oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 1 )

2017 ( 1 )

2016 ( 3 )

2015 ( 42 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 1467 matches for " Aleksandra Pilarska "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /1467
Display every page Item
Polish Adaptation of Self-Construal Scale
Aleksandra Pilarska
Studia Psychologiczne , 2011, DOI: 10.2478/v10167-011-0002-y
Abstract: The aim of this article is to present a theoretical background and psychometric features of Polish adaptation of the Self-Construal Scale (SCS; Singelis, 1994). The scale is composed of two subscales (9 items each) which measure degree of independent and interdependent self-construal. The scale was constructed for the needs of empirical research conducted in order to psychologically characterize individuals with different types of self-construal. The Polish adaptation of SCS has satisfactory reliability (Cronbach's alpha) and construct validity (via exploratory and confirmatory factor analyses and correlations with Relational-Interdependent Self-Construal Scale; RISC; Cross, Bacon & Morris, 2000). Although further research are needed, it may be assumed that this tool can be successfully used in research on regulative meaning of self-construal.
On the Suzuki nonexpansive-type mappings
Anna Betiuk-Pilarska,Andrzej Wi?nicki
Mathematics , 2012,
Abstract: It is shown that if $C$ is a nonempty convex and weakly compact subset of a Banach space $X$ with $M(X)>1$ and $T:C\rightarrow C$ satisfies condition $(C)$ or is continuous and satisfies condition $(C_{\lambda})$ for some $\lambda \in (0,1)$, then $T$ has a fixed point. In particular, our theorem holds for uniformly nonsquare Banach spaces. A similar statement is proved for nearly uniformly noncreasy spaces.
St enie czynnika wzrostu nab onka (EGF) w krwi p powinowej noworodków urodzonych przedwcze nie oraz w mleku ich matek
Beata Pawlus,Mieczys?aw Walczak,Krystyna Pilarska,Maria Gi?ewska
Pediatria Wspó?czesna , 2003,
Abstract: Wprowadzenie: W ostatnich latach podkre la si , e mleko kobiece mo e zawieraa znaczn ilo czynników wzrostu, które mog oddzia ywa na procesy wzrastania i dojrzewania dziecka, szczególnie w okresie noworodkowym. Sugeruje si równie , e zawarty w pokarmie kobiecym czynnik wzrostu nab onka (EGF -epidermal growth factor), mo e stymulowaa procesy ró nicowania i dojrzewania ró nych narz dów i uk adów, przede wszystkim uk adu pokarmowego. Cel pracy: Porównanie st eń EGF w surowicy krwi p powinowej noworodków urodzonych przedwcze nie i o czasie ze st eniem tego czynnika wzrostu w mleku ich matek. Materia i metodyka: Badaniami obj to 68 noworodków, w tym 34 urodzone przedwcze nie i 34 eutroficzne, urodzone o czasie, które stanowi y grup kontroln oraz matki tych dzieci. St enia EGF mierzono w surowicy krwi p powinowej, pobranej bezpo rednio po porodzie oraz w mleku ich matek w 1 dniu laktacji. St enia EGF mierzono metod radioimmunologiczn (RIA), przy u yciu izotopów firmy DRG (USA). Wyniki: Stwierdzono, e st enie EGF w pokarmie kobiecym jest rednio ponad 100-krotnie wy sze ni w krwi p powinowej. St enie EGF w surowicy krwi p powinowej noworodków urodzonych o czasie by o przy tym rednio wy sze (x=1,10±SE 0,12 ng/ml), chocia nieistotnie, ani eli w surowicy krwi noworodków urodzonych przedwcze nie (x=0,77±0,05 ng/ml). St enia EGF w pokarmie kobiet, które urodzi y o czasie i przedwcze nie by y natomiast do siebie bardzo zbli one (odpowiednio x= 142,48±15,11 ng/ml; x= 143,88±12,56 ng/ml). Wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika, e czynniki wzrostu zawarte w pokarmie kobiecym mog w sposób istotny stymulowaa procesy dojrzewania noworodka, szczególnie w obr bie przewodu pokarmowego, gdy st enia EGF w pokarmie kobiecym s ponad 100-krotnie wy sze ani eli w krwi p powinowej. Stymulacja procesów dojrzewania przez wczesne stosowanie pokarmu naturalnego powinna obejmowaa zatem nie tylko noworodki urodzone o czasie, ale przede wszystkim urodzone przedwcze nie, gdy ryzyko ró nego typu powik ań przebiegu okresu noworodkowego, wzrasta u tych dzieci ze zwi kszaniem si ich niedojrza o ci.
