oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 4 )

2018 ( 2 )

2017 ( 8 )

2016 ( 14 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 1945 matches for " Monika Talarowska "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /1945
Display every page Item
Autobiographical Memory in Depression—A Case Study  [PDF]
Katarzyna Wachowska, Kinga Bobińska, Piotr Ga?ecki, Monika Talarowska
Open Journal of Depression (OJD) , 2016, DOI: 10.4236/ojd.2016.51001
Abstract: Introduction: Autobiographic memory allows shaping self identity over the time. Its main function is storing of information about oneself, which allows consolidating one’s own identity and provides the sense of stability. Its disfunction might be organic or functional in origin and may often be a manifestation of a serious disease. Aim: The purpose of the study was to compare cognitive functioning in the scope of autobiographical memory between a female patient with diagnosed dissociative amnesia and five female patients with diagnosed recurrent depressive disorders. Method: The following tools were used in the study: episodic memory test and MMPI-2 questionnaire (Gough Dissimulation Index). Results: The general results achieved by patient diagnosed with dissociative amnesia in the individual tasks used to examine autobiographical memory are comparable with the results achieved by the patients with diagnosed depression. However, the results suggest the presence of qualitative differences related to the type of remembered information and location of the events on the life line.
Correlations between working memory effectiveness and depression levels after pharmacological therapy [Sprawno pami ci operacyjnej a nasilenie depresji po 8 tygodniach farmakoterapii]
Talarowska, Monika,Zboralski, Krzysztof,Ga?ecki, Piotr
Psychiatria Polska , 2013,
Abstract: Aim. The goal of the study was to identify possible associations between spatio-visual performance and verbal working memory, evaluated on admission, with the remission degree, assessed by the HDRS after 8-week pharmacotherapy with SSRI in a group of patients with depression. Methods. 141 subjects were examined (patients with depressive disorders, DD: n = 86, healthy subjects, CG: n = 55). TMT and the Stroop Test were used. Results. CG obtained higher results vs. DD-I patients (the evaluation started on the therapy onset) in the Stroop Test, RCNb/time (p < 0.001), NCWd/time (p < 0.001), NCWd/errors (p < 0.001), TMT B/time (p = 0.009). CG demonstrated higher results than DD-II patients (following eight weeks of pharmacological treatment) in the Stroop Test, RCNb/time and NCWd/time (p < 0.001). Compared to DD-I group, DD-II group achieved better results in the Stroop Test, NCWd/time (p = 0.03), NCWd/errors (p < 0.001), TMT, A (p < 0.001), B (p < 0.001). The lowest performance levels in the Stroop Test, NCWd/time (p = 0.02), NCWd/errors (p = 0.04) and in TMT, A/time (p = 0.01), may have been related to the highest depression levels after pharmacological treatment. Conclusions. 1. Depressive disorders are associated with deteriorated efficiency of visual and verbal working memory. 2. Antidepressant treatment resulted in improved of visual and verbal working memory. 3. The better performance in the Stroop Test and in TMT on the first day of treatment may have influenced the noted reduction in severity of depressive symptoms after treatment with SSRI.
