oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 3 )

2018 ( 5 )

2017 ( 7 )

2016 ( 17 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 5035 matches for " Miquel àngel Fullana "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /5035
Display every page Item
Cued aversive classical conditioning in humans: The role of trait-anxiety  [PDF]
óscar Andión, Xavier Caseras, Miquel àngel Fullana, Alberto Fernandez-Teruel, Marc Ferrer, Miquel Casas, Rafael Torrubia
Open Journal of Psychiatry (OJPsych) , 2013, DOI: 10.4236/ojpsych.2013.32021
Abstract:

No study so far has specifically addressed the influence of individual differences in trait-anxiety on aversive classical conditioning as indexed by the startle reflex response. We compared the startle reflex responses between participants classified as high (n = 25) and low (n = 26) in trait-anxiety while undergoing a single-cue aversive classical conditioning procedure. High trait-anxiety group showed a greater startle response to the CS relative to the ITI at the post-acquisition compared with the pre-acquisition phase. Low trait-anxiety group did not show such a clear pattern of conditioning, and results from this group seem to be concealed by differences in the startle responses to the CS and the ITI during the pre-acquisition phase. However, a post-hoc analysis in which such differences at pre-conditioning were removed showed no conditioning effects in low trait-anxiety participants. Taking together, these results suggest differences between high and low trait-anxiety groups in the acquisition of the CS-US association. However, further research should clarify the unexpected pattern of responses shown by low trait-anxiety group.

