oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 589 )

2018 ( 817 )

2017 ( 752 )

2016 ( 1105 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 461784 matches for " A. Kierzkowska "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /461784
Display every page Item
Identification of new genetic alterations in MLH1, MSH2 and MSH6 using IHC and HRM analysis in Lynch syndrome-suspected patients
Mazurek A,Fiszer-Kierzkowska A,Budryk M
Hereditary Cancer in Clinical Practice , 2012, DOI: 10.1186/1897-4287-10-s3-a11
Abstract:
Behavior of anodic layer in Ringer’s solution on Ti6Al4V ELI alloy after bending
E. Krasicka-Cydzik,A. Kierzkowska,I. Glazowska
Archives of Materials Science and Engineering , 2007,
Abstract: Purpose: Characterization of the electrochemical behavior of anodized implant rods made of the titanium alloy Ti6Al4V ELI after immersion in air-saturated Ringer’s solution was presented in the paper.Design/methodology/approach: The anodized and deformed by bending at angle 20o specimens (dia 6 mm) were characterized electrochemically in two zones: the max tensile (I) and the max. compressive stress (II). Impedance spectra (EIS) and corrosion potential measurements were performed on 1, 6, 10 and 16th day after immersion in Ringer`s solution.Findings: Bending caused an apparent decrease of the protective properties of the anodic layer, but the characteristic two-layer anodic film and the values of corrosion potentials were restored due to immersion in Ringer’s solution. The regions of the compressive stresses show much stronger tendency to regenerate surface properties.Research limitations/implications: The electrochemical tests in Ringer’s solution performed only in static conditions will be followed by fatigue tests in SBF.Practical implications: Results of the work are of great importance for surgical practice in the pre-operative stage of spinal surgery procedures. The explanation of the observed phenomena is proposed.Originality/value: Different stress zones formed on implant alloy during bending were described electrochemically. Results of studies evidenced that changes in the electrochemical behaviour in vitro in Ringer’s solution are advantageous with regard to the protective properties of the investigated alloy.
Effect of bending on anodized Ti6Al4V alloy: II. Behavior in vitro
E. Krasicka-Cydzik,A. Kierzkowska,I. Glazowska
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering , 2006,
Abstract: Purpose: Evaluation of the influence of plastic deformation and characterization of the electrochemical behaviour of anodized implant rods made of the titanium alloy Ti6Al4V after immersion in air-saturated Ringer’s solution was presented in the paper.Design/methodology/approach: The specimens (dia 6 mm) were anodized and deformed by bending at angle 20o. The comparative characteristics of two zones: the max tensile (I) and the max. compressive stress (II) was based on the determination of electrochemical properties. Impedance spectra (EIS) and corrosion potential measurements were performed on 1, 6, 10 and 16th day after immersion in Ringer`s solution.Findings: Although bending caused an apparent decrease of the protective properties of the anodic layer, the characteristic two-layer anodic film and the values of corrosion potentials were restored due to immersion in Ringer’s solution. The regions of the compressive stresses show the much stronger tendency to restore.Research limitations/implications: The electrochemical tests in Ringer’s solution were performed only in static conditions. Fatigue tests in SBF are in progress.Practical implications: The explanation of the observed phenomena is proposed. Results of the work are of great importance for surgical practice in the pre-operative stage of spinal surgery procedures.Originality/value: Various stress zones formed on implant alloy during bending were described. The results of studies presented in the paper evidenced that changes noticed in the electrochemical behaviour in vitro in Ringer’s solution are advantageous with regard to the protective properties of the investigated alloy.
Effect of bending on anodized Ti6Al4V alloy: I. Surface layers characteristics
A. Kierzkowska,M. Malinowski,E. Krasicka-Cydzik
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering , 2006,
Abstract: Purpose: The plastic deformation behaviour of the anodized binary titanium alloy Ti6Al4V was characterizedin mechanical and electrochemical tests.Design/methodology/approach: The effect of tensile and compressive stresses on properties of differentclinically relevant surfaces of the deformed by bending implant rods was investigated. The deformationbehaviour was characterized by FEM analysis. Relevant surfaces in tensile and compressive zones werecharacteristics by microhardness and roughness measurements, and electrochemical testing (Ecor, anodicpolarization, EIS) in oxygen-saturated Ringer’s solution.Findings: It was concluded that bending influenced mostly the properties of material in the tensile zone of thespecimen, whereas the properties of surface layer in the compressive zone and the properties of surface layer intensile zone after rebending are comparable and not so severe.Research limitations/implications: Studies were performed in static conditions, fatique studies are planned inthe future.Practical implications: Results are of great importance in for surgical practice in the in the evaluation of theinfluence of shaping process applied during pre-operative procedures on the performance of spinal implantsystems.Originality/value: In the paper a typical pre-operative procedure of shaping was applied to anodized titaniumimplants in order to evaluate its influence on the characteristics of the surface layer. Studies were focused onthe safety their application in vivo.