Czynniki psychologiczne w przebiegu choroby refluksowej i zespo u jelita dra liwego
Agata Orzechowska,Adam Wysokiński,Monika Talarowska,Krzysztof Zboralski
Polish Gastroenterology , 2008,
Abstract: Wprowadzenie: Choroby uk adu pokarmowego s w dalszym ci gu powa nym problemem terapeutycznym z racji cz sto ci wyst powania i uci liwo ci leczenia. Jak wynika z badań psychosomatycznych, czynniki psychologiczne odgrywaj znacz c rol w powstawaniu, przebiegu klinicznym i leczeniu tych zaburzeń. Medycyna psychosomatyczna bazuje przede wszystkim na holistycznym ujmowaniu cz owieka, w którym choroba traktowana jest jako za amanie funkcji adaptacyjnych organizmu w odpowiedzi na nadmierne obci enie przez czynniki dzia aj ce zarówno na drodze biologicznej, jak i psychologicznej. Cel pracy: Celem przedstawionego badania by o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istniej ró nice w nat eniu wybranych zmiennych psychologicznych mi dzy pacjentami z zespo em jelita dra liwego (irritable bowel syndrom - IBS) i chorob refluksow prze yku (gastroesophageal reflux disease -GERD) oraz ocena udzia u wybranych czynników psychologicznych w przebiegu tych chorób. Materia i metody: W badaniu wzi o udzia 45 osób, w tym 21 osób z rozpoznaniem IBS i 24 osoby z GERD. W ród zmiennych poddanych badaniu znalaz y si nast puj ce aspekty psychologiczne: stres i style radzenia sobie ze stresem, l k jako aktualnie odczuwany stan i jako sta a cecha osobowo ci oraz wybrane aspekty kontroli emocjonalnej. Metodami zastosowanymi w badaniach by y: Ankieta Medyczna w wykonaniu w asnym autorów i 4 wystandaryzowane testy psychologiczne, w tym Skala Odczuwanego Stresu S. Cohena, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych Moosa, Kwestionariusz Kontroli Emocji J. Brzezińskiego i Kwestionariusz Samooceny Spielbergera (Inwentarz Stanu i Cechy L ku). Wyniki: Badani pacjenci nie ró nili si mi dzy sob w sposób istotny statystycznie pod wzgl dem: odczuwanego stresu, strategii radzenia sobie ze stresem, l ku - stanu i l ku - cechy oraz kontroli emocjonalnej. Badane zmienne psychologiczne wspó wyst powa y jednak z nasileniem wybranych dolegliwo ci somatycznych w IBS i w GERD. Wnioski: Zarówno jedna, jak i druga jednostka chorobowa s ci le zwi zane z czynno ci uk adu nerwowego i ze sfer psychiczn cz owieka. Analizowane czynniki psychologiczne nie ró nicuj w sposób znamienny statystycznie badanych chorób przewodu pokarmowego i tym samym mog stanowi potwierdzenie koncepcji stresu jako nieswoistej reakcji organizmu.
The use of RHLB battery for the evaluation of the lingual and social skills among psychiatric patients – case study [Zastosowanie baterii RHLB do oceny funkcji j zykowychi komunikacyjnych pacjentów psychiatrycznych – opis przypadku]
Talarowska, Monika,Florkowski, Antoni,Orzechowska, Agata,Zboralski, Krzysztof
Psychiatria Polska , 2012,
Abstract: Prosody plays an important role in the process of verbal communication, complementing and emphasising the linguistic and emotional aspects of language. Disturbances of speech prosody are rarely recognised, although aprosodia occurs frequently in patients with schizophrenia. Prosodic disturbance of speech can significantly impair verbal communication and social functioning of patients with schizophrenia. Right-hemisphere is connected with emotional prosody deficits and left-hemisphere with linguistic prosody. The aim of the study is to describe.The Right Hemisphere Language Battery by Karen L. Bryan in the examination of patients with schizophrenia.
