oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2020 ( 4 )

2019 ( 639 )

2018 ( 817 )

2017 ( 752 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 461865 matches for " A Plomer "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /461865
Display every page Item
In defence of Helsinki and human rights
A Plomer
South African Journal of Bioethics and Law , 2012,
Abstract: The Declaration of Helsinki (DoH) is widely recognised as the leading authoritative source on ethical standards of medical research worldwide. Yet, in the past decade, different sources have questioned the authority of the DoH and its compliance with human rights, and argued for its replacement with UNESCO’s Universal Declaration on Bioethics and Human Rights . This paper argues that the tensions and alleged conflicts between Helsinki and human rights instruments are overstated, and that the latest version of the DoH is an important complement to human rights instruments in protecting the rights of disadvantaged populations and participants in biomedical research.
Flutrimazol - ocena w a ciwo ci farmakologicznych i klinicznych
Ewa Plomer-Niezgoda,Eugeniusz Baran
Medical Mycology , 2002,
Abstract: Flutrimazol jest now pochodn stosowan w leczeniu miejscowym infekcji grzybiczych. Podobnie jak w przypadku innych pochodnych imidazolowych mechanizm dzia ania polega na hamowaniu biosyntezy ergosteroli b ony komórkowej grzybów. Flutrimazol ma szerokie spektrum dzia ania i hamuje wzrost dermatofitów, grzybów ple niowych i dro d aków. Jest dobrze tolerowany i w niewielkim stopniu wch aniany przez skór . Objawy uboczne wyst puj rzadko i polegaj na powstawaniu agodnych, szybko przemijaj cych podra nień, pieczenia lub wi du.
Imiquimod - nowy modulator odpowiedzi immunologicznej do stosowania zewn trznego
Joanna Maj,Ewa Plomer-Niezgoda
Clinical Dermatology , 2004,
Abstract: Imiquimod w postaci 5% kremu jest lekiem immunomoduluj cym, który zosta opracowany do leczenia k ykcin kończystych w okolicy oko oodbytniczej i narz dów p ciowych. W pracy przedstawiono mechanizm jego dzia ania, jak równie dokonano przegl du pi miennictwa dotycz cego zastosowania imiquimodu w innych schorzeniach dermatologicznych.
Teaching physics in a physiologically meaningful manner
Michael Plomer,Karsten Jessen,Georgi Rangelov,Michael Meyer
Physical Review Special Topics. Physics Education Research , 2010,
Abstract: The learning outcome of a physics laboratory course for medical students was examined in an interdisciplinary field study and discussed for the electrical physiology (“Propagation of Excitation and Nerve Cells”). At the Ludwig-Maximilians-University of Munich (LMU) at a time about 300 medicine students were assessed in two successive years. Students from the control group worked with standard experiments, while students from the treatment group performed newly developed “addressee-specific” experiments, designed to guide students to transfer physics knowledge to physiological problems. The assessment took place within the laboratory course on physiology, after the students had finished their laboratory classes in physics, and consisted of the construction of a concept map with additional multiple choice questions. The results showed that standard physics experiments are not adequate for teaching students to transfer physical principles to physiology. Introducing new addressee-specific experiments enriched the physics laboratory course by improving student attitudes toward physics and demonstrating better ability of students to relate concepts of physics and medicine, and overall to improve their understanding of the physics taught in the course.
Patogenno grzybów z rodzaju Alternaria, Cladosporium i Chrysosporium
Ewa Plomer-Niezgoda,Eugeniusz Baran,Joanna Maj,Anna Czarnecka
Medical Mycology , 1998,
Abstract: Omówiono rzadko wyst puj ce infekcje grzybicze wywo ane przez niektóre gatunki Alternaria, Cladosporium i Chrysosporium. Zauwa ono, e zaka enia tymi grzybami dotycz g ównie osób z obni on odporno ci , chocia mog wyst powa równie u zdrowych osób, u których nie stwierdzono uchwytnych zaburzeń immunologicznych. Szczegó owo przytoczono opisy zmian skórnych w przebiegu tych infekcji.
Terapia itrakonazolem - szeroki zakres zastosowania
Anita Hryncewicz-Gwó?d?,Ewa Plomer-Niezgoda
Medical Mycology , 2006,
Abstract: Itrakonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym nale cym do pochodnych triazolowych. Lek ten cechuje si szerokim spektrum dzia ania, które obejmuje dermatofity, dro d aki i grzyby ple niowe.Terapia itrakonazolem grzybic powierzchownych jestwysoce skuteczna i bezpieczna. Dzi ki specyficznej kinetyce leku i jego gromadzeniu si w tkankach skeratynizowanych opracowano pulsacyjn - przerywan metod leczenia. Taki sposób leczenia umo liwia obni enie dawki sumarycznej leku i kosztów terapii przy zachowaniu dobrego efektu terapeutycznego. Itrakonazol, oprócz aktywno ci przeciwgrzybiczej, wykazuje w a ciwo ci przeciwzapalne, dzi ki czemu wykorzystywany jest w terapii niektórych zapalnych chorób skóry, takich jak ojotokowe zapalenie skóry. Lek dzi ki szerokiemu spektrum dzia ania wykorzystywany jestwterapii profilaktycznej i leczeniu empirycznym - pierwszego rzutu.
