oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2012 ( 19 )

2011 ( 37 )

2010 ( 48 )

2009 ( 21 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 476 matches for " dzieci "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /476
Display every page Item
Czy ECPW u dzieci jest potrzebne?
Stanis?aw Pieczarkowski,Jan Pertkiewicz,Krzysztof Fyderek
Pediatria Wspó?czesna , 2010,
Abstract: Wprowadzenie: Endoskopowa cholangio-pankreatografia wsteczna (ECPW) jest rzadko wykonywan w pediatrii wysokospecjalistyczn procedur . Przeprowadzana jest jedynie w wyspecjalizowanych o rodkach wspó pracuj cych z do wiadczonymi w tym badaniu specjalistami. Cel pracy: Celem pracy by a analiza retrospektywna, obejmuj ca 10-letni okres, od 2000 roku, w którym rozpocz to wykonywanie badania ECPW w Uniwersyteckim Szpitalu Dzieci cym w Krakowie. Materia i metodyka: ECPW przeprowadzono u 29 dzieci (20 ch opców, 9 dziewczynek w wieku od 4 do 18 lat, redni wiek dzieci to 11,89 roku, SD±4,02). ECPW wykonano u: 12/29 (41%) pacjentów z przewlek ym zapaleniem trzustki (PZT), 4/29 (14%) z nawracaj cym ostrym zapaleniem trzustki (nOZT), 5/29 (17,5%) z ostrym zapaleniem trzustki (OZT), 7/29 (24%) z ó taczk mechaniczn , 1/29 (3,5%) z przewlek ym stwardniaj cym zapaleniem dróg ó ciowych (PSC). W trakcie ECPW diagnostyczno-terapeutycznego poza wykontrastowaniem dróg ó ciowych i/lub trzustkowych u jednego pacjenta wykonywano od 1 do 4 procedur endoskopwych, takich jak: sfinkterotomia trzustkowa i/lub ó ciowa, usuni cie mikroz ogów i/lub z ogów balonem, usuni cie z ogów koszyczkiem, poszerzenie przewodów balonem, za o enie protezy do przewodów ó ciowych b d trzustkowych, drena cysty. Wyniki: Najcz ciej stwierdzan patologi by y konkrementy przewodów ó ciowych (7/29) i trzustkowych (6/29), a najcz stszym zabiegiem - usuni cie z ogów. U ponad po owy dzieci wykonano sfinkterotomi (15/29, 52%). U 4 pacjentów z PZT i 1 z PSC czasowo zaprotezowano na okres 2-4 miesi cy przewód trzustkowy. Po badaniach nie odnotowano powik ań. Wnioski: U doros ych ECPW jest ugruntowan technik diagnostyczno-zabiegow . U dzieci jest ono wykonywane rzadko. W badanej grupie u 2/3 dzieci ECPW umo liwi o skuteczne leczenie. Brak powik ań w badanej grupie wskazuje, i jest to badanie bezpieczne.
Guzy neuroendokrynne u dzieci ? opis 3 przypadków rakowiaka
Tomasz Hutyra,Tomasz Pytrus,Barbara Iwańczak
Pediatria Wspó?czesna , 2010,
Abstract: Guzy neuroendokrynne to nowotwory wyst puj ce rzadko. W pracy opisano troje dzieci w wieku 9, 15 i 17 lat z rozpoznanymi rakowiakami. U dwojga z nich guz umiejscowiony by w wyrostku robaczkowym, a w trzecim przypadku zlokalizowany w oskrzelu p ata górnego p uca lewego. U wszystkich pacjentów wykonano kontrolne badania immunohistochemiczne markerów neuroendokrynnych.
Badania nad zachowaniem si hormonów tarczycy u dzieci i m odzie y województwa bydgoskiego z rozpoznanym wolem prostym
Marek Wawrzeńczyk,Anna Balcar-Boroń,Witold Kretowicz,Andrzej Kurylak
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism , 1998,
Abstract: Wole spowodowane niedoborem jodu jest schorzeniem wyst puj cym endemicznie w okre lonych regionach. Celem pracy by a biochemiczna charakterystyka wola prostego u dzieci z województwa bydgoskiego oraz ocena zale no ci mi dzy wyk adnikami laboratoryjnymi czynno ci tarczycy a wielko ci gruczo u i rodzajem wola. Stwierdzono, e wole oboj tne u dzieci przebiega najcz ciej z eutyreoz . U dzieci z wolem stwierdzono istotnie ni sze warto ci T4 i nieistotnie wy sze poziomy T3. Warto TSH nie wykazywa a ró nic w porównaniu z grup kontroln . Wykazano, e czynno hormonalna tarczycy obni a si w miar powi kszania rozmiarów wola.
