oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 10 of 16 matches for " narz dzie "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /16
Display every page Item
Polish Adaptation of Self-Construal Scale
Aleksandra Pilarska
Studia Psychologiczne , 2011, DOI: 10.2478/v10167-011-0002-y
Abstract: The aim of this article is to present a theoretical background and psychometric features of Polish adaptation of the Self-Construal Scale (SCS; Singelis, 1994). The scale is composed of two subscales (9 items each) which measure degree of independent and interdependent self-construal. The scale was constructed for the needs of empirical research conducted in order to psychologically characterize individuals with different types of self-construal. The Polish adaptation of SCS has satisfactory reliability (Cronbach's alpha) and construct validity (via exploratory and confirmatory factor analyses and correlations with Relational-Interdependent Self-Construal Scale; RISC; Cross, Bacon & Morris, 2000). Although further research are needed, it may be assumed that this tool can be successfully used in research on regulative meaning of self-construal.
Co ze mn zrobisz, kiedy mnie zobaczysz? Percepcja jako wyszukiwanie ofert (affordances) w otoczeniu
Andrzej Klawiter
Avant : Journal of Philosophical-Interdisciplinary Vanguard , 2012,
Abstract: Wspó czesne próby czenia percepcji z dzia aniem czerpi z Gibsonowskiej koncepcji ofert (affordances). Tekst szkicuje poj ciowe podstawy tej koncepcji pokazuj c, jak poj cie oferty wpisuje si w teori percepcji, rozumianej jako aktywne szukanie ustrukturowanej informacji, mog cej usprawni dzia anie organizmu w otoczeniu. Napomyka te o pewnej paraleli filozoficznej (filozofia narz dzia Martina Heideggera) oraz o tym, e intuicje kryj ce si za poj ciem oferty by y bardziej inspiruj ce dla kognitywistów, neuronaukowców czy robotyków ni dla psychologów zajmuj cych si percepcj .
Aktywno hydrolityczna szczepów Candida albicans wyodr bnionych z ró nych ontocenoz od partnerów seksualnych
Jolanta Kwa?niewska,Anna Gnacikowska,Agnieszka Jaskó?owska
Medical Mycology , 2007,
Abstract: Wprowadzenie: We wcze niejszych badaniach w asnych, dotycz cych kandydozy narz dów p ciowych u partnerów seksualnych, poszukiwano grzybów w wybranych ontocenozach narz dowych oraz zaka eń wieloogniskowych. Ustalenie zbie no ci gatunków i asymilacyjnych kodów liczbowych wyodr bnionych szczepów pozwoli o na wst pn ocen transmisji wewn trzustrojowej oraz bli sz charakterystyk szczepu grzyba. Cel pracy: Kontynuuj c proces ró nicowania wewn trzgatunkowego, zbadano aktywno hydrolaz szczepów C. albicans wyizolowanych od partnerów seksualnych z kandydoz narz dów p ciowych. Materia i metody: Materia do badań stanowi o 80 szczepów C. albicans pochodz cych z ontocenoz jamy ustnej, narz dów p ciowych i przewodu pokarmowego pacjentów p ci m skiej i ich partnerek. U tych szczepów oceniono aktywno 19 hydrolaz za pomoc testu APIZYM (bioMérieux). Wyniki: Szczepy C. albicans z prawie wszystkich ontocenoz pacjentów p ci m skiej cechowa a wysoka aktywno arylamidazy leucynowej, fosfatazy kwa nej, N-acetylo-fS-glukozaminidazy i naftolu-AS-BI-fosfohydrolazy: w szczepach pochodz cych z ejakulatu wykazano dodatkowo wysok aktywno fosfatazy zasadowej i a-glukozydazy. W szczepach C. albicans wyodr bnionych z ró nych ontocenoz zbadanych kobiet wyró ni y si wysok aktywno ci arylamidaza leucynowa i fosfataza kwa na, w szczepach z tre ci pochwy- dodatkowo -naftolu-AS-BI-fosfohydrolaza. Wysok aktywno a 7 enzymów wykazano w szczepach pochodz cych z przewodu pokarmowego pacjentek. Wnioski: 1. W szczepach C. albicans wyizolowanych z ontocenozy narz dów p ciowych i jamy ustnej pacjentów p ci m skiej stwierdzono wysok aktywno wi kszej liczby enzymów ni w szczepach wyodr bnionych z tych samych ontocenoz od ich partnerek seksualnych. 2. Porównanie aktywno ci hydrolaz u szczepów C. albicans - odr bnie u m czyzn i kobiet - wskazywa o na brak istotnych ró nic w odniesieniu do wszystkich zbadanych enzymów z wyj tkiem wy szej aktywno ci N-acetylo-fS-glukozaminidazy w szczepach pochodz cych od pacjentów p ci m skiej.
