oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 10 of 44 matches for " urbanisti no oblikovanje "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /44
Display every page Item
Urbanost kot vojni plen
Milo? Bobi?
Urbani Izziv , 1993,
Abstract: Avtor z nizom primerov obravnava pojem urbanosti (mestnosti), ki jih v nadaljevanju soo a z stvarnostjo mest (dr av) v vzhodni Evropi in vzporednico z balkanskimi dogajanji. Razloge za civilizacijski neuspeh vzhodnoevropskih mest i e v razvrednotenju stalnih vrednot oziroma nerazumljivem ve razse nem povezovanju posameznih civilizacijskih elementov ali na rtnim uni evanjem negativno ozna enih modelov bivanja. Razpravlja o odnosu mesta do okolice, ikonizaciji mestnih sredi ali zna ajem posameznih predelov mesta, zamenjavi urbane elite ob teko ih dru benih pretresih in posledicah omejevanja ali omejenosti, zlasti glede kulture in kulture mestnega ivljenja.
Oblikovalska merila pri urejanju mest in drugih naselij
Kaliopa Dimitrovska Andrews
Urbani Izziv , 1994,
Abstract: Estetska presoja je opredeljena kot proces s katerim se vpliva na aktivnosti pri organiziranju oblik in na vizualno presojo kon nega proizvoda. Po zgodovinskem prikazu vloge estetske presoje pri oblikovanju mest ter njene ume enosti v sodobne planerske procese so predstavljeni primeri kodifikacije v podro ni zakonodaji razli nih evropskih dr av, vklju no s Slovenijo. Posebej so izpostavljena urbanisti nooblikovalska merila. V zvezi z ve krat izre eno pripombo, da je v praksi skoraj nemogo e proizvesti estetskega estetskega okolja je v zaklju ku predlog priprave priro nika za oblikovanje urbanih prostorov.
Planerski in/ali projektantski pristop k urejanju javnega mestnega prostora s primeri trgov na Hrva kem
Tihomir Juki?,Jesenko Horvat
Urbani Izziv , 1999,
Abstract: Ob soo enju s problemom urejanja javne mestne povr ine, sta se avtorja tega besedila preizkusila v praksi na konkretnih nalogah in na tipolo ko raznovrstnih trgov. Predlogi so dosegli razli ne ravni razdelave, od nate ajnih re itev do izvedbenih projektov in nadzora izvedbe. Iz prakti nih izku enje sta opredelila osnovne predpostavke projektov, s sistematizacijo dejavnikov za oblikovanje stali pa selektivno izbrala stopnjo u inka dejavnika na kon ne odlo itve. Prikazanih je sedem predlog za urejanje trgov – urbanih javnih prostorov.
Vloga urbanisti nega oblikovanja pri notranjem razvoju naselij
Kaliopa Dimitrovska Andrews,Matej Nik?i?
Urbani Izziv , 2005,
Abstract: Notranji razvoj mest se v sodobni urbanisti ni praksi ka e kot ena najbolj vzdr nih oblik razvoja mest, ki ima tevilne prednosti pred irjenjem mest na nova zemlji a. Poleg vseh prednosti pa odpira tudi dileme, kako novogradnje ume ati v e izoblikovano urbano okolje, da ne bi spro ili estetske ali funkcionalne degradacije in hkrati ne bi bila kratena legitimna pri akovanja investitorjev o donosnosti nalo be. lanek obravnava metodologijo za oceno in spodbujanje urbanisti nooblikovalskih kvalitet in ekonomske u inkovitosti projektov za razvoj/prenovo mestnih lokacij. Uporabnost te metode je prikazana na analizi ljubljanskih primerov nadomestne oziroma dopolnilne gradnje (ve stanovanjski objekt na Grada ki ulici in kondominij v Trnovskem pristanu), ki sta s svojo nekonvencionalnostjo vzbudila pozornost ir e javnosti, z vidika urbanisti nooblikovalskih meril pa v marsi em zanikata zdaj nji zna aj prostora.
Arena urbanisti nega znanja
Karel Schmeidler,Milena Ledvinkova-Simpson
Urbani Izziv , 2008,
Abstract: COST Action C20 – Urban Knowledge Arena je raziskovalni program evropskega programa znanstvenih in tehnolo kih raziskav COST. Usklajujeta ga COST Office in Evropska znanstvena fundacija (ESF). Poglavitni cilj tega projekta, imenovanega Urban Knowledge Arena (Arena urbanisti nega znanja), je raziskati in razviti evropsko prizori e za mednarodno zdru itev znanja in izku enj o zapletenih urbanisti nih vpra anjih.S projektom COST Domain Transport and Urban Development (Podro je prevoza in urbanega razvoja COST) elijo sodelujo i razvijati dejavnosti znanstvenikov in strokovnjakov, ki se v mednarodni raziskovalni mre i ukvarjajo s prevoznimi sistemi in prevozno infrastrukturo, s prostorskim na rtovanjem, rabo in razvojem urbanih zemlji , urbanisti nim oblikovanjem, arhitekturo, oblikovanjem in z vpra anji gradbeni tva. Projekt se posve a multi- in interdisciplinarnim pristopom, s katerimi bi rad zajel osnovne in aplikativne raziskovalne dejavnosti in njihove spremembe, ki so pomembne za oblikovanje politike in procesov odlo anja. Velika pozornost je posve ena tudi dejavnostim, ki prou ujejo nove raziskovalne potrebe in razvoj.