Subjective evaluation of symptoms and effects of treatment and the intensity of the stress and anxiety levels among patients with selected diseases of the skin and gastrointestinal tract [Subiektywna ocena objawów i efektów leczenia a nat enie stresu i poziomu l ku w ród pacjentów z wybranymi chorobami skóry i uk adu pokarmowego]
Orzechowska, Agata,Talarowska, Monika,Zboralski, Krzysztof,Florkowski, Antoni
Psychiatria Polska , 2013,
Abstract: Aim. Aim of this study was to evaluate the relationship between subjective evaluation of disease (the intensity of symptoms, complaints and nuisance effects of treatment) in selected skin diseases and digestive system and investigated psychological factors: the level of stress and severity of state anxiety and trait anxiety.Method. Verification of the research hypothesis was made using the following test methods: medical survey prepared by the authors and standardized psychological tests, such as Medical Questionnaire, Perceived Stress Scale (PSS) by S. Cohen, State-Trait Anxiety Inventory (STAI) by C.D. Spielberger. The study was conducted among 120 patients, including patients with psoriasis, rosacea, gastroesophageal reflux disease and irritable bowel syndrome.Results. Patients received average results in the level of stress and anxiety. The highest degree of severity of the disease and its nuisance reported patients with gastrointestinal disease. All invited to the study patients evaluated effects of treatment of their disease as relatively low . In patients with psoriasissignificant relationships conserned the largest number of tested variables, as compared to other groups.Conclusions. In all groups of patients partial correlation between the examined determinants of psychological and subjective assessment of symptoms and effects of its treatment was shown. The higher rating of the variables was most associated with a higher intensity of stress and anxiety.
Zaburzenia funkcji poznawczych po usuni ciu oponiaka rynienki w chowej – opis przypadku
Monika Talarowska,Krzysztof Zboralski,Dominika Berent,Piotr Ga?ecki
Neuropsychiatria i Neuropsychologia , 2010,
Abstract: Aim: The aim of the study is to describe and to comparethe types of cognitive impairments in the examinationof a patient before and after surgical treatment ofanterior cranial base meningioma. The authors introducethe little-known tool of cognitive assessment namedMontreal Cognitive Assessment (MoCA).Method: In the neuropsychological examination of thepatient several methods were used: The Bender VisualMotor Gestalt Test, Benton Visual Retention Test,Auditory Verbal Learning Test by uria, Verbal FluencyTest, Trail Making Test A & B, Rey Complex FigureTest, and Montreal Cognitive Assessment (MoCA).Results: In the two-time neuropsychological examinationan improvement in cognitive functions was observed.The patient correctly performed the tasks whichestimated effectiveness of orientation in place and intime, effectiveness of visual-motor coordination, andlanguage abilities (naming, repeating sentences), andpart of the tasks which referred to the attention processes(subtraction in series, correct reaction to the letter “A”).The patient had difficulties in indicating the time “tenminutes after eleven” (planning, working memory,visual-motor coordination), and remaining tasks – wordsand numbers (short-term memory, working memory,focusing the attention), verbal fluency and abstractthinking.Conclusions: 1. Surgical treatment of anterior cranialbase meningioma was connected with cognitive,emotional, social and occupational improvement.2. Montreal Cognitive Assessment is a useful tool toevaluate the cognitive functions among patients withfrontal lobe lesions.
Grypa i infekcje grypopochodne a funkcje poznawcze
Monika Talarowska,Antoni Florkowski,Marian Macander,Piotr Ga?ecki
Neuropsychiatria i Neuropsychologia , 2010,
Abstract: Influenza is a seasonal viral disease. Every year 5-25%of the world’s population suffers from influenza and upto 1 mln people die. In Poland several thousand toseveral million cases and suspected cases of influenza areregistered every epidemic season. According to WHO,respiratory viruses are pathogens that infect people mostfrequently. Epidemiological studies have indicated a linkbetween influenza type A infection (subtype H3N2 andH1N1), type B infection and cognitive functionsimpairment (mainly declarative memory, attention,visual-movement coordination), neurodegenerativediseases, neurological symptoms and certain psychiatricdiseases (e.g. schizophrenia). Both acute and chronicsystemic inflammation are characterized by the systemicproduction of the proinflammatory cytokines in thebrain: tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukin-1(IL-1), IL-2 and IL-6. Higher peripheral levels ofinflammation are associated with activation of centralinflammatory mechanisms that result in hippocampalneurodegeneration. The aim of the study is to describepresent research about impact of influenza infection oncognitive functions. The authors are aware of the lackof empirical data confirming connections betweeninflammation and cognitive functions but they wouldlike to try present this approach.
