oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 11 )

2018 ( 23 )

2017 ( 44 )

2016 ( 45 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 8793 matches for " Yüksek Yap lar "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /8793
Display every page Item
The Effect of Fire Disasters to Fire Safety on Highrise Constuctions= Yang nlar n Yüksek Yap larda Yang n Güvenli i Geli imine Etkisi
ümit Arpac?o?lu
tasar?m + kuram , 2011,
Abstract: The need for high-rise buildings is increasing everyday. This tendency brings out several problems. The qualities of high-rise buildings have to improve and give new possibilities to users. Protection against fire is crucial as the risk of vitality is higher in high-rise buildings. It can be observed that, while experiences of fire disasters effects the fire security measures the importance of fire security increases., In this article, the criteria of fire securitY measures in high-rise buildings are stressed and the relation between the experiences of fire and the fire security measures are, explained. Yüksek yap lara olan ihtiyac m z her ge en gün artmaktad r. Bu e ilim beraberinde e itli problemleri de getirmektedir. Yüksek yap lar n niteliklerinin geli mesi ve insanlara daha fazla olanaklar sunmas gerekmektedir. Yang na kar korunum ise yüksek yap larda ya amsal riskler daha fazla oldu u i in büyük neme sahiptir. Ya anan yang n tecrübelerinin yang n güvenli ini etkiledi i ve bu olaylar sonucunda yang n güvenli i ihtiya lar n n daha fazla artt g zlenmektedir. Yüksek yap lar i in nemli olan yang n güvenli i kriterleri vurguland ktan sonra ya anan olaylar ile yang n güvenli i ili kisi anlat lmaktad r.
YURTKUR Kütüphanelerinin Mevcut Durumunu G sterir Bir Yaz r
Mehmet Ali Yar
Türk Kütüphanecili?i , 1998,
Abstract:
üniversite rencilerinin Bilgi Okuryazarl Becerilerindeki Zorlanma Düzeyleri üzerine Bir Ara t rma
Co?kun Polat
Türk Kütüphanecili?i , 2005,
Abstract: Information Literacy is the set of skills needed to fnd, retrieve, analyze, and use Information from a variety of sources. Educational institutions have the primary responsibility for providing the students with these skills. In this regard universities have to develop Information literacy programs to equip students with the Information and skills reauired. This study examines the challenges that the students faced in terms of Information literacy related issues. A questionnaire was applied to 262 post graduate students of Hacettepe University in order to collect the data for this study. Collected data were analyzed by using "t-test" and "one-way variant analysis" methods. Bilgi okuryazarl , de i ik formatlardaki bilginin bulunmas , eri ilmesi, de erlendirilmesi, kullan lmas ve iletilmesi becerileridir. Bu becerilerin kazand r lmas nda e itim kurumlar ncelikli sorumludurlar. üniversiteler de bu becerileri rencilere kazand rmak i in bilgi okuryazarl programlar geli tirmelidirler. Bu al mada üniversite rencilerinin bilgi okuryazarl na ili kin konulardaki zorlanma düzeyleri ara t r lm t r. Ara t rma kapsam nda Hacettepe üniversitesi (Hü) 'nde 2003-2004 retim y l itibariyle yüksek lisans renimlerine devam eden 262 ki iye anket uygulanm t r. Verilerin de erlendirilimesinde "t testi" ve "varyans analizi" kullan lm t r.