Wektorowe Porz dkowe Operatory Statystyczne Jako Detektory Kraw dzi Obiektów W Zaszumionych Obrazach Kolorowych
Tadeusz Niedziela , Wojciech Krukar
Research Works of Air Force Institute of Technology , 2007, DOI: 10.2478/v10041-008-0001-7
Abstract: W pracy przedstawiono przegl d najskuteczniejszych metod detekcji (wykrywania) kraw dzi obiektów w obrazach kolorowych. Zaprezentowano skuteczno wektorowych operatorów porz dkowych i wektorowych operatorów ró nicowych oraz ich odmiany rozszerzone o ró nego typu filtry. Detektory uzyskane w ten sposób s w ró nym stopniu skomplikowane obliczeniowo oraz odporne na szum impulsowy i gaussowski. W przypadku operatorów DV dodanie cz onów filtruj cych istotnie podnosi ich odporno na obecno szumu. Najlepsze wyniki ekstrakcji kraw dzi w zaszumionych obrazach kolorowych uzyskano, stosuj c operator DV_&aL-trim.
New occurrence of clausthalite (PbSe) in the Sudetes (SW Poland)
Antoni Muszer,Adam Szuszkiewicz,Krzysztof ?obos
Mineralogia Polonica , 2006,
Abstract: The presence of clausthalite in the area of old mining works near Dzie morowice in the Sowie Mts (SW Poland) is reported here for the first time. The identification of the clausthalite is based on macro- and microscopic observations, reflectance measurements, chemical analyses and X-ray diffraction data. The clausthalite, together with uraninite, forms veinlets in a breccia comprising <50% calc-silicate rock fragments. Different polishing hardnesses suggest some variation in the mineral structure of individual clausthalite grains. Chemical spot analyses do not reveal elements other than Pb and Se though calculated unit-cell parameters may suggest minor substitution of S for Se.
Kandydoza narz dów p ciowych u partnerów seksualnych: zaka enia wieloogniskowe
Jolanta Kwa?niewska,Agnieszka Jaskó?owska,Anna Choczaj-Kuku?a
Medical Mycology , 2005,
Abstract: Wprowadzenie: Nawracaj ca kandydoza narz dów p ciowych staje si coraz trudniejszym problemem medycznym. Wskazuje na to m.in. wzrastaj ca rednia liczba nawrotów w ci gu roku. Na podstawie wcze niejszych badań w asnych prowadzonych u pacjentów p ci m skiej z kandydoza narz dów p ciowych, opracowano algorytm post powania diagnostycznego, umo liwiaj cy okre lenie zakresu inwazji grzybami. Cel pracy: Poszukiwanie grzybów w ontocenozach narz dów p ciowych, jamy ustnej i przewodu pokarmowego u kobiet z nawracaj c kandydoza pochwy i ich partnerów seksualnych oraz oznaczenie gatunków i asymilacyjnych kodów liczbowych wyodr bnionych szczepów. Materia i metody: Pos uguj c si oryginalnym schematem post powania diagnostycznego, zbadano 100 osób - 50 kobiet i 50 m czyzn - partnerów seksualnych, z objawami klinicznymi ze strony narz dów p ciowych. Dane wywiadu wskazywa y na nawracanie procesu chorobowego u kobiet nawet do 6-8 razy w roku w ci gu 4-12 lat, mimo stosowania doustnych leków przeciwgrzybiczych. Partnerzy seksualni tych pacjentek byli leczeni najcz ciej miejscowo, bez wykonania badania mikologicznego. Od kobiet do badań mikologicznych pobierano tre pochwy, materia z okolicy sromu, tre jamy ustnej i ka , od m czyzn -tre spod napletka, materia z o dzi, mocz, ejakulat, tre jamy ustnej i ka . Wyodr bniaj c szczepy grzybów z ró nych materia ów biologicznych pacjentów i ró nicuj c gatunki, wykorzystano tryb post powania opracowany w naszej Katedrze. Wyniki: cznie u 100 osób wykonano 500 posiewów. Wyodr bniono 301 szczepów, w tym 155 od kobiet i 146 od m czyzn. W ród 50 par, u 37 (74%) grzyby wykryto w narz dach p ciowych, w tym samym czasie u obojga partnerów. Grzyby wyst powa y u 100% zbadanych kobiet w tre ci pochwy, u 54% - w materiale ze sromu. U pacjentów p ci m skiej grzyby