oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

3 ( 1 )

2020 ( 4 )

2019 ( 94 )

2018 ( 225 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 13338 matches for " Public Libraries "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /13338
Display every page Item
Carlyle, Panizzi, and the Public Library Ideal
Popowich, A.S.
Library Student Journal , 2007,
Abstract: 19th century Scottish essayist, Thomas Carlyle, founded the London Library as a model for an egalitarian institution serving the common man. Carlyle disagreed vehemently with the British Museum's Librarian, Antonio Panizzi, about the role of the library in society and the need for a quiet reading room for the public. Panizzi is better remembered in the field of library science, but Caryle's ideals live on in the London Library and in all public libraries today.
La biblioteca pública des de la perspectiva d'una administració local : la Diputació de Barcelona
Bailac i Puigdellívol, Assumpta
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2000,
Abstract: En els darrers anys, les biblioteques han anat relitzant un procés de municipalització que ha fet que l'administració local s'hagi implicat en aquestes. Es fa un repàs d'aquest procés des del retorn d'ajuntaments democràtics remarcant que els agents supramunicipals igualment han de seguir col·laborant. En darrera instància, l'autora es centra en el cas de la Diputació de Barcelona, comentants les relacions i actuacions respecte als ens municipals.
La biblioteca : el motor de la seva pròpia història
Busquets i Fontanals, Josep Maria
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2000,
Abstract: Comentari des del punt de vista d'un usuari de biblioteca del que li significa la biblioteca pública i cap on ha d'anar dirigida en el futur. Segons l'autor, en aquest futur la biblioteca ha d'estar disposada a admetre nous formats d'informació, però mai deixant de banda els actuals i sempre depenent d'ella mateixa.
Presentació de la taula rodona La biblioteca pública, avui
Reyes, Lourdes
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2000,
Abstract: Discurs de presentació de la taula rodona La biblioteca pública, avui , inclosa dins Primera Trobada Anual de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació celebrada l'any 1999. Els partipants d'aquesta taula rodona foren Assumpta Bailac (cap del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona), Josep M. Busquets (usuari de la biblioteca pública de Can Casacuberta de Badalona), Carme Simon (directora de la biblioteca pública Marià Vayreda d'Olot) i Carme Mayol (presidenta del Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya).
Revisió de les directrius internacionals per a biblioteques públiques
Glashoff, Ilona
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2000,
Abstract: Text de la conferència pronunciada per l'expresidenta de la Divisió III de l'IFLA (Biblioteques per al Públic en General) en l acte La biblioteca pública avui que tingué lloc a la Facultat el 13 de desembre de 1999. La revisió s'inicia per un comentari general de la organització de l'IFLA i la seva Secció de Biblioteques Públiques, seguint pel comentari de les pautes i directrius de l'IFLA sobre la biblioteca pública i acabant fent una revisió de les Directrius internacionals per a biblioteques públiques.
Public Libraries in Turkey Public Libraries in Turkey
Tülin Sa?lamtun?
Türk Kütüphanecili?i , 1995,
Abstract:
Turkish Public Libraries at a Glance Turkish Public Libraries at a Glance
Ayhan Kaygusuz
Türk Kütüphanecili?i , 1995,
Abstract:
Espais nous per a usos nous
Gambles, Brian
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2010,
Abstract: La Library of Birmingham és una nova infraestructura cultural important per al segle xxi, caracteritzada per una construcció i un redisseny radicals de l'arquitectura de les biblioteques com a espais públics. La funció de la biblioteca com a centre d'aprenentatge social i experimental és explotada juntament amb el seu potencial per al desenvolupament creatiu, cultural, empresarial i formatiu en el context urbà modern. La biblioteca ha d'evolucionar d'acord amb l'ecologia del coneixement emergent de la ciutat, ha de fomentar l'associacionisme i ha d'explorar tot el que pugui oferir l'oportunitat de coproduir serveis i contingut, fent casar a la perfecció les biblioteques físiques i les digitals. Aquest concepte és un repte per a les institucions de la ciutat i per als ciutadans individuals, perquè s'impliquin en la biblioteca per colonitzar-ne els espais físics, la qual cosa permetrà redefinir les relacions tradicionals entre prove dors i clients. és fonamental entendre els processos d'aprenentatge que converteixen la informació en coneixement per visualitzar els espais nous.
Public libraries in the library regions in the year 2009
Milena Bon
Knji?nica : Revija za Podro?je Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti , 2011,
Abstract: Purpose: Regional public libraries were initiated in 2003 to connect professional activities of libraries within regional networks and to ensure coordinated library development in a region in cooperation with the Library System Development Centre at the National and University Library performing a coordinating role. The article analyses the performance of public libraries and their integration in regional library networks in order to find out the level of development of conditions of performance of public libraries.Methodology/approach: Statistical data for the year 2009 were the basis for the overview of library activities of ten library regions with regard to applicable legislation and library standards. The level of regional library activities is compared to the socio-economic situation of statistical regions thus representing a new approach to the presentation of Slovenian’s public libraries’ development.Results: Absolute values indicate better development of nine libraries in the central Slovenia region while relative values offer a totally different picture. Four libraries in the region of Nova Gorica prove the highest level of development.Research limitation: Research is limited to the year 2009 and basic statistical analysis.Originality/practical implications: Findings of the analysis are useful for public libraries to plan their development strategy within a region and for financial bodies to provide for adequate financing for library activities in a specific region. The basic condition for successful public library performance is the even and harmonized development of conditions of performance as recommended by library standards.
Las bibliotecas públicas en Cuba: su aporte al desarrrollo comunitario
Castillo Guevara,Jorge del; Marti Lahera,Yohannis;
ACIMED , 2005,
Abstract: the place and function of public libraries in cuba during the revolutionary period , as well as their participation in the programs of the revolution directed to the cultural and educational development of the people are exposed. reference is also made to their contribution to the community development in general.
Page 1 /13338
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.