oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2020 ( 60 )

2019 ( 347 )

2018 ( 336 )

2017 ( 345 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 202247 matches for " Núria "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /202247
Display every page Item
Sabotaging a Generic Praxis: The Case of Luisa Valenzuela
Calafell Sala, Núria
452o F : Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada , 2012,
Abstract: In this paper we want to propose two manners of criticism as a sabotage. This concept was created by Manuel Asensi and its effect at present allows us to explain a new episteme. We’ll analyze these concepts that Manuel Asensi establishes in one of his first works and we’ll try to make them talk with some essays that Luisa Valenzuela collected in a book of personal and theoretical thoughts.
L'ús de la norma de qualitat ISO 9001 a les biblioteques d'institucions d'educació superior
Balagué Mola, Núria
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007,
Abstract: La norma ISO 9001 és un dels instruments de gestió que han estat adoptats per les biblioteques durant els darrers anys. En aquest article es presenten els trets principals de les biblioteques d'institucions d'ensenyament superior que han assolit la certificació dels seus sistemes de gestió de la qualitat amb la norma ISO 9001:2000, els motius que les han dut a certificar-se, i els avantatges i les dificultats que els ha comportat aplicar-la. Finalment, s'ofereix una visió prospectiva sobre el futur de la norma ISO 9001 a les biblioteques universitàries.Las norma ISO 9001 es uno de los instrumentos de gestión que han sido adoptados por las bibliotecas durante los últimos a os. En este artículo se presentan las principales características de las bibliotecas de instituciones de ense anza superior que han obtenido la certificación de su sistema de gestión de la calidad con la norma ISO 9001:2000, los motivos que las han llevado a certificarse, y las ventajas y dificultades que les ha supuesto su aplicación. Finalmente, se ofrece una visión prospectiva sobre el futuro de la norma ISO 9001 en las bibliotecas universitarias.ISO standard 9001 is one of a set of management tools that libraries have adopted in recent years. This article focuses on libraries in higher education institutions that have received ISO certification of their quality management systems (ISO standard 9001:2000). We examine their reasons for seeking certification and the advantages and difficulties they have encountered in applying this ISO standard. Finally, we consider the future prospects of ISO standard 9001 in university libraries.
Projecte Tàndem : catalogació compartida de parts components
Mulé Cardona, Núria
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2001,
Abstract: Es descriuen els objectius i funcionament del projecte Tàndem de catalogació compartida d articles de revistes entre diverses biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Actualment són tretze les biblioteques que col·laboren en la selecció i catalogació compartida d articles; els títols analitzats sumen un total de 61.
El uso de la norma de calidad ISO 9001 en las bibliotecas de instituciones de educación superior
Balagué Mola, Núria
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007,
Abstract: La norma ISO 9001 és un dels instruments de gestió que han estat adoptats per les biblioteques durant els darrers anys. En aquest article es presenten els trets principals de les biblioteques d'institucions d'ensenyament superior que han assolit la certificació dels seus sistemes de gestió de la qualitat amb la norma ISO 9001:2000, els motius que les han dut a certificar-se, i els avantatges i les dificultats que els ha comportat aplicar-la. Finalment, s'ofereix una visió prospectiva sobre el futur de la norma ISO 9001 a les biblioteques universitàries.Las norma ISO 9001 es uno de los instrumentos de gestión que han sido adoptados por las bibliotecas durante los últimos a os. En este artículo se presentan las principales características de las bibliotecas de instituciones de ense anza superior que han obtenido la certificación de su sistema de gestión de la calidad con la norma ISO 9001:2000, los motivos que las han llevado a certificarse, y las ventajas y dificultades que les ha supuesto su aplicación. Finalmente, se ofrece una visión prospectiva sobre el futuro de la norma ISO 9001 en las bibliotecas universitarias.ISO standard 9001 is one of a set of management tools that libraries have adopted in recent years. This article focuses on libraries in higher education institutions that have received ISO certification of their quality management systems (ISO standard 9001:2000). We examine their reasons for seeking certification and the advantages and difficulties they have encountered in applying this ISO standard. Finally, we consider the future prospects of ISO standard 9001 in university libraries.