Rozpuszczalna trombomodulina - marker uszkodzenia ródb onka u dzieci i m odzie y z oty o ci prost
Miros?awa Urban,Katarzyna Wojtkielewicz,Barbara G?owińska,Jadwiga Peczyńska
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism , 2005,
Abstract: Wst p: Markerem uszkodzenia ródb onka jest trombomodulina - glikoproteina przezb onowa o w a ciwo ciach wazoprotekcyjnych, której zadaniem jest zmiana w a ciwo ci trombiny z pro- na przeciwzakrzepow . Trombina po po czeniu z TM staje si aktywatorem bia ka C, co z kolei doprowadza do degradacji aktywnego czynnika V i VIII. Cel pracy: Celem pracy by a ocena st enia sTM w surowicy krwi u dzieci i m odzie y z oty o ci i próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy ju w okresie dzieci cym, dochodzi do wzrostu st enia sTM - jednego z biochemicznych markerów uszkodzenia ródb onka. Materia i metody: Badaniem obj to grup 22 dzieci z oty o ci prost , w tym 11 dziewcz t oraz 11 ch opców, w wieku od 8,5 do 17,8 roku. Grup kontroln stanowi o 17 dzieci zdrowych w wieku od 12 do 17,9 roku z prawid ow mas cia a i nieobci onych wywiadem rodzinnym dotycz cym wyst powania tradycyjnych czynników ryzyka mia d ycy. U wszystkich dzieci oznaczano st enie sTM, cholesterolu ca kowitego, jego frakcji LDL i HDL, oraz triacylogliceroli w surowicy. Zmierzono mas cia a oraz okre lono BMI. Z uwagi na wydalanie sTM przez nerki badano dodatkowo st enie kreatyniny w surowicy oraz obliczano klirens kreatyniny. Wyniki: U dzieci z oty o ci prost wykazano znamienne statystycznie wy sze st enie rozpuszczalnej frakcji trombomoduliny (sTM), w stosunku do dzieci i m odzie y z grupy kontrolnej. Stwierdzono u nich wy sze st enie cholesterolu ca kowitego, frakcji LDL-cholesterolu oraz triacylogliceroli i znamiennie ni sze st enie HDL- cholesterolu. Wykazano dodatni korelacj sTM z warto ci wska nika BMI. Nie znaleziono zwi zku sTM z p ci i wiekiem. Wnioski: Podwy szone st enie sTM w grupie dzieci z oty o ci w porównaniu do dzieci zdrowych mo e sugerowa niedomog komórek ródb onka, co sk ania do podj cia u nich dzia ań profilaktycznych w celu zapobiegania ewentualnym zdarzeniom sercowo-naczyniowym w III-IV dekadzie ycia.
Ocena czynno ci mioelektrycznej o dka metod elektrogastrografii u dzieci z cukrzyc typu 1
Tomasz Pytrus,Barbara Iwańczak,Anna Noczyńska,Franciszek Iwańczak
Pediatria Wspó?czesna , 2010,
Abstract: Wprowadzenie: Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u dzieci z cukrzyc typu 1 (IDDM) nale do cz stych powik ań i g ównie zwi zane s z czasem trwania choroby. Cel pracy: Ocena czynno ci mioelektrycznej o dka u dzieci z cukrzyc typu 1 za pomoc przezskórnej elektrogastrografii (EGG) metod jedno- i wielokana ow . Materia i metody: Badaniem obj to 35 dzieci z IDDM oraz 15 dzieci zdrowych z grupy kontrolnej. U wszystkich dzieci wykonano badanie EGG: u 24 dzieci metod jednokana ow , u pozosta ych dzieci metod wielokana ow w warunkach spoczynku: 30 min na czczo, 30 min po przyj ciu posi ku. Ocenie poddano rozk ad okresów normogastrii i dysrytmii, zmiany amplitudy fal wolnych, stosunek nat enia dominuj cej czynno ci w okresie poposi kowym do przedposi kowego. Wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Przedposi kowo w grupie IDDM wykazano wysoki odsetek bradygastrii (55,8%) oraz niski odsetek normogastrii (32,3%) w porównaniu z grup kontroln (odpowiednio 10,5 i 81,3%) (p <0,05). Po posi ku obserwowano spadek odsetka bradygastrii (28,3%) oraz wzrost odsetka normogastrii (64,4%) u dzieci z IDDM (p >0,05). U dzieci z IDDM w okresie przed- i poposi kowym wykazano ni sze warto ci DF oraz wy sze warto ci DFIC w porównaniu z grup kontroln . W fazie przedposi kowej u 89,4% dzieci z IDDM stwierdzono zapis nieprawid owy, w grupie kontrolnej nieprawid owy zapis wykazano u 6,6% dzieci (p <0,05). W fazie poposi kowej u dzieci z IDDM podobnie cz ciej wykazano nieprawid owy zapis (42,1% dzieci vs. 7,0% dzieci z grupy kontrolnej) (p <0,05). Niezale nie od posi ku u 31,5% dzieci z cukrzyc stwierdzono nieprawid owy zapis EGG. Wnioski: 1. Nieprawid owy zapis EGG w postaci przed- i poposi kowej bradygastrii cz ciej obserwowano w grupie dzieci z cukrzyc , u tych dzieci zaburzenia czynno ci elektrycznej wyst powa y g ównie w okresie przedposi kowym (89,4%) (p <0,05). 2. U dzieci z cukrzyc obserwowano ni sze warto ci DF oraz wy sze DFIC w porównaniu z grup kontroln .