Kitap ve Matbaac lar n Faaliyetlerini Düzenleyen lk Y netmelik
Selahattin ?nerli
Türk Kütüphanecili?i , 1966,
Abstract:
A Study on Housing Plan Typologies in Eski ehir State Railways Campus= Eski ehir Devlet Demir Yollar Yerle kesi Lojman Konutlar Plan Tipolojileri üzerine bir al ma
Berna üstün
tasar?m + kuram , 2012,
Abstract: Sanayi yap lar yaln zca makineleri bar nd ran binalar de il, yeni bir ya am tarz n n ve kültürünün topluma tan t lmas n n ve yay lmas n n ara lar d rlar. Sanayi yap lar , modern sanayinin ortaya kard s n fsal yap dan ba layarak, i yeri ili kilerine uzanan toplumsal d nü ümlerin ortak mekan olarak kabul edilebilir (Do an, 2009:77). Bu kapsamda, ngiltere, Almanya ve ABD’de endüstri devrimi ile birlikte artan üretim mekanlar ile yayg nl k kazanan, sanayi yap lar kurucular , al anlardan daha etkin bir bi imde yararlanmak ve daha verimli artlar sunma kayg s ile Company Town’lar ( irket Kentlerini) olu turmu lard r.Sanayile me, Bat da oldu u gibi Modern Türkiye’nin kurucu elerinden olmu , bir yandan toplumu d nü türüp farkl la t r rken, di er yandan toplumu rgütlemenin ve onun i dinamiklerine müdahale etmenin bir arac olarak kullan lm t r. Ayn zamanda sanayi kurulu lar ile konut kurgular , kentin konut kültürünün anla lmas nda nemli bir veri te kil etmi tir. Bu kapsamda ele al nan, Eski ehir Devlet Demir Yollar (Tülomsa ) Yerle kesi; günümüz endüstriyel miras n n fonksiyonel ve mekansal ba lamda ncü rneklerindendir. Eski ehir kenti i in bir prototip olma zelli i ta yan yerle ke; al anlar n n al ma d nda, bar nma, sosyal, kültürel ve e itime y nelik gereksinimlerini kar layan mikro l ekli bir kent modeli ortaya koyan ilk yap lanmalardan biri olma zelli i ta maktad r. Eski ehir kenti i in zellikle in a edildi i d nemde ve sonras nda nemli bir ekonomik ve sosyal dinamik olu turmu tur. Makale kapsam nda; Bat da 1800’lü y llarda ortaya kan Türkiye’de ise Cumhuriyetin ilan ile rneklerini veren irket Kentlerinin geli imi zetlenerek Eski ehir’de bir irket kenti Company Town rne i olan Devlet Demir Yollar (Tülomsa ) Yerle kesi konut plan tipolojileri incelenecektir. Industrial facilities are not buildings containing only machines, but are the means of the presentation and dissemination of a new life style and its culture to the society. The industrial facilities can be taken as the common space of the societal transformations from the class structure generated by the modern industry to the relations in the working place. In this context, the founders of the industrial facilities that became widespread with the expansion of the places of production after the Industrial Revolution, created the Company Towns in order to present the workers more efficient conditions. Industrialization as one of the founding factors of Modern Turkey, was used as a means of “organizing the society and intervening its inner dynamics” while t
The Analysis of HIP (Highly Individual Places) Hotels= HIP Otel (Kendine zgü Mekanlar /Highly Individual Places) Olarak Tan mlanan Konaklama Mekanlar n n Analizi
Burcu Pehlivano?lu
tasar?m + kuram , 2012,
Abstract: With the historical development of accommodation places, there has become meaning developments on travel and accommodation concepts. With the speed of developing technology and communication, today Tourism strong as sector is increasing its importance in means of continuing economic movement. Necessity of sharing information and experience in each field has brought tourism sector together with other sectors and it is started to be reprogrammed with habits, individual desires and modern requirements. Within this direction, accommodation places reached new descriptions out of the scope of accustomed standards. Especially, since reclassification of accommodation places is required, new terms describing place and accommodation understanding started to be entered in professional literature. The statement Highly Individual Places is shortened with the initials and Hip has become the general adjective for the alternative hotels. Konaklama mekanlar n n tarihsel süre te geli imi ile birlikte seyahat ve konaklama kavramlar n n anlam boyutunda da geli meler olmu tur. Günümüzde geli en teknoloji ve ileti imin verdi i ivme ile sekt r olarak gü lenen “turizm”, ekonomik hareketlili in sürdürülmesi noktas nda giderek nemini artt rm t r. Her alanda bilgi ve tecrübe payla m n n gereklili i farkl sekt rlerle turizm sekt rünü bulu turmu , al kanl klar; bireysel istekler ve a da gereksinimler do rultusunda yeniden programlanmaya ba lanm t r. Bu do rultuda konaklama mekanlar da al lm , standartlar n d nda yeni tan mlar kazanm t r. zellikle konaklama mekanlar n n yeniden s n fland r lmas gereklili inden hareketle, zaman i inde turizm alan nda mekan ve konaklama anlay n ifade eden yeni terimler i mimarl k literatürüne girmeye ba lam t r. ngilizcesi “Highly Individual Places” olan Türk e’ye “Kendine zgü Mekanlar” olarak evrilen ifade, ngilizce tan m n ba harflerinin kullan lmas ile k salt lm ve “Hip” alternatif otellerin genel s fat haline gelmi tir.
THE CASE-FUNCTIONS OF THE POSSESSIVE CONSTRUCTIONS IN THE EASTERN ANATOLIAN DIALECTS DO U ANADOLU A IZLARINDA H L KAVRAMI TA IYAN YEL KL YAPILAR
Cahit BA?DA?