Sporadic hemiplegic migraine in children
Pienczk-Reclawowicz Karolina,Pilarska Ewa,Lemka Malgorzata
Neurology India , 2010,
Abstract:
Patchwork or matrix: Testing the capacity of the contemporary city
Stupar Aleksandra,?uki? Aleksandra
Spatium , 2007, DOI: 10.2298/spat0716001s
Abstract: Being exposed to the multiple needs of their contemporary users, the cities from all over the world have been forced to activate all capacities in order to intensify their land use, adjust their urban structure and reinvent some forgotten segments (ex-industrial areas, traffic nodes, docks, waterfronts) as generators of multilayered transformations and mutations. Therefore, the purpose of this paper is to analyze and compare different approaches of this practice, as well as to emphasize the relation between the applied global imperatives/trends/myths, local conditions and limitations, and the outcomes. Consequently, the first part will be structured around four key-words which often "justify" and activate multifunctional and intensive land use - connectivity, profit, identity and sustainability. The second part will be focused on the case of Serbia, describing a unique postmodern example of the fusion of local and global influences. The multifunctional land use in this case is a result of numerous political and economic problems, the plurality of values and (il)legal transformations of urban structure. This condition has finally affected the rising need for urban redesign, the re-organization and revitalization of city centers, fringe areas, devastated and degraded urban zones, as well as the development of existing transport and communication networks i.e. improvement of urban and regional connectivity. Additionally, the "model of territorial values" will be explained as a planning tool which could be used in order to increase the level of urban attractiveness, define urban parameters and estimate land values. .
Insulinooporno w cukrzycy typu 1
Aleksandra Uruska,Aleksandra Araszkiewicz
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism , 2009,
Abstract: Insulina warunkuje transport glukozy do wi kszo ci komórek ustroju. Zmniejszona odpowied komórek docelowych na dzia anie insuliny nosi nazw zjawiska insulinooporno ci. Na zjawisko to wp ywaj zarówno czynniki genetyczne jak i rodowiskowe. Najistotniejszy wp yw na progresj insulinoopor-no ci ma styl ycia wykreowany przez post p cywilizacyjny. Wspó wyst powanie insulinooporno ci, oty o ci, cukrzycy, nadci nienia t tniczego i dysli-pidemii okre lane jest mianem zespo u metabolicznego. Zjawisko insulinooporno ci wi zano pocz tkowo jedynie z oty o ci i cukrzyc typu 2. Jednak kliniczne wyk adniki insulinooporno ci stwierdza si równie u wielu pacjentów z cukrzyc typu 1. Zmniejszon wra liwo tkanek na dzia anie insuliny czy si ze zmniejszon ilo ci miejsc wi zania insuliny oraz defektem jej postreceptorowego dzia ania. Wykazano, i zmniejszony wychwyt glukozy w ustroju, jest przede wszystkim nast pstwem zredukowanego wychwytu glukozy w mi niach szkieletowych. Istniej ró ne sposoby pomiaru insulino-oporno ci, jednak w ród chorych na cukrzyc typu 1 nie ka dy mo e mie zastosowanie. Z otym standardem oznaczania wra liwo ci tkanek na dzia anie insuliny jest metoda klamry hiperinsulinowej normoglikemicznej. Poszukuje si jednak innych sposobów oceny insulinooporno ci u pacjentów z cukrzyc typu 1, które by yby atwiej dost pne, prostsze i tańsze. W tym celu proponuje si wykorzystanie po rednich wyk adników oporno ci na dzia anie insuli-ny, koreluj cych z wynikami klamry euglikemicznej, takich jak: dane antropometryczne, cechy zespo u metabolicznego b d markery reakcji zapalnej. Zjawisko insulinooporno ci w cukrzycy typu 1 jest niezwykle istotnym problemem, poniewa zaobserwowano jej wp yw na rozwój przewlek ych powik ań schorzenia. Identyfikacja wyk adników insulinooporno ci w ród pacjentów z cukrzyc typu 1 jest niezb dna do uzyskania lepszego wyrównania metabo-licznego i profilaktyki przewlek ych powik ań schorzenia w tej grupie osób.
