oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 1 )

2018 ( 14 )

2017 ( 16 )

2016 ( 20 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 6831 matches for " Magdalena;Wa?ko "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /6831
Display every page Item
Application of response surface methodology to enhancement of biomass production by Lactobacillus rhamnosus E/N
Polak-Berecka, Magdalena;Wako, Adam;Kordowska-Wiater, Monika;Targoński, Zdzis?aw;Kubik-Komar, Agnieszka;
Brazilian Journal of Microbiology , 2011, DOI: 10.1590/S1517-83822011000400035
Abstract: response surface methodology (rsm) was employed to study the effects of various medium components on biomass production by lactobacillus rhamnosus e/n. this strain is commonly used in the pharmaceutical and food industries due to its beneficial effect on the human gut and general health. the best medium composition derived from rsm regression was (in g/l) glucose 15.44, sodium pyruvate 3.92, meat extract 8.0, potassium phosphate 1.88, sodium acetate 4.7, and ammonium citrate 1.88. with this medium composition biomass production was 23 g/l of dry cell weight after 18 h of cultivation in bioreactor conditions, whereas on mrs the yield of biomass was 21 g/l of dry cell weight. the cost of 1 g of biomass obtained on mrs broth was calculated at the level of 0.44 € whereas on the new optimal medium it was 25% lower. it may be concluded then, that the new medium, being cheaper than the control mrs allows large scale commercial cultivation of the l. rhamnosus strain. this study is of relevance to food industry because the possibility to obtain high yield of bacterial biomass is necessary step in manufacturing of probiotic food.
Wp yw pozycji cia a na ródprze ykowe pH u pacjentów z chorob refluksow prze yku
Dorota Wako-Czopnik,Leszek Paradowski
Polish Gastroenterology , 2003,
Abstract: Wprowadzenie: Choroba refluksowa prze yku (GERD) jest schorzeniem o z o onym patomechanizmie. Za przyczyn jej powstawania uznaje si os abienie anatomicznej bariery antyrefluksowej, zaburzony klirens prze ykowy oraz zmiany w oporno ci tkankowej b ony luzowej prze yku. Aktualnie za g ówny czynnik sprzyjaj cy wyst powaniu GERD uwa a si przemijaj ce relaksacje dolnego zwieracza prze yku (tLESR) zwi zane ze zmianami ci nienia ródbrzusznego, które sprzyjaj wyst powaniu odp ywów o dkowo-prze ykowych podczas zmian pozycji cia a, nawet u osób z prawid owym ci nieniem dolnego zwieracza prze yku. Cel pracy: Ocena wp ywu pozycji cia a na zmiany ródprze ykowego pH u pacjentów z chorob refluksow prze yku oraz porównanie uzyskanych wyników z rezultatami badań u osób bez GERD i innych schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego. Materia i metody: Przebadano 60 osób, które podzielono na dwie grupy obejmuj ce po 30 pacjentów: grup badan (chorzy z GERD) i grup kontroln (chorzy bez GERD, którzy nigdy nie mieli dolegliwo ci z zakresu górnego odcinka przewodu pokarmowego i nie by y leczone z tego powodu). Ka dy pacjent na podstawie objawów klinicznych mia ustalone rozpoznanie GERD, co by o potwierdzone wynikiem 24-godz. pH-metrii. Ponadto ka dy chory z obu grup mia wykonan manometri prze yku z pomiarem LESP i motoryki trzonu oraz gastroskopi w celu oceny b ony luzowej prze yku. Nast pnie ka dy pacjent mia wykonany 2-godz. pomiar ródprze ykowego pH w dwóch