oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 8 )

2018 ( 20 )

2017 ( 27 )

2016 ( 14 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 15104 matches for " Sueli Ant?nia "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /15104
Display every page Item
INFORMáTICA NA SALA DE AULA: REALIDADE OU UTOPIA?
BORBA, Valdinéia Rodrigues de Souza,LIMA, Susana Marcele de,REIS, Sueli Antnia
Nucleus , 2008,
Abstract: The present study aims to investigate and to analyze how the insertion of computers in schoolis done, and how teachers conceive the use of this technology. As theoretical references, this work searches astheoretical basis Pierre Lévy and Serge Moscovici′s studies. Qualitative research guides this inquiry realizedin three schools of the interior of the state of S o Paulo. As procedures of data collection, half-structuralizedquestionnaires and class comments were used, typing to identify possible factors that may interfere in the useof computer science in classroom, as well as the conceptions of the own teachers about this subject. Relatingobserved conceptions, reflections and pedagogical practices, it was possible to establish the follow categories:1) Use of computer as instrument of practical support to pedagogical one; 2) Use of computer as minimizer ofstudents′ digital exclusion; 3) Teachers versus technological ability and, 4) Computers as pertaining to schooladornments. These different conceptions contribute to the discussion about the determinant factors in the processesof teaching and learning and in the digital inclusion: effective pedagogical intervention, the role of school as ateaching institution and the effective participation of school community and of the own teachers. This investigationintends to contribute, bringing information and questionings that take the teacher to reflect on its praxis and on itsimportance as responsible for the use of computer as a partner in its pedagogical work.presente estudo tem como objetivo investigar e analisar como está se efetivando a inser o doscomputadores nas escolas e como os docentes concebem o uso desta tecnologia. Como referenciais teóricos,esta pesquisa busca fundamentos nos estudos de Pierre Lévy e Serge Moscovici. A pesquisa qualitativa norteiaesta investiga o realizada em três escolas do interior do estado de S o Paulo. Como procedimentos de coleta dedados, foram utilizados questionários semi-estruturados e observa es de aulas, visando a identificar os possíveisfatores que podem interferir na utiliza o da informática em sala de aula, bem como as concep es das própriasdocentes sobre o tema. Relacionando as concep es, reflex es e práticas pedagógicas observadas, foi possívelestabelecer as seguintes categorias: 1) Uso do computador como instrumento de apoio à prática pedagógica;2) Uso do computador como minimizador da exclus o digital dos discentes; 3) Docentes versus competênciatecnológica e 4) Computadores como elementos de decora o nas escolas. Estas diferentes concep es contribuempara a
(Alguns) quadros teóricos da Psicologia Comunitária
Fernandes,Antónia Pratas;
Análise Psicológica , 2000,
Abstract: community psychology is a branch of applied psychology and it is a recent area of investigation. its development has been based on real situations from everyday life. the field of community psychology ranges from prevention to treatment. it includes the relationship between the individual and his community and the methodologies of intervention, in an attempt to promote ?qualified? communities. some of the most relevant theoretical works community psychology must consider are also mentioned in this article.
Dar um nome: Ou o papel do psicólogo numa Unidade Pediátrica de Hemodiálise
Carreiras,Maria Antónia;
Análise Psicológica , 1998,
Abstract: the author is a psychologist who has worked for several years in a hemodialysis center for children. this article is an evaluation of the work developed at this pediatric unit. the more fundamental aspects of this work are the support provided to the child/adolescent and the parents, and the role within the therapeutic team.
Aportacions a la lectura literal de l'Espill de Jaume Roig