wykryto w materiale spod napletka u 56% zbadanych, w materiale z o dzi-tak e w 56%, w eja-ku lacie-u 26%. Oceniaj c wieloogniskowo zaka enia u kobiet z nawracaj c kandydoza pochwy stwierdzono najcz ciej za ka enia trój-(46%) i cztero-ogniskowe (34%), dwuogniskowe - u 16%, a jednoogniskowe - tylko u 4% zbadanych. U partnerów seksualnych pacjentek wykazano zaka enia jedno-(18%), dwu- (18%), trój- (24%), cztero- (18%), pi cio- (14%) i sze cioogniskowe (4%). Wyhodowane szczepy nale a y w wi kszo ci (89%) do gatunku Candida albicans, a w pozosta ych przypadkach - do C. glabrata i C. tropicalis. Zgodno gatunków i asymilacyjnych kodów liczbowych wykazano u 38 spo ród 50 analizowanych par. W terapii wykorzystano flukonazol i itrakonazol oraz leki dzia aj ce miejscow
Zmiany infekcyjne paznokci
Romuald Maleszka,Violetta Ratajczak-Stefańska,Monika Ró?ewicka-Czabańska
Przegl?d Dermatologiczny , 2011,
Abstract: W narz dach paznokciowych bardzo cz sto obserwujemy ró norodnezmiany patologiczne wywo ane przez czynniki infekcyjne. W ródzaka eń najbardziej rozpowszechnione s infekcje grzybicze, któremog stanowi nawet do 50% wszystkich chorób paznokci i w a nieobawiaj c si g ównie grzybicy, pacjenci ze zmianami paznokciowymizg aszaj si do lekarza. W ród zaka eń grzybiczych paznokci zdecydowanienajcz ciej spotykamy grzybic dermatofitow . Grzybicepaznokci wywo ane przez grzyby dro d opodobne z rodzaju Candidas ju znacznie rzadsze. Z grzybic paznokci wywo anych przez grzybyple niowe w Europie rodkowej spotykamy prawie wy cznie zaka eniep ytek paznokciowych du ych palców stóp grzybem ple niowymScopulariopsis brevicaulis. W narz dach paznokciowych spotyka si te zaka enia bakteryjne wywo ane g ównie przez Staphylococcus aureusi Pseudomonas aeruginosa oraz brodawki zwyk e wywo ane przez wirusbrodawczaka ludzkiego. Zaka enia narz dów paznokciowych mog si rozwija zarówno w niezmienionych p ytkach paznokciowych, jaki w przebiegu innych, nieinfekcyjnych chorób paznokci. Najcz ciejdotyczy to paznokci zmienionych przez uszczyc , liszaj p aski orazp ytek paznokciowych zniekszta conych pourazowo. Ze wzgl du nacz ste podobieństwo obrazów klinicznych ró nych zaka eń paznokciowychdo nieinfekcyjnych chorób paznokci oraz nak adanie si zmian infekcyjnych na ju istniej ce choroby narz dów paznokciowych– bardzo wa ne jest przeprowadzenie przed rozpocz ciem leczeniaodpowiednich badań diagnostycznych.
Nowotwory skóry u chorych po przeszczepieniu narz dów
Beata Imko-Walczuk,Anna Ankudowicz,Janusz Ja?kiewicz,S?awomir Lizakowski
Przegl?d Dermatologiczny , 2011,
Abstract: Nowotwory staj si jedn z g ównych przyczyn zgonów chorych poudanym przeszczepieniu narz dów. Stale rosn ca liczba chorych yj cychz przeszczepionym narz dem, a jednocze nie znacznie wi kszazachorowalno , agresywny, szybki post p choroby nowotworoweji niepomy lne rokowanie wymagaj szczególnego podej cia onkologicznegow tej populacji. W pracy dokonano przegl du nowotworówskóry wyst puj cych u chorych po przeszczepieniach narz dów, któres najcz stszymi zmianami nowotworowymi w tej grupie pacjentówi maj cz sto odmienny obraz kliniczny ni w grupie chorych immunokompetentnych.W omawianej populacji nowotwory skóry – rak p askonab onkowy(SCC) i rak podstawnokomórkowy (BCC) wyst puj najcz ciej. Równie takie nowotwory, jak: mi sak Kaposiego, czerniak,ch oniaki, nowotwory okolic anogenitalnych, rak z komórek Merklaoraz inne rzadkie guzy mog wyst powa cz ciej u chorych otrzymuj cychleczenie immunosupresyjne. Istotne jest zapoznanie si z cechami i odmienno ciami klinicznymi dotycz cymi nowotworówu chorych po przeszczepieniach narz dowych, aby móc je rozpozna w jak najwcze niejszym stadium rozwoju.