Zaburzenia hemostazy we wrodzonych siniczych wadach serca
Beata Kierzkowska,Jerzy Stańczyk
Polish Journal of Cardiology , 2001,
Abstract: W pracy opisano zaburzenia ogolnoustrojowe towarzysz ce wrodzonym siniczym wadom serca (wsws). Szczególn uwag zwrócono na objawy kliniczne nieprawid owo ci hemostazy. Manifestuj si one skaz krwotoczn (wybroczyny na skórze i b onach luzowych, krwawienia z dzi se ; nosa, krwawienia pooperacyjne) b d powik aniami zakrzepowymi (udary mózgu, zakrzepy po cewnikowaniu serca, zakrzepy w obr bie sztucznych zespoleń systemowo-p ucnych stosowanych w operacjach paliatywnych). Omówiono patogenez zaburzeń w uk adzie krzepni cia, która uwzgl dnia: ma op ytkowo , niedobór czynników zespo u protrombiny, tzn. czynników II, VII, IX i X, rozsiane wykrzepianie wewn trznaczyniowe, krucho naczyń oraz zmiany funkcjonalne p ytek krwi. Przedstawiono równie wspó czesne mo liwo ci zapobiegania i leczenia zaburzeń krzepni cia we wsws, podkre laj c istotne znaczenie wczesnej ca kowitej korekcji chirurgicznej tych wad.
Reaction Kinetics of Carbon Dioxide in Aqueous Diethanolamine Solutions Using the Stopped-Flow Technique
Marta Siemieniec , Hanna Kierzkowska-Pawlak , Andrzej Chacuk
Ecological Chemistry and Engineering S , 2012, DOI: 10.2478/v10216-011-0006-y
Abstract: The pseudo-first-order rate constants (kOV) for the reactions between CO2 and diethanolamine have been studied using the stopped-flow technique in an aqueous solution at 293, 298, 303 and 313 K. The amine concentrations ranged from 167 to 500 mol·m-3. The overall reaction rate constant was found to increase with amine concentration and temperature. Both the zwitterion and termolecular mechanisms were applied to correlate the experimentally obtained rate constants. The values of SSE quality index showed a good agreement between the experimental data and the corresponding fit by the use of both mechanisms.
Trudno ci diagnostyczne w rozpoznaniu zespo u Blanda-White'a-Garlanda u 3-miesi cznego niemowl cia
Katarzyna Niewiadomska-Jarosik,Justyna Zamojska,Beata Kierzkowska,Andrzej Sysa
Polish Journal of Cardiology , 2009,
Abstract: Zespó Blanda-White'a-Garlanda jest to nieprawid owe odej cie lewej t tnicy wieńcowej od t tnicy p ucnej. Jego cz sto wyst powania w ród wad uk adu sercowo-naczyniowego wynosi oko o 0,4%. Najcz ciej jest to wada izolowana. Nie leczona anomalia jest przyczyn zgonu w pierwszym roku ycia u 80-90% dzieci. Zwykle w pierwszym kwartale ycia u dotychczas zdrowego i dobrze rozwijaj cego si niemowl cia, pojawiaj si objawy pod postaci bledni cia, napadów duszno ci oraz nieuzasadnionego p aczu i niepokoju. S one uwa ane za odpowiednik bólu wieńcowego, wyst puj cego u doros ych w przebiegu ostrego zespo u wieńcowego. Wkrótce do czaj si objawy niewydolno ci kr enia. U starszych dzieci objawy kliniczne mog by mniej wyra one, ze wzgl du na istnienie wieńcowego kr enia obocznego. Obecnie leczeniem z wyboru jest korekcja chirurgiczna wady przez bezpo rednie przeszczepienie uj cia lewej t tnicy wieńcowej do aorty. Alternatywnym zabiegiem jest operacja metod Takeuchi. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przypadku 3-miesi cznego niemowl cia, przyj tego do Kliniki Kardiologii Dzieci cej Uniwersytetu Medycznego w odzi z powodu s abego przyrostu masy cia a, u którego ostatecznie rozpoznano zespó Blanda-White'a-Garlanda.
Oty o u dzieci i m odzie y jako czynnik ryzyka chorób uk adu sercowo-naczyniowego zwi zanych z mia d yc
Beata Kierzkowska,Justyna K?obusińska,Jerzy Stańczyk
Polish Journal of Cardiology , 2006,
Abstract: Przez wiele lat oty o u dzieci i m odzie y nie by a rozpatrywana w kategoriach problemu zdrowotnego. Obecnie, w zwi zku z rozpowszechnieniem si nadwagi i oty o ci, równie w populacji wieku rozwojowego, ich skutki zdrowotne s uwa nie obserwowane. W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia z epidemiologii oraz powik ań oty o ci dzieci cej. Szczególn uwag zwrócono na zwi kszone ryzyko wyst powania hiperinsulinemii i upo ledzonej tolerancji glukozy, cukrzycy typu 2, zaburzeń gospodarki lipidowej, nadci nienia t tniczego oraz niekorzystnych zmian w cianie naczyń krwiono nych. Nadmiar masy cia a w wieku rozwojowym, zw aszcza u nastolatków, predysponuje nie tylko do rozwoju oty o ci u doros ych, ale tak e jest silnym czynnikiem wp ywaj cym na powstanie zespo u metabolicznego. Podkre lono konieczno podj cia profilaktyki oty o ci ju od najm odszych lat ycia celem zapobiegania przedwczesnej mia d ycy, która prowadzi do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.