Czy mo liwe jest wyleczenie z celiakii? Badania wst pne
Anna Szaflarska-Pop?awska
Pediatria Wspó?czesna , 2010,
Abstract: Wprowadzenie: Do tej pory u pacjentów z histopatologicznie potwierdzon celiaki zalecano stosowanie cis ej diety bezglutenowej do końca ycia. W ostatnio opublikowanych badaniach sugeruje si mo liwo utrzymywania si remisji histologicznej u oko o 20% pacjentów, u których pomimo ponownego wprowadzenia glutenu do diety na okres ponad 2 lat nie wyst pi y objawy kliniczne. Cel pracy: Kliniczna, serologiczna i histologiczna ocena pacjentów z celiaki rozpoznan w dzieciństwie w trakcie prowokacji glutenem. Materia i metodyka: Do prospektywnej analizy zakwalifikowano 11 doros ych pacjentów, w tym 7 kobiet i 4 m czyzn w wieku od 19 do 28 lat ( rednia wieku 22,6 roku) z celiaki rozpoznan w okresie wczesnego dzieciństwa (mi dzy 10 mies. . a 6 rokiem ycia, rednio w 19,7 mies. .), u których po wieloletnim stosowaniu cis ej diety bezglutenowej (od 12 do 25 lat, rednio 18,4 roku) wykonano test prowokacji glutenem. Test prowokacji glutenem rozpocz to pomi dzy 18 a 26 rokiem ycia. W czasie prowokacji pacjentów monitorowano klinicznie, serologicznie (badanie przeciwcia antyendomyzjalnych EmA metod immunofluorescencji po redniej co 6 tygodni-6 miesi cy) oraz histopatologicznie. Biopsj jelita cienkiego wykonywano z chwil pojawienia si dodatnich testów serologicznych. Oceny histopatologicznej endoskopowo pobranych bioptatów b ony luzowej jelita cienkiego dokonywano przy u yciu zmodyfikowanej klasyfikacji Marsha. Wyniki: U 7 pacjentów w trakcie prowokacji glutenem nie obserwowano adnych objawów klinicznych. U pozosta ych 4 pacjentów bezpo rednio po wprowadzeniu glutenu do diety (u 2) lub po kilku tygodniach-miesi cach wyst pi y okresowe silne bóle brzucha, nawracaj ca biegunka oraz spadek masy cia a. U jednego pacjenta z opryszczkowatym zapaleniem skóry rozpoznanym w 6 r. . w trakcie prowokacji glutenem ponownie pojawi y si typowe zmiany skórne. U wszystkich pacjentów w czasie prowokacji glutenem pojawi y si EmA: najcz ciej w ci gu pierwszych 3-6 miesi cy obserwacji (u 6), po 6-12 miesi cach prowokacji (u 3) lub pó niej (u 2). U 9 pacjentów w trakcie prowokacji glutenem stwierdzono obecno typowych dla celiakii zmian mikroskopowych w b onie luzowej jelita cienkiego: typu M3c (u 4), M3b (u 3) lub M3a (u 2). W jednym przypadku biopsj jelita cienkiego wykonywano dwukrotnie - w 4. miesi cu (zmiany typu M0) i w 19. miesi cu prowokacji glutenem (M3c). W dwóch przypadkach nie stwierdzono zmian histopatologicznych (w jednym przypadku - w dwukrotnie wykonanym badaniu po 4 i 10 miesi cach tpg, w jednym przypadku - po 10 miesi cach tpg). Wnioski: U doros yc
Hiperbilirubinemie czynno ciowe u dzieci
Sabina Wi?cek,Halina Wo?,Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
Pediatria Wspó?czesna , 2011,
Abstract: Podwy szony poziom bilirubiny w surowicy krwi jest problemem, z którym cz sto spotyka si w codziennej praktyce lekarz rodzinny, pediatra oraz gastroenterolog. Mo e on wynika ze wzmo onej produkcji bilirubiny, zmniejszonego jej wychwytu przez komórk w trobow , zaburzonego sprz gania z kwasem glukuronowym czy te upo ledzonego wydzielania do ó ci. Celem pracy by a analiza przyczyn hiperbilirubinemii czynno ciowych u dzieci, przebieg kliniczny oraz ocena wspó czesnych mo liwo ci diagnostycznych i terapeutycznych.