Obvladovanje mesta: formalni in neformalni vzvodi (re)urbanizacije
Kaliopa Dimitrovska Andrews
Urbani Izziv , 1998,
Abstract: V prispevku so na kratko prikazane zna ilnosti sedanjih sistemov prostorskega planiranja v Evropi in Sloveniji ter teko e spremembe povezane z novimi pristopi v urbanisti nem planiranju s poudarki na specifi nih vidikih, kot so: potreba po novi urbanisti ni oblikovalski strategiji in neformalni planski dokumentacijski podpori, planski doprinos in akcijsko planiranje. Predstavljeni so trije primeri oblikovalske prakse: implementacija statutarnega plana (pobuda Highbury, Birmingham), dogovorjena urbana oblika (Broadgate Centre, London) in nadzor razvoja (prenova Roga v Ljubljani). Posebna pozornost je dana sodelovanju javnosti pri oblikovalskih vpra anjih
Oblikovanje novih urbanih naselij. Novo eksperimentalno mesto: Layenhof pri Mainzu
Marco Venturi
Urbani Izziv , 1998,
Abstract: eprav je danes pozornost evropskih planskih slu b usmerjena v vpra anja ponovne rabe zemlji in odprtih povr in, tevilni dogodki ka ejo na potrebo po opredeljevanju ustreznih re itev za probleme nove urbanizacije. Ob prikazu spremenjene opredelitve urbanega fenomena sta predstavljena razpis za novo naselje Layenhof pri Mainzu v Nem iji in urbanisti no-arhitektonska re itev
Varstvo in usmerjanje oblikovne podobe slovenskih mest
Andrej Poga?nik
Urbani Izziv , 1993,
Abstract: zajema 48 urbanih sredi . Slika mest je prikazana tekstualno in grafi no na kartah v merilu 1:10.000. Podan je tudi poskus tipolo ke klasifikacije mest po oblikovnih zna ilnostih ter zbirni kon ni predlogi. Raziskava bistveno raz irja dosedanje, prete no v varstvo starih jeder usmerjenih raziskav. Ugotavlja, da se je podoba mest spremenila zaradi suburbanizacije, novih industrijskih con, prometnic, funcionalisti nih blokovnih naselij, zaradi zvi evanja gabaritov, komercializacije centrov in drugih razlogov. Predlagane usmeritve temeljijo na na elih ekologije, reurbanizacije, humanizacije, kontinuitete, kontekstualizma in poudarjanja identitete podobe na ih mest.
Edvard Ravnikar 1907–1993
Vladimir Mu?i?
Urbani Izziv , 1993,
Abstract: S smrtjo univerzitetnega profesorja Edvarda Ravnikarja je Slovenija izgubila osrednjo osebnost arhitekta in urbanista ter tvorca prve urbanisti ne ole. V prispevku so predstavljena njegova dela, ki so mejniki v slovenskem modernem urbanizmu, med ostalim tudi odkupljeni nate ajni projekt za regulacijo Ljubljane, projekt preobrazbe vasi, projekt za Novo Gorico, Kranj in Kidri evo ter tudije, ki so jih opravili tudentje pod njegovim mentorstvom.
Urbanisti ne delavnice: orodje v prostorskem planiranju
Lu?ka A?man Momirski,Kaliopa Dimitrovska Andrews
Urbani Izziv , 1997,
Abstract: Predmet razprave so urbanisti ne delavnice in nate aj, ki jih je v letu 1996 sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor. Poudarek je na razumevanju urbanisti nih delavnic kot spodbujevalcev vklju evanja gospodarstva in ir e javnosti v proces planiranja in urejanja naselij. Najprej so predstavljeni splo ni nameni urbanisti nih delavnic: kot orodja participacije, pogajanj, obvladljivosti postopka in mo nosti predstavitve rezultatov. Pomemben vidik je tudi delo s tudenti. V nadaljevanju so prikazani konkretni nameni, poteki in rezultati lanskoletnih urbanisti nih delavnic. Na primeru Izolske urbanisti ne delavnice so podrobneje prikazani organizacija delavnice, potek in rezultati. Prispevek zaklju ujejo ugotovitve o pripravah in izvedbi delavnic v Sloveniji.
Page 1 /44
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.