Selecció de novetats de la biblioteca de l'Escola
Hernández, Miquel àngel
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 1999,
Abstract: Selecció de monografies adquirides per la secció de biblioteconomia de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona entre juny i novembre de 1998.
Selecció de novetats de la biblioteca de l'Escola
Hernández, Miquel àngel
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 1998,
Abstract: Selecció de monografies adquirides per la secció de biblioteconomia de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona entre gener i maig de 1998.
Una aproximació a la pràctica esportiva dels immigrats en el temps lliure a Catalunya An approach to the sport practice of immigrants in their free time in Catalonia Una aproximación a la práctica deportiva de los inmigrados en el tiempo libre en Catalunya
Miquel àngel Essomba
Temps d'Educació , 2007,
Abstract: L’arribada a Catalunya d’immigració recent procedent de tots els continents posa a prova la capacitat d’inclusió de la societat catalana. Un dels espais privilegiats per fomentar aquesta inclusió és el temps de lleure, i una de les activitats més adequades és l’esport i l’activitat física. En aquest article es fa en primer lloc un repàs a quines són les polítiques actuals al respecte a tres escales: europea, estatal i catalana. A continuació, s’aporten dades d’una petita recerca feta ad hoc en sis ciutats mitjanes per tal d’esbrinar fins a quin grau aquestes polítiques tenen impacte i incidència en la realitat local. Acabem l’article explorant possibles vies d’aprofundiment en la investigació a la llum de les mancances i els nous camps descoberts arran de la recerca realitzada. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ L’arrivée récente en Catalogne d’une immigration provenant de tous les continents met à l’épreuve la capacité d’intégration de la société catalane. L’un des espaces privilégiés pour développer cette intégration est le temps libre, et l’une des activités les plus adaptées est le sport et l’activité physique. Dans cet article, nous faisons, en premier lieu, une révision des politiques actuelles à cet égard sur trois niveaux : européen, national et catalan. Ensuite, nous apportons les données d’une petite recherche ad hoc réalisée dans six villes moyennes afin de vérifier jusqu’à quel point ces politiques ont un impact et une incidence sur la réalité locale. Nous terminons l’article en explorant de possibles voies d’approfondissement de la recherche à la lumière des carences ainsi que des nouveaux domaines découverts dans le cadre de la recherche réalisée. The recent arrival in Catalonia of immigrants from the four corners of the world is testing Catalan society’s limits of inclusion. Free time is one of the privileged spaces for fomenting such inclusion, and sport and physical pursuits are highly appropriate activities. First, this article reviews the current policies in this respect at three levels: European, Spanish and Catalan. This is followed by the presentation of data from a small ad hoc study on six medium-size cities conducted with the aim of ascertaining the impact these policies have had on a local scale. The paper concludes by exploring possible means for further probing in the light of the shortages and new areas opened up by the research carried out. La llegada a Catalunya de inmigración reciente procedente de
Titelles i transgressió
Miquel àngel Oltra Albiach
Impossibilia : Revista Internacional de Estudios Literarios , 2012,
Abstract: The puppet theater has traditionally been a neglected form of popular literature in Europe,considered a minor form and left out of any cultural considerations. However, it is an art form that hasoften characterized by its ability to satire, mockery, transgression and contestation of political or religiousauthority. The recovery of puppet theater for adults and its presence in the audiovisual world are twoexamples of the present and the future of this theatrical form.
La deriva estandarditzadora valenciana. Del secessionisme rupturista a l’a llacionisme particularista [The trail of the Valencian standardisation: from desintegrative secessionism to the isolating particularism]
Pradilla Cardona, Miquel àngel
Zeitschrift für Katalanistik , 2005,
Abstract: The Valencian linguistic conflict in a sociolinguistic context marked by the – structural and social – penetration of the Spanish language and by disconcerning symptoms of linguistic substitution, becomes a politicosocial battle in which ideologic strategies lead to all kinds of statements. So the linguistic philological and sociolinguistic approaches prove insufficient on evaluating the formal care of the language and the slowing down – if not inversion – of its functional dismantling. This contribution aims at positioning the Valencian standardisation process, that is supervised by the Valencian Language Academy (Acadèmia Valenciana de la Llengua), in the context of ideologically interpreting a disagreement that hardly allows for the establishment of a consensual codification.
Viabilidad de un programa de prevención selectiva de los problemas de ansiedad en la infancia aplicado en la escuela
Miquel Tortella Feliu,Mateu Servera,María Balle,Miquel Angel Fullana
International Journal of Clinical and Health Psychology , 2004,
Abstract: Los programas de prevención de los trastornos psicopatológicos en la infancia y la adolescencia son todavía muy escasos. El objetivo del presente estudio fue el de analizar mediante un experimento complejo (dise o 2x3 de un factor entre grupo con dos niveles y un factor intra tiempo- con tres niveles), la viabilidad de un programa breve de prevención selectiva de los problemas de ansiedad aplicado en la escuela en una muestra de ni os y ni as de Educación Secundaria Obligatoria. Trece ni os/-as con elevada sensibilidad a la ansiedad recibieron un programa para la prevención de la ansiedad. La sensibilidad a la ansiedad en la infancia y adolescencia se considera como uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de trastornos de ansiedad. Un grupo de sujetos procedentes de la misma muestra y con puntuaciones normales en todas las variables estudiadas sirvió de grupo control. Al final de la intervención, el grupo al que se aplicó el programa preventivo mostró reducciones estadísticamente significativas respecto al grupo control en dos de las tres variables de resultado analizadas: sensibilidad a la ansiedad, ansiedad rasgo pero no en sintomatología depresiva. Los resultados se mantenían en el seguimiento a tres meses.
Exposició : Materials especials a les biblioteques
Plaza-Navas, Miquel àngel
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2002,
Abstract:
Informe de la taula rodona : Fotocòpies i partitures : entre la necessitat i el límit. Els drets d'autor a les biblioteques musicals
Plaza-Navas, Miquel àngel
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003,
Abstract:
Segregació social i marc institucional del scentres: una anàlisi internacional de les desigualtats educatives Social segregation and the institutional framework of the school: an Segregación social y marco institucional de los centros: un análisis
Gerard Ferrer Esteban,Miquel àngel Alegre Canosa
Temps d'Educació , 2009,
Abstract: L’objectiu del present article és l’anàlisi comparativa, en l’àmbit internacional, dels efectes dels factors de procés i de composició escolar en les desigualtats de resultats entre els estudiants. Aquesta anàlisi es du a terme mitjan ant models de regressió multinivell que permeten identificar factors que contribueixen a explicar la variabilitat del rendiment acadèmic dels estudiants i que, per tant, donen orientacions per assenyalar causes de les situacions de desigualtat en els sistemes educatius. L’anàlisi comprèn dades de 32 sistemes educatius de l’OCDE, 23 corresponents a unitats nacionals i nou a realitats subnacionals. La font principal d’informació utilitzada per a la construcció de les variables és la base de dades PISA2006. Els resultats de l’anàlisi corroboren l’efecte significatiu de la composició social dels centres. La significació d’aquests factors no presenten variacions importants quan es controlen les variables relatives al marc institucional i als processos pedagògics. D’altra banda, si bé els factors de procés escolar mostren un impacte comparativament menor sobre les puntuacions, aquells que més contribueixen a explicar les disparitats de resultats entre els centres escolars corresponen a pràctiques que segueixen, en certa mesura, principis de quasi-mercat. ___________________________________ L’objectif du présent article est l’analyse comparative, à niveau international, des effets des facteurs de processus et de composition scolaire dans les inégalités de résultats entre les étudiants. Cette analyse est menée à terme grace à des modèles de régression multi-niveaux qui permettent d’identifier les facteurs qui contribuent à expliquer la variabilité du rendement académique des étudiants et qui donnent, par conséquent, des orientations pour signaler les causes des situations d’inégalité dans les systèmes éducatifs. L’analyse comprend des données de trente-deux systèmes éducatifs de l’OCDE (23 sont unités nationales et 9, réalités sub-nationales). La source principale d’information utilisée pour la construction des variables est PISA 2006. Les résultats corroborent l’effet significatif de la composition sociale des centres. La signification de ces facteurs ne présente pas de variations importantes quand on contr le les variables relatives au cadre institutionnel et aux processus pédagogiques. D’autre part, si les facteurs de processus scolaire montrent un impact comparativement moindre sur les ponctuations, ceux qui contribuent le plus à expliquer les disparités de résultats entre les centres scolaires correspondent à des pratiques qui
Page 1 /5035
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.