pozycjach: pó siedz cej z odchyleniem tu owia pod k tem 30° od poziomu oraz w pozycji Trendelenburga (z odchyleniem cia a 30° w dó w stosunku do linii pod o a). Przy ocenie wyników badań brano pod uwag ilo refluksów kwa nych do prze yku, ca kowity czas pH<4 oraz wskanik DeMeestera. Uzyskane wyniki badań by y analizowane przy u yciu testu t-Studenta. Wyniki: W grupie badanej odnotowano wi ksze zarzucania w pozycji siedz cej ni w pozycji Trendelenburga (p<0,05). LESP by o wyra nie obni one tylko u 2 osób, natomiast u 19 stwierdzono niespecyficzne zaburzenia motoryki trzonu prze yku. U pacjentów z grupy kontrolnej nie wykazano wp ywu pozycji cia a na zmiany ródprze ykowego pH. U wszystkich odnotowano prawid owe ci nienia dolnego zwieracza prze yku i u 5 niespecyficzne zaburzenia motoryki trzonu prze yku. Wnioski: Uzyskane rezultaty badań potwierdzaj wp yw pozycji cia a na zmiany ródprze ykowego pH u pacjentów z GERD. U tych chorych, pomimo prawid owych warto ci ci nienia LES, dochodzi do znacznie wi kszego zarzucania tre ci ni u osób bez GERD. Potwierdza to rol tLESR w etiologii GERD, przy c
Zaburzenia czynno ciowe górnego odcinka przewodu pokarmowego wed ug III Kryteriów Rzymskich
Dorota Wako-Czopnik,Agata Mulak,Leszek Paradowski
Polish Gastroenterology , 2006,
Abstract: Choroby czynno ciowe przewodu pokarmowego stanowi grup zespo ów dolegliwo ci o przewlek ym i nawracaj cym charakterze. Przedstawione opracowanie zawiera porównanie II i III Kryteriów Rzymskich, z uwzgl dnieniem zmian w klasyfikacji chorób czynno ciowych odnosz cych si zw aszcza do górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wprowadzenie Kryteriów do praktyki klinicznej ma na celu wyeliminowanie stanów chorobowych ust puj cych samoistnie i jednocze nie unikni cie niepotrzebnego wyd u ania diagnostyki, wraz z jej ewentualnymi powik aniami jatrogennymi.
Choroby czynno ciowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego i zespó czynno ciowego bólu brzucha wed ug Kryteriów Rzymskich III
Agata Mulak,Dorota Wako-Czopnik,Leszek Paradowski
Polish Gastroenterology , 2006,
Abstract: Kryteria Rzymskie III stanowi najnowsz aktualizacj klasyfikacji chorób czynno ciowych uk adu pokarmowego. W pracy przedstawiono Kryteria Rzymskie III dotycz ce trzech spo ród 6 g ównych grup zaburzeń czynno ciowych uk adu pokarmowego u doros ych: chorób czynno ciowych jelit (kategoria C), zespo u czynno ciowego bólu brzucha (kategoria D) oraz chorób czynno ciowych odbytu i odbytnicy (kategoria F). Zasadnicze zmiany w kryteriach diagnostycznych tych zaburzeń to: 1) skrócenie czasu wyst powania objawów wymaganego do ustalenia rozpoznania z 12 do 6 miesi cy; 2) okre lenie progu cz sto ci wyst powania objawów zespo u jelita nadwra liwego (irritable bowel syndrome - IBS) i czynno ciowego wzd cia brzucha (co najmniej 3 dni w miesi cu przez 3 ostatnie miesi ce); 3) wprowadzenie nowego podzia u na poszczególne postaci IBS opartego wy cznie na konsystencji stolca; 4) wyra ne oddzielenie zespo u czynno ciowego bólu brzucha od innych chorób czynno ciowych jelit; 5) uwzgl dnienie mo liwo ci wspó istnienia niewielkich zmian w strukturze i(lub) unerwieniu zwieraczy odbytu z czynno ciowym nietrzymaniem stolca oraz 6) zmiana szczegó owej klasyfikacji i nomenklatury dotycz cej czynno ciowego bólu odbytu i odbytnicy oraz czynno ciowych zaburzeń defekacji.