Antònia Carré
Llengua & Literatura , 2007, DOI: 10.2436/l&l.vi.1214
Abstract:
Arnaldi de Villanova opera medica omnia
Antònia Carré
Llengua & Literatura , 2001, DOI: 10.2436/l&l.vi.1067
Abstract:
Lluís Garcia Ballester (1936-2000)
Antònia Carré
Llengua & Literatura , 2001, DOI: 10.2436/l&l.vi.1065
Abstract:
Llengua i Internet: text i pretext
Antònia Martí
DIGITHUM , 1999,
Abstract: Una taula rodona ens pot donar moltes sorpreses. Si el tema és la "llengua i les noves tecnologies" hem d’estar disposats a sentir de tot, fins els punt de no saber si els participants parlen del mateix. L’espectacle està garantit si i la taula està constitu da per una mostra representativa dels poders "fàctics" que es mouen entorn de la llengua: representants d'institucions que vetllen per la seva difusió i conservació, un ejecutiu d'una de les empreses més importants de software del món, un periodista i un escriptor. La llengua objecte del debat és el castellà. és un detall no trivial que puntualitzo per raons estrictament de rigor; si la llengua hagués estat una altra, el fil discursiu d’alguns del ponents hagués seguit una altra trajectòria: ni millor ni pitjor, diferent.
Tirant lo Blanc o la pau no passa pels exèrcits
Antònia Carré
DIGITHUM , 2000,
Abstract: Tirant lo Blanc o la pau no passa pels exèrcits és un metatext que té bàsicament dos objectius: 1) permetre, a partir d'una lectura activa i creativa de la novel·la de Joanot Martorell, acostar-se als aspectes cavallerescos de l'Edat Mitjana i aprofundir en el concepte de literatura existent aleshores, basat en la reconstrucció i recreació de textos a través de la manipulació de les obres que formaven part del patrimoni cultural de l'època, i 2) possibilitar, a partir de l'anàlisi d'un dels eixos temàtics principals de la novel·la com és la guerra, la reflexió (telemàtica) sobre els valors que fonamenten una societat plural i democràtica a les portes del segle XXI: la sensibilització davant de les injustícies i els abusos de poder, la tolerància, la solidaritat, el respecte pel medi ambient, en definitiva, la valoració de la cultura per la pau.
Aspects of nasalization in the Asurini Xingu language (Tupi-Guarani)
Antnia Alves Pereira
Via Litterae , 2011,
Abstract: This paper proposes an analysis of nasalization in the Asurini Xingu language (Tupi-Guarani family). Previous work on nasalization in Tupi languages is discussed, as are some theoretical models of nasalization. It is shown that the language presents a series of nasal vowels and a corresponding series of oral vowels, as well as series of nasal consonants and a corresponding series of oral stops. It is also demonstrated that an analysis that considers the nasal consonants to be phonemic is more consistent with the structure of the language than an analysis which considers the oral stop consonants as phonemic.
Des de l'altra banda del mirall: la visió masculina del cos de les dones en l'embriologia
Carré, Antònia
Asclepio : Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia , 2001,
Abstract: The analysis of different aspects of Medieval embryology (menstruation, sexual intercourse and fertilization, embryo's constitution and the male and female seeds, pregnancy, childbirth and lactation) in four scientific books of wide readership at the time, as the Dialogue de Placides et Timéo, the William of Conches’s Dragmaticon philosophiae, the Bernard of Gordon’s Lilium medicinae, as well as the Sefer ha-toledet, shows how the vision of women's bodies was biased by the androcentric culture of the Medieval Ages, and more precisely in this sort of texts. L'anàlisi dels diversos aspectes que contempla l'embriologia medieval (la menstruació, el coit i la concepció, la formació de l'embrió i l'espermatogènesi, l'embaràs, el part i la lactància) en quatre obres científiques d'àmplia divulgació com el Dialogue de Placides et Timéo, el Dragmaticon philosophiae de Guillem de Conches, el Lilium medicinae de Bernat de Gordon i el Sefer hatoledet, posa de manifest com la visió que del cos de les dones es tenia a l'edat mitjana venia condicionada pel biaix androcè
Page 1 /15104
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.