de mètodes qualitatius. Es va optar per un disseny d’investigació-acció a partir d’espais de reflexió. Des de la percepció dels participants, s’han identificat un conjunt d’elements que afavoreixen la transferència de competències en el marc del pràcticum, entre els quals cal destacar la necessitat d’una planificació conjunta i d’una planificació específica des de cadascun dels escenaris formatius vertebrada des de la reflexió-acció de la pràctica de l’estudiant. Per fer-ho possible, és necessari que els centres de pràctiques i els centres universitaris es reconeguin corresponsables de la formació pràctica. ____________________________________________________ La formation pratique est un environnement privilégié pour le transfert de compétences. Depuis ce point de vue, l’Université de Barcelone a développé le projet “Analyse et évaluation du transfert des compétences professionnelles de l'éducation Sociale dans les établissements de formation pratique” (2008MQD155) pendant les cours 2008-2010. La complexité de l'objet d'étude demandait l'utilisation de méthodes qualitatifs. L’option élue a été la recherche-action à partir d'espaces de réflexion. Depuis l'aper u des participants, ils se sont identifié un ensemble d'éléments qu'ils aident le transfert de compétence dans la formation practique. La recherche souligne le besoin d'une planification conjointe et d'une planification spécifique de chacun des environnements formatifs. Ces planifications doivent se structurer depuis la réflexion-action de la pratique de l'étudiant. Pour celà, il est indispensable que les établissements de stage practique et l’Université soient corresponsables de la formation pratique. El prácticum es un entorno privilegiado para la transferencia de competencias. Desde esta perspectiva, se ha desarrollado el proyecto Análisis y evaluación de la transferibilidad de las competencias profesionales de la Educación Social en los centros de prácticas (2008MQD155) en la Universidad de Barcelona durante los cursos 2008-2010. La complejidad del objeto de estudio requería la utilización de métodos cualitativos optando por un dise o de investigación-acción a partir de espacios de reflexión. Desde la per
Chemometric Analysis of an Sanitary Landfill Leachate  [PDF]
Ana M.C. Grisa, Cíntia Paese, Oclide José Dotto, Ronaldo Nicola, Mara Zeni
Journal of Water Resource and Protection (JWARP) , 2012, DOI: 10.4236/jwarp.2012.41003
Abstract: This paper presents a study on the biotic/abiotic conditions of the S?o Giácomo sanitary landfill, located near the city of Caxias do Sul, Brazil, through statistical analysis of fourteen physic-chemical data sets for the leachate, produced in the garbage dump site over a long period of years. Different chemometric methods are used in the statistical analysis. For example, the correlations between the variables, related to the degraded organic matter and biological activity, are determined by means of multivariate methods. The results highlight that BOD, COD, VTS, FTS and TS give information on the anaerobic degradation of the organic matter contained in the cells, and suggest that the greater the contribution of the variables with positive weights in PC1 the greater the level of organic matter degradation. The variables TN, Amon Nit. and alkalinity are related to the biological activity and determine the potency of the variables in relation to time. The greater the contribution of the variables related to organic degradation the greater the values in PC2 and the lesser the potency of these variables, whose influence is greater in the second stage of anaerobic degradation. The variables of PC2 is important plans of the contamination of the leached in the bodies hídrics.
Análisis multivariado de parámetros fisicoquímicos del relleno sanitario de S?o Giacomo de Caxias do Sul, RS en la de degradaciòn de polipropilene
Grisa, Ana M. C.;Zeni, Mara;Mu?oz, Aldemar;
Polímeros , 2010, DOI: 10.1590/S0104-14282010005000020
Abstract: this article describes the application of software tools to investigate the degradation /biodegradation of the commodity polymer polypropylene (pp) in the sanitary filling of sao giacomo in caxias do sul, rs. a description is given of the sanitary filling, in addition to the physicochemical variables that are relevant for the process. the data are organized in matrices and a principal component analysis (pca) algorithm is applied to interpret the variables correlated with the degradation and biological activity. for analyzing the data, use was made of the tools matlab and infostat, with the purpose of establishing the physicochemical parameters involved in the degradation/biodegradation, and for determining the correlated components in order to predict the behavior of the parameters and the polymer degradation in the sanitary filling. the pca analysis allowed one to describe the structure and interrelations of the original variables for the biodegradation of organic matter. the important parameters were found to be dqo and dbo which measure biodegradability and ammoniac nitrogen, an indicative of biological activity.
Valida??o do Questionário de Performance Vocal no Brasil
Paulinelli, Bruna Rabelo;Gama, Ana Cristina C?rtes;Behlau, Mara;
Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia , 2012, DOI: 10.1590/S1516-80342012000100016
Abstract: purpose: to validate the vocal performance questionnaire into brazilian portuguese. methods: the guidelines of the scientific advisory committee of the medical outcomes trust - sac were followed. initially, aspects of conceptual model and measurement, reliability, validity, sensitivity, interpretability, and demand of management and response were analyzed. the questionnaire was translated and back translated by two speech-language pathologists fluent in english. the versions were compared and the portuguese version of the questionnaire, denominated questionário de performance vocal - qpv, was generated. the qpv was administered to 325 people, 160 with vocal complaints and 165 ones without vocal complaints, with similar distribution of gender and age. the scores of both groups were calculated and compared, and the questionnaire was administered again to 39 dysphonic participants, to determine its reliability and test-retest reproducibility. a 95% confidence interval was adopted. results: all 12 questions were maintained, and the questionnaire presented reliable psychometric measures of validity, reliability and reproducibility, and sensitivity. conclusion: the brazilian version of the vpq, the questionário de performance vocal - qpv, is a reliable and valid protocol, sensitive to changes, easy to use and calculate the results, and may be an important instrument to compose the speech-language pathology assessment of dysphonic patients.