Cz sto wyst powania czerniaka oraz ocena prze ycia i rokowania u chorych na czerniaka po przeszczepieniu narz dów
Beata Imko-Walczuk,Anna Ankudowicz,Janusz Ja?kiewicz,Alicja D?bska-?lizień
Przegl?d Dermatologiczny , 2011,
Abstract: Wprowadzenie. Zwi kszone ryzyko wyst powania raków skóryw populacji chorych po przeszczepieniu narz dów jest dobrze znanei udokumentowane w pi miennictwie. Znacznie mniej wiadomo natemat cz sto ci wyst powania czerniaka oraz rokowania u chorychz tej populacji z czerniakiem. U chorych po transplantacji narz du nale yrozwa a problem czerniaka w trzech aspektach klinicznych: nowotworupowstaj cego u chorych po przeszczepieniu, jako wznow ognisk leczonych przed przeszczepieniem lub nowotwór przeniesionyod dawcy. Cel pracy: Okre lenie ryzyka zachorowania na czerniaka oraz uzyskaniedanych dotycz cych prze ycia i rokowania u chorych po przeszczepieniunarz dów z tym nowotworem. Materia i metodyka: Dane dotycz ce oceny cz sto ci wyst powaniaczerniaka w populacji chorych po przeszczepieniu narz dów by y gromadzonei analizowane na Uniwersytecie w Oksfordzie – KlinikaTransplantologii Klinicznej i Klinika Dermatologii. Analiz przeprowadzonodla 1958 chorych, u których wykonano 2342 przeszczepienianarz dów. W celu oceny czasu prze ycia i rokowania u chorych poprzeszczepieniu narz du z czerniakiem analizowano dane z 14 o rodkóweuropejskich b d cych cz onkami SCOPE (ang. Skin Care in OrganTransplant Patients – Europe). Wyniki: Wtrakcie badania na Uniwersytecie w Oksfordzie zdiagnozowano14 przypadków inwazyjnego czerniaka u 12 chorych po przeszczepieniunerki. czny wspó czynnik ryzyka wyst pienia czerniakaw oksfordzkiej populacji biorców przeszczepów narz dowych wyniós 8,4 na 10 000 przeszczepolat. Stwierdzono 5-krotnie zwi kszon zapadalno na czerniaka. W grupie chorych analizowanych w ramachbadań stowarzyszenia SCOPE zdiagnozowano 89 przypadków czerniakapo przeszczepieniu narz dów. W pracy wykazano, e czerniakiw stadium T1 i T2 rozwijaj ce si po transplantacji maj podobne rokowanie jak w populacji ogólnej, natomiast rokowanie u chorych po przeszczepieniunarz du z guzami T3 i T4 by o znamiennie gorsze. Wnioski: Ze wzgl du na gorsze rokowanie u chorych po przeszczepieniachnarz dowych z rozpoznanym czerniakiem niezmiernie wa nejest wykrycie jego pierwotnych ognisk we wczesnym etapie rozwojunowotworu, co daje szans pe nego wyleczenia po standardowymleczeniu chirurgicznym.
Ocena bólu i jako ci ycia u chorych na nowotwory
Wojciech Leppert, Maria Forycka
Polish Gastroenterology , 2011,
Abstract: Dokonanie trafnej oceny bólu u chorych na nowotwory jest niezb dnym warunkiem ustalenia w a ciwego post powania przeciwbólowego. Ocena bólu powinna obejmowa w a ciwe oszacowanie nat enia bólu, a tak e rozpoznanie rodzaju bólu z punktu widzenia patomechanizmu: ból receptorowy (nocyceptywny) i neuropatyczny. Ponadto, istotna jest tak e ocena rodzaju bólu, z punktu widzenia wzorca czasowego: bólu sta ego i bólu przebijaj cego. Nale y podkre li , e niezb dne jest nie tylko ustalenie przyczyny, rodzaju i nat enia bólu fizycznego, ale tak e ocena problemów psychicznych, socjalnych i duchowych chorego i rodziny. Niew a ciwa ocena bólu prowadzi do nieskutecznego leczenia przeciwbólowego, a co za tym idzie, przyczynia si do niepotrzebnego cierpienia chorego i po rednio - rodziny. Podobnie, ocena jako ci ycia jest niezb dnym elementem, uzupe niaj cym obiektywn ocen stanu klinicznego chorych w opiece paliatywnej, o subiektywn ocen w asnej sytuacji, dokonan przez chorych. Poj cie jako ci ycia jest wielowymiarowe, st d konieczno stosowania narz dzi uwzgl dniaj cych istotne wymiary jako ci ycia chorych: objawy choroby i dzia ania niepo dane leczenia, funkcjonowanie fizyczne, w rolach, emocjonalne, spo eczne i wymiar duchowy ycia pacjenta. Artyku stanowi prób podsumowania podstawowych informacji, dotycz cych oceny bólu u chorych na nowotwory, z uwzgl dnieniem cz ciej stosowanych skal i narz dzi oceny bólu. Omówiono równie najcz stsze koncepcje jako ci ycia i narz dzia s u ce do oceny jako ci ycia u chorych na nowotwory.
Page 1 /16
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.