Polekowe uszkodzenia prze yku
Dorota Wako-Czopnik,Edwin Ku?nik,Leszek Paradowski
Polish Gastroenterology , 2009,
Abstract: Polekowe uszkodzenia prze yku s zagadnieniem rzadko poruszanym w literaturze medycznej. Wi kszo przypadków jest wynikiem zbyt d ugie-go przebywania przyj tego leku w prze yku, co prowadzi do zmian miejscowych. Obecnie znamy ponad sto leków, które swoim dzia aniem mog doprowadzi do uszkodzenia prze yku. Objawowa posta choroby zwykle wykazuje tendencj do samoistnego ust pienia. Niekiedy dochodzi niestety do wyst pienia powik ań w postaci zw enia, krwawienia, perforacji, notowano równie przypadki miertelne. Zasadnicz kwesti w prewencji tej choroby jest popijanie przyjmowanych doustnie leków co najmniej po ow szklanki wody.
Amyloidowe fimbrie spiralne jako przypuszczalny czynnik wirulencji enteroagregacyjnych szczepów Escherichia coli izolowanych z przypadków zespo u nadwra liwego jelita
Beata M. Sobieszczańska,Dorota Wako-Czopnik
Polish Gastroenterology , 2006,
Abstract: Wprowadzenie: Model patogenezy zespo u nadwra liwego jelita (irritable bowel syndrome - IBS) obok predyspozycji genetycznych rozwa a proces zapalny b ony luzowej jelita jako pod o e zaburzeń fizjologii jelita. Uprzednie badania wykaza y, e enteroagregacyjne szczepy Escherichia coli (EAEC) mog stanowi przypuszczalny czynnik etiologiczny biegunkowej formy IBS, gdy szczepy te izolowano od ponad 80% pacjentów z IBS i tylko od ok. 30% doros ych osób zdrowych. Jednym z wa nych czynników adhezji pa eczek E coli s fimbrie spiralne zbudowane z amyloidu, które uczestnicz w formowaniu biofilmu oraz internalizacji prezentuj cych je bakterii przez komórki eukariotyczne. Ponadto, fimbrie spiralne wykazuj niezwyk w a ciwo wi zania si z licznymi bia kami organizmu gospodarza. Cel pracy: W podj tych badaniach okre lono zdolno izolowanych z przypadków IBS szczepów EAEC do syntezy i ekspresji fimbrii spiralnych oraz tworzenia biofilmów na powierzchniach abiotycznych. Poza tym, badano czy w utworzonych przez EAEC biofilmach zachodzi ekspresja fimbrii spiralnych. Materia i metody: Zdolno syntezy fimbrii spiralnych okre lono na podstawie obecno ci genu koduj cego bia ko strukturalne CsgAtych adhezyn metod ańcuchowej polimeryzacji (polymerase chain reaction - PCR) oraz na podstawie wi zania czerwieni Congo przez wyrastaj ce na pod o ach sta ych kolonie EAEC. Formowanie biofilmów przez badane szczepy EAEC okre lano powszechnie stosowan metod hodowli bakterii na p ytkach mikrotitracyjnych, a nast pnie barwieniu biofilmu fioletem krystalicznym lub alkoholowym roztworem czerwieni Congo. Do wiadczenie wykonywano w warunkach optymalnej ekspresji fimbrii spiralnych oraz warunkach zbli onych do panuj cych w jelicie (beztlenowej atmosferze i temperaturze cia a ludzkiego). Wyniki: Prawie wszystkie badane szczepy EAEC posiada y gen koduj cy bia ko CsgA, a wi kszo z nich wykaza a równie ekspresj fimbrii spiralnych w warunkach beztlenowej hodowli. Zdolno wi zania czerwieni Congo wykaza y tylko biofilmy utworzone przez EAEC od pacjentów z IBS. Wnioski: Uzyskane wyniki badań wykaza y, e fimbrie spiralne prezentowane przez EAEC w warunkach beztlenowych, w temperaturze cia a ludzkiego, mog stanowi wa ny czynnik wirulencji pa eczek coli w patomechanizmie IBS lub innych, przewlek ych schorzeń przewodu pokarmowego cz owieka.