Turkish Studies , 2011,
Abstract: The standart genitive, accusative and dative case forms have hardly used after possessive nouns of singular second person in the eastern anatolian dialects, particularly, in Elaz g, Erzincan, Erzurum and North District of Van Lake (Adilcevaz, Ahlat, Ercish) regions. Similarly, the standart form of dative case has not used on first and second singular personal pronouns in these dialects. Personal pronouns and possessive nouns with case endings are turned up certain special constructions in region dialects. These special constructions are characteristic of the region dialects mentioned above.In this article, the special constructions in question have chosen from Elaz g, Erzincan, Erzurum and North District of Van Lake (Adilcevaz, Ahlat, Ercish) region dialects taking account of the examples frequency. These possessive constructions have been examined in terms of phonetic and morphology. Do u Anadolu a zlar nda, zellikle Elaz , Erzincan, Erzurum ve Van G lü Kuzey Havzas (Adilcevaz, Ahlat, Erci ) y relerinde ilgi, yükleme ve y nelme hali eklerinin bilinen ekilleri, ikinci teklik ah s iyelik ekli isimler üzerinde pek kullan lmamaktad r. Bu a zlarda y nelme halinin bilinen ekli, birinci ve ikinci teklik ah s zamirleri üzerinde de kullan lmamaktad r. B lge a zlar nda, zamir ve iyelikli isimlerin hal ekleriyle kullan l esnas nda baz zel yap lar ortaya km t r. zellikle zamir ve iyelikli isimlerin y nelme halindeki kullan l lar nda ortaya kan bu yap lar, b lge a zlar n n belirleyici zellikleri aras nda say lmaktad r.Bu al mada, s z konusu zel yap lar, rneklerin s kl dikkate al narak Elaz , Erzincan, Erzurum ve Van G lü Kuzey Havzas (Adilcevaz, Ahlat, Erci ) a zlar ndan se ildi. Y re a zlar nda kullan lan bu zel yap lar, ses ve ekil bak m ndan incelendi.
Bloom's Filters : Their Types and Analysis = Bloom Filtreleri, e itleri ve Analizi
Ay?e SALMAN
Dogus University Journal , 2005,
Abstract: In this paper we discuss Bloom filter in its original form and the varieties of its extensions. A Bloom filter is a randomized data-structure for concisely representing a set in order to support approximate membership queries. Although it was devised in 1970 for the purpose of spell checking, it was seldom used except in database optimization. In recent years, it has been rediscovered by the networking community, and has become a key component in many networking systems applications. In this paper, we will examine and analyse the different types of this filter.
Tracing the origin and geographic distribution of an ancestral form of the modern human Y chromosome
BRAVI,CLAUDIO M; BAILLIET,GRACIELA; MARTíNEZ-MARIGNAC,VERóNICA L; BIANCHI,NESTOR O;
Revista chilena de historia natural , 2001, DOI: 10.4067/S0716-078X2001000000018
Abstract: we screened a total of 841 y chromosomes representing 36 human populations of wide geographical distribution for the presence of a y-specific alu insert (yap+ chromosomes). the alu element was found in 77 cases. we tested five biallelic and eight polyallelic markers in 70 out of the 77 yap+ chromosomes. we could identify the existence of a hierarchical and chronological structuring of ancestral and derived yap+ lineages giving rise to four haplogroups, 14 subhaplogroups and 60 haplotypes. moreover, we propose a monophyletic origin for each one of the yap+ lineages. out-of-africa and out_of-asia models have been suggested to explain the origin and evolution of ancestral and derived yap+ elements. we analyse the evidence supporting these two hypotheses and we conclude that the information available supports better the out-of-africa model
TüRK YE VE BAZI üLKELERDE YüKSEK RET M KURULLARININ TEMEL LEV VE MERKEZ DüZENLEMEYE KAR I üN VERS TELER N KURUMSAL ZERKL K BEKLENT LER
Ali R?za KARACAN
Ege Academic Review , 2004,
Abstract: In this study, as an upper level organization ofHigher Education, The Council of HigherEducation of the Republic of Turkey, its legal basis,formation and duties are discussed in theconstitution and the Law on Higher Education System. Also in the constitution of 1961 which wasbefore our current constitution 1982; it is identifiedhow The Council of Higher Education of theRepublic of Turkey was shaped and what kind ofduties are undertaken. In the previous law number1750 concerning Higher Education System; it isidentified how upper level organizations ofuniversities, governmental control and supervisionare implemented. In addition to this, it is glanced athigher institutions of universities, control andsupervision of government in the law number 4936which was maintained 27 years ago - before thelaw number 1750- how the legislation ofuniversities have evolved in the past 60 years.In the study; Turkey’s current and previousconstitution and Law on Higher Education Systemare compared with other countries’ laws such asIsrael and England to see how governmentalcontrols and supervisions operate.
Page 1 /8793
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.