Wyst powanie choroby trzewnej u dzieci z Pomorza Zachodniego
Gra?yna Czaja-Bulsa,Monika Jakubik,Jagoda Szymanowicz,Aleksandra Zalewska
Pediatria Wspó?czesna , 2010,
Abstract: Wprowadzenie: W latach 80. i 90. XX w. w regionie Pomorza Zachodniego stwierdzano nisk cz sto wyst powania choroby trzewnej (CD). Od 1996 r. badaniami przesiewowym obj to dzieci z grup ryzyka CD: z cukrzyc insulinozale n , niskoros o ci , przewlek niedokrwisto ci z niedoboru elaza i krewnych I stopnia. Cel pracy: Ocena cz sto ci wyst powania, wieku zachorowania i postaci CD w ród dzieci z Pomorza Zachodniego na przestrzeni ostatnich 32 lat. Materia i metodyka: Analiz retrospektywn obj to dzieci z rozpoznaniem CD urodzone w latach 1976-2008. Cz sto wyst powania CD przedstawiono za pomoc wska nika zachorowalno ci (MI) i wska nika kumulacyjnego (CI). Rozpoznanie CD stawiano zgodnie z kryteriami z Interlaken lub kryteriami budapesztańskimi. Wyniki: W ci gu ostatnich 32 lat CD rozpoznano u 134 dzieci (84 dziewcz t, 50 ch opców): w latach 1976-1995 - u 44 (2-3/rok), w latach 1996-2008 u 79 (6-7/rok). Do 1995 r. stwierdzano tylko posta jelitow , pó niej jelitow - 39 dzieci (49,4%), pozajelitow - 23 dzieci (29,1%) i asymptomatyczn - 17 dzieci (21,5%). W latach 1976-1995 r. redni wiek rozpoznania postaci jelitowej CD wynosi 5,6 roku, w kolejnych (1996-2008) - 7,5 roku. W ostatnich 12 latach pocz tkowo (1996-2003) by wysoki - 8 lat, nast pnie (2004-2008) zmala - 5,8 lat. redni wiek ujawnienia postaci pozajelitowej i asymptomatycznej CD równie by wy szy w latach 1996-2003: 10,8 i 11 lat, ni w nast pnych (2004-2008): 10 i 7,3 roku. W ci gu ostatnich 7 lat, dla wszystkich postaci CD, obserwowano obni enie si wieku rozpoznania a do 1-2 r. . W latach wcze niejszych (1996-2003) CD nie ujawnia a si przed 4 r. . Najwy sz cz sto wyst powania CD stwierdzono w ród dzieci urodzonych mi dzy 1988 a 1993 r.: CI=1:2100-1:2200, MI=4,7-4,55. Dla dzieci urodzonych w latach wcze niejszych by a istotnie ni sza: 1982-1987 - CI=1:3600, MI=2,8 oraz 1976-1981 - CI=1:5300-5800, MI=1,7-1,8. Najni sz cz sto CD stwierdzono u dzieci urodzonych w latach 2003-2008: CI=1:8000-13 000 i MI=1,27-0,80. Wnioski: W regionie Pomorza Zachodniego na przestrzeni ostatnich 32 lat: 1. Cz sto choroby trzewnej ujawniaj cej si w wieku dzieci cym wprawdzie wzrasta, ale nadal jest niska w stosunku do innych regionów Polski i Europy. 2. Obj cie grup ryzyka celiakii rutynowymi badaniami przesiewowymi w poradniach specjalistycznych 2-krotnie poprawi o rozpoznawanie choroby, zw aszcza jej postaci pozajelitowych i asymptomatycznej. 3. W ci gu ostatnich 12 lat, po pocz tkowym okresie wzrostu, obserwuje si coraz ni szy wiek ujawniania celiakii, niezale nie od jej postaci.