Czy na pewno zespó Aspergera? – opis przypadku
Agata Orzechowska,Monika Talarowska,Antoni Florkowski,Krzysztof Zboralski
Neuropsychiatria i Neuropsychologia , 2011,
Abstract: Asperger syndrome is characterized by impairment ofbilateral communication, verbal and nonverbalcommunication, reluctance to accept change, lack offlexibility of thinking and very specific, limited interests.Some authors recognize Asperger syndrome as a lesserform of autism, treating it not as a separate entity andStatistical Manual. In people with Asperger syndromethere are features typical of autism such as deviationsand deficits in contacts and social skills, and repetitiveor persistent behaviour. To indicate difficulties associatedwith the differentiation of Asperger syndrome fromother diseases, and make use of the Right HemisphereLanguage Battery by Karen L. Bryan (RHLB-PL) in thediagnosis of patients suspected of having this syndrome.
Selected psychological factors in psoriasis and acne rosacea Wybrane czynniki psychologiczne w uszczycy i tr dziku ró owatym
Agata Orzechowska,Monika Talarowska,Adam Wysokiński,Wojciech Gruszczyński
Clinical Dermatology , 2009,
Abstract: Introduction: During the last fewyears the number of studies on relation between dermatological diseases and psychological factors has increased. The objective of this studies is to present broad and complex spectrum of this relation and to treat patients with dermatological diseases in a holistic way. Objectives: The objective of the paper was to evaluate types of strategies of coping with stress and controlling emotions in patients with psoriasis and acne rosacea and to compare the results in relation to disease type and gender of the study subjects. Material and methods: 70 subjects aged 18 to 73 years, hospitalized at the Department of Dermatology, Medical University in Lodz participated into the study. 35 subjects with psoriasis and 35 subjects with acne rosacea were enrolled into thestudy.The following methods were used to asses psychological factors: R.H. Moos' Questionnaire of Coping with Stress Situations and J. Brzeziński's Control of Emotions Questionnaire. Results: Type of dermatological disease partly divided the patients as regards analyzed psychological factors. These were: control of emotogenic situations, emotional excitability and cognitive avoidance. Female patients differed from male patients in terms of controlling emotional expression and controlling emotogenic situations and in terms of general emotional resistance. Conclusions: The relation between emotional sphere and dermatological diseases consists in reciprocal interactions. Mental problems may induce dermatological diseases and sometimes intensify pathological symptoms. Only selected psychological factors statistically differentiated the patients, what may confirm the concept of stress as a non-specific reaction of an organism.
The Effect of Different Movement Exercises on Cognitive and Motor Abilities  [PDF]
Monika Thomas
Advances in Physical Education (APE) , 2012, DOI: 10.4236/ape.2012.24030
Abstract: The influence of physical activity on motor and cognitive performance has been approved in several studies. However, it is still unclear which functions are affected, and why. It also remains unknown what type of physical training is best suitable. The present study focuses on special movement aspects based on the Brain Gym? program. Four groups of subjects (n = 64) participated in two experiments with pre-post intervention design. In experiment 1 two groups of subjects were exposed to a sensorimotor adaptation study design by executing center out pointing movements under distorted visual feedback conditions with their dominant and non-dominant arm to test for intermanual transfer (IMT) as pre- and posttest. The intervention in both groups consisted of specified movement exercises with the right and left extremities: participants of Experimental group executed movements crossing the body midline and participants of Control group movements without crossing the body midline. Results showed a decreased retention of adaptation but larger IMT for Experimental group during posttest. We conclude that movements crossing the body midline impede retention but enhance IMT of sensorimotor adaptation. A potential relationship to an improvement of communication between the cerebral hemispheres evoked by the movement exercises crossing the body midline is rather speculative. In experiment 2 two groups were exposed to the d2-test measuring concentration and attention and a dice-test testing for visual-spatial abilities as pre- and posttest. The interventions were similar to experiment 1. Results yielded no differences between groups such that different effects of both interventions could not have been shown.
Page 1 /1945
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.