El Primer teatre de Carles Soldevila i la comèdia burgesa
Núria Santamaria Roig
Llengua & Literatura , 1998, DOI: 10.2436/l&l.vi.1378
Abstract:
L’acollida d’alumnat immigrat en el sistema educatiu a Catalunya: reflexions i propostes a partir de l’anàlisi del cas de Vic The reception of immigrant students in the Catalan education system: reflections and proposals based on an analysis of the case of Vic La acogida de alumnado inmigrante en el sistema educativo en Catalu a: reflexiones y propuestas a partir del análisis del caso de Vic
Núria Simó
Temps d'Educació , 2011,
Abstract: El procés tan intens d’arribada de població nouvinguda a Catalunya i a l’Estat espanyol ha tingut un gran impacte en la incorporació a les escoles, des de la meitat de la dècada de 1990, d’infants i joves de procedències diverses. L’acollida d’alumnat immigrat ha suscitat diferents actuacions polítiques, socials i educatives durant aquests anys. En aquest article s’analitzen les mesures que s’han posat en marxa a Vic, des de 1997 fins a 2010, amb la finalitat d’aportar elements de reflexió i contribuir a millorar l’acollida educativa i social de la població escolar nouvinguda i de les seves famílies. _____________________________________________ Le processus si intense d’arrivée d’une nouvelle population en Catalogne et dans le reste de l’Espagne a eu un impact important sur l’incorporation dans les écoles, depuis le milieu des années 1990, d’enfants jeunes et très jeunes de provenances diverses. L’accueil d’élèves immigrés a suscité différentes interventions politiques, sociales et éducatives au cours de ces dernières années. Dans cet article, nous analysons les mesures qui ont été mises en oeuvre à Vic(prov. de Barcelone), de 1997 à 2010, dans le but d’apporter des éléments de réflexion et de contribuer à améliorer l’accueil éducatif et social de la population scolaire nouvelle-venue ainsi que des familles. The arrival of very high numbers of new immigrants in Catalonia and the rest of Spain has had a major impact on school admissions of children and young people from different countries since the mid-1990s. The reception of immigrant students has led to various political, social and educational actions during this period. In this paper, we analyse the measures that were implemented in the town of Vic from 1997 to 2010. The aim is to raise some points for reflection and contribute to improving the social and educational reception of newly arrived immigrant students and their families. Catalunya y el Estado Espa ol han recibido, en los últimos 20 a os, un creciente número de población de distintas procedencias geográficas. Esta ha tenido un fuerte impacto en los centros educativos con la creciente incorporación de alumnado recién llegado. La recepción del alumnado inmigrado ha suscitado diferentes actuaciones políticas, sociales y educativas durante estos a os. En este artículo se analizan las medidas que se han puesto en marcha en Vic, desde 1997 hasta el 2010, con la finalidad de aportar elementos de reflexión y contribuir a mejorar la acogida educativa y social de la población escolar recién llegada y la de sus familias.