Antracykliny z perspektywy kardiologa
Beata Kierzkowska,Justyna K?obusińska,Jerzy Stańczyk
Polish Journal of Cardiology , 2007,
Abstract: Antybiotyki antracyklinowe nale do jednych z najcz ciej stosowanych i najskuteczniejszych leków w terapii przeciwnowotworowej guzów litych oraz chorób rozrostowych uk adu krwiotwórczego. Kandydatami do leczenia s zarówno dzieci, jak i doro li. Mechanizm cytotoksyczno ci wymienionej grupy leków wynika z ich wp ywu na DNA komórek. Niestety mimo du ej skuteczno ci, zastosowanie antracyklin jest ograniczone powa nymi dzia aniami niepo danymi, w ród których na pierwszy plan wysuwa si kardiotoksyczno . Molekularny mechanizm dzia ania kardiotoksycznego antracyklin jest odmienny od ich dzia ania toksycznego w stosunku do komórek nowotworowych (kompleksy z mitochondrialn kardiolipin , tworzenie wolnych rodników, apoptoza kardiomiocytów). W zale no ci od czasu, jaki up yn od podania leku do wyst pienia objawów uszkodzenia serca, wyró nia si cztery postaci kardiotoksyczno ci: 1) ostr ; 2) podostr ; 3) pó n (przewlek ) oraz 4) opó nion (czyli o bardzo pó nym pocz tku). Kardiotoksyczno jest najcz ciej zwi zana z powtarzaj c si ekspozycj na dzia anie antracyklin i wykazuje zale no od ca kowitej dawki kumulacyjnej. G ównymi objawami uszkadzaj cego dzia ania antracyklin s niespecyficzne zaburzenia elektrokardiograficzne (m.in. zmiany odcinka ST-T, bradykardia, przedwczesne pobudzenia komorowe) oraz zaburzenia kurczliwo ci lewej komory prowadz ce do rozwoju kardiomiopatii antracyklinowej. W pracy przedstawiono te dane o niekorzystnym wp ywie terapii antracyklinami na parametry zmienno ci rytmu zatokowego oraz potencja u czynno ciowego (wyd u enie odst pu QTc, zwi kszenie dyspersji QTc, wyst pienie pó nych potencja ów komorowych). Zwrócono uwag na mo liwo profilaktyki kardiologicznych powik ań po antracyklinach. Jest ona wskazana zw aszcza u dzieci, które s najbardziej nara one na wyst pienie objawów uszkodzenia serca nawet wiele lat po zakończeniu leczenia.
Pó ne rozpoznanie koarktacji aorty u nastolatków
Piotr K?dziora,Beata Kierzkowska,Katarzyna Niewiadomska-Jarosik,Dominika Stańczyk-Tomecka
Polish Journal of Cardiology , 2009,
Abstract: Koarktacja aorty (CoA) czyli zw enie aorty w miejscu cie ni, w wi kszo ci przypadków wykrywana jest we wczesnym dzieciństwie. Rzadko opisywane s przypadki wi cego si z powstaniem ci kich powik ań i skróceniem ycia pacjenta pó nego rozpoznania CoA. W niniejszej pracy przedstawiono 3 przypadki rozpoznania koarktacji aorty u m odzie y w wieku 10,5-12 lat. Dzieci zg asza y m czliwo , bóle g owy, bóle kończyn dolnych w trakcie wysi ku. W badaniu fizykalnym stwierdzano brak lub s abo wyczuwalne t tno na kończynach dolnych, szmer w okolicy mi dzy opatkowej, podwy szone warto ci ci nienia t tniczego na kończynach górnych, wy sze od ci nienia na kończynach dolnych. Zwraca uwag pó ne wykonanie pierwszego pomiaru ci nienia u badanych. U 2 pacjentów przed postawieniem rozpoznania, z powodu szmeru nad sercem, wykonano ambulatoryjnie badanie echokardiograficzne, w którym nie stwierdzono koarktacji aorty. W obu badaniach nie wykonano oceny uku aorty. U wszystkich nastolatków rozpoznanie CoA zosta o postawione w klinice kardiologii dzieci cej po wykonaniu pe nego badania echokardiograficznego z ocen uku aorty. Dzieci zosta y zakwalifikowane do leczenia interwencyjnego.
Page 1 /461784
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.