Ocena aktywno ci enzymatycznej i lekowra liwo ci ró nych szczepów dro d aków izolowanych od pacjentów z pierwotnymi ch oniakami skóry i chorobami p cherzowymi leczonych lekami immunosupresyjnymi
Ewa Plomer-Niezgoda,Anita Hryncewicz-Gwó?d?,Joanna Maj,Eugeniusz Baran
Medical Mycology , 2004,
Abstract: Cel: Ocena aktywno ci enzymatycznej oraz lekooporno ci szczepów grzybów izolowanych z ontocenozy jamy ustnej u pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi i cytostatycznymi z powodu chtoniaków skóry, chorób p cherzowych i kolagenoz. Materia i metody: Badaniem obj to 19 pacjentów leczonych immunosupresyjnie i cytostatycznie oraz 20-osobow grup zdrowych. Z ontocenozy jamy ustnej izolowano szczepy grzybów dro d akowych i oznaczano ich aktywno hydrolityczn przy u yciu testu API ZYM firmy bioMerieux. Okre lono równie biotypy enzymatyczne izolowanych szczepów Candida albicans. W grupie osób chorych oceniono lekowra liwo przy u yciu Fungitestu firmy Bio-Rad. Wyniki: U wszystkich osób leczonych immunosupresyjnie izolowano grzyby dro d opodobne, na ogó Candida albicans lub Candida tropicalis, u 2 pacjentów izolowano grzyby ple niowe: Penicillium species, Aspergillus niger i Cladosporium herbarum. U adnego z pacjentów wynik nie byt ujemny. W grupie osób zdrowych uzyskano 20% hodowli ujemnych, u pozosta ych z nich izolowano g ównie Candida albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. stellatoidea, a w pojedynczych przypadkach równie C. guilliermondii. Wykazano aktywno enzymatyczn badanych szczepów w zakresie 11 enzymów: esterazy C4, arylamidazy leucynowej, N-acetylo-P-glukozaminidazy - wy sz w grupie chorych; lipazy esterazowej, fosfatazy kwa nej (porównywaln w obu grupach) i fosfatazy zasadowej, fosfohydrolazy naftolowej, a-glukozydazy, P-glukozydazy (wy sza w grupie zdrowych). Na podstawie aktywno ci enzymatycznej wyodr bniono biotypy izolowanych szczepów Candida albicans w obu badanych grupach. W grupie chorych izolowano szczepy B, C, F, L, M i O, a w grupie zdrowych A, B i M. Stwierdzono wysok wra liwo badanych szczepów na 5-flucytozyn i na amfoterycyn B i wysok oporno na itrakonazol, flukonazol i ketokonazol. Nie obserwowano ró nic w lekowra liwo ci Candida albicans i Candida species. Wnioski: 1. Najcz ciej izolowanymi grzybami z jamy ustnej u osób zdrowych i chorych leczonych immunosupresyjnie by y C. albicans, a nast pnie C. tropicalis. 2. Stwierdzono wysok aktywno enzymatyczn fosfatazy kwa nej szczepów izolowanych w obu badanych grupach oraz dwukrotnie wy sz aktywno esterazy C4 i arylamidazy leucynowej. 3. Najcz stszymi biotypami enzymatycznymi C. albicans izolowanymi od osób chorych by y biotypy C i B, a w grupie zdrowych B i A. 4. Stwierdzono wysok wra liwo badanych szczepów grzybów dro d akowych na 5-flucytozyn i amfoterycyn B oraz wysok oporno badanych szczepów na itrakonazol, flukonazol i ketokonazol; badania
Grzybica paznokci - aktualne aspekty kliniczno-epidemiologiczne w Polsce
Anita Hryncewicz-Gwó?d?,Ewa Plomer-Niezgoda,Joanna Maj,Anna Czarnecka
Medical Mycology , 2006,
Abstract: Wst p: Grzybica paznokci, mimo mo liwo ci stosowania wielu terapeutyków, pozostaje znacz cym problemem zdrowotnym, ze wzgl du na du cz sto wyst powania, d ugi przebieg i nawrotowy charakter. Cel pracy: Ocena danych epidemiologicznych grzybicy paznokci r k i stóp z uwzgl dnieniem: nara enia na patogen, wyst powania czynników sprzyjaj cych infekcji, czasu trwania, okre lenia przebiegu klinicznego choroby. Podj to równie prób oszacowania cz sto ci wyst powania grzybicy paznokci w Polsce. Materia i metody: Dane zebrano za pomoc ankiety, któr wype niali lekarze dermatolodzy w ró nych regionach kraju. W badaniu bra o udzia 928 pacjentów z grzybic paznokci, przed rozpocz ciem leczenia. Rozpoznanie onychomikozy stawiano na podstawie badania klinicznego i miko-logicznego. Do opracowania danych u yto metody analizy