Investigar en organització educativa: algunes aportacions dels Estats Units
Núria Borrell Felip
Temps d'Educació , 1990,
Abstract:
Accions didàctiques en el marc dels museus. Una investigació entre el museu i l'escola Educational Activities in the Museum Context: Comparing Museum and School Acciones didácticas en el marco de los museos. Una investigación entre el museo y la escuela
Núria Serrat Antolí
Temps d'Educació , 2008,
Abstract: Dins del vast camp de la didàctica en l'àmbit dels museus, la recerca que presentem centra la mirada en les accions, mitjans i recursos que la institució museística posa a l'abast del públic escolar per afavorir-ne l'aprenentatge de contiguts històrics i arqueològics. Es tracta d'un estudi realitzat entre dos camps disciplinars: la didàctica i la museologia. L'article posa l'èmfasi en les característiques dels materials didàctics dels museus d'història i d'arqueologia i, en concret, de la funció dels continguts procedimentals en la definició d'aquests materials. Per mitjà d'una anàlisi del nivell de complexitat estructural dels verbs emprats en aquestes definicions, es conclou que hi predominen els de nivell més elemental, en detriment dels procediments propis de les disciplines de referència. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dans le vaste champ de la didactique dans le domaine des musées, la recherche que nous présentons centre le regard sur les actions, les moyens et les ressources que l'institution muséale met à la portée du public scolaire pour favoriser l'apprentissage de contenus en rapport avec l'histoire et l'archéologie. Il s'agit d'une étude réalisée à cheval entre deux camps disciplinaires: la didactique et la muséologie. L'article met l'accent sur les caractéristiques des matériels didactiques des musées d'histoire et d'archéologie et, plus particulièrement, sur la fonction des contenus procéduraux dans la définition de ces matériels. Grace à une analyse du niveau de complexité structurelle des verbes utilisés dans ces définitions, il conclut que prédominent ceux du niveau le plus élémentaire, au détriment des procédés propres aux disciplines de référence. Within the wide field of museum education, this research focuses on the activities, media and resources that the museum provides to the school-aged public to learn content related to history and archaeology. The study compares two disciplines -education and museology- putting the emphasis on the characteristics of educational materials in history and archaeology museums. Specifically, it looks at how procedural content is used in the definition of the materials. By analysing the structural complexity of the verbs in the definitions, the study concludes that the most elementary level predominates and does so at the expense of the procedures of history and archaeology themselves. Dentro del extenso
El paper de l'educació matemàtica a l'aula : un repte per al segle XXI
Núria Simó
Temps d'Educació , 2002,
Abstract: Aquest article presenta com, al llarg del segle XX, els educadors en Matemàtiques de diversos pa sos han buscat respostes a la pregunta sobre què i com ensenyar aquesta matèria. L’autora analitza, mitjan ant un recorregut històric dels últims cent anys, les diferents propostes per al desenvolupament curricular de les Matemàtiques a l’escolarització obligatòria. This article presents how throughout the twentieth century mathematics teaching staff from different countries have looked for answers to the question about what and how to teach this subject. The author analyzes, through a historical study of the last one hundred years, the different proposals to develop the mathematics plan of study in compulsory education. El artículo presenta como, a lo largo del siglo XX, los educadores en Matemáticas de diversos países han buscado respuestas a la pregunta sobre qué y como ense ar esta materia. La autora analiza, mediante un recorrido histórico de los últimos cien a os, las diferentes propuestas para el desarrollo curricular de las Matemáticas en la escolarización obligatoria.
EL FINAN AMENT DELS GOVERNS SUBCENTRALS EN ELS PA SOS FEDERALS
Núria Bosch Roca
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals , 2006,
Abstract: The purpose of the article is to describe the main characteristics of the financingof sub-central bodies in federal states. The article focuses chiefly onbodies of an intermediate level, that is, the states that form the federation.The analysis is based on the experience of Germany, Australia, Austria, Canada,Switzerland and the USA. At the same time, the article makes referencesthroughout to the financing of the [Spanish] Autonomous Communities todetermine whether this is in line with the sub-central financing of thosecountries analysed. Finally, it also highlights the manner in which the modelof financing in the new Catalan Statute of Autonomy brings us closer to thecharacteristics of a federal model. The article’s analysis proceeds through theassessment of a series of underlying issues: the degree of decentralizationin federal states, both with reference to expenses and income from taxation;expense functions by levels of government; income structure in governmentsof an intermediate level, highlighting the degree of financial dependence;the tributary power and assignation of taxes at a sub-central level; the subsidiesof taxation levelling, and finally the political-institutional mechanismsof coordination between the various levels of government.
Page 1 /202247
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.