Fulgoromorpha and Cicadomorpha (Hemiptera) infesting bracken (Pteridium aquilinum)
Aleksandra Halarewicz
Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne , 2011, DOI: 10.2478/v10200-011-0032-1
Abstract: The abundance of six species of leafhoppers and planthoppers infesting bracken Pteridium aquilinum was determined in SW Poland. The paper describes the insects associated with the plant on the basis of their ecological characteristics. The population dynamics of the dominant species Ditropis pteridis Spinola (Delphacidae) is plotted.
Social aspects of ethnic conflicts in Temerin
Markovi? Aleksandra
Sociologija , 2013, DOI: 10.2298/soc1301069m
Abstract: Ethnic tensions and conflicts in Temerin, a town located close to the capital of Vojvodina, Novi Sad, have attracted the attention of both the Serbian public and the public of Hungarian national minority in Vojvodina. The paper relates ethnic conflicts in Temerin with non-ethnic social dimensions. Generally, the author tests modernisation theory, as an example of developmentalist theory, as well as interactionist and instrumentalist theories of ethnicity. Particularly, the paper provides corroboration test of the ethnic competition hypothesis, posed by Sarah Belanger and Maurice Pinard, which specifies conditions that transform ethnic competition into ethnic conflict. Finally, the study has revealed that material status has no influence on national intolerance. However, at the level of ethnic groups, the issues of public usage of language and positioning in the labour market are related to the ethnic conflicts in Temerin.
Continuous dependence of solutions of elliptic BVPs on parameters
Aleksandra Orpel
Opuscula Mathematica , 2006,
Abstract: The continuous dependence of solutions for a certain class of elliptic PDE on functional parameters is studied in this paper. The main result is as follow: the sequence $\{x_k\}_{k\in N}$ of solutions of the Dirichlet problem discussed here (corresponding to parameters $\{x_k\}_{k\in N}$) converges weakly to $x_0$ (corresponding to $u_0$) in $W^{1,q}_0(\Omega,R)$, provided that $\{x_k\}_{k\in N}$ tends to $u_0$ a.e. in $\Omega$. Our investigation covers both sub and superlinear cases. We apply this result to some optimal control problems.
MOBILE AND WIRELESS ACCESS IN VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM
Aleksandra Karimaa
International Journal of Digital Information and Wireless Communications , 2011,
Abstract: Wireless communication and mobile technologies are already well established in modern surveillance systems. Mobile-based client applications are commonly used to provide the basic access to camera video streams and other system resources. Camera site devices might connect to the system core by wireless links to address/overcome the environmental conditions. Finally, the surveillance systems themselves can be installed in portable environments such as busses or trains, which require wireless access for infrastructure and internet services, etc. However, we observe the growing popularity of mobile and wireless access solutions. The technology itself is evolving rapidly providing efficient transmission technology, feature-rich and powerful mobile and wireless devices. The users expect to have seamless access and tools where the functionality does not depend on access technologies or access devices. The same functionality is demanded from local client application and remote mobile browser. The aim of this paper is to explore access scenario where mobile and wireless access methods are used to provide enhanced client functionality. We analyze these scenarios, discuss the performance factors.
Page 1 /1467
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.