Aminolevulinic Acid (ALA) as a Prodrug in Photodynamic Therapy of Cancer
Ma?gorzata Wachowska,Angelika Muchowicz,Ma?gorzata Firczuk,Magdalena Gabrysiak,Magdalena Winiarska,Ma?gorzata Wańczyk,Kamil Bojarczuk,Jakub Golab
Molecules , 2011, DOI: 10.3390/molecules16054140
Abstract: Aminolevulinic acid (ALA) is an endogenous metabolite normally formed in the mitochondria from succinyl-CoA and glycine. Conjugation of eight ALA molecules yields protoporphyrin IX (PpIX) and finally leads to formation of heme. Conversion of PpIX to its downstream substrates requires the activity of a rate-limiting enzyme ferrochelatase. When ALA is administered externally the abundantly produced PpIX cannot be quickly converted to its final product - heme by ferrochelatase and therefore accumulates within cells. Since PpIX is a potent photosensitizer this metabolic pathway can be exploited in photodynamic therapy (PDT). This is an already approved therapeutic strategy making ALA one of the most successful prodrugs used in cancer treatment.
Association of different cognitive domains with lifetime history of psychosis and reported antipsychotic-treatment adverse events in bipolar disorders
Ka?wa, Agnieszka,Piróg-Balcerzak, Agnieszka Magdalena,?wi?cicki, ?ukasz
Archives of Psychiatry and Psychotherapy , 2013,
Abstract: Aim of the study. The present work aimed to assess the association between cognitive functions, the lifetime occurrence of psychotic symptoms, and reported adverse effects of antipsychotic treatments inpatients with bipolar disorders.Methods. In the present work, 44 bipolar disorder inpatients hospitalized in the Affective Disorders Unit of the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, were investigated. All of them met the criteria of remission and were prepared for release from the hospital unit. Twenty-two patients were hospitalized in the manic stage of the illness, and 22 were in the depressive stage of illness. Both groups were assessed using adequate psychiatric rating scales (HDRS or YMRS and CAMRS) and neuropsychological tests (WCST, TMT, Stroop Test and Verbal Fluency Test).Results. Patients who had a prior history of psychotic symptoms had poorer verbal functioning in comparison to subjects without such a history. However, individuals hospitalized in the manic state of disease, and who reported more adverse events after antipsychotic medication during the whole course of illness, had worse results in some parameters of executive function measurements in the WCST test, namely occurring in a greater percentage of nonperseverative errors and a lower number of completed categories.Discussion. Generally the results confirm findings according to which, patients with the history of psychosis performe worse on neurocognitive tasks. However, the nature of dysfunctions found, generates questions about its relations with the experience of psychosis and antipsychotic treatment. Conclusion: Different aspects of cognitive dysfunctions may be related to the experience of psychosis and antipsychotic treatment in patients with bipolar disorders.
Przestrzeganie przez matki aktualnych zaleceń dotycz cych suplementacji witaminy K - badanie ankietowe
Agata Witkowska,Anna O?dakowska,Magdalena Pawikowska,Marta Ko?ba
Pediatria Wspó?czesna , 2012,
Abstract: Wprowadzenie: Zgodnie z aktualnymi zaleceniami zdrowe, donoszone noworodki powinny otrzyma po urodzeniu witamin K w jednorazowej dawce 0,5 mg domi niowo lub 2 mg doustnie. Dodatkowo dzieciom karmionym wy cznie piersi zaleca si podawanie witaminy K doustnie w dawce 25 mcg/dob od 2 tygodnia ycia do końca 12 tygodnia ycia. Z powodu sprzecznych danych na temat bezpieczeństwa i biodost pno ci preparatów witaminy K, zalecenia wzbudzi y wiele kontrowersji w polskim rodowisku medycznym. W pi miennictwie brak jest danych na temat przestrzegania aktualnych zaleceń. Cel pracy: Celem pracy by a ocena przestrzegania zaleceń dotycz cych suplementacji witaminy K przez matki niemowl t karmionych piersi po wypisaniu dziecka z oddzia u noworodkowego. Materia i metody: Badanie ankietowe zosta o przeprowadzone w ród matek niemowl t 12 miesi ca ycia (mies. .) karmionych wy cznie piersi w momencie zbierania ankiety lub przynajmniej do końca 3 mies. ., hospitalizowanych lub leczonych w przychodniach w Warszawie. Oceniono przestrzeganie zaleceń podawania witaminy K przez matki, informacje posiadane przez matk na temat dawki i sposobu podania bezpo rednio po urodzeniu oraz g ówne ród o informacji na temat suplementacji. Wyniki: Przeanalizowano 100 ankiet. Witamin K zgodnie z aktualnymi zaleceniami poda o 52% badanych matek. Brak jakiejkolwiek suplementacji po wypisaniu z oddzia u noworodkowego zg osi o 4% matek. W 30% przypadków nie uzyskano informacji na temat dawki i/lub drogi poda y witaminy K bezpo rednio po urodzeniu. G ównym ród em informacji dla matek byli lekarze (86%). Wnioski: Prawie po owa badanych matek niemowl t karmionych wy cznie piersi po wypisaniu z oddzia u noworodkowego suplementowa a witamin K niezgodnie z aktualnymi zaleceniami. Wskazuje to na potrzeb przeanalizowania zalecanego schematu i sposobu jego realizacji w praktyce.