statystycznej: test %2, analiz wariancji i test post-hoc Scheffego, obliczenie wspó czynnika korelacji Pearsona. Wyniki: Spo ród 928 ankietowanych u 709 chorych osób stwierdzano zmiany grzybicze w obr bie paznokci stóp (grupa 1), u 115 paznokci r k (grupa 2), oraz 104 zarówno paznokci r k i stóp (grupa 3). ?redni wiek wszystkich pacjentów wynosi 49,8±14,5 lat. Wykazano korelacj mi dzy wiekiem i czasem trwania choroby a liczb zaj tych paznokci i wielko ci powierzchni zmienionej chorego paznokcia (target), zarówno w zakresie r k, jak i stóp. Znaczna liczba chorych (ponad 50% w ka dej grupie) nara ona by a na infekcj grzybicz poza domem, korzystaj c z basenów lub wspólnych a ni. Pacjenci z grzybic paznokci stóp w porównaniu z chorymi z grzybic paznokci r k statystycznie cz ciej zg aszali wyst powanie grzybicy paznokci w rodzinie. Cz sto wspó wyst powania cukrzycy we wszystkich trzech grupach badanych by a do znaczna (6,9-12,5%). £uszczyca wyst powa a cz ciej u osób z grzybic paznokci r k i stóp (3 grupa) w porównaniu z pozosta ymi chorymi (grupa 1 i 2), a szczególnie z osobami z grzybic paznokci r k. Choroby alergiczne cz ciej towarzyszy y grzybicy paznokci r k. Najcz stszym typem klinicznym grzybicy paznokci by a dystalna i boczna grzybica podpaznokciowa. Wi kszo badanych pacjentów mia o zaj tych od 1 do 4 paznokci stóp lub 1 do 3 paznokci r k. ?rednia powierzchnia zmienionej cz ci chorej p ytki paznokciowej w przypadku stóp wynosi a 64%, a r k - 56% ca ej p ytki.
Cyklopiroksoolamina - nowe spojrzenie na mechanizm dzia ania. Skuteczno dzia ania
Ewa Plomer-Niezgoda,Joanna Maj,Anita Hryncewicz-Gwó?d?,Anna Czarnecka
Medical Mycology , 2006,
Abstract: Cyklopiroksoolamina jest lekiem przeciwgrzybiczym o dzia aniu miejscowym o dobrej skuteczno ci. Spektrum dzia ania leku jest bardzo szerokie i obejmuje grzyby dermatofitowe, dro d akowe, ple niowe i dimorficzne oraz bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie. Jeden z g ównych mechanizmów dzia ania jest zwi zany z chelatacj kationów Fe3+, Al3+ oraz tym samym z blokowaniem metalozale nych enzymów grzybów. Korzystne dzia anie przeciwzapalne cyklopiroksoolaminyjest zwi zane z hamowaniem syntezy prostaglandyn i leukotrienów. W badaniach zarówno otwartych, jak i kontrolowanych potwierdzono wysok skuteczno leku w infekcjach dro d akowych i dermatofitowych. Na podkre lenie zas uguje to, e lek jest wysoce skuteczny wobec grzybów z rodzaju Malessezia furfur. W ci gu ponad 20 lat stosowania leku na ca ym wiecie potwierdzono du e bezpieczeństwo jego stosowania. Dzia ania niepo dane dotycz 1-4% pacjentówi maj charakter przemijaj cy po odstawieniu leku. S to: pieczenie, zaczerwienienie, podra nienie, bolesno czy wi d. Opisano tylko pojedyncze przypadki alergii kontaktowej na cyklopiroksoolamin .
Grzybica skóry g adkiej tu owia i dro d yca przewodu pokarmowego u pacjenta po radioterapii z powodu grasiczaka - opis przypadku
Ewa Plomer-Niezgoda,Anita Hryncewicz-Gwó?d?,Joanna Maj
Medical Mycology , 2003,
Abstract: Cel: Opisano przypadek pacjenta po operacyjnym usuni ciu grasiczaka oraz po dwukrotnej radioterapii, u którego obserwowano nawracaj c kandydo-z jamy ustnej i prze yku oraz przewlek grzybic skóry g adkiej. Opis: W hodowli pop uczyn z przewodu pokarmowego uzyskano Candida albicans. Oznaczono lekooporno wyhodowanago szczepu. Ze zmian skórnych wyhodowano Epidermophyton floccosum. Wykazano tak e obecno ciemnoczerwonych nici grzyba w badaniu histopatologicznym (barwienie metod PAS). W badaniach dodatkowych stwierdzono obni enie poziomu limfocytów CD 4+. Do leczenia w czono flukonazol w dawce 100 mg/dob , uzyskuj c dobry efekt terapeutyczny. Wnioski: Nawracaj ce grzybice przewodu pokarmowego i przewlek a grzybica skóry s zwi zane z obni onym poziomem limfocytów CD4+, prawdopodobnie po radioterapii.
Page 1 /461865
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.