Toksokaroza u dzieci w Polsce - powód diagnostyki i objawy kliniczne
Sabina Dobosz,Magdalena Marczyńska,Jolanta Popielska,Hanna ?arnowska-Prymek
Pediatria Wspó?czesna , 2007,
Abstract: Wprowadzenie: Toksokaroza jest powszechn chorob paso ytnicz wyst puj c u dzieci i u doros ych, wywo an przez nicienie z rodzaju Toxocaraspp. Cel pracy: Przedstawienie obrazu klinicznego toksokarozy u dzieci. Materia i metodyka: W latach 2002-2005 w Klinice Chorób Zaka nych Wieku Dzieci cego AM w Warszawie leczono 249 dzieci z toksokaroza. Analizowano przyczyny diagnostyki, zg aszane dolegliwo ci, objawy kliniczne, odchylenia w badaniach dodatkowych, miejsce zamieszkania i kontakt ze zwierz tami. Rozpoznanie potwierdzono testem ELISA IgC z antygenem wydzielniczo-wydalniczym Toxocara spp. Wyniki: Posta trzewn choroby rozpoznano u 197/249 (79%) dzieci (w wieku od 1 do 14 lat), posta oczn choroby rozpoznano u 52/249 (21%) (w wieku od 4 do 16 lat). Powodem diagnostyki u dzieci z postaci trzewn by y odchylenia w badaniach dodatkowych (eozynofi-lia, wysoki poziom IgE, niedokrwisto ) i w badaniu przedmiotowym (powi kszenie w troby, powi kszenie w z ów ch onnych), zg aszane dolegliwo ci (bóle brzucha, g owy) oraz rozpoznanie toksokarozy u rodzeństwa. U 52 dzieci z postaci oczn choroby diagnostyk wykonano z powodu pogorszenia widzenia lub wyst pienia zeza jednego oka. W badaniu dna oka stwierdzono: typowy ziarniniak, aktywny proces zapalny lub zmiany pozapalne (proliferacje wewn trzga kowe, odwarstwienia siatkówki). W leczeniu stosowano diethylcarbama-zyn (posta oczna - cznie z prednizonem). Wnioski: Toksokaroza jest chorob paso ytnicz o niejednorodnym obrazie klinicznym. Najci sza posta oczna mo e prowadzi do jednostronnej lepoty - w ka dym przypadku rozpoznania choroby nale y wykona badanie dna oka. Wskazania do leczenia ustalane s indywidualnie. Nie ma metod oceniaj cych skuteczno leczenia.
Czynniki wzbudzaj ce i hamuj ce apoptoz w b onie luzowej o dka u dzieci zaka onych Helicobacter pylori
El?bieta Maciorkowska,Ewa Ryszczuk,Maciej Kaczmarski
Pediatria Wspó?czesna , 2008,
Abstract: Apoptoza jest procesem fizjologicznej, zaprogramowanej mierci komórki, niezb dnej do utrzymania wewn trzkomórkowej home-ostazy. W zaka eniu Helicobacter pylori (H. pylori) cz sto wyst powania komórek apoptycznych wzrasta od 3 do 16%. Czynnikami wzbudzaj cymi procesy apoptozy w zaka eniu H. pylori s : czynniki zjadliwo ci - VacA, CagA, lipopolisacharyd (LPS), peptyd akty-wuj cy monocyty, amoniak, ureaza, prozapalne cytokiny. Z drugiej strony, istniej 2 podstawowe szlaki patogenetyczne, poprzez które przebiegaj procesy apoptozy w b onie luzowej gospo-darza. Wyró niamy tu szlak patogenetyczny zewn trzny, czyli receptorowy, zachodz cy przy udziale takich receptorów, jak CD95 i receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu (epidermal factorgrowth receptor— EGFR), oraz szlak patogenetyczny wewn trz-ny, zachodz cy przy udziale bia ek mitochondrialnych z rodziny bcl-2. Mechanizmy apoptozy powinny by rozwa ane ju u pacjentów pediatrycznych zaka onych H. pylori, gdy apoptoza w zapaleniu b ony luzowej o dka mo e mie wa ne implikacje kliniczne. Wyniki badań wskazuj na mo liwo udzia u apoptozy w patogene-zie choroby wrzodowej o dka, za w przebiegu wieloletniego zaka enia H. pylori nasilona apoptoza, niezrównowa ona wzmo on proliferacj , mo e prowadzi do zaniku b ony luzowej o dka.
Page 1 /476
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.