Ocena skuteczno ci probiotyków w leczeniu czynno ciowych bólów brzucha u dzieci i doros ych. Systematyczny przegl d pi miennictwa
Agnieszka Gawrońska,Magdalena Szabuńko,Hanna Szajewska
Pediatria Wspó?czesna , 2005,
Abstract: Wprowadzenie: Dolegliwo ci spowodowane zaburzeniami czynno ciowymi przewodu pokarmowego nale do najcz stszych powodów wizyt zarówno u lekarzy pierwszego kontaktu, jak i specjalistów. Niestety skuteczno dost pnych metod leczenia jest niezadowalaj ca i dlatego poszukiwane s inne metody terapii. Jedn z nich jest stosowanie probiotyków. Cel pracy: Ocena skuteczno ci probiotyków w leczeniu czynno ciowych bólów brzucha u dzieci i doros ych. Materia i metodyka: Przeprowadzono systematyczny przegl d pi miennictwa. Przeszukano komputerowe bazy pi miennictwa medycznego MEDLINE, EMBASE, CINAHL (wszystkie do czerwca 2005 r.) oraz Cochrane Library (wydanie 2, 2005 r.). Do przegl du kwalifikowano badania z randomizacj , wykonane metod podwójnie lepej próby, w których porównywano skuteczno probiotyków z placebo w leczeniu czynno ciowych bólów brzucha u dzieci i doros ych. Wyniki: Kryteria kwalifikacji spe ni o 9 badań (n=380, wiek 16-75 lat). Jedynym zaburzeniem czynno ciowym, w którym oceniano skuteczno probiotyków by zespó jelita dra liwego. Ocenie poddano kilka szczepów probiotycznych (8 szczepów zawartych w preparacie VSL#3 [Bificlobacterium longum, B. infantis, B. breve, Lactobacillus aciclophilus, L. casei, L. bulgaricus, L. plantarum, Streptococcus salivarius sub-species thermophilus) oraz Lactobacillus CC, L. plantarum 299, L. aciclophilus, Lactobacillus salivarius, Bificlobacterium breve, Bificlobacte-rium infantis. Badania ró ni y si m.in. pod wzgl dem dawkowania probiotyków, metodyki badania, definicji zespo u jelita dra liwego oraz punktów końcowych. Siedem z dziewi ciu analizowanych prac wykaza o korzystny efekt zastosowanych interwencji na objawy zespo u jelita dra liwego. Czterech autorów ocenia o wp yw L. plantarum, z czego trzy prace potwierdzi y skuteczno tego probiotyku w leczeniu zespo u jelita dra liwego. W jednej pracy wykazano korzystne dzia anie probiotyków zawartych w preparacie VSL#3 (Kim). 0'Mahony potwierdzi korzystny wp yw B. infantis, a Halpern L. aciclophilus. Nie wykazano korzystnego dzia ania L. CC (O'Sullivan). Wnioski: Niektóre szczepy probiotyczne prawdopodobnie mog by pomocne w leczeniu zespo u jelita dra liwego. Nie ma podstaw do wnioskowania o skuteczno ci probiotyków w leczeniu innych zaburzeń czynno ciowych przewodu pokarmowego.
Page 1 /6831
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.