Estudo da constancia de medidas acústicas de vogais prolongadas e consecutivas em mulheres sem queixa de voz e em mulheres com disfonia
Gama, Ana Cristina C?rtes;Behlau, Mara Suzana;
Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia , 2009, DOI: 10.1590/S1516-80342009000100004
Abstract: purpose: to evaluate the constancy of the acoustic measures fundamental frequency, percentage jitter, frequency perturbation quotient (fpq), shimmer (db), percentage shimmer, amplitude perturbation quotient (apq), and harmonic-to-noise ratio (hnr), obtained from consecutive phonations of a sustained vowel, in women without vocal complaint and women with dysphonia. methods: the selected acoustic parameters were assessed in three different groups: 20 women without vocal complaint, 20 women with dysphonia and vocal nodules, and ten women with dysphonia and reinke's edema. the acoustic analysis was carried out using the multi-speech model 3700 computer program, from kay elemetrics?. recordings were made of a sustained /ε/ vowel, produced 15 consecutive times. results: the values of fundamental frequency showed statistically significant variability up to the 6th token for the group without vocal complaint and for the group with dysphonia and vocal nodules. values of jitter, fpq, shimmer (db), percentage shimmer, apq and hnr didn't show significant differences in any of the groups. conclusions: acoustic measures of different consecutive phonations of the same sustained vowel are constant, except for fundamental frequency, which can increase during the first phonations of individuals without vocal complaint and subjects with dysphonia and vocal nodules.
Genetic variability of native populations of Wasmannia Forel (Hymenoptera: Formicidae) and their biogeographical implications
Souza, Ana L B;Tavares, Mara G;Serr?o, José E;Delabie, Jacques H C;
Neotropical Entomology , 2009, DOI: 10.1590/S1519-566X2009000300013
Abstract: wasmannia auropunctata (roger) and wasmannia rochai forel are economically important ants in the southeast and southwest regions of bahia state, brazil. randomly amplified polymorphic dna (rapd) markers were used to distinguish and analyze the genetic variability of populations of both species from ilhéus, jequié, ba and french guyana. the genetic distances among w. auropunctata and w.rochai populations (55.8-71.4%) suggest genetic differentiation among them. wasmannia auropunctata populations from sugarcane and banana plantations in jequié were the most distant genetically (30.1-46.3%) and may represent populations restricted to isolated fragments. the high genetic distances among w. auropunctata populations from ceplac experimental areas, in ilhéus (26.8-34.6%) and the other populations from ilhéus (23.3-40.8%), suggest a multicolonial structure of w. auropunctata in southeast bahia. the genetic proximity among the w. auropunctata populations from cocoa (14.1%) and coconut plantations (18.5%) in ilhéus with the populations from the french guyanan forests suggest that there was recent and large expansion of populations derived from a single population, that are today distributed in habitats with similar environmental characteristics. the high polymorphism and the estimated heterozygosity values for the two species suggest that we studied native w. auropunctata and w.rochai populations.
Efeitos imediatos do exercício vocal sopro e som agudo
Maia, Maria Emilia Oliveira;Maia, Mariana Oliveira;Gama, Ana Cristina C?rtes;Behlau, Mara;
Jornal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia , 2012, DOI: 10.1590/S2179-64912012000100003
Abstract: purpose: to investigate the immediate effects of the high-pitched blowing vocal exercise. methods: this is a comparative observational study. participants were 46 women with ages between 25 and 45 years, who were divided into two groups: 23 individuals with vocal complaint (vcg), and 23 without vocal complaint (wvcg). the procedures included vocal auditory-perceptual analysis, acoustic analysis, videostroboscopy, and vocal self-assessment before and after ten repetitions of the high-pitched blowing vocal exercise. the auditory-perceptual analysis and the assessment of the laryngeal configuration images were carried out by three speech-language pathologists, who performed the blind analysis of two vocal samples of each subject, marking the best sample. the acoustic parameters measured were fundamental frequency, jitter and shimmer in sustained vowel, and fundamental frequency in speech. for the vocal self-assessment, participants were asked the question: "how do you think your voice is after the exercise?". results: both groups presented better voice quality in the auditory-perceptual analysis after the exercise. in the acoustic analysis, shimmer values reduced for both groups, and jitter values reduced only for the wvcg post-exercise. it was observed increase of the fundamental frequency in the vcg in the sustained vowel. the videostroboscopy showed better glottal closure and less vestibule involvement for both groups after the exercise. vocal self-assessment indicated better voice emission post-exercise in the vcg. conclusion: the high-pitched blowing vocal exercise produces positive immediate effects observed in auditory-perceptual, acoustic, and laryngeal analyses and in vocal self-assessment.
Page 1 /250022
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.