oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 2 of 2 matches for " eldre "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /2
Display every page Item
Familie og kontinuitet: P r rende forteller om livsl pet til personer med demenssykdom
Ingrid Drageset,Ketil Normann,Ingunn Elstad
Nordisk Tidsskrift for Helseforskning , 2012,
Abstract: Artikkelen bygger p intervju av n re p r rende om livsl pet til pasienter med demenssykdom som bor i sykehjem i Nord-Norge. De p r rende ble spesielt spurt om pasientenes vaner, interesser og aktiviteter gjennom livsl pet. Det ble utf rt narrativ analyse av intervjuene med vekt p fortolkning av livsl p og livshendelser hos pasientene. Artikkelen viser hvordan p r rende konkret bidrar til videref re kontinuiteten i livsl pet til pasienten, samtidig som det kommer fram hvordan denne kontinuiteten ogs har stor betydning for p r rende i deres eget liv. Artikkelen viser og at for at pasienten skal oppleve kontinuitet i eget liv etter flytting til sykehjem, er det viktig med en form for kontakt med hjemplass og landskap, og at det gis rom for tradisjoner og livshistorie.
Kan smertekartlegging ved bruk av ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) bidra til lindre smerte hos eldre p sykehjem?
Siv Venke Gran,Bj?rg Th. Landmark
Nordisk Tidsskrift for Helseforskning , 2012,
Abstract: Systematisk smertekartlegging er en forutsetning for lindre pasientens smerte. Resultater av smertekartleggingen m dokumenteres i pasientens tiltaksplan og f lges opp i form av en individuell tilrettelagt behandling. Kunnskap om smerter, hvordan og hvorfor smerter b r kartlegges er viktig, men ikke tilstrekkelig for optimalisere smertelindringen. For f til endringer i praksis knyttet til smerter, er det behov for stabilitet i lederskap og en bevisstgj ring av personalets holdninger til eldre og smerter. Legen har en sentral rolle i ettersp rre resultater av kartlegging og bidra i en tverrfaglig vurdering for lindre pasientens smerte. ESAS er et velegnet instrument for kartellegge smerter hos eldre i sykehjem forutsatt at en benytter et kroppskart i tillegg.
Page 1 /2
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.